Katedra pedagogiky a andragogiky

Vitajte na stránke Katedry pedagogiky a andragogiky!

Pracovisko sa zameriava na vzájomne prepojené elementy pedagogickej vedy: výskum a vyučovane v zmysle prípravy učiteľov na ich budúce povolanie. 

V oblasti pedagogickej činnosti sa venujeme pregraduálnej príprave 

Obsah a priebeh štúdia volíme tak, aby naše absolventky a absolventi boli pripravení na reálny výkon práce učiteľa, metodika či lektora ďalšieho vzdelávania. V rámci štúdia spolupracujeme so sieťou tzv. cvičných škôl a pracovísk a v spolupráci s cvičnými učiteľmi a lektormi kladieme spoločný dôraz aj na získavanie priamych skúseností z praxe. Kompromisom medzi aktívnym počúvaním prednášky a následnou diskusiou a prácou na seminároch aktívne tvoríme vhodné prostredie na učenie(sa) skúsenostiam a ich následnému teoretizovaniu. Vedieme študentov k univerzitnému skepcticizmu, ako účinnej “zbrani” proti slepému dogmatizmu. Cenné názorové rozdielnosti, predovšetkým v sociálnych vedách vnímame, ako neoddeliteľnú súčasť akéhokoľvek uvažovania. Diskusie, a iné aktívne výučbové formy našej spoločne učiacej sa komunite ponúkajú priestor na vyjadrenie sa, navodzujú aktívnu spoluprácu, budujú komunikatívnosť, otvorenosť, kritické myslenie i argumentačnú zdatnosť.

Vedecko - výskumná profilácia pracoviska 

sa organicky spája nielen s pedagogickým pôsobením jednotlivých členov katedry, ale aj tímovo. Skúmame vzdelávanie, výchovu a učenie (sa), vydávame vlastný zborník vedeckých štúdií, tvoríme a riešime projektové úlohy a publikujeme kvalitné výstupy.

Viac informácií o ponúkaných študijných odboroch, o vedecko-výskumných aktivitách, alebo o histórii katedry, či všeobecne o našom pracovisku môžete dozvedieť aj formou videozáznamov cez kanál KPA v MS Stream, alebo videozáznam zo dňa otvorených dverí 2021.