Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AED O mennom rode vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka / Ľudmila Žigová
  In: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. - ISBN 978-80-223-3066-4. - Bratislava : UK, 2011. - S. 157-166
 2. AED K vyučovaniu gramatiky slovenčiny ako cudzieho jazyka / Ľudmila Žigová
  In: Paedagogica 18. - ISBN 80-223-2189-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 98-105
 3. AED K problematike vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka na našich vysokých školách / Ľudmila Žigová
  In: Philologica 41. - ISBN 80-223-0693-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1993. - S. 175-186
 4. AED Slovenské predložkové konštrukcie s adverbiálnym významom vo vyučovaní cudzincov / Ľudmila Žigová
  In: Jazyk a jazykoveda v interpretácii. - ISBN 978-80-223-3695-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 284-292
 5. AED Funkčnosť gramatiky vo vyučovaní slovenčiny ao cudzieho jazyka pre mierne a stredne pokročilých / Ľudmila Žigová
  In: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach 2. - ISBN 978-80-223-4149-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 131-146
 6. AFD Slovenčina ako cudzí jazyk v jazykovom vzdelávaní slovinských študentov / Ľudmila Žigová
  In: 90. výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Ľubľane. - ISBN 978-80-223-2859-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 190-198
 7. AFD Internacionalizácia a vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka / Ľudmila Žigová
  In: Slovenčina ako cudzí jazyk. - ISBN 80-88982-60-X. - Bratislava : Stimul, 2002. - S. 107-112
 8. AFD Etnokultúrny aspekt vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka / Ľudmila Žigová
  In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 3. - ISBN 978-80-223-2942-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 395-402
 9. AFD Slovenský jazyk a komunikácia v súvislosti s vyučovaním slovenčiny ako cudzieho jazyka / Ľudmila Žigová
  In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 2. - ISBN 978-80-223-2427-4. - Bratislava : UK, 2007. - S. 265-273
 10. BCI Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2 / Ľudmila Žigová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 11. BCI Komunikácia v slovenčine : textová príručka a cvičebnica. / Ľudmila Žigová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1998
 12. BCI Slovenčina pre cudzincov : praktická fonetická príručka. / Jana Pekarovičová ... [et al.]
  Bratislava : STIMUL, 2005
 13. BCI Slovenčina pre cudzincov : gramatická a pravopisná cvičebnica. / Ľudmila Žigová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2001
 14. BCI Slovenčina pre cudzincov : gramatická a pravopisná cvičebnica. / Ľudmila Žigová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 15. BCI Komunikácia v slovenčine : textová príručka a cvičebnica. / Ľudmila Žigová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 16. BDF Počúvanie s porozumením vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka / Ľudmila Žigová
  In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. - Roč. 36, č. 4 (1989/90), s. 104-108
 17. BDF Vyjadrenie príbuzenských vzťahov v slovenčine a ruštine (1) / Pavol Žigo, Ľudmila Žigová
  In: Ruštinár. - 22(35) (1987) 9, 3-6
 18. BDF Vyjadrenie príbuzenských vzťahov v slovenčine a ruštine (2) / Pavol Žigo, Ľudmila Žigová
  In: Ruštinár. - 22(35) (1987) 10, 3-6
 19. BDF Ako správne používať názvy ulíc? / Ľudmila Žigová
  In: Predškolská výchova. - 51 (1996/97) 3, 22
 20. BDF Vývin, vývoj - vývinový, vývojový / Ľudmila Žigová
  In: Predškolská výchova. - 51 (1996/97) 4, 21
 21. BDF Ako je to so slovami prevádzať, prevádzka, prevádzkový-? / Ľudmila Žigová
  In: Predškolská výchova. - 51 (1996/97) 3, 23
 22. BDF Ako je to so slovom omaľovačka? / Ľudmila Žigová
  In: Predškolská výchova. - 51 (1996/97) 10, 23
 23. BDF Metodický postup počúvania na hodinách ruského jazyka v SOU / Ľudmila Žigová
  In: Ruštinár. - Roč. 24, č. 1 (1989), s. 11-14
 24. BDF Problémy treba riešiť, vyriešiť, doriešiť, nie poriešiť / Ľudmila Žigová
  In: Predškolská výchova. - Roč. 52, č. 1 (1997/98), s. 16
 25. BDF Používame správne predložku na v spojení na materskú školu a na materskej škole? / Ľudmila Žigová
  In: Predškolská výchova. - 52 (1997/98) 2, 38-39
 26. BDF O čo sa usilujeme a o čom sa rozprávame / Ľudmila Žigová
  In: Predškolská výchova. - 52 (1997/98) 3, 38-39
 27. BDF Ortoepia - zanedbávaná zložka jazyka / Ľudmila Žigová
  In: Predškolská výchova. - 52 (1997/98) 4, 19
 28. BDF Prečo si treba uvedomovať rod podstatných mien? / Ľudmila Žigová
  In: Predškolská výchova. - 52 (1997/98) 5, 19
 29. BDF Vieme, aký jazyk sa učíme / Ľudmila Žigová
  In: Predškolská výchova. - 53 (1998/99) 2, 19
 30. BDF O pravopise a používaní nedomácich názvov miest a tvorení obyvateľských mien / Ľudmila Žigová
  In: Predškolská výchova. - 53 (1998/99) 3, 19
 31. BDF O niektorých slovesných podstatných menách so zvratným zámenom sa / Ľudmila Žigová
  In: Predškolská výchova. - 53, 1998/99, č. 4, s. 19
 32. BDF O prechyľovaní k slovu fanúšik a slovám typu zverenec / Ľudmila Žigová
  In: Predškolská výchova. - Roč. 54, č. 5 (1999/2000), s. 23
 33. BDF Slovesný vid a slovesá cudzieho pôvodu / Ľudmila Žigová
  In: Predškolská výchova. - Roč. 54, č. 2 (1999/2000), s. 28
 34. BDF O niektorých bohemizmoch v súčasnej slovenčine / Ľudmila Žigová
  In: Predškolská výchova. - 55, 2000/2001, č. 1, s. 23
 35. BDF Vírusy v nás a okolo nás / Ľudmila Žigová
  In: Predškolská výchova. - 55, 2000/2001, č. 4, s. 25
 36. BEF K pedagogickej a odbornej spôsobilosti zahraničných pedagogických pracovníkov pôsobiacich na Slovensku / Ľudmila Žigová
  In: K problematike ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. - ISBN 80-88796-77-6. - Bratislava : Metodické centrum v Bratislave, 1997. - S. 92-95
 37. BEF Uplatňovanie internacionalizácie v odbornej komunikácii cudzincov / Ľudmila Žigová
  In: Výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka. - Bratislava : UJOP UK, 2001. - S. 37-40
 38. EDI Krížom-krážom k osvojeniu slovenčiny / Ľudmila Žigová
  In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. - Roč. 58, č. 3-4 (2011/12), s. 91-94
 39. EDI Alvarado, S.: Gramática de eslovaco para eslavistas / Ľudmila Žigová
  In: Slavica Slovaca. - 31 (1996) 2, 184-185
 40. EDI Učebnica slovenčiny pre cudzincov / Ľudmila Žigová
  In: Kultúra slova. - Roč. 42, č. 3 (2008), s. 185-188
 41. EDI Nový prírastok v jazykovom vzdelávaní cudzincov / Ľudmila Žigová
  In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. - Roč. 54, č. 9-10 (2007/08), s. 319-320
 42. EDI Krížom-krážom k osvojeniu slovenčiny / Ľudmila Žigová
  In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. - Roč. 58, č. 3-4 (2011/12), s. 91-94
 43. FAI Slovenčina ako cudzí jazyk : jazykový kurz v kontaktnej a dištančnej forme. / zost. Jana Pekarovičová ... [ et al.]
  Bratislava : STIMUL, 2007
 44. FAI Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach / ed. Ľudmila Žigová, Miloslav Vojtech
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 45. GII Krajanskí študenti na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského / Ľudmila Žigová
  In: Slovenské zahraničie. - 1 (1996) 2, 2
 46. GII Spomienka na Vianoce / Ľudmila Žigová
  In: Naša univerzita. - 42 (1996) 6, 10
 47. GII Pracoviskám, ktoré zabezpečujú skúšku zo slovenského jazyka O pedagogickej a odbornej spôsobilosti pedagogických pracovníkov a skúške zo slovenského jazyka / Ľudmila Žigová
  In: Naša univerzita. - 43 (1997) 10, 10
 48. GII Ešte niečo o pravopisných zmenách / Ľudmila Žigová
  In: Predškolská výchova. - 51 (1996/97) 8, 14
 49. GII Názvy zariadení na detských ihriskách / Ľudmila Žigová
  In: Predškolská výchova. - 51 (1996/97) 9, 14
 50. GII Od Lucie do Vianoc / Ľudmila Žigová
  In: Naša univerzita. - 44 (1998) 6, 11
 51. GII O jednej z možností, ako poznávať históriu Slovenska / Ľudmila Žigová
  In: Naša univerzita. - 44 (1998) 9, 11
 52. GII Za pánom doktorom Jozefom Prokopom / Ľudmila Žigová
  In: Naša univerzita. - 45 (1999) 7, 14
 53. GII Vo svete rastie záujem o slovenčinu / Ľudmila Žigová
  In: Naša univerzita. - 47 (2000) 2, 8
 54. GII Princípy stavby, vývinu a fungovania jazyka / Ľudmila Žigová
  In: Naša univerzita. - 46 (2000) 6, 6
 55. GII Deviate kolokvium mladých jazykovedcov / Ľudmila Žigová
  In: Naša univerzita. - 46 (2000) 6, 6
 56. GII 15. slovenská onomastická konferencia / Ľudmila Žigová
  In: Slovenská reč. - Roč. 68, č. 2 (2003), s. 87-89