Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Elektronická komunikácia vo vede / Jaroslav Šušol
  Bratislava : Centrum VTI SR, 2003
 2. ACB Úvod do autorského práva pre informačné štúdiá [elektronický zdroj] : . / Andrej Chudý ... [et al.]
  Bratislava : STIMUL, 2011
 3. ACB Retrospektívna konverzia knižničných katalógov / Jaroslav Šušol
  Bratislava : AEP, 1995
 4. ADC Users´ information behaviour a gender perspective / Jela Steinerová, Jaroslav Šušol
  In: Information research [elektronický zdroj]. - Roč. 12, č. 3 (2007), s. 1-16
 5. ADC Library users in human information behaviour / Jela Steinerová, Jaroslav Šušol
  In: Online information review. - Roč. 29, č. 2 (2005), s. 139-156
 6. ADE Elektronické informačné zdroje - vzťah používateľských a autorských preferencií / Jaroslav Šušol
  In: Ikaros [elektronický zdroj]. - Roč. 9, září (2005), s. 1-9
 7. ADE Teaching the management of information systems development in Slovakia / Štefan Kimlička, Jaroslav Šušol
  In: Library management. - Roč. 16, č. 8 (1995), s. 6-10
 8. ADE Koncepcie svetovej knižnice veľmi staré víno preliate do úplne nových fliaš? / Jaroslav Šušol, Pavol Rankov
  In: Infocus. - Roč. 1, č. 10 (1995), s. 256-258 a 267
 9. ADE Human behaviour in electronic information seeking / Jela Steinerová, Jaroslav Šušol
  In: Lifelong learning in Europe. - Roč. 9, č. 3 (2004), s. 155-161
 10. ADE Posudzovanie relevancie v tradičných a elektronických informačných zdrojoch / Jaroslav Šušol
  In: Ikaros [elektronický zdroj]. - Roč. 11, č. 9 (2007), s. 1-12
 11. ADE Publikačné správanie vo vede - modelovanie podľa oblastí výskumu / Jaroslav Šušol
  In: Ikaros [elektronický zdroj]. - Roč. 16, č. 11 (2012), nestr. [9 s.] [online]
 12. ADF Elektronické publikovanie cesta do 21. storočia? / Jaroslav Šušol
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 28, č. 1 (1996), s. 1-10
 13. ADF Digitálne knižnice a archívy konvergencia podľa zásad OAIS? / Jaroslav Šušol
  In: Knižnica. - Roč. 3, č. 6 (2002), s. 253-258
 14. ADF Využívanie elektronických informačných zdrojov absolventmi vysokoškolského štúdia / Jaroslav Šušol
  In: Knižnica. - Roč. 8, č. 4 (2007), s. 10-17
 15. ADF Začlenenie inštitucionálneho repozitára do akademického prostredia / Marcela Kopecká, Jaroslav Šušol
  In: IT lib. - Roč. 19, č. špeciál (2015), s. 27-34
 16. ADF Aktuálne smery implementácie informančo-komunikačných technológií z pohľadu politík a programov Európskej únie / Jaroslav Šušol ... [et al.]
  In: IT lib. - Roč. 19, č. 2 (2015), s. 23-30
 17. ADF K výskumu sociálnych aspektov elektronickej komunikácie / Jaroslav Šušol
  In: IT lib. - Roč. 7, č. 1 (2003), s. 29-32
 18. ADF Postoje autorov k publikovaniu v elektronických zdrojoch / Jaroslav Šušol
  In: Knižnica. - Roč. 4, č. 9 (2003), s. 411-418
 19. ADF Východiská a princípy definovania európskej knižnej a publikačnej politiky / Jaroslav Šušol
  In: Knižnica. - Roč. 2, č. 2 (2001), s. 62-64
 20. ADF Informačné zabezpečenie akademického prostredia - výzvy a perspektívy / Jaroslav Šušol, Miriam Ondrišová
  In: IT lib. - Roč. 13, č. 1 (2009), s. 4-14
 21. ADF Informačná politika v kontexte spoločensko-politických procesov 21. storočia / Jaroslav Šušol
  In: IT lib. - Roč. 15, č. 1 (2011), s. 4-10
 22. ADF Súbory selekčných údajov a ich funkcia v automatizovanom knižnično-informačnom systéme / Jaroslav Šušol
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 26, č. 5 (1994), s. 189-195
 23. ADF Možnosti využitia zahraničných báz dát v procese retrospektívnej konverzie katalógov v podmienkach Slovenska / Jaroslav Šušol
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 27, č. 3 (1995), s. 97-107
 24. ADF Znalosť cudzích jazykov ako faktor informačného správania / Jaroslav Šušol
  In: Knižnica. - Roč. 9, č. 3 (2008), s. 3-9
 25. ADF E-learningové prostredie v ére web 2.0 analýza z hľadiska potrieb Filozofickej fakulty UK / Milan Regec ... [et al.]
  In: IT lib. - Roč. 12, č. 1 (2008), s. 4-9
 26. ADF Tvorba interaktívnych učebných textov z predmetu Informačné systémy / Jaroslav Šušol, Milan Regec
  In: Knižnica. - Roč. 9, č. 4 (2008), s. 28-35
 27. ADF Elektronické informačné zdroje a knižnično-informačné systémy aktuálne problémy a súvislosti / Jaroslav Šušol
  In: IT lib. - Roč. 5, č. 3 (2001), s. 4-11
 28. ADF Dlhý chvost - od "hitov k nehitom" / Jaroslav Šušol
  In: IT lib. - Roč. 16, č. 3 (2012), s. 15-21
 29. ADM Scholarly publishing behaviour in Slovakia ... Are we ready for repositories? / Jaroslav Šušol ... [et al.]
  In: The grey journal. - Roč. 10, č. 3 (2014), s. 163-171
 30. AED Niektoré aspekty terminologického a typologického vymedzenia elektronickej komunikácie / Jaroslav Šušol
  In: Knižničná a informačná veda 19 = Library and information science 19. - ISBN 80-223-1728-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 195-213
 31. AED Niektoré problémy realizácie hodnotových aspektov informácie / Jaroslav Šušol
  In: Knihovníctvo a vedecké informácie 15-16. - ISBN 80-223-0816-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994. - S. 137-154
 32. AED Informačná gramotnosť a informačné technológie v príprave vysokoškolských študentov / Jaroslav Šušol, Ľudmila Hrdináková
  In: Knižničná a informačná veda 22. - ISBN 978-80-223-2698-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 31-54
 33. AED Veda a technika ako strategická priorita v dokumentoch a programoch Európskej únie / Jaroslav Šušol
  In: Bioetické výzvy a súčasnosť. - ISBN 978-80-8127-133-5. - Bratislava : STIMUL, 2015. - S. 285-295
 34. AED Definovanie pojmu elektronická knižnica v kontexte elektronických komunikačných aktivít / Jaroslav Šušol
  In: Knižničná a informačná veda 17. - ISBN 80-223-1236-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. - S. 23-36
 35. AED Publikačné preferencie autorov vo vzťahu k tradičným a elektronickým zdrojom - situácia v oblasti vedeckej komunikácie / Jaroslav Šušol
  In: Knižničná a informačná veda 20 = Library and information science 20. - ISBN 80-223-1993-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 37-57
 36. AED Elektronická komunikácia a jej sociálne kontexty / Jaroslav Šušol
  In: Knižničná a informačná veda 20 = Library and information science 20. - ISBN 80-223-1993-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 117-138
 37. AEE Network publishing its communication advantages and risks / Jaroslav Šušol
  In: Quality of information services. - ISBN 90-75064-04-7. - Budapest : [s.n.], 1996. - S. 153-161
 38. AFB Metodologické úskalia výskumov informačných vied / Jela Steinerová, Jaroslav Šušol, Miriam Ondrišová, Jana Ilavská
  In: WIKT 2012: 7th workshop on intelligent and knowledge oriented technologies. - ISBN 978-80-227-3812-5. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 1-12
 39. AFC Library data in higher education institution management publishing behaviour research as a factor of academic assessment / Jaroslav Šušol
  In: Bezpieczna, innowacyjna i dostępna informacja, perspektywy dla sektora usług informacyjnych w społeczeństwie wiedzy [elektronický zdroj]. - Zakopane : Polskie towarzystwo informacji naukowej, 2009. - Nestr. [14 s.] [online]
 40. AFC Access to information in electronic age situation in Slovakia / Jaroslav Šušol
  In: Informationskompetenz - Basikkompetenz in der Informationsgesellschaft. - Konstanz : UVK, 2000. - S. 303-310
 41. AFC Library consortia in Central and Eastern Europe / Jaroslav Šušol
  In: 3rd e-International coalition of library consortia in Europe. - Espoo : ICOLC, 2001. - S. 1-5
 42. AFC Human information behaviour electronic resources, digital library use and evaluation / Jela Steinerová, Jaroslav Šušol
  In: Human information behaviour & competences for digital libraries. - Osijek : University J.J. Strossmayer, 2004. - S. 39-49
 43. AFD Realizácia kurzu Elektronická komunikácia v prostredí portálu Infolib-edu / Jaroslav Šušol
  In: INFOS 2005. - ISBN 80-85165-91-0. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2005. - S. 181-187
 44. AFD Sieťové publikovanie a elektronické knižnice spočíva budúcnosť v harmónii antagonizmov? / Jaroslav Šušol
  In: INFOS '96. - ISBN 80-85165-57-0. - Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1996. - S. 143-150
 45. AFD Využívanie elektronických zdrojov v kontexte jazykových kompetencií používateľa / Jaroslav Šušol
  In: Nová paradigma spracovania a využívania informácií (CD ROM). - ISBN 978-80-223-2415-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 39-48
 46. AFD Doplňovanie knižničného fondu v kontexte moderných informačných technológií / Jaroslav Šušol
  In: INFOS '97. - ISBN 80-85165-63-5. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 1997. - S. 133-139
 47. AFD Sprístupňovanie odborných publikácií periodického charakteru v sieťovom prostredí / Jaroslav Šušol
  In: Internet v riadení a obchode firmy. - ISBN 80-88812-05-4. - Bratislava : EL&T, 1997. - S. 113-123
 48. AFD Problémy a perspektívy využívania elektronických dokumentov v knižnično-informačných systémoch / Jaroslav Šušol
  In: INFOS '98. - ISBN 80-85165-67-8. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 1998. - S. 135-142
 49. AFD Autorské právo a internet - autori versus používatelia? / Jaroslav Šušol
  In: Internet v riadení a obchode firmy. - ISBN 80-88812-11-9. - Bratislava : EL&T, 1999. - S. 99-104
 50. AFD Vydavatelia, kníhkupci, knižnice / Jaroslav Šušol
  In: Knižnice pre 21. storočie. - ISBN 80-85165-79-1. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 1999. - S. 138-147
 51. AFD Information behaviour in relevance judgements / Jela Steinerová ... [et al.]
  In: Využívanie informácií v informačnej spoločnosti. - ISBN 80-85165-92-9. - Bratislava : CVTI SR, 2006. - S. 29-40
 52. AFD Používateľské preferencie v oblasti elektronických zdrojov / Jaroslav Šušol
  In: Informačné správanie a digitálne knižnice. - ISBN 80-85165-87-2. - Bratislava : CVTI SR, 2003. - S. 111-125
 53. AFD Autorské právo a knižnice / Jaroslav Šušol
  In: Agroinfos. - Nitra : ÚVTIP, 2001. - S. 1-6
 54. AFD Publikačné správanie autorov v akademickom prostredí / Jaroslav Šušol
  In: INFOS 2009 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969674-3-8. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2009. - S. 178-194 [online]
 55. AFD Moderné prístupy k tvorbe používateľského rozhrania knižničných katalógov / Jaroslav Šušol
  In: Aplikácia zahraničných skúseností v slovenských a českých knižniciach. - Bratislava : KKVI FF UK, 1995. - S. 27-33
 56. AGI Prieskum relevancie informácií : výsledky analýz rozhovorov s doktorandmi FiF UK. / Jela Steinerová ... [et al.]
  Bratislava : CVTI SR, 2007
 57. AGI Správa o empirickom prieskume používateľov knižníc / ved. výsk. projektu Jela Steinerová ... [et al.]
  Bratislava : CVTI SR, 2004
 58. BAB Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník. Odbor knižničná a informačná veda. / Dušan Katuščák ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998
 59. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 3. zv. : Č - Eg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2003
 60. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 1. zv. : A-Belk. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1999
 61. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 2. zv. : Bell-Czy. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2001
 62. BCI Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní [elektronický zdroj] : . / Jaroslav Šušol ... [et al.]
  Bratislava : STIMUL, 2005
 63. BCI Informačná politika [elektronický zdroj] : . / Jaroslav Šušol ... [et al.]
  Bratislava : STIMUL, 2012
 64. BCI Sociálne a humánne kontexty elektronickej komunikácie [elektronický zdroj] : . / Jaroslav Šušol ... [et al.]
  Bratislava : STIMUL, 2009
 65. BCI Informačná politika [elektronický zdroj] : . / Jaroslav Šušol ... [et al.] dokument
  Bratislava : STIMUL, 2011
 66. BDE Užsispyrélés sutramdymas apie bibliotekas ir autoriu teises Slovakijoje / Jaroslav Šušol
  In: Tarp knygu. - Č. 1 (2000), s. 14-15
 67. BDE Higher education and the academic library perspectives for Slovakia / Jaroslav Šušol
  In: Educause review. - Roč. 44, č. 4 (2009), s. 66-67
 68. BDE Autorské právo a internet / Jaroslav Šušol
  In: eFocus. - Č. 12 (1999), s. 1-3
 69. BDF Otvorené archívy model systémovej interoperability / Jaroslav Šušol
  In: IT lib. - Roč. 6, č. 3 (2002), s. 13-17
 70. BDF Výučba sociálnych aspektov elektronickej komunikácie na univerzitách vo svete / Jaroslav Šušol
  In: Knižnica. - Roč. 3, č. 10 (2002), s. 442-446
 71. BDF Knižničná jazda po informačnej diaľnici odkiaľ a kam? / Jaroslav Šušol
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 28, č. 12 (1996), s. 489-495
 72. BDF Desk-top publishing alebo publikovanie po domácky? / Jaroslav Šušol
  In: Metodický informátor SLK. - Roč. 34, č. 1 (1997), s. 4-14
 73. BDF Elektronické formy publikovania a činnosť knižnice / Jaroslav Šušol
  In: IT lib. - Roč. 10, č. 4 (2006), s. 5-11
 74. BDF Využívanie elektronických zdrojov používateľmi knižníc na Slovensku / Jaroslav Šušol
  In: IT lib. - Roč. 7, č. 3 (2003), s. 10-14
 75. BDF INWENT - príprava informačných profesionálov pre znalostnú spoločnosť / Jaroslav Šušol
  In: IT lib. - Roč. 14, č. 1 (2010), s. 22-27
 76. BDF Licencie - sieťové informačné zdroje a knižnica / Jaroslav Šušol
  In: Bulletin CVTI SR. - Roč. 4, č. 3 (2000), s. 12-16
 77. BDF Projekt CECUP - pohľad späť(?) / Jaroslav Šušol
  In: Bulletin SAK. - Roč. 9, č. 1 (2001), s. 27-31
 78. BDF Výpožičné služby knižníc v elektronickom prostredí technológie a legislatíva / Jaroslav Šušol
  In: Knižnica. - Roč. 1, č. 2 (2000), s. 83-89
 79. BDF Konzorcium - staronový fenomén na scéne knižničnej kooperácie / Jaroslav Šušol
  In: Knižnica. - Roč. 3, č. 2 (2002), s. 65-69
 80. BDF Retrospektívna konverzia s OCLC skúsenosti knižnice Bruselskej slobodnej univerzity / Jaroslav Šušol
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 25, č. 4 (1993), s. 147-152
 81. BDF K problematike využitia technológie OCR v procese retrospektívnej konverzie knižničných katalógov / Jaroslav Šušol
  In: Metodický informátor. - Roč. 29, č. 2 (1994), s. 58-68
 82. BDF Analýza bázy dát Automatizovaného systému pre informatiku / Jaroslav Šušol
  In: Zahraničné periodiká v informačnej praxi. - Roč. 5, č. 2 (1986), s. 69-89
 83. BDF CELIP pohľad z druhej strany - stretnutie s predstaviteľmi vlastníkov autorských práv / Jaroslav Šušol
  In: Bulletin SAK. - Roč. 9, č. 3 (2001), s. 13-19
 84. BDF Slovenské knižnice a licencie / Jaroslav Šušol
  In: Bulletin SAK. - Roč. 9, č. 3 (2001), s. 5-12
 85. BED Autorské právo a informačná spoločnosť / Jaroslav Šušol
  In: INFOS '99. - ISBN 80-85165-75-9. - Bratislava : Centrum VTI SR, 1999. - S. 181-189
 86. BEE Elektronická knižnica vedeckej literatúry na Slovensku / Jaroslav Šušol
  In: Knihovny současnosti. - ISBN 80-86249-14-X. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 2001. - S. 211-215
 87. BEF Knižnica v kontexte elektronického publikovania = Library in the context of electronic publishing / Jaroslav Šušol
  In: Knižnica európskeho štandardu. - ISBN 80-228-1154-8. - Zvolen : Technická univerzita, 2002. - S. 189-201
 88. BEF 95 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pohľad do dávnej i nedávnej, slávnej i neslávnej minulosti / Jaroslav Šušol, Martin Slobodník
  In: 95 rokov Filozofickej fakulty UK : pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. - ISBN 978-80-223-4390-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 19-25
 89. BFA Impact of performance-based funding on publication patterns money changes everything...? / Jaroslav Šušol, Marta Dušková
  In: RESSH2017. - Antwerp : Universiteit Antwerpen, 2017. - S. 66-68
 90. BFB Informačné fondy a služby knižníc v ére elektronického publikovania / Jaroslav Šušol
  In: Firemná knižnica '97. - Bratislava : SSPCH Slovnaft, 1997. - S. 13-14
 91. DAI Všeobecné a špeciálne v koncepcii retrospektívnej konverzie knižničných katalógov / Jaroslav Šušol
  Bratislava : [s.n.], 1993
 92. DAI Conversion retrospective de catalogues : perspectives pour la Slovaquie. / Jaroslav Šušol
  Bruxelles : ULB, 1992
 93. EDI Ešte raz o informačnej spoločnosti / Jaroslav Šušol
  In: IT lib. - Roč. 11, č. 1 (2007), s. 62
 94. EDI Automatizácia knižníc: problémy, východiská, postupy / Jaroslav Šušol
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 25, č. 2 (1993), s. 61-63
 95. EDI Schur, H.: Česko-Slovensko : prehľad národných knižnično-informačných služieb / Jaroslav Šušol
  In: Knižnice a vedecké informácie. - Roč. 23, č. 2 (1991), s. 78-79
 96. EDI Databázové technológie a bázy dát / Jaroslav Šušol
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 25, č. 7 (1993), s. 312-314
 97. EDJ Americké knihovníctvo v skratke / Jaroslav Šušol
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 28, č. 10 (1996), s. 433-439
 98. EDJ Systém knižníc v Belgicku organizácia a legislatíva / Jaroslav Šušol
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 24, č. 4 (1992), s. 169-172
 99. EDJ VUBIS - belgická cesta vpred / Jaroslav Šušol
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 25, č. 2 (1993), s. 72-74
 100. FAI Využívanie informácií v informačnej spoločnosti / zost. Jaroslav Šušol, Jela Steinerová
  Bratislava : CVTI SR, 2006
 101. FAI Informačné správanie a digitálne knižnice / zost. Jela Steinerová, Jaroslav Šušol
  Bratislava : CVTI SR, 2003
 102. GII Otváranie sa východoeurópskych knižníc / Jaroslav Šušol
  In: Bulletin Spolku slovenských knihovníkov. Roč. 6/1995. - ISBN 80-967492-3-4. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 1996. - S. 100-102
 103. GII Bolonské laboratórium UNICA rokovalo v Bratislave / Jaroslav Šušol
  In: Naša univerzita. - Č. 5 (2007), s. 10
 104. GII Účasť Univerzity Komenského na aktivitách UNICA a Stredoeurópskej iniciatívy / Jaroslav Šušol
  In: Naša univerzita. - Č. 1 (2004), s. 10-11
 105. GII Spoločné programy/diplomy na UK / Jaroslav Šušol
  In: Naša univerzita. - Č. 1 (2004), s. 10
 106. GII CELIP - prvé zasadnutie riadiacej skupiny Riga, 17.-18. november 2000 / Jaroslav Šušol
  In: Bulletin SAK. - Roč. 9, č. 1 (2001), s. 37-40
 107. GII Medzinárodné sympózium o informačnej vede ISI 2000 / Jaroslav Šušol
  In: Knižnica. - Roč. 1, č. 2 (2000), s. 100-103
 108. GII Využitie informačných technológií v pedagogickom procese na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave / Jaroslav Šušol
  In: IT lib. - Roč. 5, č. 4 (2001), s. 19
 109. GII DATA '92 / Jaroslav Šušol
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 24, č. 10 (1992), s. 451-454
 110. GII SLIS / Jaroslav Šušol
  In: Čitateľ. - Roč. 40, č. 6 (1991), s. 226-227