Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Kolektívne správanie / Ján Sopóci
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1996
 2. AAB Politický život v spoločnosti [elektronický zdroj] : . / Ján Sopóci
  Bratislava : STIMUL, 2012
 3. AAB Politika v spoločnosti : (úvod do sociológie politiky). / Ján Sopóci
  Bratislava : Veda, 2004
 4. AAB Politika a spoločnosť : (úvod do sociológie politiky). / Ján Sopóci
  Bratislava : Sofa, 1998
 5. AAB Záujmové skupiny v slovenskej politike v deväťdesiatych rokoch / Ján Sopóci
  Bratislava : Veda, 2002
 6. AAB Sociológia politiky / Ján Sopóci
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2002
 7. AAB Teórie sociálnej stratifikácie a mobility / Ján Sopóci, Bohumil Búzik
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1999
 8. AAB Teórie kolektívneho správania a sociálnych hnutí [elektronický zdroj] : . / Ján Sopóci
  Bratislava : STIMUL, 2014
 9. AAB Kolektívne správanie a sociálne hnutie / Ján Sopóci
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 10. AAB Sociálna stratifikácia a mobilita v sociologickej perspektíve / Ján Sopóci
  Bratislava : STIMUL, 2017
 11. AAB Moderná spoločnosť a sociálna zmena [elektronický zdroj] : . / Ján Sopóci
  Bratislava : STIMUL, 2013
 12. AAB Teórie sociálnej zmeny / Ján Sopóci
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2007
 13. AAB Sociálne inštitúcie modernej spoločnosti [elektronický zdroj] : . / Ján Sopóci
  Bratislava : STIMUL, 2015
 14. AAB Sociálne nerovnosti na Slovensku [elektronický dokument] : . / Ján Sopóci ... [et al.]
  Bratislava : STIMUL, 2011
 15. AAB Zdravie a zdravotná starostlivosť na Slovensku - nerovnosti v zdraví / Ján Sopóci ... [et al.]
  Bratislava : STIMUL, 2015
 16. ABA The state of local democracy in Slovakia / Ján Sopóci ... [et al.]
  In: The state of local democracy in Central Europe : reports from Bulgaria, Estonia, and Slovakia. - ISBN 963-9419-93-1. - Budapest : OSI/LGI, 2006. - S. 353-471
 17. ABB Záujmové skupiny / Ján Sopóci
  In: Slovensko v deväťdesiatych rokoch : osem pohľadov. - ISBN 80-223-1732-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 84-153
 18. ABB Sociálne nerovnosti storočie zmien / Ján Bunčák ... [et al.]
  In: Ako sa mení slovenská spoločnosť. - ISBN 978-80-85544-82-4. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2013. - S. 16-88
 19. ABD Sociálne nerovnosti a chudoba / Ján Sopóci, Roman Džambazovič
  In: Slovensko v deväťdesiatych rokoch : osem pohľadov. - ISBN 80-223-1732-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 154-180
 20. ABD Sociálna stratifikácia spoločnosti / Ján Sopóci ... [et al.]
  In: Slovacicum : súčasné Slovensko. - ISBN 80-89236-10-3. - Bratislava : Stimul, 2006. - S. 127-156
 21. ABD Vývoj sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti v posledných dvoch desaťročiach / Ján Bunčák ... [et al.]
  In: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. - ISBN 978-80-224-1313-8. - Bratislava : Veda, 2013. - S. 576-610
 22. ABD The development of social stratification in Slovakia / Ján Bunčák ... [et al.]
  In: Slovakia : a European story. - ISBN 978-80-224-1522-4. - Bratislava : Veda, 2016. - S. 161-183
 23. ACB Sociálne inštitúcie a sociálna zmena / Ján Sopóci
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2000
 24. ACB Sociálna stratifikácia a mobilita : teoretická analýza. / Ján Sopóci
  Bratislava : Iris, 2008
 25. ACB Teória sociálnych inštitúcií / Ján Sopóci
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 26. ADC Kultúrno-behaviorálna podmienenosť nerovností v oblasti zdravia na Slovensku / Ján Sopóci, Anna Hrabovská
  In: Sociologický časopis. - Roč. 51, č. 4 (2015), s. 667-696
 27. ADC Political and civil aspects of local government development / Ján Sopóci
  In: Revue Internationale de Sociologie. - Č. 2-3 (1994), s. 75-85
 28. ADD K problémom teoretickej diferenciácie slovenskej sociológie / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 27, č. 4 (1995), s. 289-293
 29. ADD Kolektívne správanie - faktor sociálnej integrácie i dezintegrácie / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 28, č. 4 (1996), s. 287-298
 30. ADD Economic interest groups in Slovak politics in nineties / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 33, č. 6 (2001), s. 535-548
 31. ADD Záujmové skupiny v politike / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 32, č. 5 (2000), s. 407-434
 32. ADD Voličské správanie / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 30, č. 1 (1998), s. 47-60
 33. ADD Dve teórie sociálnych tried a stratifikácie / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 30, č. 5 (1998), s. 445-462
 34. ADD K niektorým otázkam spoločenskej triedy a sociálneho statusu v slovenskej spoločnosti / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 46, č. 2 (2014), s. 146-166
 35. ADD Sociálna mobilita pojmy, teórie, hypotézy / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 32, č. 2 (2000), s. 139-152
 36. ADD K niektorým otázkam sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti / Ján Bunčák ... [et al.]
  In: Sociológia. - Roč. 43, č. 5 (2011), s. 495-527
 37. ADD Od rekonštrukcie NV k obecným zastupiteľstvám / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 23, č. 5-6 (1991), s. 482-486
 38. ADF K niektorým otázkam sociologického skúmania podmienok práce / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 17, č. 5 (1985), s. 537-546
 39. ADF Pracovný kolektív ako subjekt rozvoja socialistickej spoločnosti / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 20, č. 4 (1988), s. 405-416
 40. ADF Formovanie kolektivizmu ako charakteristiky spoločenského vedomia / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 21, č. 6 (1989), s. 609-620
 41. ADF Občania SR a jadrová energetika / Róbert Roško ... [et al.]
  In: Sociológia. - Roč. 24, č. 4 (1992), s. 289-328
 42. ADF Politická participácia v miestnej demokracii - 1. časť / Ján Sopóci ... [et al.]
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 4 (2005), s. 45-48
 43. ADF Politická participácia v miestnej demokracii - 2. časť / Ján Sopóci ... [et al.]
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 5 (2005), s. 54-56
 44. ADF Mimovládne neziskové organizácie v politickom živote slovenskej spoločnosti v 90. rokoch / Ján Sopóci
  In: Politické vedy. - Roč. 4, č. 4 (2001), s. 24-61
 45. ADF V záujme korešpondovania kultúry s vývojom spoločnosti monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov SR / Ján Sopóci ... [et al.]
  In: Národná osveta. - Roč. 16, č. 10 (2006), s. 13-19
 46. ADF Kultúrna verejnosť pod drobnohľadom monitoring výsledkov kultúrnej politiky v rokoch 2005-2008 / Ján Sopóci ... [et al.]
  In: Národná osveta. - Roč. 19, č. 6-7 (2009), s. 27-32
 47. ADF Výsledky periodických medzinárodných i domácich sociologických výskumov na témy sociálne napätia, xenofóbia a dôvera v slovenskej spoločnosti / Ján Sopóci
  In: Národná osveta. - Roč. 21, č. 1-2 (2011), s. 29-32
 48. ADF Výsledky periodických medzinárodných i domácich sociologických výskumov na témy sociálne napätia, xenofóbia a dôvera v slovenskej spoločnosti (2) / Ján Sopóci
  In: Národná osveta. - Roč. 21, č. 5-6 (2011), s. 30-32
 49. ADF Východiská sociologického skúmania roly občana v podmienkach miestnej samosprávy / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 23, č. 1-2 (1991), s. 118-125
 50. ADF Záujmové skupiny v politickom živote spoločnosti / Ján Sopóci
  In: Politické vedy. - Roč. 3, č. 2 (2000), s. 5-44
 51. ADF Miestna demokracia v utváraní samosprávnosti sídiel / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 24, č. 5 (1992), s. 445-453
 52. ADF Utváranie verejnej správy na Slovensku po novembri 1989 a hnutie za miestnu samosprávu / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 24, č. 4 (1992), s. 281-286
 53. ADF Občianska rovnosť versus sociálno-triedna nerovnosť / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 25, č. 3 (1993), s. 249-252
 54. ADF Sociálno-ekonomická podmienenosť správania mladých ľudí vo vzťahu k zdraviu / Roman Džambazovič ... [et al.]
  In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 26, č. 3 (2016), s. 81-99
 55. AED Problémy teoretickej diferenciácie v slovenskej sociológii / Ján Sopóci
  In: O kontinuitu a modernu : predpoklady, možnosti a realita rozvoja sociológie na Slovensku. - ISBN 80-85544-11-3. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 1997. - S. 46-53
 56. AED Smerovanie Slovenska k súdržnej a dobre spravovanej spoločnosti / Ján Bunčák ... [et al.]
  In: Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. - ISBN 978-80-7144-168-7. - Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2008. - S. 43-60
 57. AED Problems of theoretical differentiation in Slovak sociology / Ján Sopóci
  In: Philosophica 31. - ISBN 80-223-1223-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. - S. 25-30
 58. AED K vývoju sociálnej stratifikácie v SR v deväťdesiatych rokoch / Ján Sopóci
  In: Sociológia a spoločenská zmena. - ISBN 80-88982-23-5. - Bratislava : Stimul, 2000. - S. 93-108
 59. AEE History and present of local self-government in Slovakia / Ján Sopóci
  In: Government in Eastern Europe. - Cheltenham : Edward Elgar, 1995. - S. 241-251
 60. AEF Revitalizácia roly občana v podmienkach miestnej a územnej samosprávy / Ján Sopóci
  In: Občianska spoločnosť na prahu znovuzrodenia. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 1992. - S. 31-45
 61. AEF Rekonštrukcia národných výborov a vznik obecných zastupiteľstiev / Ján Sopóci
  In: Vidiecke sídla Slovenska v procese spoločenskej transformácie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 1991. - S. 19-27
 62. AFD Local self-government in Slovakia the first years / Ján Sopóci
  In: Localities and politics in the transformation process : the Slovak and Czech experiences. - ISBN 80-901418-2-X. - Bratislava : NOVA 17, 1995. - S. 26-32
 63. AFD Sociálna štruktúra a politický systém / Ján Sopóci
  In: Slovensko v 90. rokoch : trendy a problémy. - ISBN 80-85447-05-3. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 1994. - S. 58-60
 64. AFD Tŕnistá cesta k miestnej demokracii na Slovensku / Ján Sopóci
  In: Open society = Otvorená spoločnosť. - ISBN 80-900392-4-3. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1994. - S. 38-45
 65. AFD Dvojstupňový tok komunikácie a názoroví vodcovia hypotéza po šesťdesiatich rokoch / Ján Sopóci
  In: Paul Felix Lazarsfeld : návraty k myšlienkovému dedičstvu. - ISBN 80-89033-31-8. - Bratislava : Sofa, 2003. - S. 135-146
 66. AFD Nová podoba sociálnej stratifikácie - odvrátená tvár postsocialistickej transformácie Slovenska / Ján Sopóci
  In: Tvár ako sociálny nástroj. - ISBN 97880-85544-44-2. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2007. - S. 59-74
 67. AFD Názory, postoje a konanie členov základných sociálnych tried slovenskej spoločnosti / Ján Sopóci, Anna Hrabovská
  In: Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. - ISBN 978-80-85544-69-5. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2011. - S. 237-257
 68. AFD K niektorým otázkam sociologického skúmania roly občana / Ján Sopóci
  In: Občianska spoločnosť. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 1991. - S. 58-64
 69. AFD Politický a občiansky aspekt utvárania samosprávnosti mestských a vidieckych sídiel / Ján Sopóci
  In: Slovensko a systémové zmeny v spoločnosti, zv. 3 : sídelné spoločenstvá a proces spoločenskej transformácie. - ISBN 80-85544-01-6. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 1992. - S. 42-47
 70. AFD Hľadanie teórie v slovenskej sociológii / Ján Sopóci
  In: Sociológia v meniacej sa spoločnosti. - Bratislava : Katedra sociológie FF UK, 1995. - S. 21-28
 71. AFD Skúmanie pôsobenia záujmových skupín v politickom živote spoločnosti SR / Ján Sopóci
  In: Úloha metodológie v systematickom poznávaní spoločnosti Slovenskej republiky 2000. 1. časť. - ISBN 80-225-1387-3. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2000. - S. 181-190
 72. AGI Postavenie Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky : záverečná správa. / Ján Sopóci
  Bratislava : Národné osvetové centrum, 2001
 73. AGI Vzťah obyvateľov SR k literatúre : (záverečná správa z výskumu verejnej mienky). / Ján Sopóci, Ľubor Hallon
  Bratislava : Národné osvetové centrum, 2002
 74. AGI Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov SR / Ján Sopóci ... [et al.]
  Bratislava : NOC, 2006
 75. AGI Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000 / Vladimír Blaho ... [et al.]
  Bratislava : Národné osvetové centrum, 2004
 76. AGI Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov SR : (správa z výskumu za rok 2008). / Ján Sopóci ... [et al.]
  Piešťany : Národné osvetové centrum, 2009
 77. BAA Postsocialism and social change / Ľubomír Falťan ... [et al.]
  Tokyo : Chuo University, 1992
 78. BAB Televízia v procese utvárania spoločenského vedomia / Ján Sopóci
  Bratislava : ČST, 1988
 79. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 4. zv. : Eh-Gala. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2005
 80. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 1. zv. : A-Belk. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1999
 81. BAB Slovník spoločenských vied / Ladislav Kiczko ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997
 82. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 3. zv. : Č - Eg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2003
 83. BAB Občianska spoločnosť na prahu znovuzrodenia : stav na Slovensku v roku 1991. / Kolektív autorov
  Bratislava : Sociologický ústav SAV, 1992
 84. BAB Creation of the civil society in Slovakia: 1990-1993 / Kolektív autorov
  Bratislava : Sociologický ústav SAV, 1994
 85. BAB Zdravie a zdravotná starostlivosť [elektronický zdroj] : ISSP Slovensko 2012. / Roman Džambazovič ... [et al.]
  Bratislava : STIMUL, 2013
 86. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 7. zv., In - Kalg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2013
 87. BAB Názory občanov na budúcnosť Slovenska / Ján Bunčák ... [et al.]
  Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009
 88. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 2. zv. : Bell-Czy. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2001
 89. BCB Základy sociológie / Ján Sopóci ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003
 90. BCB Základy sociológie / Ján Sopóci, Bohumil Búzik
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995
 91. BDF Občan a jadrová energetika / Robert Roško [et al.]
  In: Nové slovo. - Roč. 33, č. 22 (1991), s. 4-5
 92. BDF Hnutie za občianske práva - stále aktuálna história v Alabame pred štyridsiatimi rokmi / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 5, č. 50 (1995), s. 30-31
 93. BDF Dve farby Ameriky ťažký prechod k rovnoprávnosti rás / Ján Sopóci
  In: Historická revue. - Roč. 7, č. 3 (1996), s. 19-20
 94. BDF Krásne umenie propagandy / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 6, č. 31 (1996), s. 4-5
 95. BDF Čo nového v tranzitológii / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 6, č. 49 (1996), s. 29
 96. BDF Smerujeme ku korporativizmu? / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 7, č. 3 (1997), s. 28
 97. BDF Local self-government - spreading the vings / Ján Sopóci
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 2, č. 11-12 (1994), s. 60-62
 98. BDF Homunkulovia a virtuálna realita / Ján Sopóci
  In: Slovo. - Roč. 3, č. 28 (2001), s. 6
 99. BDF História a budúcnosť územnej samosprávy v ČSFR / Ján Sopóci
  In: Osvetová práca. - Roč. 40, č. 20 (1990), s. 12-15
 100. BDF Slováci a Maďari na Slovensku v roku 01 / Ján Sopóci
  In: Literárny týždenník. - Roč. 15, č. 4 (2002), s. 4-5
 101. BDF Vládnu bez účasti vo vláde záujmové skupiny v politickom živote / Ján Sopóci
  In: Slovo. - Roč. 2, č. 24 (2000), s. 16-17
 102. BDF Quo vadis, slovenská sociológia? / Ján Sopóci
  In: Sociologický zápisník. - Roč. 2, č. 3 (1994), s. 1-2
 103. BDF (Trpký) chlieb náš každodenný korupcia a klientelizmus v procese ovládnutia spoločnosti / Ján Sopóci
  In: Slovo. - Roč. 2, č. 27 (2000), s. 16
 104. BDF Ako nastoliť kultúru dôvery to podstatné v spoločnosti vzniká celkom spontánne / Ján Sopóci
  In: Slovo. - Roč. 2, č. 33 (2000), s. 17
 105. BDF Dimenzie straníckej diferenciácie na Slovensku / Ján Sopóci
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 11, č. 12 (2003), s. 56
 106. BDF Najdôležitejší sa stáva volič prebieha kartelizácia politických strán na Slovensku? / Ján Sopóci
  In: Slovo. - Roč. 4, č. 20 (2002), s. 11
 107. BDF Peripetie demografického vývoja ako sa mení veková štruktúra obyvateľov Slovenska / Ján Sopóci
  In: Slovo. - Roč. 1, č. 25 (1999), s. 12-13
 108. BDF Prichádza ďalšie klišé čo sa skrýva za pojmom globalizácia / Ján Sopóci
  In: Slovo. - Roč. 1, č. 38 (1999), s. 16
 109. BDF Viac pozornosti sociálnej stratifikácii / Ján Sopóci
  In: Parlament. - Č. 7 (1999), s. 19-20
 110. BDF Sonda do názorov občanov Slovenska / Ján Sopóci
  In: Slovo. - Roč. 12, č. 10 (2010), s. 22-23
 111. BDF Vzostupy a zostupy na Slovensku v 90. rokoch potrebujeme vedieť viac o sociálnej mobilite / Ján Sopóci
  In: Slovo. - Roč. 2, č. 6 (2000), s. 16
 112. BDF Návrat zabudnutého slova dočkáme sa renesancie vlastenectva / Ján Sopóci
  In: Slovo. - Roč. 2, č. 10 (2000), s. 16
 113. BDF Vlastenectvo - zabudnuté slovo? / Ján Sopóci
  In: Parlament. - Č. 5 (2000), s. 24
 114. BDF Miestna samospráva v Európe / Ján Sopóci
  In: Osvetová práca. - Roč. 41, č. 3 (1991), s. 3-5
 115. BDF Podoby miestnej politiky / Ján Sopóci
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 2, č. 17 (1993), s. 4
 116. BDF Župy či oblasti? dva pohľady na územno-správne členenie Slovenska / Ján Sopóci
  In: Slobodný piatok. - Roč. 4, č. 16 (1993), s. 13
 117. BDF Hľadá sa občan / Ján Sopóci
  In: Literárny týždenník. - Roč. 6, č. 9 (1993), s. 12
 118. BDF Akí občania, také obce / Ján Sopóci
  In: Literárny týždenník. - Roč. 6, č. 32 (1993), s. 13
 119. BDF Tretia cesta - cesta zarúbaná? / Ján Sopóci
  In: Verbum. - Roč. 4, č. 4 (1993), s. 253-256
 120. BDF Návrat k pôvodnému poslaniu dilema mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku / Ján Sopóci
  In: Slovo. - Roč. 3, č. 12 (2001), s. 16
 121. BDF Slovensko v siločiarach geopolitiky / Ján Sopóci
  In: Slovo. - Roč. 3, č. 30 (2001), s. 17
 122. BED Voľný čas ako priestor formovania mladého človeka / Ján Sopóci
  In: Socializmus, kolektív, osobnosť. - Bratislava : Smena, 1989. - S. 128-150
 123. BEF Komunalita ako dimenzia roly občana / Ján Sopóci
  In: Rola občana. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 1992. - S. 52-55
 124. BEF Hnutie za miestnu samosprávu - nové hnutie? / Ján Sopóci
  In: Slovensko a systémové zmeny v spoločnosti, zv. 1 : problémy a systémové zmeny občianskej spoločnosti na Slovensku. - ISBN 80-85544-01-6. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 1992. - S. 40-46
 125. DAI Vedecká práca a pracovné podmienky mladých vedeckých pracovníkov vysokej školy / Ján Sopóci
  Bratislava : [s.n.], 1986
 126. DAI Kolektívne správanie / Ján Sopóci
  Bratislava : [s.n.], 1996
 127. EDI Kate Nash: Contemporary political sociology, globalization, politics, and power / Ján Sopóci
  In: Politologický časopis. - Roč. 8, č. 3 (2001), s. 296-298
 128. EDI Anthony Elliot, Larry Ray (eds.): Key contemporary social theorists / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 36, č. 2 (2004), s. 165-168
 129. EDI Odmeňovanie vo svetle sociológie / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 21, č. 2 (1989), s. 243-244
 130. EDI Stephen D. Tansey: Politics / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 29, č. 4 (1997), s. 464-466
 131. EDI Správa pre všetkých občanov / Ján Sopóci
  In: Knižná revue. - Roč. 7, č. 21-22 (1997), s. 18
 132. EDI Ivan Buraj: Foucault a moc / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 33, č. 2 (2001), s. 227-228
 133. EDI Současná česká společnost : sociologické studie / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 35, č. 2 (2003), s. 185-187
 134. EDI Róbert Roško - Ladislav Macháček - Monika Čambáliková: Občan a transformácia / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 30, č. 4 (1998), s. 430-434
 135. EDI George Ritzer: Postmodern social theory / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 31, č. 1 (1999), s. 95-97
 136. EDI Core sociological dichotomies / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 32, s. 1 (2000), s. 134-136
 137. EDI Kniha zábavná i poučná / Ján Sopóci
  In: Literárny týždenník. - Roč. 6, č. 22 (1993), s. 5
 138. EDI Miroslav Pekník a kol.: Pohľady na slovenskú politiku / Ján Sopóci
  In: Politologický časopis. - Roč. 8, č. 2 (2001), s. 194-196
 139. EDI Učebnica podnikania / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 27, č. 3 (1995), s. 242-243
 140. EDJ Vedecká práca a pracovné podmienky mladých pracovníkov UK v Bratislave / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 20, č. 1 (1988), s. 85-92
 141. EDJ Problémy a perspektívy hnutia BSP / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 21, č. 1 (1989), s. 37-48
 142. EDJ Slováci a literatúra pravidelnejší čitatelia versus kvalitnejší spisovatelia / Ján Sopóci
  In: Slovo. - Roč. 4, č. 31-32 (2002), s. 16
 143. EDJ Čítanie literatúry na Slovensku / Ján Sopóci
  In: Knižná revue. - príl. Literika, roč. 12, č. 14-15 (2002), s. VIII
 144. EDJ Dvadsať rokov Katedry marxisticko-leninskej sociológie FF UK / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 17, č. 2 (1985), s. 224-227
 145. EDJ Reklama, propaganda a demokracia / Ján Sopóci
  In: Nové slovo. - Roč. 8, č. 18 (1998), s. 28-29
 146. EDJ Premenlivý prvok stability / Ján Sopóci
  In: Nové slovo. - Roč. 8, č. 32 (1998), s. 7
 147. EDJ Tŕnistá cesta k politickému štandardu / Ján Sopóci
  In: Literárny týždenník. - Roč. 12, č. 4 (1999), s. 1 a 12
 148. EDJ Potrebujeme prezidenta, alebo, Priama voľba - najlepšia voľba? / Ján Sopóci
  In: Literárny týždenník. - Roč. 12, č. 8 (1999), s. 13
 149. EDJ Rovní v právach, nerovní v majetku / Ján Sopóci
  In: Literárny týždenník. - Roč. 12, č. 12 (1999), s. 12
 150. EDJ Demokracia nemá definitívu / Ján Sopóci
  In: Literárny týždenník. - Roč. 12, č. 16 (1999), s. 5
 151. EDJ Bude nás dosť? / Ján Sopóci
  In: Literárny týždenník. - Roč. 12, č. 20 (1999), s. 5
 152. EDJ Všetci sú rovnakí? o vládnutí súčasnej koalície / Ján Sopóci
  In: Literárny týždenník. - Roč. 12, č. 31 (1999), s. 3
 153. EDJ Keď dvaja robia to isté? / Ján Sopóci
  In: Slovo. - Roč. 1, č. 9 (1999), s. 12
 154. EDJ Politická kultúra - výzva i hlavolam súvislosť medzi fungovaním inštitúcií a mentalitami / Ján Sopóci
  In: Slovo. - Roč. 1, č. 14 (1999), s. 12-13
 155. EDJ Ideme do nového tisícročia so stratifikáciou 19. storočia? ako sa mení sociálna štruktúra slovenskej spoločnosti / Ján Sopóci
  In: Slovo. - Roč. 1, č. 17 (1999), s. 12-13
 156. EDJ Juhoslovanská sociológia na 12. svetovom sociologickom kongrese / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 22, č. 6 (1990), s. 690-693
 157. EDJ Občan a miestna samospráva v zrkadle sociologického výskumu / Ján Sopóci
  In: Národná obroda. - Roč. 3, č. 206 (1992), s. 8
 158. EDJ Varianty jednej hodnoty je práca "matkou pokroku", či odvekým krížom človeka? / Ján Sopóci
  In: Slobodný piatok. - Roč. 4, č. 1 (1993), s. 6
 159. EDJ Apologéta otvorenej spoločnosti / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 4, č. 40 (1994), s. 30
 160. FAI Vývoj slovenskej spoločnosti v 90. rokoch a na začiatku 21. storočia : trendy, problémy, perspektívy. / ed. Jozef Matulník ...[et al.]
  Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť SAV, 2005
 161. FAI Slovensko v deväťdesiatych rokoch : osem pohľadov. / ed. Ján Sopóci
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 162. FAI Philosophica 31 / zodp. red. Ján Sopóci
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1998
 163. FAI Sociológia a spoločenská zmena / ed. Ján Sopóci
  Bratislava : STIMUL, 2000
 164. GHG Vývoj sociálnych nerovností v ČR a SR [elektronický zdroj] : . / Ján Sopóci
  [S.l.] : [s.n.], 2013
 165. GII Verejná mienka nezaujímavá? / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 6, č. 4 (1996), s. 11
 166. GII Naše transformačné peripetie / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 6, č. 7 (1996), s. 11
 167. GII Prečo volíme, ako volíme? / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 7, č. 17 (1997), s. 11
 168. GII Masovú hystériu môžu vyvolať aj vyhlásenia verejných činiteľov / Ján Sopóci
  In: Slovo. - Roč. 3, č. 5 (2001), s. 16
 169. GII Z práce Katedry sociológie FF UK v Prahe / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 19, č. 4 (1987), s. 444-446
 170. GII Medzi občanom a štátom : problémy miestnej samosprávy na Slovensku. / Ján Sopóci
  Bratislava : Sociologický ústav SAV, 1993
 171. GII Najstaršie univerzitné pracovisko sociológie má 50 rokov / Ján Sopóci
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 10 (2014), s. 7
 172. GII Správa o činnosti výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV za obdobie od marca 2002 do februára 2004 / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 36, č. 4 (2004), s. 389-392
 173. GII Teorény, proroctvá a my / Ján Sopóci
  In: Literárny týždenník. - Roč. 5, č. 9 (1992), s. 11
 174. GII Quo vadis, HZDS? / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 3, č. 7 (1993), s. 6
 175. GII Ako jedna rodina / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 3, č. 10 (1993), s. 7
 176. GII Naďalej hnutia či strany? / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 3, č. 11 (1993), s. 6
 177. GII Paradoxy KDH / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 3, č. 16 (1993), s. 7
 178. GII Politika krokov či skokov? / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 3, č. 21 (1993), s. 7
 179. GII Tento spôsob politiky / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 3, č. 30 (1993), s. 7
 180. GII Kde je zakopaný pes? od totality k totálnej moci viacerých strán / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 3, č. 33 (1993), s. 4-5
 181. GII Reality a ilúzie politického leta / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 3, č. 34 (1993), s. 7
 182. GII Mráz z horúcej Moskvy / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 3, č. 42 (1993), s. 19
 183. GII Nadbytoční no rozhodujúci / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 3, č. 47 (1993), s. 7
 184. GII Divide et impera! / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 3, č. 44 (1993), s. 7
 185. GII Prestávame veriť v demokraciu? / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 3, č. 49 (1993), s. 18-19
 186. GII Bieda politiky / Ján Sopóci
  In: Literárny týždenník. - Roč. 6, č. 49 (1993), s. 13
 187. GII Úspešná iba aktívna obrana / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 4, č. 25 (1994), s. 7
 188. GII Vláda na jedno použitie / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 4, č. 23 (1994), s. 10
 189. GII Čo nám chýba / Ján Sopóci
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 3, č. 24 (1994), s. 4
 190. GII Slovenský volič - terra incognita (?) / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 4, č. 36 (1994), s. 4-5
 191. GII Je to neúspech? / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 4, č. 41 (1994), s. 10
 192. GII Cestou rozvojových krajín? / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 5, č. 6 (1995), s. 11
 193. GII O politickej kultúre / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 5, č. 13 (1995), s. 27
 194. GII K aktuálnym otázkam výskumu verejnej mienky / Ján Sopóci
  In: Sociológia. - Roč. 27, č. 3 (1995), s. 236-237
 195. GII Fámy, klebety - chlieb náš každodenný / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 5, č. 29 (1995), s. 10
 196. GII Kedy sa darí demokracii? / Ján Sopóci
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 3, č. 3-4 (1995), s. 65-66
 197. GII Veští ticho búrku? / Ján Sopóci
  In: Nové slovo bez rešpektu. - Roč. 5, č. 33 (1995), s. 29