Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. ABB Poznávajúci subjekt, epistemické komunity a rod / Mariana Szapuová
  In: Situovaná veda : podoby a kontexty tvorby poznania. - ISBN 978-80-969389-7-1. - Bratislava : Centrum rodových štúdií FF UK, 2009. - S. 121-239 [9,58 AH]
 2. ABC A (poszt)pozitivizmus határátlépései megjegyzések Igor Hrušovský és Polányi Mihály tudományfelfogásához / Szapu Mariana
  In: (Kelet-) Közép- Európa a (magyar) filozófiatörténetben. - ISBN 978-963-693-702-7. - Budapest : MTA, 2016. - S. 341-353 [1,05 AH]
 3. ABD Žena, matka, dcéra: medzi realitou a imagináciou konštrukcia ženských obrazov/rolí vo filme Modré z neba / Zuzana Kiczková, Mariana Szapuová
  In: Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúre. - ISBN 80-223-1429-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - S. 115-140
 4. ABD Problematika rodu vo vede teoreticko-filozofické východiská a ich metodologické dôsledky / Mariana Szapuová
  In: Na ceste k rodovej rovnosti : ženy a muži v akademickom prostredí. - ISBN 978-80-89256-40-2. - Bratislava : Iris, 2009. - S. 41-62
 5. ABD O postupe po akademickom rebríčku / Mariana Szapuová
  In: Na ceste k rodovej rovnosti : ženy a muži v akademickom prostredí. - ISBN 978-80-89256-40-2. - Bratislava : Iris, 2009. - S. 169-200
 6. ABD Postavenie žien a mužov vo sfére vysokých škôl pohľad na štatistiky / Jarmila Filadelfiová ... [et al.]
  In: Na ceste k rodovej rovnosti : ženy a muži v akademickom prostredí. - ISBN 978-80-89256-40-2. - Bratislava : Iris, 2009. - S. 89-119
 7. ABD Pohľady na/cez sklenený strop / Mariana Szapuová
  In: Na ceste k rodovej rovnosti : ženy a muži v akademickom prostredí. - ISBN 978-80-89256-40-2. - Bratislava : Iris, 2009. - S. 362-391
 8. ACB Úvod do rodových štúdií / ed. Zuzana Kiczková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2008
 9. ACB Rodové štúdiá : súčasné diskusie, problémy a perspektívy. / Zuzana Kiczková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 10. ADC Wittgenstein o istote praktické rozriešenie skeptických pochybností / Mariana Szapuová
  In: Filosofický časopis. - Roč. 64, č. 5 (2016), s. 725-741
 11. ADC Rod vo vede teoretické perspektívy a ich uplatnenie vo výskume / Mariana Szapuová
  In: Sociologický časopis. - Roč. 45, č. 4 (2009), s. 649-670
 12. ADD Úvahy o rode a vede alebo od otázky žien vo vede k otázke rodovej určenosti vedy / Mariana Szapuová
  In: Filozofia. - Roč. 65, č. 5 (2010), s. 485-492
 13. ADD Sociálny obrat vo filozofii vedy a jeho dôsledky / Mariana Szapuová
  In: Filozofia. - Roč. 68, č. 8 (2013), s. 641-651
 14. ADD Ľudská prirodzenosť, rozum a emócie pohľad T. Akvinského a D. Huma / Michal Chabada, Mariana Szapuová
  In: Filozofia. - Roč. 72, č. 9 (2017), s. 698-710
 15. ADD Filozofický pohľad na rovnosť žien a mužov perspektíva J.S. Milla / Mariana Szapuová
  In: Filozofia. - Roč. 60, č. 2 (2005), s. 103-114
 16. ADD Vedecký obraz sveta ako predmet filozofickej reflexie / Zuzana Kiczková, Mariana Szapuová
  In: Filozofia. - Roč. 45, č. 1 (1990), s. 59-71
 17. ADD Poznámky ku skepticizmu alebo čo spochybňuje, a čo nespochybňuje skeptik / Martin Nuhlíček, Mariana Szapuová
  In: Filozofia. - Roč. 67, č. 2 (2012), s. 147-159
 18. ADD Rod vo filozofii prípad Harriet Taylor Mill / Mariana Szapuová
  In: Filozofia. - Roč. 63, č. 3 (2008), s. 229-239
 19. ADD K podmienkam zmysluplnej filozofickej polemiky / Mariana Szapuová
  In: Filozofia. - Roč. 68, č. 2 (2013), s. 151-156
 20. ADD Rozum, poznanie, skúsenosť rekonštrukcia tradičných pojmov (nielen) vo feministickej epistemológiii / Etela Farkašová, Mariana Szapuová
  In: Filozofia. - Roč. 56, č. 7 (2001), s. 463-473
 21. ADD Problém empirizmu vo feministickej epistemológii / Mariana Szapuová
  In: Filozofia. - Roč. 57, č. 6 (2002), s. 393-404
 22. ADE Rovnosť príležitostí cez prizmu etiky starostlivosti, alebo, o starostlivosti ako sociálnej a politickej praxe / Zuzana Kiczková, Mariana Szapuová
  In: Sociální práce/Sociálna práca. - Č. 3 (2005), s. 56-70
 23. ADE Ženske, znanost in feminizem k nekaterim vprašanjam znanstvenega spoznanja v luči feministične epistemologije / Mariana Szapuová
  In: Apokalipsa. - Č. 113-115 (2007), s. 254-272
 24. ADE Between theoretical models and self-reflection on teaching and researching feminist theorizing in Bratislava / Etela Farkašová, Mariana Szapuová
  In: Statsvetenskaplig Tidskrift. - Roč. 100, č. 1 (1997), s. 63-66
 25. ADE Mill's liberal feminism its legacy and current criticism / Mariana Szapuová
  In: Prolegomena. - Roč. 5, č. 2 (2006), s. 179-191
 26. ADE Bremeno dôkazu majú znášať tí, ktorí trvajú na disparite privilégií, alebo načo oprašovať staré filozofické argumenty / Mariana Szapuová
  In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. - Roč. 12, č. 1 (2011), s. 3-12
 27. ADE Felhívás a filozófiatörténet újragondolására avagy Harriet Taylor Mill különös esete a filozófiával / Mariana Szapuová
  In: Kellék. - Č. 40 (2010), s. 173-187
 28. ADF Veda ako vec verejná poznámky k súčasnej dynamike vzťahov medzi vedeckým výskumom a spoločnosťou / Mariana Szapuová, Martin Nuhlíček
  In: IT lib. - Roč. 19, č. špeciál (2015), s. 7-10
 29. ADF O gender mainstreamingu, alebo o tom, ako inovovať spoločnosť uplatnením rodového hľadiska / Zuzana Kiczková, Mariana Szapuová
  In: OS. - Roč. 14, č. 2 (2010), s. 69-90
 30. ADF Women in philosophy the case of Harriet Taylor Mill / Mariana Szapuová
  In: Human affairs. - Roč. 16, č. 2 (2006), s. 133-143
 31. AEC The concept of equal opportunities for women and men, or how to care for equal opportunities / Mariana Szapuová ... [et al.]
  In: The heart of the matter. - ISBN 961-6455-29-X. - Ljubljana : Peace institut, 2004. - S. 103-121
 32. AEC Otázky feministickej epistemológie v kontexte niektorých súčasných epistemologických iniciatív (naturalizovanej a sociálnej epistemológie) / Mariana Szapuová
  In: Brnianske prednášky. - ISBN 80-210-3046-1. - Brno : Masarykova Univerzita, 2003. - S. 267-284
 33. AEC Die Lage der Frau in der heutigen slowakischen Gesellschaft / Etela Farkašová ... [et al.]
  In: Die gläserne Decke. - ISBN 3-7065-1895-3. - Wien : Studien Verlag, 2003. - S. 113-133
 34. AED Ženy v rodovo kódovanom svete IT reflexia nových šancí a starých rizík / Mariana Szapuová
  In: Ženy v IT: nové šance, staré riziká?. - ISBN 978-80-223-3461-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 41-71
 35. AED Predstavuje Hume "absolútny koniec"? Humov naturalizmus a problém ľudskej prirodzenosti / Mariana Szapuová
  In: Rozpravy o Humovej filozofii. - ISBN 978-80-89488-10-0. - Pusté Úľany : Schola philosophica, 2013. - S. 54-70
 36. AED Veda a verejnosť premeny spôsobov tvorby poznania a ich vzťahov k verejnosti / Mariana Szapuová, Martin Nuhlíček
  In: Bioetické výzvy a súčasnosť. - ISBN 978-80-8127-133-5. - Bratislava : STIMUL, 2015. - S. 249-260
 37. AED A nők emberi jogai filozófiai-történelmi megközelítésben / Marianna Szapu
  In: Nőképek kisebbségben. Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. - ISBN 978-80-971527-1-0. - Bratislava : OZ Phoenix, 2014. - S. 9-12
 38. AED Vedecká a akademická spolu/práca v spoločenských a humanitných vedách / Mariana Szapuová
  In: Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita versus hodnoty. - ISBN 978-80-8153-016-6. - Bratislava : Iris, 2014. - S. 140-152
 39. AED Autonomia i aksjologiczna neutralność nauki ideał czy iluzja? / Mariana Szapuová
  In: Filozofia z poľskej a slovenskej tvorby / z twórczości słowackiej i polskiej. - ISBN 978-80-969788-2-3. - Bratislava : All acta, 2007. - S. 128-139
 40. AED Nők a tudományban - feminista tudományfilozófiai megközelítésben / Marianna Szapu
  In: Nőképek kisebbségben 3 : tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. - ISBN 978-80-89748-03-7. - Bratislava : OZ Phoenix, 2015. - S. 24-28
 41. AED A feminizmus és a nőmozgalom rövid története / Szapu Marianna
  In: Bevezetés a gendertanulmányokba. - ISBN 978-80-89748-00-6. - Bratislava : Phoenix, 2015. - S. 21-36
 42. AED Mi a nő? A biológiai és a társadalmi nem megkülönböztetéséről / Szapu Marianna
  In: Bevezetés a gendertanulmányokba. - ISBN 978-80-89748-00-6. - Bratislava : Phoenix, 2015. - S. 9-20
 43. AED Človek v sociálnom systéme rodovo diferencovaný pohľad na človeka / spoločnosť / Etela Farkašová ... [et al.]
  In: Sociálna psychológia. - ISBN 80-223-1841-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 217-229
 44. AED Rodová stratifikácia / Etela Farkašová ... [et al.]
  In: Slovacicum : súčasné Slovensko. - ISBN 80-89236-10-3. - Bratislava : Stimul, 2006. - S. 157-170
 45. AED Knowledge in a social context / Mariana Szapuová
  In: Philosophica 31. - ISBN 80-223-1223-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. - S. 93-98
 46. AED Popytka filosofskogo opredelenija poňatia tvorčestva / Mariana Szapuová
  In: Philosophica 25/1985. - Bratislava : SPN, 1987. - S. 129-145
 47. AEE Ženy, veda a feminizmus k niektorým problémom vedeckého poznania z pohľadu feministickej epistemológie / Mariana Szapuová
  In: Myšlení hranic : genderové pohledy na racionalitu, objektivitu a vědoucí subjekt = Thinking borders : gender examenations of rationality, objectivity and the knowing subject. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2005. - S. 39-54
 48. AEE An epistemology of gender or gender as a tool of analysis / Mariana Szapuová
  In: Zborník Associazione di donne Orlando [elektronický zdroj]. - Bologna : Orlando, 2005. - Nestr. [11 s.]
 49. AEE Hra na imaginárne obrazy materstva vo filme Modré z neba / Mariana Szapuová
  In: V bludném kruhu : mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. - ISBN 80-86429-49-0. - Praha : Slon, 2006. - S. 345-360
 50. AEF O emancipácii žien: liberálny feminizmus Johna Stuarta Milla / aut. dosl. Mariana Szapuová
  In: Poddanstvo žien. - ISBN 80-7149-593-X. - Bratislava : Kalligram, 2003. - S. 149-165
 51. AFC Does gender matter? some reflections on the role of gender in science / Mariana Szapuová
  In: Women scholars and institutions. - ISBN 80-7285-041-5. - Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004. - S. 749-763
 52. AFC Otázky feministickej teórie a kritiky vedy na ceste k problematike žien vo vede / Mariana Szapuová
  In: Vztahy, jazyky, těla. - ISBN 978-80-903086-6-4. - Praha : Ermat, 2007. - S. 72-91
 53. AFC Filozófia a bölcselet és a tudás mezsgyéjén megjegyzések a filozófiaoktatáshoz / Mariana Szapuová
  In: Tanítható-e ma a filozófia? : a filozófia oktatásának lehetőségei az egyetemi szerkezetváltás összefüggéseiben. - ISBN 978-973-877836-4-4. - Cluj-Napoca : Egyetemi műhely kiadó, 2007. - S. 41-52
 54. AFD Niekoľko poznámok k Wittgensteinovým úvahám o poznaní, pochybnosti a istote / Mariana Szapuová
  In: Filozofia Ludwiga Wittgensteina (Príloha k Organon F). - Bratislava : Veda, 2002. - S. 59-69
 55. AFD Od fiktívnych obrazov k realite vedy metaepistemologické úvahy / Mariana Szapuová
  In: Realita a fikcia. - ISBN 978-80-970303-0-8. - Bratislava : SFZ pri SAV, 2009. - S. 311-317
 56. AFD Fakty a hodnoty poznámky k Humovmu zákonu / Mariana Szapuová
  In: Veda, racionalita a hodnoty [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-154-0. - Bratislava : Stimul, 2016. - S. 90-98 [CD-ROM]
 57. AFD Hume ako filozof ľudskej prirodzenosti / Mariana Szapuová
  In: Ľudská prirodzenosť : rozum, vôľa, cit (k 300. výročiu narodenia J.-J. Rousseaua). - ISBN 978-80-970303-3-9. - Nitra : SFZ SAV, 2013. - S. 273-282
 58. AFD Kategória rodu ako metodologický nástroj historicko-filozofického skúmania poznámky k feministickej kririke filozofického kánonu / Mariana Szapuová
  In: Igor Hrušovský - osobnosť slovenskej filozofie. - ISBN 978-80-89238-12-5. - Bratislava : Iris, 2007. - S. 313-324
 59. AFD Ľudská tvorivosť ako konštitutívny prvok vedy a kultúry / Mariana Szapuová
  In: Věda a kultura. - ISBN 80-210-0411-8. - Brno : Masarykova Univerzita, 1992. - S. 41-45
 60. AFD Self-knowledge and knowing others / Mariana Szapuová
  In: Science and philosophy in shaping modern European culture IV. - Bratislava : Komunikácia, 1996. - S. 97-102
 61. AFD O možnom spojenectve medzi naturalizovanou a feministickou epistemológiou / Mariana Szapuová
  In: Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku. - ISBN 80-85402-21-1. - Bratislava : Infopress, 1996. - S. 134-137
 62. AFD "Človek - to sú dvaja" problém rodovej diferenciácie vo svetle feministickej filozofie / Mariana Szapuová
  In: Človek v súčasných duchovných premenách. - ISBN 80-8041-187-5. - Banská Bystrica : Metodické centrum, 1997. - S. 43-49
 63. AFD Formovanie rodovej identity v sieti vzťahov / Mariana Szapuová
  In: Sféry ženy : literatúra, umenie, komunikácia. - ISBN 80-8083-000-2. - Banská Bystrica : UMB, 2004. - S. 58-66
 64. AFD Feministická epistemológia a empirický výskum kognitívnych procesov / Mariana Szapuová
  In: Kríza filozofie - filozofia krízy?. - ISBN 80-967988-3-9. - Bratislava : SFZ, 1998. - S. 48-52
 65. AFD Feministické epistemológie medzi modernou a postmodernou / Etela Farkašová, Mariana Szapuová
  In: Čas a dejiny 1. - ISBN 80-80470-1136. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie, 1999. - S. 115-127
 66. AFD Chances for an alliance between pragmatism and feminism / Etela Farkašová, Mariana Szapuová
  In: Pragmatism and values. - ISBN 90-420-1621-3. - Amsterdam : Rodopi, 2004. - S. 45-58
 67. AFD O starostlivosti v mozaike vzťahov / Mariana Szapuová
  In: Filozofia a / ako umenie. - ISBN 80-88973-14-7. - Bratislava : FO ART, 2004. - S. 147-154
 68. AFD Veda o sociokultúrnom kontexte o možnostiach tematizácie sociokultúrnej dimenzie vedeckého poznania / Mariana Szapuová
  In: Pohľady do slovenskej filozofie 20. storočia. - ISBN 80-969380-0-2. - Bratislava : All acta, 2005. - S. 61-71
 69. AFD Koncepcia rovnosti príležitostí z pohľadu etiky starostlivosti / Zuzana Kiczková, Mariana Szapuová
  In: Kvalita života a rovnosť príležitostí z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce. - ISBN 80-8068-425-1. - Prešov : Prešovská univerzita, 2005. - S. 38-53
 70. AFD Dôvera a jej epistemická funkcia vo vede / Mariana Szapuová
  In: Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta. - ISBN 80-89238-08-4. - Bratislava : Iris, 2006. - S. 433-439
 71. AFD Post/moderné tendencie v myšlienkovom horizonte liberálneho feminizmu ku kritike vedy v Mystike ženskosti / Mariana Szapuová
  In: Philosophica 36 : za zrkadlom modernity. - ISBN 978-80-223-3074-9. - Bratislava : UK, 2011. - S. 133-143
 72. AFD Produkcia poznania a problém hranice / Mariana Szapuová
  In: Philosophica 34 : éra globalizácie vo filozofickej reflexii. - ISBN 978-80-223-2616-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 79-90
 73. AFD Poznanie medzi pochybnosťou a istotou / Mariana Szapuová
  In: Človek, kultúra, hodnoty. - ISBN 80-89074-07-3. - Bratislava : Iris, 2002. - S. 289-295
 74. AFD Epistemologická funkcia kategórie rodu a možnosti feministického výskumu / Mariana Szapuová
  In: Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých. - ISBN 80-8068-088-4. - Prešov : Prešovská univerzita, 2002. - S. 300-305
 75. AFD Ako môže byť filozofia praktická prípad feminizmu a pragmatizmu / Etela Farkašová, Mariana Szapuová
  In: Philosophica 33 : filozofia v škole, filozofia v živote. - ISBN 80-223-1665-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 39-45
 76. AFD Feminizmus a pragmatizmus možné strety na pôde epistemologických koncepcií / Etela Farkašová, Mariana Szapuová
  In: Filozofia a doba. - ISBN 80-88778-23-9. - Bratislava : Iris, 2000. - S. 184-194
 77. AFD Filozofické východiská rodového výskumu a možnosti ich aplikácie rovnosť príležitostí vo svete informačných technológií ako segmentu trhu práce / Mariana Szapuová
  In: Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8152-377-9. - Košice : UPJŠ, 2015. - S. 11-26
 78. AFD Epistemické komunity a problém aktérov vedeckého poznania / Mariana Szapuová
  In: Podoby filozofovania včera a dnes. - ISBN 978-80-89238-27-9. - Bratislava : Iris, 2009. - S. 47-62
 79. AFD "Prípad Gilliganová" - epistemologické a metodologické otázky feministického výskumu / Etela Farkašová, Mariana Szapuová
  In: Filozofia : minulé podoby, súčasné perspektívy. - ISBN 80-969083-4-0. - Bratislava : Maxima press, 2003. - S. 47-52
 80. AFD Telo, myseľ a rod / Mariana Szapuová
  In: Človek, spoločnosť, myslenie. - ISBN 80-8055-692-X. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002. - S. 270-277
 81. AFD Hodnoty a záujmy vo vedeckom poznaní spory o autonómiu vedy / Mariana Szapuová
  In: Hodnotové aspekty súčasného sveta. - ISBN 80-89018-57-2. - Bratislava : Iris, 2003. - S. 258-264
 82. AFD Ženy v IT epistemologické východiská výskumu a rámcovania témy / Mariana Szapuová
  In: Filozofia, veda, literatúra. - ISBN 978-80-8127-111-3. - Bratislava : STIMUL, 2014. - S. 113-123
 83. AFD Skúsenosti žien s budovaním akademickej kariéry alebo o rovnakých šanciach a nerovnakých možnostiach ich využitia / Mariana Szapuová
  In: Ženy v slovenskom/európskom akademickom a výskumnom prostredí. - ISBN 978-80-557-0376-3. - Banská Bystrica : UMB, 2012. - S. 39-47
 84. AFD Rodová rovnosť a gender mainstreaming vo vede a v akademických inštitúciách / Zuzana Kiczková, Mariana Szapuová
  In: Sociálne a politické inovácie : európsky pohľad na Slovensko [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3138-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 130-148 [online]
 85. AFD Jean-Jacques Rousseau o prirodzenosti človeka/muža a o prirodzenosti ženy / Mariana Szapuová
  In: Philosophica 35 : osvietenstvo ako spôsob myslenia. - ISBN 978-80-223-3012-1. - Bratislava : UK, 2011. - S. 49-57
 86. AFD O pohlavnej diferencii Rousseau verzus Wollstonecraft / Mariana Szapuová
  In: Identita - diferencia. - ISBN 978-80-970303-1-5. - Bratislava : SFZ pri SAV a FiÚ SAV, 2010. - S. 210-217
 87. AFD Filozofia Davida Huma vo svetle súčasných diskusií / Mariana Szapuová
  In: Filozofia v kultúrnom kontexte. - ISBN 80-85540-07-X. - Bratislava : Nadácia Igora Hrušovského, 2001. - S. 53-60
 88. AFG Interviewing scientists about gender dilemmas and dissonances / Mariana Szapuová
  In: 7th European feminist research conference Gendered cultures at the crossroads if imagination, knowledge and politics. - Utrecht : Utrecht university, 2009. - S. 108
 89. AFH Hodnoty a veda témy a roviny súčasných diskusií o hodnotovej viazanosti vedeckého poznania / Mariana Szapuová
  In: Kultúra, civilizácia, normativita - dialóg a konflikty z pohľadu filozofie. - ISBN 978-80-97033-6-0. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie, 2016. - S. 27
 90. AFH Rod ako analytická kategória / Mariana Szapuová
  In: Diverzita v spoločenských vedách. - ISBN 978-80-970234-1-6. - Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2012. - S. 34
 91. AFH Pravda, objektivita a hodnoty príspevok niektorých feministických epistemologických koncepcií do súčasných diskusií / Mariana Szapuová
  In: Pravda : teoretické a praktické kontexty. - ISBN 978-80-970303-9-1. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2017. - S. 26-27
 92. BCI Kapitoly z feministickej filozofie [elektronický dokument] : . / Mariana Szapuová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 93. BDF Feminizmus a veda otázky, problémy, perspektívy / Etela Farkašová, Mariana Szapuová
  In: Aspekt. - Č. 1 (2003/2004), s. 178-188
 94. BDF Kategória rodu vo feministickom diskurze / Mariana Szapuová
  In: Aspekt. - Č. 1 (1998), s. 32-38
 95. BDF Foucault očami feministických filozofiek / Etela Farkašová, Mariana Szapuová
  In: Aspekt. - Č. 1 (2002), s. 247-255
 96. BDF Liberálny feminizmus Johna Stuarta Milla / Mariana Szapuová
  In: OS. - Roč. 7, č. 10 (2003), s. 31-37
 97. BDF Recepcia Foucaultovej koncepcie moci vo feministickej filozofii / Etela Farkašová, Mariana Szapuová
  In: Kritika & kontext. - Roč. 6, č. 2-3 (2001), s. 77-79
 98. BED Poznámky k problematike andocentrizmu vedy, alebo prečo je veda mužskou záležitosťou / Mariana Szapuová
  In: Ženy vo vede alebo deravé potrubie?. - ISBN 80-85544-36-9. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2004. - S. 45-53
 99. BED Poznanie a dôvera (niekoľko úvodných poznámok k problematike) / Mariana Szapuová
  In: Filozofia výchovy a problémy vyučovania filozofie. - ISBN 80-88778-86-7. - Bratislava : Iris, 1999. - S. 202-209
 100. BEF Feminizmus v aspektovských knižkách / Mariana Szapuová
  In: Histórie žien : aspekty písania a čítania. - ISBN 80-85549-65-4. - Bratislava : Aspekt, 2006. - S. 26-30
 101. BFA The "gender bias debate" in feminist epistemology how to handle biases / Mariana Szapuová
  In: Philosophy as inquiry and way of life. - Athens : Greek Philosophical Society & FISP, 2013. - S. 712
 102. BFA On teaching gender studies at Comenius University in Bratislava and on problems of feminist research / Mariana Szapuová ... [et al.]
  In: Representing gender in cultures. - Lodž : Women's studies centre, 2002. - S. 69
 103. EDI Rodová ne/rovnosť vo vede. O deravom potrubí a Sklenenom strope z pohľadu výskumu / Mariana Szapuová, Zuzana Kiczková
  In: Ročenka Katedry genderových studií FHS UK v Praze 2007-2008. - ISBN 978-80-87398-04-3. - Praha : UK, 2009. - S. 52-62
 104. EDI O deravom potrubí a sklenenom strope / Mariana Szapuová
  In: Knihy a spoločnosť. - Roč. 2, č. 4 (2005), s. 7
 105. EDI Inšpirácia k "novému čítaniu" dejín (nielen) filozofie / Mariana Szapuová
  In: Filozofia. - Roč. 62, č. 8 (2007), s. 740-744
 106. EDI Štyri pohľady do feministickej filozofie / Mariana Szapuová
  In: Knižná revue. - Roč. 4, č. 25-26 (1994), s. 5
 107. EDI Filozofia so ženskou tvárou / Mariana Szapuová
  In: Aspekt. - Č. 2-3 (1995), s. 201-202
 108. EDI G.H. Mead a súčasné sociálnofilozofické myslenie / Mariana Szapuová
  In: Filozofia. - Roč. 53, č. 3 (1998), s. 196-198
 109. EDI O hľadaní alternatív v ekofeminizme, alebo o analógii medzi nadvládou nad prírodou a ženou / Mariana Szapuová
  In: Aspekt. - Č. 2 (1998), s. 188-190
 110. EDI Podoby a premeny akademického života písané etnograficky / Mariana Szapuová
  In: Biograf. - Č. 52-53 (2010), s. 157-168
 111. EDI Psychologické aspekty tvorby / Mariana Szépeová
  In: Romboid. - Roč. 13, č. 5 (1983), s. 89-91
 112. EDI Filozófia a múlt századi Felső-Magyarországon / Mariana Szapuová
  In: Magyar filozófiai szemle. - Roč. 33, č. 2-3 (1989), s. 388-391
 113. EDI Sloboda a rovnosť v priestore feministickej imaginácie / Etela Farkašová, Mariana Szapuová
  In: Aspekt. - Č. 1 (2002), s. 223-228
 114. EDI O inakosti ženského hlasu, alebo o potrebe (rodovej) komplementárnosti / Etela Farkašová, Mariana Szapuová
  In: Aspekt. - Č. 1 (2002), s. 219-223
 115. EDI O podobách súčasného feministického myslenia / Mariana Szapuová
  In: Slovo. - Roč. 6, č. 1 (2003), s. 17
 116. EDI John Stuart Mill liberális feminizmusa / Mariana Szapuová
  In: Új szó. - príl. Gondolat. Roč. 57, č. 6 (2004), s. 13
 117. EDI Ne/zabudnuté kroky žien k "vlastnej izbe" / Mariana Szapuová
  In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. - Roč. 12, č. 1 (2011), s. 87-91
 118. EDJ Miznúce telá nové stvárňovanie tela / prekl. Etela Farkašová, Mariana Szapuová
  In: Aspekt. - Č. 2 (1997), s. 4-15
 119. EDJ Žena ako Druhá pohlavie, rod a subjektivita / Genevieve Lloyd ; prekl. Mariana Szapuová
  In: Aspekt. - Č. 1 (1998), s. 21-26
 120. EDJ Feminizmus, postmodernizmus a diferencia / Susan Strickland ; prekl. Mariana Szapuová
  In: Aspekt. - Č. 1 (1998), s. 27-31
 121. EDJ Myslenie žien- / Zuzana Kiczková ... [et al.]
  In: Aspekt. - Č. 1 (1998), s. 124
 122. EDJ Hume, David: Rozprava o ľudskej prirodzenosti / vybrala a preložila Mariana Szapuová
  In: Anthropos. - Roč. 1, č. 1 (2004), s. 11
 123. EDJ Môže byť feministická teória užitočná aj mimo femnizmu / účast. interv. Helen E. Longino ; aut interv. Mariana Szapuová, Etela Farkašová ; z angl. preložila Lucia Mendelová
  In: Filozofia. - Roč. 64, č. 4 (2009), s. 383-393
 124. EDJ Inštitucionalistická sociológia vedy / János Laki ; prekl. Mariana Szapuová
  In: Filozofia. - Roč. 64, č. 2 (2009), s. 144-154
 125. EDJ Spor medzi analytickou a kontinentálnou filozofiou / István Faragó-Szabó ; prekl. Mariana Szapuová
  In: Filozofia. - Roč. 64, č. 2 (2009), s. 107-113
 126. EDJ Hodnotenie grantového projektu "Teoretické východiská feministického výskumu: epistemologické a metodologické otázky" / Etela Farkašová ... [et al.]
  In: Podoby filozofovania včera a dnes. - ISBN 978-80-89238-27-9. - Bratislava : Iris, 2009. - S. 15-18
 127. EDJ Obrazy tela a pornografia reprezentácie / Rosi Braidotti ; prekl. Mariana Szapuová, Etela Farkašová
  In: Možnosť voľby práv a zodpovednosti. - ISBN 80-85549-25-5. - Bratislava : Aspekt, 2001. - S. 310-325
 128. FAI Veda, racionalita a hodnoty [elektronický zdroj] : . / zost. Mariana Szapuová, Lenka Bohunická, Michal Chabada
  Bratislava : STIMUL, 2016
 129. FAI Ženy v IT : nové šance, staré riziká?. / zost. Mariana Szapuová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 130. FAI Úvod do rodových štúdií / ed Zuzana Kiczková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2008
 131. FAI Rodové štúdiá : súčasné diskusie, problémy a perspektívy. / ed. Zuzana Kiczková, Mariana Szapuová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 132. FAI Filozofia výchovy a problémy vyučovania filozofie : zborník príspevkov z 2. výročného stretnutia SFZ v Banskej Bystrici 17.-19.9.1998. / zost. Anna Remišová, Mariana Szapuová
  Bratislava : Iris, 1998
 133. FAI Bevezetés a gendertanulmányokba / ed. Lilla Bolemant, Mariana Szapu
  Bratislava : Phoenix, 2015
 134. FAI Power : promotion of women in European border regions. / ed. Judith Jakowitsch ... [et al.]
  Eisenstadt : BFG, 2006
 135. FAI Situovaná veda : podoby a kontexty tvorby poznania. / ed. Mariana Szapuová
  Bratislava : Centrum rodových štúdií FF UK, 2009
 136. FAI Na ceste k rodovej rovnosti : ženy a muži v akademickom prostredí. / ed. Mariana Szapuová ...[et al.]
  Bratislava : Iris, 2009
 137. FAI Podoby filozofovania včera a dnes / ed. Erika Lalíková, Mariana Szapuová
  Bratislava : Iris, 2009
 138. FAI Filozofia : minulé podoby - súčasné perspektívy. / ed. Etela Farkašová, Mariana Szapuová
  Bratislava : Maxima press, 2003
 139. GAI Why gendered science matters : how to include gender dimension into research projects. / Lívia Bíziková ... [et al.]
  Bratislava : CEC, 2007
 140. GII Za Jaroslavom Martinkom (1930-2013) / Ladislav Kiczko, Mariana Szapuová
  In: Filozofia. - Roč. 68, č. 8 (2013), s. 725
 141. GII Správa z 23. svetového filozofického kongresu / Mariana Szapuová
  In: Filozofia. - Roč. 68, č. 8 (2013), s. 722-724
 142. GII Filozofia výchovy a problémy vyučovania filozofie (druhé výročné stretnutie Slovenského filozofického združenia) / Mariana Szapuová
  In: Filozofia. - Roč. 54, č. 2 (1999), s. 126-127
 143. GII Vysokým školám škodí masovosť prečo by nemala byť zamestnateľnosť absolventov vo vyštudovanom odbore hlavným ukazovateľom kvality vysokoškolského vzdelávania / Mariana Szapuová
  In: Sme. - Roč. 23, č. 98 (2015), s. 11
 144. GII Vedecká konferencia k 80. výročiu narodenia akademika I. Hrušovského / J. Huňová, Mariana Szapuová
  In: Filozofia. - Roč. 42, č. 4 (1987), s. 526-528
 145. GII Prieskum o zastúpení žien - učiteliek a výskumných pracovníčok na Filozofickej fakulte UK / Zuzana Kiczková ... [et al.]
  In: Naša univerzita. - Roč. 49, č. 8 (2003), s. 10