Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Kreovanie "Homo Christianus" : kultivácia ranostredovekej Európy. / Zuzana Slušná
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004
 2. ACB Aspekty a trendy súčasnej kultúry / Zuzana Slušná
  Bratislava : Národné osvetové centrum, 2013
 3. ACB Súčasná kultúrna situácia z pohľadu teórie a praxe / Zuzana Slušná
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 4. ACB Súčasné témy v kultúrnej teórii a praxi / Zuzana Slušná, Svetlana Chomová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 5. ADE Current trends in improving the cultural life in Slovakia / Zuzana Slušná
  In: Journal on law, economy & management. - Roč. 4, č. 2 (2014), s. 57-63
 6. ADF "Drsné kočky" ako hrdinky paranormálnej urban fantasy pe ženy nový ideál alebo inovovaný stereotyp? / Zuzana Slušná
  In: Art communication & popculture. - Roč. 1, č. 1 (2015), s. 43-56
 7. ADF Simulakrá v kontexte hyperkonzumu zvádzanie k zážitku a konzumu ako inovovaná funkcia nových médií a fotografie / Zuzana Slušná
  In: EJMAP. - Roč. 1, č. 2 (2013), s, 68-75
 8. ADM Postfeminism, post-romantic and new patterns of feminity in popular culture / Zuzana Slušná
  In: European journal of science and theology. - Roč. 11, č. 6 (2015), s. 229-238
 9. ADM Paranormal and religious as part of pop-cultural consumerism / Zuzana Slušná
  In: European journal of science and theology. - Roč. 10, suppl. 1 (2014), s. 99-110
 10. AED Interdisciplinarita a svet kultúrneho pluralizmu a kultúrnej rozmanitosti / Zuzana Slušná
  In: Interdisciplinarita, transdisciplinarita v spoločenskovednom výskume. - ISBN 978-80-7121-312-3. - Bratislava : Národné osvetové centrum, 2009. - S. 14-25
 11. AED "Stredoveká kultúra" alebo "kultúra stredoveku"? (náčrt vybraných koncepcií) / Zuzana Slušná
  In: Kulturologické reflexie. - ISBN 80-88901-39-1. - Bratislava : PEEM, 2000. - S. 141-163
 12. AED Konštruovanie domova a cudziny v tvorbe Rudolfa Dilonga / Zuzana Slušná
  In: Kontexty a inšpirácie katolíckej moderny. - ISBN 978-80-8094-779-1. - Ružomberok : Verbum, 2011. - S. 230-255
 13. AED Umelecké a kultúrne aktivity v kontexte "kultúry participácie" / Zuzana Slušná
  In: Záujmové vzdelávanie: teória, metodika, prax. - ISBN 978-80-7121-336-9. - Bratislava : NOC, 2011. - S. 58-73
 14. AED Kultúrny kontext formovania liturgického spevu v stredoveku / Zuzana Slušná
  In: Rozmanitosť kultúry. - ISBN 80-88901-33-2. - Bratislava : Peter Mačura, 1999. - S. 110-121
 15. AED Kultúra a kultúrna rozmanitosť / Zuzana Slušná
  In: Kultúra, kultúrna rozmanitosť a multikultúrna výchova. - ISBN 80-7121-266-0. - Bratislava : Národné osvetové centrum, 2006. - S. 10-28
 16. AED Metamorfózy kategórie "kultúra" / Zuzana Slušná
  In: Kultúra a rôznorodosť kultúrneho. - ISBN 80-89197-41-8. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2005. - S. 32-52
 17. AED Nové funkcie umeleckých a kreatívnych voľnočasových aktivít / Zuzana Slušná
  In: Metamorfózy priemyslu kultúry [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3729-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 61-89 [CD-ROM]
 18. AEF Súradnice medzikultúrneho dialógu / Zuzana Slušná
  In: Medzikultúrny dialóg a migrácia. - ISBN 978-80-7165-735-4. - Prešov : Vyd. M. Vaška, 2008. - S. 98-117
 19. AFC Pop-kultúra, popkozmopolitizmus a hyperkonzum dielo v kontexte kultúry participácie / Zuzana Slušná
  In: (Ko)media [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7048-067-8. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2013. - Nestr. [6 s.] [CD-ROM]
 20. AFC Kultúrny život v súčasnosti možnosti, príležitosti, hrozby aj riziká / Zuzana Slušná
  In: Konference EPSU pro pracovníky kultury střední Evropy [elektronický zdroj]. - Uherské Hradiště : EPSU, 2011. - Nestr. [9 s.] [online]
 21. AFC Referovanie o kultúre a diskurz post/postmoderný / Zuzana Slušná
  In: Mezi modernou a postmodernou 3. - ISBN 978-80-248-1730-9. - Ostrava : TU, 2008. - S. 159-164
 22. AFC Človek, kultivácia, výchova výzvy súčasnosti / Zuzana Slušná
  In: Člověk, dějiny, hodnoty 3 : jako filozofický, socio-kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén. - ISBN 80-7368-273-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. - S. 390-393
 23. AFC Creativity in the local cultural conditions of Slovakia opportunities and risks / Zuzana Slušná
  In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education, vol. 2. - ISBN 978-619-7105-23-0. - Sofia : STEF92 technology, 2014. - S. 177-184
 24. AFD Animácia módny trend, aktuálna potreba alebo kreatívna inovácia? / Zuzana Slušná
  In: InteRRa 6 : interkulturalita a národnostné menšiny: v sociálnych, filozofických, pedagogických, kultúrnych, historických a prírodovedných súvislostiach. - ISBN 978-80-970032-1-0. - Spišská Nová Ves : Hnutie R - Spiš, 2008. - S. 406-409
 25. AFD Interkultúrna komunikácia predpoklad spolupráce v občianskych demokraciách / Zuzana Slušná
  In: Medzinárodné vzťahy 2012 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - ISBN 978-80-225-3559-5. - Bratislava : Ekonóm, 2012. - S. 498-508
 26. AFD Dialóg medzi kultúrami a využívanie kultúrnej animácie animácia: módny trend, aktuálna potreba alebo kreatívna inovácia? / Zuzana Slušná
  In: Animácia euroobčianstva v miestnej kultúre v SR [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7121-300-0. - Bratislava : NOC, 2008. - Nestr. [14 s.] [CD-ROM]
 27. AFD Dialóg kultúr v stredoveku / Zuzana Slušná
  In: Multikulturalita, interkulturalita, transkulturalita. - ISBN 80-88820-19-7. - Bratislava : ASCO, 2001. - S. 83-94
 28. AFD Nové vzorce ženskosti v súčasnej populárnej kultúre / Zuzana Slušná
  In: Megatrendy a médiá 2015 : mediálna farma 1. Transformácia mediálnej záhrady. Mediálne a marketingové hry oligarchov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-721-2. - Trnava : UCM, 2015. - S. 383-401 [CD-ROM]
 29. AFD Participácia na konzume ako hypermoderná kompetencia / Zuzana Slušná
  In: Medzinárodné vzťahy 2010 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3172-6. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - S. 730-735 [CD-ROM]
 30. AFD Konzum ako sémantické dobrodružstvo pop-kozmopolitizmus, porozumenie a transmediálna komunikácia / Zuzana Slušná
  In: Nové diskurzy mediálnych štúdií - megatrendy a médiá. - ISBN 978-80-8105-253-8. - Trnava : UCM, 2011. - S. 15-24
 31. AFD Kreatívna ekonomika v prostredí miestnej kultúry príležitosti a riziká / Zuzana Slušná
  In: Kultúrny a kreatívny priemysel : aktuálne otázky [elektronický zdroj. - ISBN 978-80-223-3574-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 53-62 [CD-ROM]
 32. AFD Jazyky ako súčasť kultúrne pluralitného prostredia / Zuzana Slušná
  In: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe : jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity. - ISBN 978-80-557-1165-2. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. - S. 184-193
 33. AFD Kultúrna rozmanitosť v dnešnej Európe / Zuzana Slušná
  In: Medzikultúrny dialóg - nástroj stability a rozvoja európskeho priestoru. - ISBN 978-80-225-2726-2. - Bratislava : Ekonóm, 2009. - S. 146-153
 34. AFD Vkus vo veku hyperkonzumu / Zuzana Slušná
  In: K problémom mediálnej komunikácie 1. - ISBN 978-80-8105-187-6. - Trnava : UCM, 2010. - S. 31-40
 35. AFD Homo hybridus hrozba alebo záchrana? / Zuzana Slušná
  In: Globalizácia verzus identita v stredoeurópskom priestore. - ISBN 80-89034-84-5. - Trnava : UCM, 2004. - S. 181-187
 36. AFD Kultúra ako sémantické priestranstvo k aktuálnym problémom semiotiky kultúry / Zuzana Slušná
  In: Významové a výrazové premeny v umení 20. storočia. - ISBN 80-8068-354-9. - Prešov : PU, 2005. - S. 247-255
 37. AFD Obrat k lokálnemu ako globálny trend / Zuzana Slušná
  In: Globalizácia a fenomén národnej kultúry. - ISBN 978-80-89608-17-1. - Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2014. - S. 251-262
 38. AFD Hybridizácia ako výrazový princíp globálnej ekumény / Zuzana Slušná
  In: Medzi modernou a postmodernou 2 : partikularita a univerzalita človeka a spoločnosti. - ISBN 80-89215-05-X. - Prešov : PU, 2006. - S. 76-86
 39. AFD Living and lived culture as a part of regional identity / Zuzana Slušná
  In: Marketing identity : brands we love - part 2. - ISBN 978-80-8105-841-7. - Trnava : UCM, 2016. - S. 441-452
 40. AFD Globalizácia a život lokálneho spoločenstva s dôrazom na kultúrno-osvetové aktivity / Zuzana Slušná
  In: Reflexia globalizácie v lokálnom spoločenstve. - ISBN 80-89220-46-0. - Trnava : UCM, 2006. - S. 135-146
 41. AFD Kultúra a kultúrna rozmanitosť / Zuzana Slušná
  In: Kultúra v Európe v období súčasných zmien. - ISBN 80-969638-0-5. - Bratislava : Slovenský odborový zväz kultúry a spoločenských organizácií, 2006. - S. 14-25
 42. AFD Book as a part of consumer culture / Zuzana Slušná
  In: Marketing identity : digital life - part 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-780-9. - Trnava : UCM, 2015. - S. 496-506 [CD-ROM]
 43. AFD Kultúra v diskurze vied o kultúre / Zuzana Slušná
  In: Kulturológia ako akademická disciplína. - ISBN 80-7121-258-4. - Bratislava : NOC, 2005. - S. 126-138
 44. AFD Text a kultúra, kultúra ako text / Zuzana Slušná
  In: Analytické sondy do textu 2. - ISBN 80-8083-184-X. - Banská Bystrica : UMB, 2006. - S. 27-35
 45. AFD Čítanie v kontexte kultúry konzumovania "ženské" popkultúrne artefakty a aktivity / Zuzana Slušná
  In: Minority v subsystéme kultúry. - ISBN 978-80-558-0516-0. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2014. - S. 367-376
 46. AFD Sebavedomie vedenia ako vedomie súvislostí / Zuzana Slušná
  In: Kulturológia : kreativita, kultivácia, kultúrnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3616-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 78-85 [CD-ROM]
 47. AFD Nové podoby dialógu v kultúrno-osvetovej práci / Zuzana Slušná
  In: Európa - interkultúrny priestor. - ISBN 978-80-7121-327-7. - Bratislava : Národné osvetové centrum, 2010. - S. 224-233
 48. AFD "Vidím to inak" urban fantasy romantická poviedka a sociálny svet / Zuzana Slušná
  In: Kognitívne procesy v mediálnej komunikácii - Megatrendy a médiá 2014. - ISBN 978-80-8105-586-7. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2014. - S. 204-220
 49. AFH Smrť a násilie v súčasnej popkultúre / Zuzana Slušná
  In: Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. - ISBN 978-80-558-0654-9. - Nitra : UKF, 2014. - S. 38
 50. BAB Animácia kultúrnych činností / Zuzana Slušná, Jarmila Strelková
  Bratislava : Národné osvetové centrum, 2006
 51. BBB Vybrané problémy v oblasti kultúry / Zuzana Slušná
  In: Vademékum pracovníka v kultúre. - ISBN 80-7121-274-1. - Bratislava : NOC, 2007. - S. 7-41
 52. BCI Animátor kultúry : učebnica dištančného vzdelávania. / Rozália Čornaničová ... [et al.]
  Bratislava : NOC, 2007
 53. BDF Ľudský a spoločenský rozmer kultúry / Zuzana Slušná
  In: Národná osveta. - Roč. 20, č. 3-4 (2010), s. 23-28
 54. BED Kreativita a vzdelávanie v oblasti kultúry / Zuzana Slušná
  In: Voľný čas : príležitosť na rozvoj kreativity, inovácií a vzdelávania. - ISBN 978-80-7121-313-0. - Bratislava : Národné osvetové centrum, 2009. - S. 37-47
 55. BED Kultúrny život v súčasnosti návrat tradičných foriem / Zuzana Slušná
  In: Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3357-7. - Bratislava : Ekonóm, 2011. - S. 998-1004 [CD-ROM]
 56. BED Teória a prax výzvy na dialóg a spoluprácu / Zuzana Slušná
  In: Národné osvetové centrum a vzdelávanie 1992-2006. - ISBN 978-80-7121-295-9. - Bratislava : NOC, 2007. - S. 110-118
 57. BED Kultúra ako príležitosť pre dialóg / Zuzana Slušná
  In: Medzinárodné vzťahy 2008 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-2823-8. - Bratislava : Ekonóm, 2009. - S. 680-683 [CD-ROM]
 58. BED Kultúrny život v súčasnosti návrat tradičných foriem / Zuzana Slušná
  In: Kultúra v premenách globalizácie. - ISBN 978-80-558-0093-6. - Nitra : UKF, 2012. - S. 339-347
 59. BED Človek konzumný v kultúrnom supermarkete / Zuzana Slušná
  In: Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3025-5. - Bratislava : Ekonóm, 2010. - S. 703-709 [CD-ROM]
 60. BFB Kultúrne aktivity miestneho spoločenstva ako "mäkký faktor" regionálneho rozvoja / Zuzana Slušná
  In: Zborník abstraktov z konferencie Aktuálne témy kulturologického diskurzu : kreativita a mobilita [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-173-1. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 14-15 [online]
 61. DAI Akulturačné, enkulturačné a inkulturačné procesy v ranostredovekej Európe : "Nihil in vita iucundius quam discere aut docere". / Zuzana Slušná ; školiteľ Anna Fischerová
  Bratislava : [s.n.], 2002
 62. EDI Projekt ako sebavedomie "vedenia" / Zuzana Slušná
  In: Kulturologické koncepcie a koncepty na Slovensku v 20. storočí. - ISBN 80-89197-13-2. - Bratislava : PEEM, 2004. - S. 193-196
 63. FAI Interdisciplinarita, transdisciplinarita v spoločenskom výskume / zost. Viera Gažová, Zuzana Slušná
  Bratislava : Národné osvetové centrum, 2009
 64. FAI Kultúrny a kreatívny priemysel [elektronický zdroj] : aktuálne otázky. / zost. Viera Gažová, Zuzana Slušná
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 65. FAI Horizonty kulturológie / zost. Viera Gažová, Zuzana Slušná
  Bratislava : Národné osvetové centrum, 2010
 66. FAI Kultúra a rôznorodosť kultúrneho / zost. Viera Gažová, Zuzana Slušná
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005
 67. FAI Európa - interkultúrny priestor / zost. Viera Gažová, Zuzana Slušná
  Bratislava : Národné osvetové centrum, 2010