Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAA Obščeslavianskij lingvističeskij atlas : Serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 4b. / Kol. autorov
  Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2003
 2. AAA Obščeslavianskij lingvističeskij atlas : Serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 3. / Kol. autorov
  Warszawa : Instytut języka polskiego PAN, 1994
 3. AAA Obščeslavianskij lingvističeskij atlas : Serija fonetiko-slovoobrazovateľnaja. Vypusk 9. Čelovek. / Kol. autorov
  Kraków : Instytut języka polskiego PAN, 2009
 4. AAA Opčeslavenski lingvistički atlas : fonetsko-gramatička serija. Tom 4a. / Kol. autorov
  Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2006
 5. AAA Obščeslavianskij lingvističeskij atlas : Serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 6. Refleksy *E. / Kol. autorov
  Moskva : Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova RAN, 2011
 6. AAA Obščeslavianskij lingvističeskij atlas : Serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 5. Refleksy *O. / Kol. autorov
  Moskva : Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova RAN, 2008
 7. AAB Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine / Miloslava Sokolová, Pavol Žigo
  Bratislava : Veda, 2014
 8. AAB Vývin substantívnej deklinácie v slovanských jazykoch / Pavol Žigo
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 9. AAB Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov / Pavol Žigo
  Bratislava : Veda, 2012
 10. AAB Evanjelický a. v. cirkevný zbor Lovinobaňa v päťstoročných dejinách reformácie 1517-2017 / Pavol Žigo
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 11. AAB Dejiny spisovnej slovenčiny / Rudolf Krajčovič, Pavol Žigo
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2002
 12. AAB Kategória času v slovenskom jazyku / Pavol Žigo
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1997
 13. AAB Dejiny lovinobanského evanjelického cirkevného zboru / Pavol Žigo
  Lovinobaňa : Evanjelický a.v. cirkevný zbor, 1995
 14. AAB Hydronymia povodia Ipľa / Milan Majtán, Pavol Žigo
  Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 1999
 15. AAB Kronika Slovenska. 2 : Slovensko v dvadsiatom storočí. / Kolektív autorov
  Bratislava : Fortuna Print, 1999
 16. AAB Princípy jazyka / Juraj Dolník ... [et al.]
  Bratislava : STIMUL, 2003
 17. ABC Austriacizmy v nárečiach západného Slovenska / Pavol Žigo
  In: Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. - ISBN 5-88744-48-1. - Moskva : IRJ RAN, 2004. - S. 117-156
 18. ABD Dejiny slovenského jazyka / Pavol Žigo
  In: Slovacicum : kapitoly z dejín slovenskej kultúry. - ISBN 80-88880-56-4. - Bratislava : AEP, 2004. - S. 73-112
 19. ABD Kategória času / Pavol Žigo
  In: Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. - ISBN 978-80-224-1159-2. - Bratislava : Veda, 2010. - S. 167-217
 20. ABD Z dejín obce nárečie Lovinobane / Pavol Žigo
  In: Lovinobaňa. - Bratislava : Agrokomplex, 1987. - S. 6-64
 21. ABD Princíp analógie / Pavol Žigo
  In: Princípy stavby, vývinu a fungovania slovenčiny. - ISBN 80-85697-99-8. - Bratislava : Stimul, 1999. - S. 21-43
 22. ADD O pôvode a význame slov ves a dedina / Pavol Žigo
  In: Historický časopis. - Roč. 59, č. 1 (2011), s. 119-125
 23. ADD Neznámy text na plakete z Bojnej / Pavol Žigo
  In: Historický časopis. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 3-17
 24. ADD Dedina - ves - selo - derevňa v nárečiach starých Slovanov / Pavol Žigo
  In: Historický časopis. - Roč. 57, č. 2 (2009), s. 329-338
 25. ADE Similarities of linguistics and non-linguistics structures / Pavol Žigo
  In: Czech and Slovak linguistic review. - Č. 1 (2011), s. 20-31
 26. ADE Rechnergestützte Verarbeitung der Strukturtypen der slawischen Ortsnamen / Pavol Žigo
  In: Österreichische Namenforschung. - Roč. 27, č. 1-2 (1999), s. 133-136
 27. ADE O koncepcii neschválených Pravidiel slovenského pravopisu z r. 1999 / Štefan Švagrovský, Pavol Žigo
  In: Nový život. - 51 (1999) 7-8, 307-312
 28. ADE Sootnošenije "gorod-drevňa" v sovremennoj Slovakii / Pavol Žigo
  In: Trudy Instituta russkogo jazyka im. V.V Vinogradova. - Č. 8 (2016), s. 55-64
 29. ADE Das onymische Objekt, der Eigenname und die Kategorie der Zeit / Pavol Žigo
  In: Österreichische Namenforschung. - Roč. 28, č. 1 (2000), s. 121-126
 30. ADE Bratislava - Braslavespurch / Pressburg (Prešporok) / Pozsony / Pavol Žigo
  In: Österreichische Namenforschung. - Roč. 29, č. 1-2 (2001), s. 219-223
 31. ADE Orts-, Flur- und Bergnamen des gemischtsprachigen Gebiets Kärntens und der Slowakei (genetische Interpretation der Parallelismen) / Pavol Žigo
  In: Österreichische Namenforschung. - Roč. 29, č. 3 (2001), s. 87-98
 32. ADF Jazykové zmeny na pozadí piatich storočí reformácie (2) / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - Roč. 51, č. 5 (2017), s. 270-281
 33. ADF Päťstotočný vývin slovenčiny v evanjelickom prostredí / Pavol Žigo
  In: Tvorba. - Roč. 27 (36), č. 2 (2017), s. 23-29
 34. ADF O formálnych znakoch účelových viet v predspisovnej slovenčine / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 46, č. 2 (1981), s. 36-42
 35. ADF Účelové vedľajšie vety v predspisovnej slovenčine / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 47, č. 2 (1982), s. 92-97
 36. ADF Verzia slovesa v kartvelských jazykoch a intencia slovesného deja / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 34, č. 1 (1983), s. 58-61
 37. ADF Vyjadrenie časovej následnosti v textoch z predkodifikačného obdobia / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - 49 (1984) 1, 29-36
 38. ADF O vyjadrení bezprostrednej predčasnosti deja vedľajšej vety v predkodifikačnej slovenčine / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - 20 (1985) 2, 157-164
 39. ADF Tranzitívnosť v slovenčine a gruzínčine / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - 22 (1987) 3, 264-271
 40. ADF Počítačové spracovanie jazyka / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 39, č. 2 (1988), s. 153-165
 41. ADF Kontaktové javy indoeurópskej a kartvelskej jazykovej rodiny / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 41, č. (1990), s. 61-69
 42. ADF Dialóg v diele Juraja Fándlyho / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 55, č. 5 (1990), s. 262-268
 43. ADF Jazyková stránka Ipľa / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - Roč. 17, č. 5 (1983), s. 185-187
 44. ADF O pravopisnej koncepcii neschválených Pravidiel slovenského pravopisu z r. 1939 / Štefan Švagrovský, Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 59, č. 2 (1994), s. 98-103
 45. ADF Hydronymia Slovenska a Hydronymia Europaea / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - 59 (1994) 3, 150-155
 46. ADF Jazykovedná problematika v diele L. Bartolomeidesa / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - 60 (1995) 2, 80-87
 47. ADF Šafárikov Slovanský národopis - prameň jazykovedného poznania / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - 60 (1995) 3, 137-148
 48. ADF Kvalitatívny aspekt gramatickej kategórie času / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - 45, č. 2 (1994), s. 103-110
 49. ADF Lexikálne prevzatia na slovensko-rakúskom pomedzí / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 36, č. 1 (2001), s. 3-12
 50. ADF Variantnosť koncoviek -a/-u v genitíve singuláru neživotných maskulín / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - Roč. 47, č. 1 (2013), s. 3-13
 51. ADF Budú v onomastike aj muzikonymá? (O jednej-dvoch Plavovláskach) / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 75, č. 4-5 (2010), s. 270-277
 52. ADF Jazykovedné poznatky Ladislava Bartolomeidesa / Pavol Žigo
  In: Obzor Gemera-Malohontu. - Roč. 25, č. 1 (1994), s. 20-23
 53. ADF Motivačné prvky tradičnej metrológie / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - 61 (1996) 4, 207-215
 54. ADF Výberový opis ustaľovania substantívnych prípon genitívu singuláru v spisovnom období / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 61, č. 5 (1996), s. 266-270
 55. ADF Uniformná transparentnosť verzus prirodzenosť / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 71, č. 4 (2006), s. 193-204
 56. ADF Gramatické typy slovenských ojkoným príspevok k Slovanskému onomastickému atlasu / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 62, č. 2 (1997), s. 65-74
 57. ADF Podobnosti jazykových a nejazykových štruktúr / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 58, č. 1 (2007), s. 21-30
 58. ADF Kategória času a staršia slovenská urbanonymia / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 62, č. 3 (1997), s. 129-139
 59. ADF Staršia mäsiarska slovná zásoba / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 64, č. 3 (1999), s. 142-149
 60. ADF Prirodzenosť v morfológii a Slovanský jazykový atlas / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 42, č. 1 (2007), s. 49-53
 61. ADF Štúrova kodifikácia spisovnej slovenčiny a jej reforma / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 70, č. 5 (2005), s. 265-275
 62. ADF Pomenovania príslušníkov rodiny a rodinných vzťahov v predspisovnej slovenčine / Pavol Žigo
  In: Forum historiae [elektronický zdroj]. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 1-13 [online]
 63. ADF Konvergentné a divergentné tendencie vo vývine slovenčiny a češtiny / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 67, č. 1 (2002), s. 5-18
 64. ADF Osudy slov škatuľa a krabica / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - Roč. 45, č. 4 (2011), s. 193-199
 65. ADF Jazykové zmeny na pozadí piatich storočí reformácie (1) / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - Roč. 51, č. 4 (2017), s. 193-204
 66. ADF Analógia a vývin slovenskej substantívnej deklinácie / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 52, č. 1 (2002), s. 31-44
 67. ADF Slovanský jazykový atlas - vzťah jazyka a historicko-spoločenských fenoménov z areálového hľadiska (životnému jubileu Jána Basaru) / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 44, č. 1 (2009), s. 5-12
 68. ADN Veľkomoravský hlaholský nápis na plakete z Bojnej / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 79, č. 1-2 (2014), s. 5-18
 69. AEC Komplexnosť interpretácie slovanskej substantívnej deklinácie v Slovanskom jazykovom atlase / Pavol Žigo
  In: Gwary dziś, vol. 8. - Poznań : PTPN, 2016. - S. 23-33
 70. AEC K probleme kartografirovanija substantivnych paradigm v dialektach slavjanskich jazykov / Pavol Žigo
  In: Grammatika slavjanskich dialektov. Mechanizmy evoľucii. Utraty i innovacii. Istoriko-tipologičeskie javlenija. - ISBN 5-7576-0279-1. - Moskva : Institut slavjanovedenija RAN, 2013. - S. 37-47
 71. AEC Kategória času - gramatická a všebecná / Pavol Žigo
  In: Kategorie w języku, język w kategoriach. - ISBN 978-83-226-1764-9. - Katowicze : Wyd. Uniwersytetu Śłaskiego, 2009. - S. 81-86
 72. AEC Tendencie v pomenovaní rodinných vzťahov v slovenčine / Pavol Žigo
  In: Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury. - ISBN 978-83-64111-09-9. - Warszawa : Towarystwo kultury języka, 2015. - S. 331-342
 73. AEC Opyt ispoľzovanija EVM v obrabotke materialov OLA / Pavol Žigo
  In: Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. - Moskva : IRJ RAN, 1996. - S. 57-63
 74. AEC Motivácia opisu deklinácie substantív na materiáli OLA / Pavol Žigo
  In: Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. - ISBN 978-5-88744-077-4. - Moskva : Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova RAN, 2008. - S. 126-134
 75. AEC Pokus o kartografovanie substantívnej deklinácie v Slovanskom jazykovom atlase / Pavol Žigo
  In: Godišňak za srpski jezik, god. 26, br. 13. - ISSN 2334-6922. - Niš : Filozofski fakultet, 2013. - S. 211-218
 76. AEC Slovenská dialektológia v 2. polovici 20. storočia / Pavol Žigo
  In: Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. - ISBN 961-6320-35-1. - Maribor : Slavistično društvo, 2006. - S. 54-61
 77. AEC Kačestvennyje svojstva pridatočnych predloženij pričiny i celi v slovackich dialektach / Pavol Žigo
  In: Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. - ISBN 5-85759-109-0. - Moskva : IRJ RAN, 2000. - S. 185-193
 78. AEC Vývinové tendencie slovanskej substantívnej deklinácie / Pavol Žigo
  In: In honorem Dagmar Maria Anoca. - ISBN 978-606-16-0755-6. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2016. - S. 552-562
 79. AEC Austriazismen in westslowakischen Dialekten / Pavol Žigo
  In: Falsche Grenzen, wahre Hindernisse. - ISBN 3-85476-081-7. - Wien : Mandelbaum, 2002. - S. 131-143
 80. AEC "Obščeslavianskij lingvističeskij atlas" -vzaimosviaz jazyka i obščestvenno-istoričeskich fenomenov s pozicij areaľnoj lingvistiki / Pavol Žigo
  In: Obščeslavianskij lingvističeskij atlas: materialy i issledovanija 2009-2011. - Moskva : Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova, 2011. - S. 52-62
 81. AED Gemersko-malohontské začiatky stratifikácie jazyka / Pavol Žigo
  In: Historica 49 : zborník k 65. narodeninám profesora Leona Sokolovského. - ISBN 978-80-223-3921-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 266-272
 82. AED Kategórie aspekt - tempus - modus a topológia deja / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 43. - ISBN 978-80-223-3650-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 332-347
 83. AED Miesto onomastiky vo vyučovaní vývinu slovenského jazyka / Pavol Žigo
  In: Onomastika jako společenská věda ve výuce a školské praxi. - Hradec Králové : Pedagogická fakulta, 1984. - S. 69-71
 84. AED Reformácia ako vplyv mentálnej a duchovnej zmeny na slovenské jazykové prostredie / Pavol Žigo, Zuzana Hargašová
  In: Studia Academica Slovaca 46. - ISBN 978-80-223-4361-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 222-251
 85. AED Vyjadrenie konečnej hranice deja časovou vedľajšou vetou v predspisovnej slovenčine a poľštine / Pavol Žigo
  In: Studia Linguistica Polono-Slovaca 2. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 1990. - S. 80-97
 86. AED Gramatická kategória času ako vedomý prvok vo vývine poľštiny a slovenčiny / Pavol Žigo
  In: Studia Linguistica Polono-Slovaca 4. - Bratislava : Veda, 1994, s. 35-41. -
 87. AED Konštitutívne prvky slovenskej historickej syntaxe / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 16. - Bratislava : Alfa, 1987. - S. 425-440
 88. AED Využitie počítačov v slovenskom jazykovednom výskume / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 17. - Bratislava : Alfa, 1988. - S. 469-487
 89. AED Prítomný čas a prítomný dej v súčasnej spisovnej slovenčine / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 18. - ISBN 80-05-00302-1. - Bratislava : Alfa, 1989. - S. 591-609
 90. AED Grammatical and semantic perspective of the sentence in Slovak and Georgian / Pavol Žigo
  In: Recueil linguistique de Bratislava 9 : Dynamické tendencie vo vývine jazyka. - Bratislava : Veda, 1989. - S. 191-196
 91. AED Kategória času u Bernoláka / Pavol Žigo
  In: Pamätnica Antona Bernoláka. - ISBN 80-7090-224-8. - Martin : Matica slovenská, 1992. - S. 171-174
 92. AED Lexikálne prvky tradičnej metrológie / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 25. - ISBN 80-85697-31-9. - Bratislava : Stimul, 1996, s. 255-263. -
 93. AED Henrich Bartek a vývin slovenskej spisovnej normy v medzivojnovom období / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 26. - ISBN 80-85697-61-0. - Bratislava : Stimul, 1997. - S. 180-188
 94. AED Ustaľovanie genitívu singuláru v spisovnom období slovenčiny / Pavol Žigo
  In: Philologica 45. - ISBN 80-223-1104-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1997. - S. 59-64
 95. AED Areálové vplyvy na nárečovú lexiku na slovensko-rakúskom pomedzí / Pavol Žigo
  In: Philologica 49. - ISBN 80-223-1224-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. - S. 51-58
 96. AED Prehľadná charakteristika tekovských, zvolenských, hontianskych a novohradských nárečí / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 27. - ISBN 80-85697-84-X. - Bratislava : Stimul, 1998. - S. 205-213
 97. AED Ján Kollár o probléme spisovného jazyka Slovákov a ich liturgického jazyka / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 31. - ISBN 80-88982-59-6. - Bratislava : Stimul, 2002. - S. 263-279
 98. AED Počítačové tezaury apelatívnej a propriálnej lexiky / Pavol Žigo
  In: Metódy výskumu a opisu lexiky slovanských jazykov. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 1990. - S. 265-272
 99. AED Prirodzenosť vývinu substantívnej deklinácie v slovanských jazykoch Ad Ľ. Ďurovič: Tipologija flektivnoj osnovy v slavianskich jazykach / Pavol Žigo
  In: Philologica 75. - ISBN 978-80-223-4183-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 89-106
 100. AED Význam slov stľaz a hrivna v staroslovienskych textoch / Pavol Žigo
  In: Ingenii laus : zborník štúdií venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Jánovi Lukačkovi, CSc.. - ISBN 978-80-223-4410-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 47-53
 101. AED Substantívna deklinácia - samostatný problém (nielen) Slovanského jazykového atlasu / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 42. - ISBN 978-80-223-3448-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 313-323
 102. AED Motivant *dobro v slovenskej propriálnej sfére / Pavol Žigo
  In: Philologica 67. - ISBN 978-80-223-2967-5. - Bratislava : UK, 2011. - S. 35-39
 103. AED Hudobná lexika v predspisovnom období slovenského jazyka / Katarína Kristeková, Pavol Žigo
  In: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia, 2. - ISBN 978-80-89236-55-8. - Bratislava : Stimul, 2010. - S. 309-355
 104. AED Stopäťdesiat rokov od reformy štúrovskej slovenčiny / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 30. - ISBN 80-88982-42-1. - Bratislava : Stimul, 2001. - S. 339-348
 105. AED Sujet, fabula a kategória času / Pavol Žigo
  In: Výraz a význam v jazyku. - ISBN 978-80-8068-907-0. - Prešov : PU, 2008. - S. 480-484
 106. AED From naturalness in language to generalization / Pavol Žigo
  In: Favete linguis. - ISBN 80-8095-001-6. - Bratislava : SAP, 2006. - S. 261-266
 107. AED Vývinové tendencie slovenskej substantívnej deklinácie / Pavol Žigo
  In: Jazykové kategórie v teórii a praxi. - ISBN 80-223-2044-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 53-68
 108. AED Perspektívy a osudy Štúrovej kodifikácie / Pavol Žigo
  In: Štúdie k jubileu Ľudovíta Štúra [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-160-1. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 108-118 [online]
 109. AED Pomenovanie rodinných vzťahov v slovenčine z hľadiska etnokultúrnej identity / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 39. - ISBN 978-80-223-2881-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 269-283
 110. AED Vývin substantívnej deklinácie v širších slovanských súvislostiach / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 36. - ISBN 978-80-89236-23-7. - Bratislava : Stimul, 2007. - S. 157-167
 111. AED Princíp vývinu / Pavol Žigo
  In: Princípy stavby, vývinu a fungovania slovenčiny. - ISBN 80-85697-99-8. - Bratislava : Stimul, 1999. - S. 93-110
 112. AED Prínos Eugena Paulinyho pre výskum slovanskej morfológie / Pavol Žigo
  In: Philologica 72 : Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii. - ISBN 978-80-223-3562-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 51-61
 113. AED Poznatky z porovnania slovenských a gruzínskych prísloví / Pavol Žigo
  In: Pange Lingua. - ISBN 80-224-0581-7. - Bratislava : Veda, 1999. - S. 77-86
 114. AED K syntaktickej typológii slovanských a kartvelských jazykov / Pavol Žigo
  In: Philologica 38/1988. - ISBN 80-08-00800-8. - Bratislava : SPN, 1990. - S. 131-137
 115. AED Vyjadrovanie časového významu v staroslovienskom súvetí / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 20. - ISBN 80-05-00953-4. - Bratislava : Alfa, 1991. - S. 347-369
 116. AED Diachronicko-synchronické úvahy o kategórii času v slovenčine / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 19. - ISBN 80-05-00717-5. - Bratislava : Alfa, 1990. - S. 379-390
 117. AED Základné etapy dejín spisovnej slovenčiny / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 22. - ISBN 80-85697-10-6. - Bratislava : Stimul, 1993. - S. 231-242
 118. AED Časové vedľajšie vety v predspisovnej slovenčine / Pavol Žigo
  In: Philologica 41. - ISBN 80-223-0693-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1993. - S. 103-119
 119. AED Vietorisova tabulatúra - zdroj poznávania jazyka v predspisovnom období slovenčiny / Pavol Žigo
  In: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia. 1. - ISBN 978-80-89236-35-8. - Bratislava : Stimul, 2007. - S. 147-155
 120. AED Slavic linguistic atlas / Pavol Žigo
  In: Ethnologia Slovaca et Slavica 24-25/1992-93. - ISBN 80-223-0477-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1993. - S. 327-333
 121. AED Slovenská hydronymia / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 23. - ISBN 80-85697-15-7. - Bratislava : Stimul, 1994. - S. 276-283
 122. AED Charakteristika slovanských jazykov v Slovanskom národopise P. J. Šafárika / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 24. - ISBN 80-85697-24-6. - Bratislava : Stimul, 1995, s. 187-196. -
 123. AED Slovanský jazykový atlas - zdroj poznatkov nielen o dnešnom Slovensku v (stredo)európskom slovanskom kontexte / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 37. - ISBN 978-80-89236-46-67. - Bratislava : Stimul, 2008. - S. 89-96
 124. AED Súvetia s časovou vetou v staroslovienčine / Pavol Žigo
  In: Jubilejný zborník na počesť prof. Pavla Šimu. - ISBN 978-80-8105-351-1. - Trnava : UCM, 2012. - S. 20-27
 125. AED Štúrova kodifikácia spisovnej slovenčiny vo svetle národnouvedomovacieho procesu / Pavol Žigo
  In: Historické a kultúrne zdroje slovensko-poľských vzťahov. - ISBN 80-967991-7-7. - Bratislava : Lufema, 2000. - S. 53-66
 126. AED Prirodzenosť, cudzosť, inakosť v retrospektíve, súčasnosti a perspektíve / Pavol Žigo
  In: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach 2. - ISBN 978-80-223-4149-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 56-74
 127. AED Nárečie obce / Pavol Žigo
  In: Volkovce 1275-2000. - ISBN 80-88870-14-3. - Bratislava : Kartprint, 2000. - S. 146-151
 128. AED Percepcie pri storočnici profesora Eugena Paulinyho / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 41. - ISBN 978-80-223-3270-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 265-280
 129. AED Diskurz v retrospektíve / Pavol Žigo
  In: Jazykoveda v pohybe. - ISBN 978-80-223-3276-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 295-304
 130. AED Ambície Štúrovho jazykového prototypu / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 44. - ISBN 978-80-223-3915-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 94-108
 131. AED Úvahy o znakoch slovenských a gruzínskych frazeotextém / Pavol Žigo
  In: Frazeologické štúdie 3. - ISBN 80-8898-37-5. - Bratislava : Stimul, 2003. - S. 240-248
 132. AED Stošesťdesiat rokov štúrovskej kodifikácie slovenčiny / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 32. - ISBN 80-88982-14-6. - Bratislava : Stimul, 2003. - S. 10-20
 133. AED Tendencie v spisovnej slovenčine v medzivojnovom období / Pavol Žigo
  In: Od osmičky k osmičke : premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918-1938. - ISBN 978-80-970060-4-4. - Bratislava : HÚ SAV, 2009. - S. 109-116
 134. AED Východisko explanácie vývinu súčasnej spisovnej slovenčiny / Pavol Žigo
  In: Philologica 56. - ISBN 80-223-1813-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 9-20
 135. AED Typologická problematika slovanskej substantívnej deklinácie - interkultúrne súvislosti v retrospektíve aj perspektíve / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 45. - ISBN 978-80-223-4141-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 361-374
 136. AED Aspektuálno-temporálno-modeálne korelácie / Pavol Žigo
  In: Jazyk a jazykoveda v interpretácii. - ISBN 978-80-223-3695-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 223-233
 137. AED Pôvod názvov Bratislava - Braslavespurch / Pressburg (Prešporok) / Pozsony / Pavol Žigo
  In: Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch. - ISBN 80-968971-0-1. - Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 2003. - S. 104-108
 138. AEE Stopäťdesiat rokov od reformy spisovnej slovenčiny / Pavol Žigo
  In: Normen, Namen und Tendenzen in der Slavia. - ISBN 3-87690-808-6. - München : Otto Sagner, 2004. - S. 419-424
 139. AEE Versija gruzinskogo glagola v sopostavľeniji s vozvratnosťju i intenciej slovackogo / Pavol Žigo
  In: Linguistics 9. - Tbilisi : TSU, 1985. - S. 233-240
 140. AEE Princíp analógie v slovenskom jazyku / Pavol Žigo
  In: Južnoslovenski filolog 56/1-2. - Beograd : Srpska akademia nauka i umetnosti, 2000. - S. 421-428
 141. AEE Vývin slovenskej a srbskej lexiky na pozadí kvalitatívnych vlastností času / Pavol Žigo
  In: Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 43. - Novi Sad : Matica srpska, 2000. - S. 205-214
 142. AEE Kategória času v urbanonymii / Pavol Žigo
  In: Onomastica Slavogermanica 23. - ISBN 3-7776-0846-7. - Stuttgart : Hirzel, 1998. - S. 185-194
 143. AEE Ideonymá a problematika transonymizácie / Pavol Žigo
  In: Jazyk a jeho proměny. - ISBN 978-80-7294-301-2. - Brno : Host, 2008. - S. 265-270
 144. AEE Kategorija vremeni i jejo otnošenije k poňatiu korreľaciji / Pavol Žigo
  In: Die grammatischen Korrelationen. - Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 1999. - S. 193-201
 145. AEE Sonda do deklinácie substantív na materiáli OLA / Pavol Žigo
  In: Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 50. - Novy Sad : Matica srpska, 2007. - S. 251-255
 146. AEE Miesto analógie vo vývine slovenčiny / Pavol Žigo
  In: Eslavística Complutense, 1. - Madrid : Universidad Complutense, 2001. - S. 253-267
 147. AEE Der Einfluss des Arealkontaktes auf die niederösterrechischen und slowakischen Dialekte / Pavol Žigo
  In: Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft. Bd. 26-27. - Klagenfurt : Institut für Sprachwissenschaft und Computerlinguistik, 2001. - S. 169-180
 148. AEF Domáce podoby staršej slovenskej ojkonymie / Pavol Žigo
  In: Aktuálne úlohy onomastiky z hľadiska jazykovej politiky a jazykovej kultúry. - Bratislava : Veda, 1989. - S. 208-210
 149. AEF Vývinové problémy štúrovskej spisovnej slovenčiny / Pavol Žigo
  In: Kontinuita romantizmu. - ISBN 80-967991-8-5. - Bratislava : Lufema, 2001. - S. 9-38
 150. AEF Nárečie obce / Pavol Žigo
  In: Branovo : história, život a tradície 1325-2005. - ISBN 80-968631-6-9. - Bratislava : Komprint, 2005. - S. 216-222
 151. AEF Nad štyrmi listami Kolomana Banšella Elene Maróthy-Šoltésovej / Pavol Žigo
  In: Kapitoly zo slovenského realizmu : dejiny, medailóny, štúdie, interpretácie. - ISBN 978-80-223-2855-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 51-56
 152. AEF Slovenský juh v stredoveku / aut. dosl. Pavol Žigo
  In: Slovenský juh v stredoveku 2. - ISBN 80-88778-89-6. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004. - S. 519-523
 153. AFA Gramatické typy slovenských ojkoným / Pavol Žigo
  In: Najnowsze przemiany nazewnicze. - ISBN 83-85118-75-6. - Warszawa : Energeia, 1998. - S. 349-354
 154. AFC Prínos Slovanského jazykového atlasu pre súčasnú jazykovedu / Pavol Žigo
  In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním : stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. - ISBN 978-80-246-2121-0. - Praha : Karolinum, 2012. - S. 307-313
 155. AFC Hydronymia Ipľa / Pavol Žigo
  In: Hydronimia slowianska. Tom 2. - ISBN 83-85579-23-0. - Krakow : Istitut Jezyka Polskiego PAN, 1996. - S. 52-57
 156. AFC Slovanský jazykový atlas - obraz prirodzeného vývinu jazyka / Pavol Žigo
  In: 14. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride : príspevky slovenských slavistov. - ISBN 978-80-968971-9-3. - Bratislava : Slovenský komitét slavistov, 2008. - S. 17-26
 157. AFC Konvergencie a divergencie v staršom období vývinu slovenčiny a češtiny / Pavol Žigo
  In: Teoretické a komunikační aspekty proprií. - ISBN 978-80-210-5102-7. - Brno : MU, 2009. - S. 103-111
 158. AFC Lexikai hungarizmusok a Szláv nyelvatlaszban mutatvány a mezőgazdaság téma köréből / Pavol Žigo
  In: 6. Dialektológiai szimpozion. - ISBN 978-80-558-1186-479-. - Nitra : UKF, 2016. - S. 79-85
 159. AFC Vedľajšie vety príčiny a vedľajšie vety účelu v slovenských nárečiach / Pavol Žigo
  In: Hrvatski dijalektološki zbornik. Kniga 12. - Zagreb : HAZU, 2003. - S. 181-188
 160. AFC Od deskripcie k explanácii v slovakistike / Pavol Žigo
  In: Aktuální slovakistika. - ISBN 80-210-3592-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. 205-212
 161. AFC Einfluss der Reformation auf die Entwicklung der heimischen Sprachen (Tschechisch : Slowakisch) / Pavol Žigo
  In: Ecclesia semper reformanda : Die Protestantische Kirche i pannonischen Raum seit der Reformation, Teil 1. - ISBN 978 3 85405 221 0. - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2017. - S. 267-280
 162. AFC Slovanské zložené ojkonymá v Slovanskom onomastickom atlase / Pavol Žigo
  In: Slowiaňskie composita onomastyczne : (Toponimia. Varia). - Lublin : Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2000, s. 186-188. -
 163. AFC Vývin slovenskej a slovinskej lexiky na pozadí kvalitatívnych vlastností času / Pavol Žigo
  In: Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture. - ISBN 961-237-016-8. - Ljubljana : Filozofski fakultet, 2002. - S. 465-476
 164. AFC Gewässernamen aus dem Gebiet der heutigen Slowakei / Pavol žigo
  In: Tagungsakten des internationalen namenkundlichen Symposiums. - ISBN 978-3-7696-1091-8. - Wien : Praesens, 2015. - S. 413-430
 165. AFC Vývin slovenskej a poľskej lexiky na pozadí kvalitatívnych vlastností času / Pavol Žigo
  In: Polsko-slowackie stosunki po roku 1918 = Slovensko-poľské vzťahy po roku 1918. - ISBN 83-88430-05-X. - Wroclaw : Polsko-slowacka komisja nauk humanistycznych, 2002. - S. 115-128
 166. AFC Konvergentné a divergentné tendencie vo vývine slovanských jazykov (na pozadí slovenčiny) / Pavol Žigo
  In: 13. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov. - ISBN 80-968971-2-8. - Bratislava : Slovenský komitét slavistov, 2003. - S. 111-118
 167. AFD Počítačové kartografovanie nárečí v Slovanskom jazykovom atlase / Pavol Žigo
  In: Jazykovedné štúdie 31. - ISBN 978-80-224-1391-6. - Bratislava : Veda, 2014. - S. 147-153
 168. AFD Hydrogeomoriológia a vlastné mená v turčianskom regióne / Pavol Žigo
  In: Zborník prednášok zo 6. balneohistorickej konferencie. - Žilina : INGEO, 1995. - S. 82-88
 169. AFD Apelatívum blanár a proprium Blanár v slovenskom jazykovom kontexte / Pavol Žigo
  In: Život medzi apelatívami a propriami. - ISBN 978-80-224-1213-1. - Bratislava : Veda, 2011. - S. 46-49
 170. AFD Práca Ľudovíta Nováka k najstarším dejinám slovenského jazyka / Pavol Žigo
  In: Ľudovít Novák - tvorca modernej slovenskej jazykovedy a zakladateľ SAVU. - ISBN 978-80-224-1184-4. - Bratislava : Veda, 2011. - S. 140-145
 171. AFD Mesto ako jazykovokultúrny fenomén / Pavol Žigo
  In: Ad honorem Richard Rybarič. - ISBN 978-80-89135-28-8. - Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2011. - S. 40-46
 172. AFD Lexikálne hungarizmy v slovanskom jazykovom atlase výber z poľnohospodárskej tematiky / Pavol Žigo
  In: Slovenčina v kontexte slovanských a neslovanských jazykov. - ISBN 978-80-558-0959-5. - Nitra : UKF, 2015. - S. 111-123
 173. AFD Formant -any v slovenskej ojkonymii / Pavol Žigo
  In: Onomastika jako společenská věda. - Praha : SPN, 1983. - S. 267-270
 174. AFD Formant -ica v slovenskej ojkonymii / Pavol Žigo
  In: 8. slovenská onomastická konferencia. - Bratislava : JÚĽŠ SAV, 1983. - S. 158-164
 175. AFD Genetické paralelizmy slovenskej a južnoslovanskej toponymie / Pavol Žigo
  In: Vlastné meno v komunikácii. - ISBN 80-224-0791-7. - Bratislava : Veda, 2003. - S. 55-64
 176. AFD Metajazyková funkcia esperanta / Pavol Žigo
  In: Problémy interlingvistiky. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 1987. - S. 165-170
 177. AFD Lexika starších terénnych názvov z Novohradu / Pavol Žigo
  In: Slovenská onomastická konferencia. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 1987. - S. 155-159
 178. AFD Z historickej toponymie Dudiniec / Pavol Žigo
  In: 5. Balneohistorická konferencia. - Žilina : Ingeo, 1992. - S. 60-63
 179. AFD Miestny názov Bojnice v historickom kontexte / Pavol Žigo
  In: 4. balneohistorická konferencia. - Žilina : IGHP, 1989. - S. 73-83
 180. AFD Architektonika zápisov z vypočúvania svedkov v predspisovnom období / Pavol Žigo
  In: Textika a štylistika. - ISBN 80-223-0000-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1989. - S. 277-279
 181. AFD K otázke národného a internacionálneho v prísloviach a porekadlách (na materiáli slovenčiny a gruzínčiny) / Milada Jankovičová, Pavol Žigo
  In: Problémy interlingvistiky 2. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 1990. - S. 45-51
 182. AFD Variantnosť v retrospektíve / Pavol Žigo
  In: Slovo v slovníku : aspekty lexikálnej sémantiky, gramatika, štylistika (pragmatika). - ISBN 978-80-224-1268-1. - Bratislava : Veda, 2012. - S. 27-40
 183. AFD Kategória času a vlastné meno / Pavol Žigo
  In: Jazyková a mimojazyková stránka vlastných mien. - ISBN 80-88738-68-7. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 1994. - S. 33-37
 184. AFD Princíp relatívnosti vo vývine slovenčiny a slovinčiny / Pavol Žigo
  In: Philologica 53. - ISBN 80-223-1610-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2001. - S. 141-150
 185. AFD Epištolárny štýl Kolomana Banšella / Pavol Žigo
  In: Božena Slančíková-Timrava, Koloman Banšell. - ISBN 80-7090-007-5. - Martin : Matica slovenská, 1990. - S. 231-237
 186. AFD Štruktúrne typy slovenskej ojkonymie / Pavol Žigo
  In: 10. slovenská onomastická konferencia. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 1991. - S. 236-242
 187. AFD Hranica neurčitosti v retrospektíve aj perspektíve / Pavol Žigo
  In: Syntax a morfológia - väzby a súvislosti. - ISBN 978-80-224-1286-5. - Bratislava : Veda, 2013. - S. 19-32
 188. AFD Integračné a diferenciačné funkcie slova v minulosti a dnes / Pavol Žigo
  In: Idea humanizmu a tolerancie v kontexte etnokultúrnej identity. - ISBN 978-80-555-0150-5. - Prešov : PU, 2010. - S. 133-136
 189. AFD Typologické paralelizmy substantívnej deklinácie / Pavol Žigo
  In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 3. - ISBN 978-80-223-2942-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 39-48
 190. AFD Pár metamorfóz substantívnej deklinácie slovanských jazykov / Pavol Žigo
  In: Jazyk je zázračný organizmus... Metamorfózy jazyka a jazykovedy. - ISBN 978-80-555-0838-2. - Prešov : Prešovská univerzita, 2013. - S. 58-78
 191. AFD Konfigurácie jazykových areálov z typologického hľadiska / Pavol Žigo
  In: Vidy jazyka a jazykovedy. - ISBN 978-80-555-0335-6. - Prešov : Prešovská univerzita, 2011. - S. 49-62
 192. AFD Atlas slovenského jazyka a perspektíva kartografovania morfologických štruktúr / Pavol Žigo
  In: Jazykovedné štúdie 26 : história, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania. - ISBN 978-80-224-1094-6. - Bratislava : Veda, 2009. - S. 40-46
 193. AFD Vzťah apelatívum - urbanonymický objekt - urbanonymum a kategória času / Pavol Žigo
  In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. - ISBN 80-8055-002-6. - Banská Bystrica : UMB, 1996. - S. 20-28
 194. AFD Interpretácia morfologických štruktúr v Slovanskom jazykovom atlase / Pavol Žigo
  In: Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie. - ISBN 978-80-224-1171-4. - Bratislava : Veda, 2010. - S. 55-71
 195. AFD Slovenský jazyk a proces čechoslovakizácie / Pavol Žigo
  In: Slováci a ich národné bytie v Európe (Čechoslovakizácia). - ISBN 978-80-970685-0-9. - Bratislava : Panslovanská únia, 2011. - S. 106-121
 196. AFD Vzťah historicko-spoločenslých fenoménov a jazyka z areálového hľadiska (Slovanský jazykový atlas) / Pavol Žigo
  In: Slavistika v premenách času : (štúdie z jazykovednej a literárnovednej komparatistiky). - ISBN 978-80-55-0041-6. - Prešov : PU, 2009. - S. 50-58
 197. AFD Štruktúra časového vzťahu dvoch dejov v staroslovienčine / Pavol Žigo
  In: Slovenčina v historickom kontexte. - ISBN 80-8050-084-3. - Nitra : VŠPg, 1996. - S. 14-27
 198. AFD Pôvod slovenčiny z pohľadu Sama Czambela / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 71, č. 6 (2006), s. 350-354
 199. AFD Kategória času ako vedomý prvok vo vývine jazyka / Pavol Žigo
  In: Problémy interlingvistiky 2. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 1990. - S. 33-40
 200. AFD Význam Šafárikovho "Slovanského národopisu" pre dejiny jazykovedy / Pavol Žigo
  In: Pavol Jozef Šafárik a slavistika. - ISBN 80-88722-22-5. - Prešov : UPJŠ, 1996. - S. 203-209
 201. AFD Hranice substantívnej deklinácie na materiáli Slovanského jazykového atlasu / Pavol Žigo
  In: Philologica 73. - ISBN 978-80-223-3864-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 165-174
 202. AFD Kvalitatívny aspekt času vo vývine lexiky / Pavol Žigo
  In: 12. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov. - ISBN 80-967722-1-X. - Bratislava : Slovenský komitét slavistov, 1998. - S. 151-167
 203. AFD Henrich Bartek v dvadsaťpäťročnom konflikte kodifikačných princípov / Pavol Žigo
  In: Jazyk a jazykoveda v pohybe. - ISBN 978-80-224-1026-7. - Bratislava : Veda, 2008. - S. 488-492
 204. AFD Vývinové tendencie v slovenskom pravopise od polovice 19. storočia do polovice 20. storočia / Pavol Žigo
  In: Dynamické tendencie v slovenskom pravopise. - ISBN 978-80-224-1106-6. - Bratislava : Veda, 2009. - S. 17-26
 205. AFD Glosa o čase cez prizmu adverbií / Pavol Žigo
  In: Slovo, tvorba, dynamickosť. - ISBN 978-80-224-1107-3. - Bratislava : Veda, 2010. - S. 337-347
 206. AFD Mäsiarska slovná zásoba v predspisovnej slovenčine / Pavol Žigo
  In: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. - ISBN 80-967618-5-4. - Martin : Gradus, 1999. - S. 223-230
 207. AFD Slovensko-slovinské izomorfy v slovanskom kontexte / Pavol Žigo
  In: 90. výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Ľubľane. - ISBN 978-80-223-2859-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 96-105
 208. AFD Západoslovansko-nezápadoslovanské priezvisko Mlacek / Pavol Žigo
  In: Frazeologické štúdie 5 : princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii. - ISBN 978-80-8084-204-8. - Ružomberok : KU, 2007. - S. 375-379
 209. AFD Historický aspekt slovenských zložených ojkoným / Pavol Žigo
  In: 13. slovenská onomastická konferencia. - ISBN 80-85586-11-8. - Bratislava : ESPRIMA, 1998. - S. 49-54
 210. AFD Počítačové mapovanie nárečí v Slovanskom jazykovom atlase / Pavol Žigo, Martin Chochol
  In: Kartografické listy 15. - ISBN 80-89060-10-8. - Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2007. - S. 121-126
 211. AFD Fungovanie vlastných mien v slovensko-maďarskom retrospektívnom pohľade / Pavol Žigo
  In: Od jazykovej geografie k geografii mien : interetnické vzťahy. - ISBN 978-80-971983-0-5. - Bratislava : Szenczi Molnár Albert Egyesület, 2015. - S. 76-89
 212. AFD Deväťdesiatpäť rokov jazykovednej slovakistiky na Filozofickej fakulte UK / Pavol Žigo
  In: 95 rokov Filozofickej fakulty UK : pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. - ISBN 978-80-223-4390-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 411-427
 213. AFD Tendencie vo vývine slovenčiny v 18. a 19. storočí / Pavol Žigo
  In: Hľadanie novej podoby strednej Európy : (fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu). - ISBN 80-7165-555-4. - Bratislava : Centrum pre európsku politiku, 2005. - S. 232-243
 214. AFD Topológia deja v rámci vzťahu aspekt - tempus - modus / Pavol Žigo
  In: Obraz človeka v jazyku. - ISBN 978-80-558-0560-3. - Nitra : UKF, 2014. - S. 58-67
 215. AFD Kvalitatívne vlastnosti príčinných a účelových vedľajších viet v slovenských nárečiach / Pavol Žigo
  In: Nárečia a národný jazyk. - ISBN 80-224-0595-7. - Bratislava : Veda, 1999. - S. 53-60
 216. AFD Vývin slovenskej a chorvátskej lexiky na pozadí kvalitatívnych vlastností času / Pavol Žigo
  In: Slovensko-chorvátske jazykové a literárne vzťahy. - ISBN 80-88676-18-5. - Bratislava : TRI Médium, 1999. - S. 100-108
 217. AFD Vzťah etnicity a kodifikácií spisovnej slovenčiny v medzivojnovom období / Pavol Žigo
  In: BraSlav 2. - ISBN 80-88870-39-9. - Bratislava : Kartprint, 2004. - S. 153-157
 218. AFD Ambície, doxy a paradoxy Ľudovíta Štúra / Pavol Žigo
  In: Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v historických a súčasných interpretáciách. - ISBN 978-80-224-1565-1. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 32-41
 219. AFD Od prirodzenosti v jazyku k zovšeobecňovaniu / Pavol Žigo
  In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. - ISBN 80-223-2023-4. - Bratislava : UK, 2005. - S. 19-28
 220. AFD Funkčnosť a stabilita Štúrovej kodifikácie / Pavol Žigo
  In: Ľudovít Štúr a reč slovenská. - ISBN 978-80-224-0987-2. - Bratislava : Veda, 2007. - S. 102-115
 221. AFD Morfologická prirodzenosť v retrospektíve / Pavol Žigo
  In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 2. - ISBN 978-80-223-2427-4. - Bratislava : UK, 2007. - S. 51-57
 222. AFD Konfliktnosť kodifikčných snáh Henricha Barteka / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 72, č. 3 (2007), s. 166-173
 223. AFD Jazyková analýza Slovenských veršov Petra Benického / Pavol Žigo
  In: Slovenský literárny barok. - ISBN 80-223-2016-1. - Bratislava : UK, 2005. - S. 64-70
 224. AFD Kontinueco de interlingva komunikado el retrospektiva vidpunkto / Pavol Žigo
  In: Avantagoj kaj obstakloj de moderna komunikado. - ISBN 978-80-89366-80-4. - Partizánske : Espero, 2017. - S. 137-147
 225. AFD Postoj Jána Smreka ku kodifikácii spisovnej slovenčiny v medzivojnovom období / Pavol Žigo
  In: Philologica 51. - ISBN 80-223-1496-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - S. 111-119
 226. AFD Podiel mesta na formovaní kultúrnych predspisovných útvarov / Pavol Žigo
  In: Mesto a jeho jazyk. - ISBN 80-224-0605-8. - Bratislava : Veda, 2000. - S. 118-124
 227. AFD Na margo analógie v jazyku / Pavol Žigo
  In: Človek a jeho jazyk : 1. Jazyk ako fenomén kultúry. - ISBN 80-224-0641-4. - Bratislava : Veda, 2000. - S. 223-230
 228. AFD Viacjazyčné miestne názvy v oblasti stredoslovenských banských miest z historicko-jazykovedného hľadiska / Pavol Žigo
  In: Kultúrne dedičstvo v geológii, baníctve a hutníctve : knižnice, archívy, múzeá. - ISBN 978-80-89304-17-2. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2015. - S. 73-78
 229. AFD Hľadanie princípu relatívnosti 1 / Pavol Žigo
  In: Princípy jazyka a textu. - ISBN 80-223-1566-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - S. 16-29
 230. AFD Slavistická tematika vo výskume Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV / Pavol Žigo
  In: Slovenská slavistika včera a dnes. - ISBN 978-80-89489-05-3. - Bratislava : Slovenský komitét slavistov, 2012. - S. 83-94
 231. AFD Banícka slovná zásoba v predspisovnom období slovenského jazyka / Pavol Žigo
  In: Argenti fodina 2011 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89151-31-8. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2012. - S. 152-157 [CD-ROM]
 232. AFD Koncepcia Pravidiel slovenského pravopisu v medzivojnovom období / Pavol Žigo
  In: Slovensko-české vzťahy a súvislosti. - ISBN 80-88676-26-6. - Bratislava : TRI Médium, 2000. - S. 203-211
 233. AFD Princípy kodifikácie slovenskej substantívnej deklinácie 2 (hľadanie princípu relatívnosti) / Pavol Žigo
  In: Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. - ISBN 80-224-0732-1. - Bratislava : Veda, 2003. - S. 70-81
 234. AFD Otázky princípov stavby, vývinu a fungovania jazyka / Pavol Žigo
  In: Philosophica 33 : filozofia v škole, filozofia v živote. - ISBN 80-223-1665-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 83-92
 235. AFD Konvergentné a divergentné tendencie vo vývine slovanských jazykov / Pavol Žigo
  In: Braslav 1. - Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2002. - S. 34-42
 236. AFD Semantičeskaja struktura pridatočnych predloženij vremeni v russkom literaturnom jazyke / Pavol Žigo
  In: Philologica 57 : tradície a perspektívy rusistiky. - ISBN 80-223-1808-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 105-114
 237. AFD Topológia deja v registri aspekt - tempus - modus / Pavol Žigo
  In: Registre jazyka a jazykovedy (1) : na počesť Daniely Slančovej. - ISBN 978-80-555-1111-5. - Prešov : Prešovská univerzita, 2014. - S. 64-72
 238. AFD Miera jednoty, komplexnosti, intenzity a dispozičná skúsenosť v lingvistických metódach / Pavol Žigo
  In: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. - ISBN 978-80-223-4422-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 73-81
 239. AFD Odhaľovanie jazykových neistôt využitím retrospektívy / Pavol Žigo
  In: Letná škola prekladu 12 : odkaz Antona Popoviča, zakladateľa slovenskej prekladovej školy - pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia. - ISBN 978-80-971262-2-3. - Bratislava : SSPOL, 2013. - S. 34-45
 240. AFG Ortsnamen des mittelslowakischen Gebiets im deutsch-slowakisch Sprachkontakt im 13.-15. Jahrhundert / Pavol Žigo
  In: 15. Internationaler Kongress für Namenforschung. - Leipzig : Karl-Marx Universität, 1984. - S. 217
 241. AFG A qualitative aspect of time in the development of lexicon / Pavol Žigo
  In: 12 miedzynarodowy kongres slavistów. - ISBN 83-85118-79-9. - Warszawa : Energeia, 1998. - S. 244
 242. AFG Kommentarij. F 1997 vols / Pavol Žigo
  In: Zasedanje Mednarodne komisije za sestavo Slovanskega lingvističnega atlasa (OLA). - Ljubljana, 2000. - S. 16
 243. AFH Vyraženije vremennogo značenija v staroslovianskom složnom predloženii / Pavol Žigo
  In: 11. medzinárodný zjazd slavistov. - Bratislava : Veda, 1993. - S. 145-146
 244. AFH Multilingual names of towns and villages in the region of Middle Slovak mining towns from the historical-linguistic point of view = Mehrsprachige Ortsnamen in Gebiet der mittelslowakischen Bergstädte aus der historisch-sprachwissenschaftlichen Sicht = Viacjazyčné miestne názvy v oblasti stredoslovenských banských miest z historicko-jazykovedného hľadiska / Pavol Žigo
  In: Kultúrne dedičstvo v geológii, baníctve a hutníctve : knižnice, archívy, múzeá. - ISBN 978-80-89304-15-8. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2015. - S. 45
 245. BAA Die slavischen Sprachen, Halbband 2 : ein internationales Handbuch zu ihrer Struktyr, ihrer Geschichte und ihrer Ergorschung. / zost. Sebastian Kempgen
  Berlin : De Gruyter, 2014
 246. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 2. zv. : Bell-Czy. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2001
 247. BAB Jazyková poradňa odpovedá / Kolektív autorov
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988
 248. BAB Encyklopédia literárnych diel / Štefan Baštín ... [et al.]
  Bratislava : Obzor, 1989
 249. BAB Encyklopédia jazykovedy / Jozef Mistrík ... [et al.]
  Bratislava : Obzor, 1993
 250. BAB Encyklopédia spisovateľov sveta / zost. Ján Juríček, spracoval kolektív autorov
  Bratislava : Obzor, 1987
 251. BAB Encyklopédia spisovateľov sveta / zost. Ján Juríček, spracoval kolektív autorov
  Bratislava : Obzor, 1978
 252. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 3. zv. : Č - Eg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2003
 253. BBB Slovensko - jazyk / Pavol Žigo
  In: Slovensko : dejiny, divadlo, hudba, jazyk, literatúra, ľudová kultúra, výtvarné umenie, Slováci v zahraničí. - ISBN 80-8046-349-2. - Bratislava : Perfekt, 2006. - S. 152-189
 254. BCI Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny / Rudolf Krajčovič, Pavol Žigo
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 255. BCI Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny / Rudolf Krajčovič, Pavol Žigo
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 256. BCI Dejiny spisovnej slovenčiny : študijná príručka a texty. / Rudolf Krajčovič, Pavol Žigo
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1990
 257. BCI Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny / Rudolf Krajčovič, Pavol Žigo
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1999
 258. BDF Prepisovanie a skloňovanie substantív v prekladoch z gruzínskej literatúry / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - 19 (1985) 6, 209-214
 259. BDF Nárečie Českého Brezovca / Pavol Žigo
  In: Slovenský národopis. - 34 (1986) 1-2, 275-276
 260. BDF Vyjadrenie príbuzenských vzťahov v slovenčine a ruštine (1) / Pavol Žigo, Ľudmila Žigová
  In: Ruštinár. - 22(35) (1987) 9, 3-6
 261. BDF Vyjadrenie príbuzenských vzťahov v slovenčine a ruštine (2) / Pavol Žigo, Ľudmila Žigová
  In: Ruštinár. - 22(35) (1987) 10, 3-6
 262. BDF Odkaz poslednej knihy profesora Eugena Paulinyho (pri príležitosti 100. výročia narodenia) / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 77, č. 5-6 (2012), s. 296-311
 263. BDF Kultúrna východoslovenčina / Pavol Žigo
  In: História. - Roč. 1, č. 3 (2001), s. 32-33
 264. BDF Kultúrna stredoslovenčina na ceste k spisovnému slovenskému jazyku / Pavol Žigo
  In: História. - Roč. 1, č. 2 (2001), s. 32-33
 265. BDF Aj miestne názvy pochádzajú z prameňa rodnej reči / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - Roč. 47, č. 4 (2013), s. 216-224
 266. BDF Vzťah termínov recipročný - reciproký / Ivan Červeň, Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - Roč. 47, č. 4 (2013), s. 202-206
 267. BDF O Proglase na záver Roka Konštantína a Metoda / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - Roč. 47, č. 6 (2013), s. 321-327
 268. BDF Účasť slovenskej dialektológie na Slovanskom jazykovom atlase perspektívy počítačovej podpory projektu / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 70, č. 1-2 (2005), s. 3-15
 269. BDF Tradičné miery našich predkov / Pavol Žigo
  In: Historická revue. - 8 (1997) 10, 26
 270. BDF Dĺžkové miery. Objemové miery. Kusové miery / Pavol Žigo
  In: Historická revue. - Roč. 8, č. 10 (1997), s. 29
 271. BDF "Nástroj duchovnjeho života nášho" kodifikácia a východiská spisovnej slovenčiny / Pavol Žigo
  In: Historická revue. - Roč. 26, č. 10 (2015), s. 12-16
 272. BDF Novohradské nárečia vo vedeckom diele Eugena Jónu / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 75, č. 2 (2010), s. 117-123
 273. BDF Kollárove úvahy nad falzom / Pavol Žigo
  In: Historická revue. - 9 (1998) 6, 26
 274. BDF Prameň sebavedomia / Pavol Žigo
  In: Literárny týždenník. - Roč. 18, č. 11-12 (2005), s. 12
 275. BDF Mesto a stará slovenčina Formovanie kultúrnych predspisovných útvarov / Pavol Žigo
  In: Historická revue. - 11 (2000) 4, 8-9
 276. BDF Na ceste k spisovnému slovenskému jazyku / Pavol Žigo
  In: História. - Roč. 3, č. 1 (2003), s. 40-41
 277. BDN Prierez dvadsaťročím (bilancia pôsobenia JÚLŠ SAV za uplynulých 20 rokov) / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 78, č. 6 (2013), s. 322-324
 278. BEC Účasť slovenskej dialektológie na Slovanskom jazykovom atlase / Pavol Žigo
  In: Obščeslavianskij lingvističeskij atlas : materialy i issledovanija 2003-2005. - ISBN 5-88744-066-X. - Moskva : IRJ RAN, 2006. - S. 31-39
 279. BEC Hogyan keletkezett a Bratislava - Braslavespurch - Pressburg (Prešporok) - Pozsony név? = Ako vznikli názvy Bratislava - Braslavespurch - Pressburg (Prešporok) - Pozsony? / Pavol Žigo
  In: Magyar-szlovák terminológiai kérdések = Maďarsko-slovenské terminologické otázky. - ISBN 978-963-9206-59-5. - Pilicsaba-Esztergom : Pázmány P. katolikus egyetem, 2008. - S. 159-162/151-154
 280. BEC Issledovanije slovackich dialektov na territorii Vengrii / Pavol Žigo
  In: Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. - Moskva : IRJ RAN, 2003. - S. 178-179
 281. BED Ján Stanislav, priekopník slovenskej univerzitnej slavistiky / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 33. - ISBN 80-88982-82-0. - Bratislava : Stimul, 2004. - S. 299-307
 282. BED Osemdesiat rokov slovakistiky na Filozofickej fakulte UK / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 30. - ISBN 80-88982-42-1. - Bratislava : Stimul, 2001. - S. 479-514
 283. BED Jazykovedec Ján Stanislav a hudobná kultúra / Pavol Žigo
  In: K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. - ISBN 978-80-89236-20-6. - Bratislava : Stimul, 2007. - S. 245-250
 284. BED Medzinárodný slavistický projekt Slovanský jazykový atlas / Pavol Žigo
  In: Studia Academica Slovaca 35. - ISBN 80-89236-11-1. - Bratislava : Stimul, 2006. - S. 423-434
 285. BED Vinohradnícky termín ako zdroj ďalšieho bádania / Pavol Žigo
  In: Tradícia v slove, slovo v tradícii. - ISBN 978-80-224-0983-4. - Bratislava : Veda, 2007. - S. 19-22
 286. BEE Die Wurzel *kal- ´Schlamm´ als Motivationsfaktor slowakischer Eigennamen / Pavol Žigo
  In: Akten des 30. Namenkundlichen Symposiums in Kals am Grossglockner. - ISBN 978-3-935536-22-6. - Hamburg : Baar, 2017. - S. 289-299
 287. BEE La slovaka lingvo el la vidpunkto de retrospektivo kaj lingvogeogragia situo / Pavol Žigo
  In: Prilingve en Nitro : politike, historie, teorie, instrue. - ISBN 978-92-9017-130-0. - Roterdamo : Universila Esperanto- Asocio, 2016. - S. 59-66
 288. BEE Slowakische Ortsnamen im deutsch-slowakischen Sprachkontakt im 13.-16. Jh. / Pavol Žigo
  In: In fontibus veritas. - ISBN 978-3-902936-24-0. - Innsbruck : Innsbruck university press, 2014. - S. 697-705
 289. BEF Miestne názvy a balneohistória / Pavol Žigo
  In: Balneologický spravodaj 1986. - Bratislava : Alfa, 1987. - S. 16-19
 290. BEF Oslava písma / Pavol Žigo
  In: Proglas. - ISBN 978-80-8046-621-3. - Bratislava : Perfekt, 2013. - S. 49-58
 291. BEF Motivačné činitele niektorých turčianskych miestnych názvov / Pavol Žigo
  In: Balneologický spravodajca 1995. - ISBN 80-967038-4-6. - Piešťany : Balneologické múzeum, 1996. - S. 81-88
 292. BEF Glorigo de la skribo / Pavol Žigo
  In: Proglas = Antukanto. - ISBN 978-80-89366-72-9. - Partizánske : Espero, 2016. - S. 10-25
 293. BEF Miestny názov Kokava nad Rimavicou z pohľadu dejín jazyka / Pavol Žigo
  In: Gemer-Malohont 10. - ISBN 978-80-85134-41-4. - Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2014. - S. 143-151
 294. BEF Miestny názov Banská Štavnica a pomenovania terra banensium a argenti fodina z historickojazykovedného hľadiska / Pavol Žigo
  In: Argenti fodina 2014. - ISBN 978-80-85579-49-9. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2015. - S. 58-65
 295. CDF Návšteva / Pavol Žigo
  In: Československý voják. - Roč. 28, č. 12 (1979), s. 14-15
 296. DAI Časové vedľajšie vety v predspisovnej slovenčine / Pavol Žigo
  Bratislava : [s.n.], 1984
 297. EAJ Spisy Pavla Jozefa Šafárika. 4 : Slovanský národopis. / prekl. Pavol Žigo
  Košice : Oriens, 1995
 298. EDI Deutsche Sprache in der Slowakei / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 54, č. 1-2 (2003), s. 107-111
 299. EDI Historický slovník slovenského jazyka. Zv. 5. R-Š / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 54, č. 1-2 (2003), s. 116-117
 300. EDI Rossica Bratislavensia 1. Jazykovedný zborník Katedry ruského jazyka a literatúry / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 38, č. 2 (2003), s. 186-187
 301. EDI Pramene k dejinám slovenčiny / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 57, č. 6 (1992), s. 377-379
 302. EDI Historický slovník slovenského jazyka. 1. A-J / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 57, č. 2 (1992), s. 123-126
 303. EDI Imrichová, M.: Logonymá v systéme slovenčiny / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 68, č. 2 (2003), s. 106-108
 304. EDI Český jazykový atlas. 4. zv. / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 68, č. 3 (2003), s. 154-156
 305. EDI Nové vydanie Fándlyho Piľného domajšieho a poľného hospodára / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - Roč. 25, č. 7 (1991), s. 247-249
 306. EDI Andriuščenko, V. M.: Koncepcija i architektura mašinnogo fonda russkogo jazyka / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 41, č. 2 (1990), s. 201-203
 307. EDI Varsik, B.: Slovanské (slovenské) názvy riek na Slovensku a ich prevzatie Maďarmi v 10.-12. storočí / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 55, č. 5 (1990), s. 317-319
 308. EDI Kráľ, A. - Sabol, J.: Fonetika a fonológia / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 55, č. 3 (1990), s. 185-188
 309. EDI Dva pramene k dejinám predspisovnej slovenčiny / Štefan Švagrovský, Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 58, č. 4 (1993), s. 252-255
 310. EDI Nad mapami posledného zväzku Českého jazykového atlasu / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 72, č. 1 (2007), s. 36-40
 311. EDI Historický slovník slovenského jazyka. Zv. 2. K-N / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - 58 (1993) 1, 59-61
 312. EDI Fügedi, E. - Gregor, F. - Király, P.: Atlas slovenských nárečí v Maďarsku = Atlas der slowakischen Mundarten in Ungarn / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - 45 (1994) 1, 60-62
 313. EDI Dudášová-Kriššáková, J.: Goralské nárečia / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 30, č. 1 (1995), s. 76-78
 314. EDI Nové vydanie historicko-etymologického slovníka maďarčiny / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - 44 (1993) 1, 76-78
 315. EDI Mihalovič, A.: Zemepisné mená Čívu / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 55, č. 4 (1990), s. 252-253
 316. EDI Pribudli ďalšie kroniky / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - Roč. 29, č. 3 (1995), s. 174-179
 317. EDI Bibliografia Filozofickej fakulty UK za rok 2000 / Pavol Žigo
  In: Naša univerzita. - Roč. 48, č. 4 (2001), s. 11
 318. EDI Fähnrich, H.: Kurze Grammatik der georgischen Sprache / Pavol Žigo
  In: Asian and African Studies 25/1989. - ISBN 80-224-0181-1. - Bratislava : Veda, 1990. - S. 284-286
 319. EDI Atlas altsorbischer Ortsnamentypen / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 66, č. 4 (2001), s. 246-248
 320. EDI Kondrašov, N.A.: Istorija lingvističeskich učenij / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 45, č. 4 (1980), s. 251-253
 321. EDI Ukážkový zväzok Slovníka slovenských nárečí / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - Roč. 15, č. 2 (1981), s. 59-61
 322. EDI Český jazykový atlas. Zv. 1 / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 59, č. 6 (1994), s. 367-370
 323. EDI Koduchov, V.I.: Vvedenije v jazykoznanije / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 32, č. 1 (1981), s. 103-104
 324. EDI Pleskalová, J.: Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - 59 (1994) 6, 375-378
 325. EDI Šlosar, D.: Slovotvorný vývoj českého slovesa / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 18, č. 3 (1983), s. 290-291
 326. EDI Nové dejiny spisovnej slovenčiny / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - 18 (1984) 3, 92-96
 327. EDI Štolc, J.: Slovenská dialektológia / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - 30 (1995) 3, 182-183
 328. EDI Jazykovedné štúdie 17 / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - 36 (1985) 1, 75-77
 329. EDI Gregor, F.: A szlovák nyelv magyar elemeiböl / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - 30 (1995) 2, 176-177
 330. EDI Porák, J.: Humanistická čeština / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - 20 (1985) 2, 203-205
 331. EDI Aronson, G.: Georgian. A reading grammar / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - 35 (1984) 1, 106-109
 332. EDI Štúdie o češtine, slovenčine a nemčine z porovnávacieho hľadiska / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - 49 (1984) 4, 250-254
 333. EDI Findra, J. a kol.: Slovenský jazyk a sloh / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - 49 (1984) 6, 371-376
 334. EDI Schaeken, J.: Die Kiever Blätter / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 25, č. 1 (1990), s. 102-103
 335. EDI Jazykovedné štúdie 18 / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - 36 (1985) 2, 191-194
 336. EDI Rusínová, Z.: Tvoření staročeských adverbií / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - 21 (1986) 1, 88-90
 337. EDI Kniha o Veľkej Morave / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - 20 (1986) 7, 252-255
 338. EDI Blanár, V. - Matejčík, J.: Živé osobné mená na strednom Slovensku, zv. 1, 2. časť Distribúcia obsahových modelov / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - 51 (1986) 4, 249-251
 339. EDI Verges, D.: Standardisierung der slowakischen Literatursprache im 18. bis 20. Jahrhundert / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - 22 (1987) 1, 89-91
 340. EDI Ferenčíková, A.: Časové podraďovacie súvetie v slovenských nárečiach / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 53, č. 1 (1988), s. 57-59
 341. EDI Munkácsi, B. - Kálmán, B.: Wogulisches etymologisches Worterbuch / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 39, č. 1 (1988), s. 112
 342. EDI Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Zv. 3-4 / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - 45 (1994) 2, 71
 343. EDI Majtán, M. - Rymut, K.: Hydronimia dorzecza Orawy / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 23, č. 3 (1988), s. 285-286
 344. EDI Vývin slovenského jazyka a dialektológia / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - Roč. 23, č. 3 (1989), s. 90-93
 345. EDI Lamprecht, A. - Šlosar, D.: Historická mluvnice češtiny / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 24, č. 3 (1989), s. 287-289
 346. EDI Zavŕšené dielo - Český jazykový atlas / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 78, č. 1-2 (2013), s. 103-105
 347. EDI Slovník slovenských nárečí. Zv. 1. A-K / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 61, č. 2 (1996), s. 111-118
 348. EDI Ďalšia zo série kroník / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - 30 (1996) 2, 111-115
 349. EDI Sokolová, Miloslava: Nový deklinačný systém slovenských substantív / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 60, č. 2 (2009), s. 169-174
 350. EDI Historický slovník slovenského jazyka. Zv. 3. O-P (pochytka) / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - 61 (1996) 4, 250-253
 351. EDI Historický slovník slovenského jazyka. Zv. 4. P-poihrať sa - P-pytľovať / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - 61 (1996) 5, 309-313
 352. EDI Krošláková, E. - Habovštiaková, K.: Základy slavistiky a staroslovienčiny / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - 31 (1996) 2, 186-188
 353. EDI Krajčovič, R.: Slovenčina a slovanské jazyky 2. Fonologický vývin / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 70, č. 1-2 (2005), s. 75-78
 354. EDI Bily, I.: Ortsnamenbuch des Mittelelbegebietes / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - 32 (1997) 1, 82
 355. EDI Knižné vydanie bibliografie FiF UK / Pavol Žigo
  In: Naša univerzita. - 44 (1998) 5, 11
 356. EDI Majtán, M.: Z lexiky slovenskej toponymie / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - 62 (1997) 3, 179-181
 357. EDI Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Band 5-6 / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 48, č. 1 (1997), s. 64-66
 358. EDI Dudok, M.: Vývin slovakistiky / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 62, č. 6 (1997), s. 359-361
 359. EDI Knižné vydanie bibliografie FiF UK za rok 1997 / Pavol Žigo
  In: Naša univerzita. - 45 (1998) 1, 12
 360. EDI Sokolovský, L.: Stručné dejiny Malohontu do roku 1803 / Pavol Žigo
  In: Historický časopis. - Roč. 46, č. 2 (1998), s. 321-323
 361. EDI Vendina, T.I.: Russkije dialekty v obščeslavianskom kontekste / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 45, č. 1 (2010), s. 90-91
 362. EDI Nad stránkami monografie o Brezovej pod Bradlom / Pavol Žigo
  In: Naša univerzita. - 45 (1999) 5, 12
 363. EDI Pačaj, I.: Areaľnyje aspekty parnych slov v russkom jazyke / Pavol Žigo
  In: Russian linguistics. - Roč. 22, č. - (1998), s. 353-356
 364. EDI Pleskalová, J.: Tvoření nejstarších staročeských osobních jmen / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - 64 (1999) 1, 34-35
 365. EDI Štec, M.: Cirkevná slovančina / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 42, č. 1 (2007), s. 77
 366. EDI Sičáková, Ľ.: Hydronymia slovenskej časti povodia Slanej / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - 64 (1999) 1, 35-37
 367. EDI Janusz Siatkowski: Slowianskie nazwy wykonawców zawodów w historii i dialektach / Pavol Žigo
  In: Kontakty 6. - ISBN 978-83-60163-28-3. - Kraków : Scriptum, 2007. - S. 85-87
 368. EDI Zur Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Böhmen, Mähren und der Slowakei Bd. 12 / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 56, č. 2 (2005), s. 149-153
 369. EDI Krajčovič, R.: Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 70, č. 6 (2005), s. 365-367
 370. EDI Janusz Siatkowski: Studia nad wplywami obcymi w ogólnoslowianskim atlasie jezykowym / Pavol Žigo
  In: Kontakty 5. - ISBN 80-89058-08-6. - Bratislava : Lufema, 2005. - S. 61-64
 371. EDI Nová bibliografia Filozofickej fakulty UK / Pavol Žigo
  In: Naša univerzita. - 46 (1999) 3, 14
 372. EDI Šrámek, R.: Úvod do obecné onomastiky / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - 64 (1999) 4, 228-231
 373. EDI Barbara Falinska: Leksyka dotyczaca hodowli na mapach Ogólnoslowianskiego atlasu jezykowego. Tom 1. Substantiva; Tom 2. Verba i adiectiva / Jozef Hvišč
  In: Kontakty 3. - ISBN 80-89058-19-1. - Bratislava : Lufema, 2004. - S. 64-66
 374. EDI Nárečia a národný jazyk / Pavol Žigo
  In: Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. - ISBN 5-88744-48-1. - Moskva : IRJ RAN, 2004. - S. 385-389
 375. EDI Bibliografia Filozofickej fakulty UK za rok 1999 / Pavol Žigo
  In: Naša univerzita. - 47 (2000) 3, 10
 376. EDI Siatkowski, J.: Slowianskie nazwy wykonawców zawodów w historii i dialektach / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 41, č. 1 (2006), s. 81-82
 377. EDI Nad stránkami novej knihy Základy bulharčiny (teória a prax) / Pavol Žigo
  In: Naša univerzita. - Roč. 49, č. 9 (2003), s. 11
 378. EDI Krško, J.: Terénne názvy z Muránskej doliny / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 67, č. 2 (2002), s. 102-104
 379. EDI Király, P.: A nyelvkeveredés / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 52, č. 1 (2002), s. 59-61
 380. EDI Vendina, T.I.: Srednevekovyj čelovek v zerkale staroslavianskogo jazyka / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 39, č. 2 (2004), s. 172-174
 381. EDI Vendina, T.I.: Iz kirillo-mefodievskogo nasledija v jazyke russkoj kuľtury / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 44, č. 1 (2009), s. 88-90
 382. EDI Štec, M.: Cirkevná slovančina v 21. storočí / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 44, č. 1 (2009), s. 84-85
 383. EDI Dudášová-Kriššáková, J.: Kapitoly zo slavistiky / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 38, č. 1 (2003), s. 74-76
 384. EDI Kartografické spracovanie priezvisk z územia Maďarska / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 80, č. 1-2 (2015), s. 101-102
 385. EDJ Milan Majtán šesťdesiatročný / Pavol Žigo
  In: Onomastický zpravodaj. - Č. 34-35 (1994), s. 185-186
 386. EDJ Geograficko-historická charakteristika / Pavol Žigo
  In: Slovacicum : kapitoly z dejín slovenskej kultúry. - ISBN 80-88880-56-4. - Bratislava : AEP, 2004. - S. 13-15
 387. EDJ Úloha absolventov vysokých škôl pri štandardizovaní urbanonymie / Pavol Žigo
  In: Urbanonymia. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1988. - S. 40-42
 388. EDJ Sigill. Toti. Communit. Oppidi Lovinobanensis 1667 / Pavol Žigo
  In: Magnezit. - Roč. 31, č. 3 (1977), s. 4
 389. EDJ Historický slovník slovenčiny / Pavol Žigo
  In: Kultúrny život. - Roč. 25, č. 19 (1991), s. 9
 390. EDJ Výročie Martina Hattalu / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - Roč. 17, č. 9 (1983), s. 283-291
 391. EDJ Analogies and anomalies in the noun declension of Slavic languages zhrnutie / Pavol Žigo ; prekl. Ada Böhmerová
  In: Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov. - ISBN 978-80-224-1259-9. - Bratislava : Veda, 2012. - S. 147-148
 392. EDJ Životné jubileum Dr. Milana Majtána / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - 29 (1994) 1, 66-67
 393. EDJ Deväťdesiat rokov od smrti Martina Hattalu / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - Roč. 27, č. 11-12 (1993), s. 327-330
 394. EDJ Profesor Jozef Mistrík - vedec a pedagóg / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 76, č. 3 (2012), s. 265-268
 395. EDJ Životné jubileum profesora Rudolfa Krajčoviča / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - 52 (1987) 3, 312-313
 396. EDJ Varianty prísloví a porekadiel / Pavol Žigo
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 21, č. 7 (1987), s. 7
 397. EDJ Životné jubileum PhDr. Milana Majtána, CSc. / Pavol Žigo
  In: Jazyková a mimojazyková stránka vlastných mien. - ISBN 80-88738-68-7. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 1994. - S. 257-259
 398. EDJ Na šesťdesiatku Jany Dvončovej / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 40, č. 1 (1989), s. 101-103
 399. EDJ Na nedožitú osemdesiatku Eugena Paulinyho / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - Roč. 26, č. 11-12 (1992), s. 368-370
 400. EDJ Univerzitnému profesorovi Rudolfovi Krajčovičovi / Pavol Žigo
  In: Philologica 45. - ISBN 80-223-1104-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1997. - S. 7-9
 401. EDJ Vyjadrovanie kvalitatívneho a kvantitatívneho aspektu v súvetí z predspisovného obdobia slovenčiny tézy prednášky v Slovenskej jazykovednej spoločnosti SAV / Pavol Žigo
  In: Zápisník slovenského jazykovedca. - Roč. 11, č. 1-4 (1992), s. 35-36
 402. EDJ Slovanský jazykový atlas tézy prednášky v Slovenskej jazykovednej spoločnosti SAV / Pavol Žigo
  In: Zápisník slovenského jazykovedca. - Roč. 11, č. 1-4 (1992), s. 18-19
 403. EDJ K etymológii názvu obce Lubina / Pavol Žigo
  In: 700 rokov obce Lubina. - Nové Mesto nad Váhom : I+I Print, 1991. - S. 91
 404. EDJ Pre chorobu zatvorené / Pavol Žigo
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 1 (2013), s. 39
 405. EDJ K životnému jubileu doc. Jany Pekarovičovej / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 76, č. 1-2 (2011), s. 111-112
 406. EDJ Jubilujúci Milan Majtán / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 74, č. 3 (2009), s. 182-184
 407. EDJ Životné jubileum Milana Majtána / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 55, č. 1 (2004), s. 63-65
 408. EDJ Okrúhle životné jubileum univ. prof. Rudolfa Krajčoviča / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 48, č. 1 (1997), s. 67-68
 409. EDJ Pocta Eugenovi Paulinymu / Pavol Žigo
  In: Pocta Eugenovi Paulinymu. - Bratislava : Univerzitná knižnica-Národné knižničné centrum, 1997. - S. 1-3
 410. EDJ Menný register / zost. Pavol Žigo
  In: Monumenty. - ISBN 80-7153-060-3. - Bratislava : Fortuna print, 1993. - S. 445-455
 411. EDJ K životnému jubileu Adriany Ferenčíkovej / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 75, č. 1 (2010), s. 54-56
 412. EDJ Dielo univerzitného profesora J. Štolca Atlas slovenského jazyka / Pavol Žigo
  In: Rodák svojim - rodáci svojmu. - ISBN 978-80-89264-19-3. - Hranovnica : Obec Hranovnica, 2008. - S. 53-55
 413. EDJ Slovanský jazykový atlas - tradície a perspektívy počítačovej podpory areálovej lingvistiky / Pavol Žigo
  In: Jazykovedný zápisník 22-24/2003-2005. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2007. - S. 24-26
 414. EDJ A bullitu ad Upupam / Pavol Žigo
  In: Philologica 71. - ISBN 978-80-223-3559-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 13-16
 415. EDJ Na osemdesiatiny profesora Rudolfa Krajčoviča / Pavol Žigo
  In: Historický zborník. - Roč. 17, č. 2 (2007), s. 241-242
 416. EDJ Jubilujúci univerzitný profesor Peter Király / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 72, č. 5 (2007), s. 309-312
 417. EDJ Jazyk Slovenských veršov od Petra Benického (M. Majtánovi k životnému jubileu) / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 69, č. 4 (2004), s. 203-209
 418. EDJ Spolupráca poľských a slovenských jazykovedcov na Slovanskom jazykovom atlase / Pavol Žigo
  In: Slovensko - Poľsko : bilaterálne vzťahy v procese transformácie. - ISBN 978-80-89058-26-6. - Bratislava : Lufema, 2008. - S. 232-237
 419. EDJ Profesijné súradnice Jany Pekarovičovej / Pavol Žigo
  In: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. - ISBN 978-80-223-3066-4. - Bratislava : UK, 2011. - S. 15-17
 420. FAI Vlastné meno v komunikácii : 15. slovenská onomastická konferencia. / zost. Pavol Žigo, Milan Majtán
  Bratislava : Veda, 2003
 421. FAI Na písme zostalo : dokumenty Veľkej Moravy. / zost. Pavol Žigo, Matúš Kučera
  Bratislava : Perfekt, 2012
 422. FAI História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania / ed. Gabriela Múcsková ; ved. red. Pavol Žigo
  Bratislava : Veda, 2009
 423. FAI Facultas Philosophica Universitatis Comenianae Bratislavensis 1921-1996 / zost. Pavol Žigo
  Bratislava : STIMUL, 1996
 424. FAI Philologica 45 / zodp. red. Pavol Žigo
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1997
 425. FAI Urbanonymia : zborník prednášok z 2. celoštátneho onomastického seminára, Modra-Piesky 8.-10.10.1986. / zodp. red. Pavol Žigo
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
 426. FAI Philologica 41/1993 / zodp. red. Pavol Žigo
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1993
 427. FAI Fándly, J.: O úhoroch aj včelách / upr. Pavol Žigo
  Bratislava : Príroda, 1990
 428. FAI Eugen Pauliny: Vývin slovenskej deklinácie / upr. Pavol Žigo
  Bratislava : Veda, 1990
 429. FAI Philologica 49 / zodp. red. Pavol Žigo
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1998
 430. FAI 13. slovenská onomastická konferencia : zborník materiálov, Modra-Piesok 2.-4. októbra 1997. / zost. Milan Majtán, Pavol Žigo
  Bratislava : Esprima, 1998
 431. FAI BraSlav 3 : zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie. / ed. Pavol Žigo
  Bratislava : Kartprint, 2005
 432. FAI BraSlav 2 : zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie. / ed. Pavol Žigo, Ľubor Matejko
  Bratislava : Kartprint, 2004
 433. FAI Jazykovedné štúdie 28 : súradnice súčasnej slovanskej dialektológie. / ved. red. Pavol Žigo
  Bratislava : Veda, 2010
 434. FAI Historická a areálová lingvistika : studia selecta. / zost. Pavol Žigo
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 435. FAI Philologica 56 / zodp. red. Pavol Žigo
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 436. FAI Braslav 1 / zost. Pavol Žigo
  Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2002
 437. GII Staršie služobnícke názvy / Pavol Žigo
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 3, č. 13 (1994), s. 6
 438. GII Ves, dedina, obec / Pavol Žigo
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 4, č. 21 (1995), s. 19
 439. GII Odraz historickej skutočnosti v slovenských miestnych názvoch / Pavol Žigo
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 14, č. 30 (1981), s. 7
 440. GII Staršie miestne názvy / Pavol Žigo
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 15, č. 6 (1982), s. 7
 441. GII Význam slov a dejiny spoločnosti / Pavol Žigo
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 15, č. 39 (1982), s. 7
 442. GII O jazyku relácie Rádiovíkend / Pavol Žigo
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 16, č. 16 (1983), s. 7
 443. GII An international symposium on Slavonic oronymy / Pavol Žigo
  In: Slovak review. - 2 (1993) 1, 194-195
 444. GII Pár slov o citoslovciach / Pavol Žigo
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 17, č. 13 (1984), s. 7
 445. GII O nostraatickej makrorodine / Pavol Žigo
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 18, č. - (1985), s. 7
 446. GII Prvý celoštátny seminár o onomastike vo vyučovaní a školskej praxi / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - 50 (1985) 2, 184-186
 447. GII Staršie prevzaté slová / Pavol Žigo
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 17, č. 23 (1985), s. 7
 448. GII Lexika starších miestnych názvov / Pavol Žigo
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 19, č. 12 (1986), s. 7
 449. GII Názvy oblastí typu Považie, Orava / Pavol Žigo
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 19, č. 29 (1981), s. 7
 450. GII Výročie bernolákovskej kodifikácie / Pavol Žigo
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 20, č. - (1987), s. 7
 451. GII Životné jubileum Eugénie Bajzíkovej / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - 21 (1987) 1, 24-25
 452. GII Využitie počítačov v jazykovednej praxi tézy prednášky v Slovenskej jazykovednej spoločnosti SAV / Pavol Žigo
  In: Zápisník slovenského jazykovedca. - Roč. 8, č. 1 (1989), s. 13-14
 453. GII Raketoplán a kozmoplán / Pavol Žigo
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 21, č. 48 (1988), s. 7
 454. GII Je to ešte problém? / Pavol Žigo
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 22, č. - (1989), s. 7
 455. GII O vlastných menách / Pavol Žigo
  In: Večerník. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 5
 456. GII Hydronomastická konferencia v Mogilanoch / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 30, č. 2 (1995), s. 186-187
 457. GII Pár slov o jari / Pavol Žigo
  In: Nedaľná Pravda. - 2 (1993) 13, 6
 458. GII Sloveso kopnieť / Pavol Žigo
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 3, č. 9 (1994), s. 6
 459. GII Zasadnutie Medzinárodnej komisie pre Slovanský jazykový atlas pri Medzinárodnom komitéte slavistov / Adriana Ferenčíková, Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - 31 (1996) 1, 85-86
 460. GII Aj v hovorených prejavoch spisovne / Pavol Žigo
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 5, č. 11 (1996), s. 19
 461. GII Pamodaj šťastia / Pavol Žigo
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 5, č. 12 (1996), s. 19
 462. GII Jubilujúci univerzitný profesor Rudolf Krajčovič / Pavol Žigo
  In: Naša univerzita. - 43 (1997) 10, 14
 463. GII Medzinárodné kolokvium o starších a novších rakúsko-slovenských jazykových kontaktoch / Pavol Žigo
  In: Naša univerzita. - 43 (1996) 4, 9
 464. GII Slawisches onomastischer Atlas : die Strukturtypen der slawischen Ortsnamen. / Pavol Žigo
  Klagenfurt : Institut für Sprachwissenschaft, 1993
 465. GII O historickom kontexte vlastných mien na medzinárodnej úrovni / Pavol Žigo
  In: Naša univerzita. - 44 (1997) 4, 10
 466. GII Prezentácia knihy Gemer a Malohont / Pavol Žigo
  In: Naša univerzita. - 44 (1997) 4, 12
 467. GII Vedecký pohľad na dejiny mäsiarstva a údenárstva / Pavol Žigo
  In: Naša univerzita. - 44 (1998) 6, 15
 468. GII Ešte raz o mobiloch na prednáškach / Pavol Žigo
  In: Naša univerzita. - 44 (1998) 8, 13
 469. GII Vedecké sympózium o živote Slovenska v habsburskej monarchii / Pavol Žigo
  In: Naša univerzita. - 45 (1999) 5, 12
 470. GII Dve slavistické podujatia k jubileu univerzity / Pavol Žigo
  In: Naša univerzita. - 45 (1999) 10, 6
 471. GII Semantisch-syntaktische Struktur der Sätze mit temporaler Bedeutung / Pavol Žigo, Radoslav Rehák
  Bratislava : Esprima, 1999
 472. GII Životné jubileum Jany Dvončovej / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - 34 (1999) 1, 76-77
 473. GII Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za rok 2012 / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 78, č. 5 (2013), s. 285-290
 474. GII Slavistické dni v Grazi / Pavol Žigo
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 35, č. 1 (2000), s. 89
 475. GII Správa o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za rok 2011 / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 77, č. 1-2 (2012), s. 67-74
 476. GII Jazyk je náš dom rozhovor s jazykovedcom Pavlom Žigom / aut. interv. Zuzana Hargašová ; účast. interv. Pavol Žigo
  In: Knižná revue. - Roč. 21, č. 18 (2011), s. 18
 477. GII Nedožité deväťdesiatiny univerzitného profesora Rudolfa Krajčoviča / Pavol Žigo
  In: Kultúra slova. - Roč. 51, č. 4 (2017), s. 239-241
 478. GII Štúrovskú slovenčinu pomáhali uzákoniť i Lovinobančania / Pavol Žigo
  In: My. - Roč. 26, č. 31 (2015), s. 9
 479. GII Za profesorom Krajčovičom / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 79, č. 5-6 (2014), s. 356-357
 480. GII Za profesorom Petrom Királyom / Pavol Žigo
  In: Slovenská reč. - Roč. 80, č. 1-2 (2015), s. 124-126