Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti : filozofický, systémový a historický pohľad. / Štefan Kimlička ... [et al.]
  Bratislava : STIMUL, 2000
 2. AAB Informačné správanie : pohľady informačnej vedy. / Jela Steinerová
  Bratislava : Centrum VTI SR, 2005
 3. ACB Teória informačného prieskumu / Jela Steinerová
  Bratislava : SlTK - Centrum VTI SR, 1996
 4. ACB Informačné stratégie v elektronickom prostredí / Jela Steinerová, Miroslava Grešková, Jana Ilavská
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 5. ADC Library users in human information behaviour / Jela Steinerová, Jaroslav Šušol
  In: Online information review. - Roč. 29, č. 2 (2005), s. 139-156
 6. ADC Ecological dimensions of information literacy / Jela Steinerová
  In: Information research [elektronický zdroj]. - Roč. 15, č. 4 (2010), s. 1-14
 7. ADC Information science research agenda in Slovakia history and emerging vision / Jela Steinerová
  In: Journal of the American society for information science and technology. - Roč. 54, č. 1 (2003), s. 81-86
 8. ADC Seeking relevance in the academic information use / Jela Steinerová
  In: Information research [elektronický zdroj]. - Roč. 13, č. 4, (2008), s. 1-11
 9. ADC Human issues of library and information work / Jela Steinerová
  In: Information research [elektronický zdroj]. - Roč. 6, č. 2 (2001), s. 1-8
 10. ADC Journal publishing models in the Czech Republic / Ladislava Zbiejczuk Suchá, Jela Steinerová
  In: Learned publishing. - Roč. 28, č. 4 (2015), s. 239-249
 11. ADC Users´ information behaviour a gender perspective / Jela Steinerová, Jaroslav Šušol
  In: Information research [elektronický zdroj]. - Roč. 12, č. 3 (2007), s. 1-16
 12. ADE Information literacy studies and human information bahaviour / Jela Steinerová
  In: ProInflow [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 2 (2016), s. 53-69 [online]
 13. ADE Otvorená veda informačné správanie vedcov v SR / Jela Steinerová
  In: ProInflow [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 2 (2017), s. 48-73 [online]
 14. ADE Kvalitatívne metódy výskumov v informačnej vede / Jela Steinerová
  In: ProInflow [elektronický zdroj]. - Roč. 7, č. 2 (2015), s. 12-29 [online]
 15. ADE Premeny relevancie v informačnej vede a informačná ekológia / Jela Steinerová
  In: Knihovna. - Roč. 22, č. 2 (2011), s. 59-70
 16. ADE Human behaviour in electronic information seeking / Jela Steinerová, Jaroslav Šušol
  In: Lifelong learning in Europe. - Roč. 9, č. 3 (2004), s. 155-161
 17. ADE Pojmové a tematické mapy ako nástroje informačnej ekológie / Jela Steinerová ... [et al.]
  In: ProInflow [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 2 (2012), nestr. [20 s.] [online]
 18. ADE Information ecology as a framework for reconsidering information usage / Jela Steinerová
  In: Mousaion. - Roč. 30, č. 1 (2012), s. 87-102
 19. ADE Relevance assessment for digital libraries / Jela Steinerová
  In: Mousaion. - Roč. 25, č. 2 (2007), s. 37-55
 20. ADE Information challenges of digital science conceptual frameworks / Jela Steinerová
  In: Journal of library & Information science. - Roč. 42, č. 1 (2016), s. 33-40
 21. ADE Informačné správanie človeka - používatelia informácií v súvislostiach / Jela Steinerová
  In: Ikaros [elektronický zdroj]. - Roč. 9, září (2005), s. 1-12
 22. ADE Information ecology of digital libraries the case of selected Slovak projects / Jela Steinerová
  In: Uncommon culture. - Roč. 2, č. 1/2 (2011), s. 150-157
 23. ADE Metodologické problémy výskumov v informačnej vede / Jela Steinerová
  In: Pro.inflow [online]. - Roč. 3, č. 1 (2011), s. 5-18
 24. ADE Informačná etika v súvislostiach informačnej ekológie / Jela Steinerová
  In: Knihovna. - Roč. 25, č. 1 (2014), s. 23-35
 25. ADF Informačné systémy v novej paradigme vzdelávania a výskumu / Jela Steinerová
  In: IT lib. - Roč. 12, č. 2 (2008), s. 4-12
 26. ADF Informačná ekológia - využívanie informácií srdcom / Jela Steinerová
  In: IT lib. - Roč. 13, č. 2 (2009), s. 4-16
 27. ADF Niektoré prístupy k reprezentácii poznania z hľadiska možností aplikácií v knižničnom a informačnom systéme / Jela Steinerová
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 26, č. 2 (1994), s. 55-59
 28. ADF Otvorená veda a funkcie informačnej vedy / Jela Steinerová ... [et al.]
  In: IT lib. - Roč. 19, č. špeciál (2015), s. 16-26
 29. ADF Vymedzenie komunikačného systému vo vzťahu k informačnému systému / Jela Vongrejová
  In: Knižnice a vedecké informácie. - Roč. 16, č. 2 (1984), s. 57-61
 30. ADF Pohľad do zrkadla - informační analytici a informační manažéri očami knižničných manažérov / Jela Steinerová
  In: Bulletin CVTI SR. - Roč. 1, č. 4 (1997), s. 3-12
 31. ADF Informačná ekológia akademického informačného prostredia / Jela Steinerová
  In: IT lib. - Roč. 15, č. 4 (2011), s. 5-12
 32. ADF Veda 2.0: ekologické modely informačnej podpory vedeckej komunikácie / Jela Steinerová
  In: IT lib. - Roč. 14, č. 4 (2010), s. 5-10
 33. ADF Princípy formovania vzdelania v informačnej vede / Jela Steinerová
  In: Bulletin CVTI SR. - Roč. 2, č. 3 (1998), s. 8-16
 34. ADF Informačné správanie používateľov akademických a vedeckých knižníc na Slovensku / Jela Steinerová
  In: Knižnica. - Roč. 4, č. 11-12 (2003), s. 522-529
 35. ADF Digitálna veda východiská, problémy a princípy / Jela Steinerová
  In: IT lib. - Roč. 18, č. 1 (2014), s. 5-13
 36. ADF Informačná gramotnosť vo svetle trendov práce s informáciami / Jela Steinerová
  In: Knižnica. - Roč. 7, č. 9 (2006), s. 3-8
 37. ADF Komunikácia poznatkov v novej paradigme informačnej vedy / Jela Steinerová
  In: IT lib. - Roč. 11, č. 3 (2007), s. 5-13
 38. ADM Information support of research information interactions of PhD. students in Slovakia / Jela Steinerová, Andrea Hrčková
  In: The grey journal. - Roč. 10, č. 2 (2014), s. 79-85
 39. AED Informačná veda a informačné stratégie / Jela Steinerová
  In: Knižničná a informačná veda 23 = Library and information science 23. - ISBN 978-80-223-3131-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 7-31
 40. AED Informačné správanie človeka - prejav informačného procesu / Jela Steinerová
  In: Knižničná a informačná veda 20 = Library and information science 20. - ISBN 80-223-1993-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 17-36
 41. AED Informačná veda tradície, teórie a trendy smerom k digitálnej vede / Jela Steinerová
  In: Knižničná a informačná veda 26 = Library and information science 26. - ISBN 978-80-223-4252-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 7-27
 42. AED Otvorená veda a digitálna veda z pohľadu informačnej vedy / Jela Steinerová
  In: Bioetické výzvy a súčasnosť. - ISBN 978-80-8127-133-5. - Bratislava : STIMUL, 2015. - S. 273-284
 43. AED Význam informačnej analýzy v informačnej spoločnosti / Jela Steinerová
  In: Knižničná a informačná veda 17. - ISBN 80-223-1236-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. - S. 37-58
 44. AED Semiotické základy teoretických výskumov v informačnej vede / Jela Steinerová
  In: Knižničná a informačná veda 18. - ISBN 80-88982-08-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - S. 33-53
 45. AED Kognitívne a sociálne prístupy informačnej vedy / Jela Steinerová
  In: Knižničná a informačná veda 19 = Library and information science 19. - ISBN 80-223-1728-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 111-128
 46. AED Ecological information interactions for digital scholarship / Jela Steinerová
  In: Cognitive traveling in digital space of the web and digital libraries. - ISBN 978-80-227-4254-2. - Bratislava : STU, 2014. - S. 158-169
 47. AED Informačná ekológia - východiská a princípy / Jela Steinerová
  In: Knižničná a informačná veda 22. - ISBN 978-80-223-2698-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 7-30
 48. AEE Information seeking and information retrieval / Jessica Bates ... [et al.]
  In: European curriculum reflections on library and information science education. - ISBN 87-7415-292-0. - Copenhagen : The Royal school of library and information science, 2005. - S. 84-100
 49. AFA Libraries of Central and Eastern Europe Basic dilemmas / Jela Steinerová
  In: Library automation in transitional societies. - New York : Oxford University, 2000. - S. 59-73
 50. AFA Relevance in the light of interactive revolution interplay between human and information search agent / Jela Steinerová, Miroslava Grešková
  In: Human-computer interaction a informační služby [CD ROM]. - Praha : ÚISK, 2008. - S. 1-14
 51. AFB Od modelov poznania k manažmentu poznatkov / Jela Steinerová
  In: Firemná knižnica 2000. - ISBN 80-968011-2-0. - Bratislava : SSPCh, 2000. - S. 22-30
 52. AFB Cognitive structures in information systems / Jela Steinerová
  In: NISKO '91. - Bratislava : NISKO, 1991. - S. 170-183
 53. AFB Metodologické úskalia výskumov informačných vied / Jela Steinerová, Jaroslav Šušol, Miriam Ondrišová, Jana Ilavská
  In: WIKT 2012: 7th workshop on intelligent and knowledge oriented technologies. - ISBN 978-80-227-3812-5. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 1-12
 54. AFC Users´ behavior and institutional repositories towards information ecology / Jela Steinerová
  In: CASLIN 2009 : institutional on-line repositories and open access. - ISBN 978-80-7043-806-0. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. - S. 43-49
 55. AFC Development of the integrated library system in the Slovak technical library / Jela Steinerová
  In: 21. ABDOS-Tagung. - ISBN 3-88053-045-9. - Berlin : Staatsbibliothek, 1992. - S. 1-5
 56. AFC Looking for creative information strategies and ecological literacy / Jela Steinerová
  In: Information literacy : moving toward sustainability. - ISBN 978-3-319-28196-4. - Switzerland : Springer, 2015. - S. 3-12
 57. AFC Future staff education and training for automated libraries / Jela Steinerová
  In: Libraries in Europe's Post-Communist Countries : their International Context. - ISBN 83-901577-7-2. - Kraków : PTB, 1996. - S. 198-206
 58. AFC Information horizons mapping for information literacy development / Jela Steinerová
  In: Information literacy : lifelong learning and digital citizenship in the 21st century. - ISBN 978-3-319-14135-0. - New York : Springer, 2014. - S. 70-80
 59. AFC Open science and the research information literacy framework / Jela Steinerová
  In: Information Literacy : key to an inclusive society. - ISBN 978-3-319-52161-9. - Cham : Springer, 2016. - S. 277-285
 60. AFC Interpreting knowledge in information science / Jela Steinerová
  In: Knowledge Management und Kommunikationssysteme. - ISBN 3-87940-653-7. - Konstanz : UVK Universitätsverl., 1998. - S. 143-153
 61. AFC General model for case studies in integrating knowledge structures / Jela Steinerová
  In: Case studies in environmental education. - Zürich : [s.n.], 1999. - S. 1-9
 62. AFC Human information behaviour electronic resources, digital library use and evaluation / Jela Steinerová, Jaroslav Šušol
  In: Human information behaviour & competences for digital libraries. - Osijek : University J.J. Strossmayer, 2004. - S. 39-49
 63. AFC Information retrieval curricula contexts and perspectives / David Bawden ... [et al.]
  In: The first international workshop on Teaching and learning in information retrieval. - London : BCS, 2007. - S. 55-66
 64. AFC Information products in the electronic environment from users´ experience to information ecology / Jela Steinerová
  In: Bezpieczna, innowacyjna i dostępna informacja, perspektywy dla sektora usług informacyjnych w społeczeństwie wiedzy [online]. - Zakopane : Polskie towarzystwo informacji naukowej, 2009. - Nestr. [9 s.] [online]
 65. AFC Methodological literacy of doctoral students - an emerging model / Jela Steinerová
  In: Worldwide commonalities and challenges in information literacy research and practice. - ISBN 978-3-319-03918-3. - New York : Springer, 2013. - S. 148-154
 66. AFC Information interactions as part of digital scholarship / Jela Steinerová
  In: ASIS&T European workshop 2013. - ISBN 978-952-12-2906-0. - Abo : Abo Akademi University, 2013. - S. 33-49
 67. AFC "New" organization of knowledge and the information science / Jela Steinerová
  In: Vzdělávání knihovniků = Education for librarians. - ISBN 80-244-0247-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - S. 59-66/130-137
 68. AFC Information models of man in context of information society theoretical and strategic perspectives / Jela Steinerová
  In: Beyond the web : technologies, knowledge and people. - Québec : Université Laval, 2001. - S. 200-208
 69. AFC Europe-wide programmes for information retrieval and information seeking / David Bawden ... [et al.]
  In: Online information 2005. - ISBN 1-900239-69-8. - London : Learned information Europe, 2005. - S. 143-148
 70. AFC New models of information use in the academic information environment / Jela Steinerová
  In: CASLIN 2008 : knowledge technologies and (the future of) higher education. - ISBN 978-80-210-4614-6. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. 20-32
 71. AFC In search for patterns of user interaction for digital libraries / Jela Steinerová
  In: Research and advanced technology for digital libraries. - ISBN 3-540-40726-X. - Berlin : Springer, 2003. - S. 13-23
 72. AFC Conceptual modelling of workplace information practices a literature review / Jela Steinerová, Gunilla Widén, Peter Woisey
  In: Information research [elektronický zdroj]. - Roč. 19, č. 4 (2014), nestr. [online]
 73. AFC Information ecology - emerging framework for digital scholarship / Jela Steinerová
  In: Libraries in the digital age (LIDA) proceedings, vol. 12 [elektronický zdroj]. - Zadar : [s.n.], 2012. - Nestr. [9 s.] [online]
 74. AFC Ekologické informačné stratégie - nový prístup k pojmovému modelovaniu / Jela Steinerová
  In: Inforum 2011 [elektronický zdroj]. - Praha : Albertina icome, 2011. - nestr. [9 s.]
 75. AFD Zmeny vo využívaní informácií a nová paradigma informačnej vedy / Jela Steinerová
  In: Nová paradigma spracovania a využívania informácií (CD ROM). - ISBN 978-80-223-2415-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 58-71
 76. AFD Kultúra a technológie v komunikačných a informačných procesoch / Jela Steinerová
  In: INFOS 2001. - ISBN 80-85165-84-8. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2001. - S. 94-105
 77. AFD Digitálne knižnice ako inovatívne produkty vo vzdelávaní, vede a kultúre aspekty informačnej ekológie / Jela Steinerová
  In: INFOS 2009 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969674-3-8. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2009. - S. 166-177
 78. AFD Vnútroknižničná integrácia pri budovaní informačných systémov / Jela Steinerová
  In: INFOS '93. - ISBN 80-05-01131-8. - Bratislava : Alfa, 1993. - S. 10-17
 79. AFD Hranice informačného prieskumu / Jela Steinerová
  In: INFOS '94. - ISBN 80-967134-0-X. - Bratislava : Alfa, 1994. - S. 15-23
 80. AFD Education and training in knowledge organization and information retrieval at Comenius University as a background to environmental knowledge organization / Jela Steinerová
  In: Environmental knowledge organization and information management. - Frankfurt/Main : INDEKS, 1994. - S. 170-178
 81. AFD Na ceste k informačnej superhighway / Jela Steinerová
  In: INFOS '95. - ISBN 80-85165-51-1. - Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1995. - S. 101-113
 82. AFD Informačná spoločnosť a knižnice / Jela Steinerová
  In: Aplikácia zahraničných skúseností v slovenských a českých knižniciach. - Bratislava : KKVI FF UK, 1995. - S. 5-14
 83. AFD Knižnice a informačný prieskum v informačnej spoločnosti / Jela Steinerová
  In: Bulletin Spolku slovenských knihovníkov. Roč. 7/1996. - ISBN 80-967582-9-2. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 1997. - S. 232-247
 84. AFD Diagnostické procesy v tvorbe informačných produktov / Jela Steinerová
  In: INFOS '97. - ISBN 80-85165-63-5. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 1997. - S. 140-149
 85. AFD Ľudský činiteľ v knižničnej a informačnej činnosti / Jela Steinerová
  In: Knižnice pre 21. storočie. - ISBN 80-85165-79-1. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 1999. - S. 126-137
 86. AFD Information behaviour in relevance judgements / Jela Steinerová ... [et al.]
  In: Využívanie informácií v informačnej spoločnosti. - ISBN 80-85165-92-9. - Bratislava : CVTI SR, 2006. - S. 29-40
 87. AFD Vzorce využívania informácií používateľov akademických a vedeckých knižníc / Jela Steinerová
  In: Informačné správanie a digitálne knižnice. - ISBN 80-85165-87-2. - Bratislava : CVTI SR, 2003. - S. 66-89
 88. AFD Information behavior of researchers contexts of digital scholarship / Jela Steinerová
  In: WIKT & DaZ 2016 : proceedings in informatics and information technologies. - ISBN 978-80-227-4619-9. - Bratislava : STU, 2016. - S. 160-165
 89. AFD Informačné správanie človeka v knižniciach a v elektronickom prostredí - dôsledky pre organizáciu poznatkov v digitálnych knižniciach / Jela Steinerová
  In: INFOS 2005. - ISBN 80-85165-91-0. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2005. - S. 149-160
 90. AFD Ekologické riadenie informačného prostredia a vzdelávanie informačných profesionálov / Jela Steinerová
  In: INFOS 2011 : nové rozmery informačného univerza, nové výzvy 21. storočia pre pamäťové inštitúcie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970693-0-8. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2011. - S. 260-268
 91. AFD Information ecology of the academic information environment in Slovakia / Jela Steinerová
  In: Information ecology and libraries = Informačná ekológia a knižnice. - ISBN 978-80-223-3087-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 37-51
 92. AFD Informačná gramotnosť a relevancia človek v informačnej spoločnosti / Jela Steinerová
  In: INFOS 2007 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969674-0-7. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2007. - S. 1-13
 93. AFD Relevancia vo vedeckej komunikácii a nové služby elektronického prostredia / Jela Steinerová
  In: CASLIN 2007 (CD ROM). - Bratislava : UKB, 2007. - S. 1-16
 94. AFE Conceptual model for case studies in integrating knowledge structures / Jela Steinerová
  In: Case studies in environmental education and research. - Zürich : ETH-UNS & EAWAG, 1999. - S. 83
 95. AFG Methodological issues of knowledge dynamics management / Jela Steinerová
  In: Social science methodology in the new millennium. - Köln : Universität zu Köln, 2000. - S. 425
 96. AFG Information literacy practices in scholarly workplaces as information ecologies / Jela Steinerová
  In: ECIL 2017 : abstracts. - ISBN 978-2-9561952-0-7. - Saint-Malo : Information literacy association, 2017. - S. 131
 97. AFG Qualitative methods in information research a study of research creativity / Jela Steinerová
  In: QQML 2017 : book of abstracts. - ISBN 978-618-5180-20-1. - Athens : International society for the advencement of science and technology, 2017. - S. 92-93
 98. AFG Users´ relevance behavior and information ecology for digital libraries / Jela Steinerová
  In: ELAG 2010. - Helsinki : [s.n.], 2010. - S. 7
 99. AGI Prieskum relevancie informácií : výsledky analýz rozhovorov s doktorandmi FiF UK. / Jela Steinerová ... [et al.]
  Bratislava : CVTI SR, 2007
 100. AGI Metodika zápisu vstupných údajov v automatizovanom systéme akvizície kníh / Jela Steinerová
  Bratislava : SlTK - Centrum VTI SR, 1991
 101. AGI Projekt automatizovanej akvizície knižného fondu SlTK (AKF). Časť 2 : medzinárodná výmena publikácií (MVP) štatistiky. / Jela Steinerová, Ľubica Kosková
  Bratislava : SlTK - Centrum VTI SR, 1991
 102. AGI Doplnky k projektu AKF 1 / Jela Steinerová, Ľubica Kosková
  Bratislava : SlTK - Centrum VTI SR, 1991
 103. AGI Knižnično-informačný systém centra VTI / Jela Steinerová, Ondrej Lábsky
  Bratislava : SlTK - Centrum VTI SR, 1990
 104. AGI Automatizovaný knižnično-informačný systém SlTK (AKIS SlTK) : technicko-ekonomická štúdia. / Jela Steinerová
  Bratislava : SlTK - Centrum VTI SR, 1990
 105. AGI Projekt automatizovanej akvizície kníh SlTK (1. časť) / Jela Steinerová, Ľubica Kosková
  Bratislava : SlTK - Centrum VTI SR, 1991
 106. AGI Automatizovaný systém periodík (ASP) SlTK : systémovo-analytická časť projektu. / Jela Steinerová
  Bratislava : Slovenská technická knižnica, 1993
 107. AGI Správa o empirickom prieskume používateľov knižníc / ved. výsk. projektu Jela Steinerová ... [et al.]
  Bratislava : CVTI SR, 2004
 108. AGI Informačná ekológia akademického informačného prostredia / Jela Steinerová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 109. BAA Encyclopedia of library and information science, vol. VI / ed. Marcia J. Bates
  Boca Raton : Taylor & Francis group, 2010
 110. BAB Interný komunikačný formát (IKF) AKIS SlTK / Jela Steinerová
  Bratislava : SlTK - Centrum VTI SR, 1992
 111. BAB Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník. Odbor knižničná a informačná veda. / Dušan Katuščák ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998
 112. BCI Automatizovaný systém akvizície knižného fondu : príručka k systému. / Jela Steinerová, Ľubica Kosková
  Bratislava : SlTK - Centrum VTI SR, 1992
 113. BCI Informačné stratégie v elektronickom prostredí : pojmové mapy a slovník. / Jela Steinerová ... [et al.]
  Bratislava : STIMUL, 2010
 114. BCI Tvorba informačných produktov : nové prístupy informačnej vedy. / Jela Steinerová
  Bratislava : CVTI SR, 1998
 115. BCI Vyhľadávanie informácií a organizácia poznania v elektronickom prostredí [elektronický dokument] : . / Jela Steinerová, Miroslava Grešková, Jana Ilavská
  Bratislava : STIMUL, 2010
 116. BDF Automatizovaný systém akvizície knižného fondu (AKF) SlTK / Jela Steinerová, Ľubica Kosková
  In: Spravodajca SlTK. - Č. 1 (1992), s. 5-16
 117. BDF Princípy integrovaného knižničného systému v teórii a praxi / Jela Steinerová
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 25, č. 1 (1993), s. 2-7
 118. BDF Reprezentácia poznania ako metodológia výstavby informačných procesov / Jela Steinerová
  In: Knižnice a vedecké informácie. - Roč. 22, č. 3 (1990), s. 97-101
 119. BDF Automatizovaný knižnično-informačný systém Slovenskej technickej knižnice / O. Lábsky, Jela Steinerová
  In: Spravodajca Slovenskej technickej knižnice. - Č. 1 (1991), s. 5-18
 120. BDF Kritériá tvorby typov knižnično-informačných služieb / Jela Steinerová
  In: Knižnice a vedecké informácie. - Roč. 18, č. 4 (1986), s. 162-165
 121. BDF Strategické aspekty kooperácie v knižničných procesoch / Jela Steinerová
  In: IT lib. - Roč. 6, č. 4 (2002), s. 12-14
 122. BDF Manifest o digitálnych knižniciach a využívanie informácií v informačnej spoločnosti / Jela Steinerová
  In: IT lib. - Roč. 11, č. 23 (2007), s. 15-19
 123. BED Priority medzinárodnej spolupráce v knižničnej a informačnej činnosti / Jela Steinerová
  In: INFOS '99. - ISBN 80-85165-75-9. - Bratislava : Centrum VTI SR, 1999. - S. 195-205
 124. BED Interakcia človeka s informačným prostredím v informačnej spoločnosti = Interaction of man and information environment in information society / Jela Steinerová
  In: Knižničná a informačná veda 20 = Library and information science 20. - ISBN 80-223-1993-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 3-15
 125. BEE New information technologies in Slovak library system and education of library and information workers / Jela Steinerová
  In: Planning global information infrastructure. - ISBN 0-56750-200-8. - Norwood : Ablex, 1995. - S. 275-282
 126. BEE Conceptual modelling of workplace information practices a literature review / Gunilla Widén ... [et al.]
  In: ISIC : the information behaviour conference [elektronický zdroj]. - Leeds : University of Leeds business school, 2014. - S. 573-584 [USB kľúč]
 127. BEE Identita informačných produktov teória pre prax / Jela Steinerová
  In: CS Online '98 [CD ROM]. - Praha : Unipetrol, 1998. - S. 73-81
 128. BEE Informačné správanie doktorandov a ekologické informačné interakcie / Jela Steinerová
  In: Inforum 2013 [elektronický zdroj]. - Praha: Albertina icome, 2013. - nestr. [8 s.] [online]
 129. BEE Professional development for information literacy implementation at schools of library and information science / Jela Steinerová
  In: Achieving an information society and knowledge-based economy through information literacy. - ISBN 92-9038-134-4. - Ljubljana : ICPE, 2006. - S. 24-25
 130. BEF Manažment poznatkov a knižničné procesy vzťahy teórie, výskumu a praxe / Jela Steinerová
  In: Výskum ako súčasť procesov v knižnici - predpoklad efektívneho manažmentu. - ISBN 80-85170-60-4. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2000. - S. 50-61
 131. BEF Štruktúry poznania v reprezentácii informácií pre knižnično-informačný systém / Jela Steinerová
  In: Reprezentácia znalostí a VTEI. - Bratislava : Dom techniky, 1990. - S. 15-20
 132. BEF Informačná infraštruktúra a služby informačných stredísk / Jela Steinerová
  In: CS Online '95. - Bratislava : SSPCH Slovnaft, 1995. - S. 29-35
 133. BEF Zahraničné skúsenosti - viac otázok ako odpovedí? možnosti využívania zahraničných odborných skúseností v slovenských knižniciach / Jela Steinerová
  In: Bulletin Spolku slovenských knihovníkov. Roč. 6/1995. - ISBN 80-967492-3-4. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 1996. - S. 75-80
 134. BEF Learning framework for future information professionals / Jela Steinerová
  In: Learning society, learning organisation, lifelong learning. - Darmstadt : University of Applied Sciences, 1999. - S. 422-435
 135. BEF Trendy vzdelávania knihovníkov a nových infomačných profesionálov = Trends in education of librarians and new information professionals / Jela Steinerová
  In: Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020 = Libraries in V4+ countries and perspectives of their further development towards 2020. - ISBN 978-80-89388-61-5. - Banská Bystrica : ŠVK, 2015. - S. 100-107 / 108-115
 136. BEF Trendy rozvoja informačných procesov digitálne knižnice, informačné portály, manažment poznatkov / Jela Steinerová
  In: CS Online 2001. - ISBN 80-968011-6-3. - Bratislava : SSPCH, 2001. - S. 209-216
 137. BFA Mapping theoretical constructs and ecological paradigm of information science / Jela Steinerová
  In: CoLIS 9 : paper and poster abstracts [elektronický zdroj]. - Uppsala : Uppsala Univesitet, 2016. - S. 39 [online]
 138. BFB Information challenges of digital science / Jela Steinerová
  In: Information interactions 2015 : digital environment and information science [elektronický zdroj]. - Bratislava : UK, 2015. - S. 9 [online]
 139. BFB Information environment and information behavior of scholars in challenges for digital scholarship / Jela Steinerová
  In: Information interactions 2017 : information behaviour of researchers, digital scholarship, information literacy [elektronický zdroj]. - Bratislava : UK, 2017. - S. 12-13 [online]
 140. DAI Problémy reprezentácie poznania v transformáciách informačného systému / Jela Steinerová
  Bratislava : [s.n.], 1992
 141. EDI Bibliografická komunikácia a UNIMARC na Slovensku / Jela Steinerová
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 26, č. 11 (1994), s. 463-465
 142. EDI Manažment tvorby informačných systémov / Jela Steinerová
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 27, č. 12 (1995), s. 466-468
 143. EDJ INFOS '92 / Jela Steinerová
  In: Spravodajca SlTK. - Č. 2 (1992), s. 24-27
 144. EDJ Svojprávnosť : možnosť využitia CD-ROM / Lee G. Burchinal ; prekl. Jela Steinerová
  In: Spravodajca SlTK. - Č. 2 (1992), s. 5-18
 145. EDJ Konferencia Mellonovej nadácie o automatizácii knižníc / Jela Steinerová
  In: Bulletin CVTI SR. - Roč. 2, č. 1 (1998), s. 32-39
 146. EDJ From the history of the Slovak Centre of scientific and technical information (SCSTI) / prekl. Jela Steinerová
  In: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 1938-1998. - ISBN 80-85165-72-4. - Bratislava : CVTI SR, 1998. - S. 44-49
 147. EDJ Kongres IFLA v letnom Amsterdame / Jela Steinerová
  In: Bulletin CVTI SR. - Roč. 3, č. 1 (1999), s. 14-22
 148. EDJ O konferencii ASIS&T 2005 iskry a synergie / Jela Steinerová
  In: IT lib. - Roč. 10, č. 1 (2006), s. 25-27
 149. FAI Knižničná a informačná veda 23 = Library and information science 23 / zodp. red. Lucia Lichnerová ; zost. Jela Steinerová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 150. FAI Information ecology and libraries = Informačná ekológia a knižnice / ed. Jela Steinerová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 151. FAI Aplikácia zahraničných skúseností v slovenských a českých knižniciach / zost. Ľubica Kosková, Jela Steinerová
  Bratislava : KKVI FF UK, 1995
 152. FAI Knižničná a informačná veda 26 = Library and information science 26 / zost. Jela Steinerová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 153. FAI Knižničná a informačná veda 24 = Library and information science 24 / zodp. red. Lucia Lichnerová ; zost. Jela Steinerová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 154. FAI Využívanie informácií v informačnej spoločnosti / zost. Jaroslav Šušol, Jela Steinerová
  Bratislava : CVTI SR, 2006
 155. FAI Informačné správanie a digitálne knižnice / zost. Jela Steinerová, Jaroslav Šušol
  Bratislava : CVTI SR, 2003
 156. FAI Knižničná a informačná veda 25 = Library and information science 25 / zost. Jela Steinerová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 157. FAI Informačná ekológia akademického informačného prostredia / ed. Jela Steinerová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 158. GII Nemecký knihovnícky kongres Dortmund, 24.-27. mája 1994 / Jela Steinerová
  In: Bulletin Spolku slovenských knihovníkov. - Roč. 5, č. 3-4 (1994), s. 64-70
 159. GII Knižnice na ceste k informačnej spoločnosti / Jela Steinerová
  In: Knižná revue. - Roč. 5, č. 12 (1995), s. 2
 160. GII Závery zo seminára Aplikácia zahraničných skúseností v slovenských a českých knižniciach (AZaS) / Jela Steinerová
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 27, č. 12 (1995), s. 488-490
 161. GII Návrh záverov zo seminára AZaS / Jela Steinerová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 3, č. 4 (1995), s. 11-13
 162. GII Podklad pre konverziu zväzkového katalógu periodík do štruktúry záznamu o periodiku / Jela Steinerová
  Bratislava : SlTK - Centrum VTI SR, 1992
 163. GII Príručka pre zápis a vyhľadávanie údajov v systéme akvizície kníh SlTK / Jela Steinerová, Ľubica Kosková
  Bratislava : SlTK - Centrum VTI SR, 1991
 164. GII Príručka používateľa systému AKF (2. časť) : spracovanie výstupov, prenos akcesných záznamov do KKF, medzinárodná výmena publikácií, štatistiky). / Jela Steinerová, Ľubica Kosková
  Bratislava : SlTK - Centrum VTI SR, 1991
 165. GII Konferencia CoLIS 7 - inovácie v informačnej vede, jednota v rozmanitosti / Jela Steinerová
  In: IT lib. - Roč. 14, č. 4 (2010), s. 44-45
 166. GII Európska konferencia o digitálnych knižniciach ECDL 2003 (Trondheim, Nórsko, 17.8.-22.8.2003) / Jela Steinerová
  In: Knižnica. - Roč. 4, č. 10 (2003), s. 499-502
 167. GII CS Online 2001 / Jela Steinerová
  In: IT lib. - Roč. 5, č. 4 (2001), s. 28-29
 168. GII Využívanie informácií v informačnej spoločnosti / Jela Steinerová, Mirka Grešková
  In: Naša univerzita. - Č. 3 (2006), s. 7