Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Mao a Buddha : náboženská politika voči tibetskému buddhizmu v Číne. / Martin Slobodník
  Bratislava : Chronos, 2007
 2. ABB "Ako rybky v akváriu" - nepublikovaný strojopis Milana Ferka o ceste do Číny v decembri 1964 / Martin Slobodník, Viera Lelkesová
  In: Studia orientalia Slovaca. - Roč. 13, č. 2 (2014), s. 209-272
 3. ABC Hľadač minulosti Ríše stredu v epoche apologétov "novej Číny" / Martin Slobodník
  In: Čínský deník. - ISBN 978-80-210-8142-0. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 210-261
 4. ABC The perception of Tibet in China between disdain and fascination / Martin Slobodník
  In: Fu Jen 17. - ISSN 1023-2850. - Fu Jen : Catholic university, 2006. - S. 71-110
 5. ABC Socialist anti-orientalism perceptions of China in Czechoslovak travelogues from the 1950s / Martin Slobodník
  In: Postcolonial Europe? Essays on post-communist literatures and cultures. - ISBN 978-90-04-30384-3. - Leiden : Brill, 2015. - S. 299-314 [1,2 AH]
 6. ABD "Budha je ideál nasýteného feudála" - obraz náboženstva v Číne v československých cestopisoch z 50. rokov 20. storočia / Martin Slobodník
  In: Medzi Východom a Západom : multikultúrne procesy, migrácia a náboženstvo v strednej Európe. - ISBN 978-80-89027-42-2. - Bratislava : Chronos, 2014. - S. 72-89 [1,43 AH]
 7. ABD Súfizmus v Číne Kenotaf Šajcha Čchuan-sin Tao-cua v provincii Kan-su / Martin Slobodník
  In: Súčasné podoby súfizmu od Balkánu po Čínu. - ISBN 978-80-223-2801-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 201-232
 8. ABD Tibetské papierové platidlá v hodnote 50 tam z r. 1926, 100 sang z r. 1937, 5 a 10 sang z r. 1941 / Martin Slobodník
  In: Numizmatika 16. - ISBN 80-901414-0-4. - Bratislava : Slovenská numizmatická spoločnosť, 1998. - S. 65-91
 9. ABD Náboženská politika voči tibetskému buddhizmu v postmaoistickej Číne / Martin Slobodník
  In: Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii. - ISBN 80-89027-18-0. - Bratislava : Chronos, 2006. - S. 207-230
 10. ACB Politické, náboženské a ekonomické aspekty čínsko-tibetských vzťahov v 14.-15. storočí / Martin Slobodník
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 11. ACB Ázia - tradícia a kultúra / Dušan Deák ... [et al.]
  Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011
 12. ADD Vzťahy čínskej dynastie Ming a tibetského vládnuceho rodu Phag-mo-gru (1368-1434) / Martin Slobodník
  In: Historický časopis. - Roč. 47, č. 4 (1999), s. 655-678
 13. ADD Koncepcia čínskej zahraničnej politiky v období pred a za vlády dynastie Tchang / Martin Slobodník
  In: Historický časopis. - Roč. 42, č. 3 (1994), s. 520-533
 14. ADD Zahraničnopolitické kontakty dynastie Tchang a Tibetskej ríše (od 7. do 9. storočia) / Martin Slobodník
  In: Historický časopis. - Roč. 43, č. 4 (1995), s. 689-704
 15. ADE Obnova náboženského života v tibetskom kláštore Labrang / Martin Slobodník
  In: Religio. - Roč. 10, č. 1 (2002), s. 67-84
 16. ADE Konštitutívne prvky identity Tibeťanov v okrajových oblastiach na príklade regiónu Amido / Martin Slobodník
  In: Český lid. - Roč. 89, č. 4 (2002), s. 351-361
 17. ADE Destruction and revival the fate of the Tibetan buddhist monastery Labrang in the People's Republic of China / Martin Slobodník
  In: Religion, state & society. - Roč. 32, č. 1 (2004), s. 7-19
 18. ADE Religionspolitik gegenüber dem tibetischen Buddhismus in der Volksrepublik China einige einführende Bemerkungen / Martin Slobodník
  In: China Heute. - Roč. 23, č. 3 (2004), s. 97-101
 19. ADE Religious policy towards Tibetan Buddhism in the People's Republic of China some preliminary notes / Martin Slobodník
  In: Religio. - Roč. 12, č. 1 (2004), s. 111-121
 20. ADE Economic aspects of the revival of Tibetan Buddhism in post-Mao China in a a historical perspective / Martin Slobodník
  In: Vestnik Karagandinskogo universiteta : Istorija, filosofija. - Č. 2 (78) (2015), s. 64-69
 21. ADE "Temples became silent a long time ago" reflections of Chinese religions in Czechoslovak travelogues from 1950s / Martin Slobodník
  In: Journal of Sino-Western communications. - Roč. 76, č. 1 (2015), s. 147-162
 22. ADE Alter Wein in neue Schläuche die "Verwaltungsmassnahmen für die Reinkarnation Lebender Buddhas des tibetischen Buddhismus" / Martin Slobodník
  In: China Heute. - Roč. 26, č. 6 (2007), s. 226-229
 23. ADE Die schwierige zukünftige Wiedergeburt des 14. Dalai Lama Buddhistische Reinkarnationen Tibets im Brennpunkt der chinesischen Religionspolitik / Martin Slobodník
  In: Religionen Unterwegs. - Roč. 17, č. 2 (2011), s. 4-10 a 35
 24. ADE The noble mountaineer an account of la btsas Festival in Gengya villages of Amdo / Daniel Berounský, Martin Slobodník
  In: Archiv orientální. - Roč. 71, č. 3 (2003), s. 263-284
 25. ADF The relations between the Chinese Ming dynasty and then Tibetan ruling house Phag-mo-gru in the years 1368-1434 political and religious aspects / Martin Slobodník
  In: Asian and African Studies. - Roč. 13, č. 2 (2004), s. 155-171
 26. ADF A difficult rebirth Tibetan reincanations in the spotlight of Chinese religious policy / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca. - Roč. 10, č. 1 (2011), s. 57-80
 27. ADF The revival of Tibetan buddhism in inner Asia a comparative perspective / Luboš Bělka, Martin Slobodník
  In: Asian and African Studies. - Roč. 11, č. 1 (2002), s. 15-36
 28. ADF Čínska ľudová republika - národnostné zloženie a národnostné politiky / Martin Slobodník
  In: Medzinárodné otázky. - Roč. 8, č. 3 (1999), s. 81-96
 29. ADF Discussions on strategy against "Barbarians" an essay from new history of the Tang dynasty (Xin Tang Shu) / Martin Slobodník
  In: Asian and African Studies. - Roč. 4, č. 1 (1995), s. 71-89
 30. ADF The early policy of emperor Tang Dezong (779-805) towards Inner Asia / Martin Slobodník
  In: Asian and African Studies. - Roč. 6, č. 2 (1997), s. 184-196
 31. ADF Tribute and trade economic exchanges between Central Tibet and Early Ming China / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca. - Roč. 12, č. 2 (2013), s. 227-246
 32. ADN Pro domo versus pro foro externo people´s republic of China in the 1950s as perceived by Czechoslovak visitors / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca. - Roč. 16, č. 1 (2017), s. 69-109
 33. AEC "Muslim labtse" contemporary forms of Hui Sufism in Tibetan surroundings / Martin Slobodník
  In: Zentralasiatische Studien des Seminars für Sprach- und Kulturwissenschaft Zentralasiens der Univeristät Bonn, 37. - ISBN 978-3-88280-086-9. - Halle : International Institute for Tibetan and Buddhist Studies, 2008. - S. 119-142
 34. AEC Mao versus Buddha religious policy towards Tibetan Sangha in the People´s Republic of China in the years 1950-1965 / Martin Slobodník
  In: Orientalia Pragensia 16. - ISBN 978-80-246-1575-2. - Praha : Karolinum, 2009. - S. 115-130
 35. AEC "Everything here is original, everything is so Chines" travel diary of Count József Zichy from China (1876) / Martin Slobodník
  In: Chinese journal of European languages and cultures, vol. 6. - ISBN 978-7-80232-397-1. - Peking : [s.n.], 2011. - S. 418-436
 36. AEC "Strengthen party and government leadership and consolidate management of religion" religious policy towards Tibetan Buddhism in the 1990s / Martin Slobodník
  In: Religion und Politik in der Volksrepublik China. - ISBN 978-3-89913-602-9. - Würzburg : Ergon, 2008. - S. 339-358
 37. AED Mýtus princeznej Wen-čcheng v čínsko-tibetských vzťahoch / Martin Slobodník
  In: Symboly a mýty národov v stredoveku a včasnom novoveku 2. - ISBN 978-80-223-4043-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 41-51
 38. AED Obraz Číny v maďarských cestopisoch z 50. rokov 20. storočia / Martin Slobodník, Viera Lelkesová
  In: Nova Posoniensia 5. - ISBN 978-80-971983-1-2. - Bratislava : Združenie A. Molnára Szencziho, 2015. - S. 109-126
 39. AED Čína a "barbari" stereotypy v zobrazovaní "iného" / Martin Slobodník
  In: Orient a okcident v kontaktoch a konfrontáciách. - ISBN 80-224-0592-2. - Bratislava : Veda, 1999. - S. 90-101
 40. AED The Foe from the Island and the friend from the Mainland - perception of two Chinas in Czechoslovakia during the 1950s / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia : Victori Krupa dedicata. - ISBN 978-80-89607-48-8. - Bratislava : Ústav orientalistiky, 2016. - S. 223-235
 41. AED Čínska politika v Tibete historické súvislosti a aktuálny vývoj / Martin Slobodník
  In: Panoráma 2007-2008. - ISBN 987-80-970041-0-1. - Bratislava : Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy, 2008. - S. 561-568
 42. AED Mao verzus Buddha postavenie tibetského buddhizmu v Čínskej ľudovej republike v rokoch 1949-1965 / Martin Slobodník
  In: Štát a náboženstvo v Ázii a Afrike. - ISBN 80-89104-85-1. - Bratislava : SAP, 2006. - S. 95-111
 43. AED Štát a náboženstvo v Ázii medzi kooperáciou a konfrontáciou / Martin Slobodník
  In: Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii. - ISBN 80-89027-18-0. - Bratislava : Chronos, 2006. - S. 11-18
 44. AED "Ďaleko na horizonte vidíme začínajúcu sa búrku" - postrehy grófa Ágosta Zichyho z Číny (1876) / Martin Slobodník, Monika Filipová
  In: Studia orientalia Slovaca 6. - Bratislava : UK, 2007. - S. 35-59
 45. AED Obrazy Tibetu v Číne od pohŕdania po fascináciu / Martin Slobodník
  In: Fascinácia a (ne)poznanie: kultúrne strety Západu a Východu. - ISBN 80-89027-08-3. - Bratislava : Chronos, 2003. - S. 92-107
 46. AEE Tibetský buddhizmus ako žité náboženstvo / Martin Slobodník
  In: Normativní a žité náboženství. - ISBN 80-210-2047-4. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - S. 125-136
 47. AEF Vplyv turizmu na tibetské kláštory - príklad Labrangu / Martin Slobodník, Luboš Bělka
  In: Hieron 6-7/2001-2002. - ISBN 80-89058-11-6. - Bratislava : Lufema, 2003. - S. 24-33
 48. AEF Od Džókhangu k svätému Johanovi vybrané problémy prepisu náboženskej terminológie z tibetského jazyka / Martin Slobodník
  In: Náboženská literatúra - problém jednotnej transkripcie. - ISBN 80-89096-17-4. - Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2004. - S. 29-37
 49. AEF Uctívání hor v Amdoských vesnicích Gängja / Daniel Berounský, Martin Slobodník
  In: Hieron 6-7/2001-2002. - ISBN 80-89058-11-6. - Bratislava : Lufema, 2003. - S. 11-23
 50. AEF "Lay equal stress on farming and meditation" changes the monastic economy of Tibetan Buddhist monasteries in socialist China / Martin Slobodník
  In: Religious change. - ISBN 978-80-89027-31-6. - Bratislava : Chronos, 2010. - S. 107-114
 51. AEF Multietnický charakter Číny historické pozadie a aktuálne problémy / Martin Slobodník
  In: Ethnologia actualis slovaca 6. - Trnava : UCM, 2006. - S. 94-108
 52. AEF Ekonomické aspekty vzťahov čínskej dynastie Ming s tibetským vládnucim rodom Phag-mo-gru v rokoch 1368-1434 / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca 3. - Bratislava : Lufema, 2004. - S. 55-72
 53. AFC Tibetan Buddhist reincarnations and the Chinese state past and present / Martin Slobodník
  In: Piatyje Torčinovskije čtenija : filosofija, religija i kuľtura stran Vostoka. - ISBN 978-5-288-04831-9. - Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet, 2009. - S. 338-346
 54. AFC "Lamaism, the living anachronism" - depiction of Tibetan Buddhism in Czechoslovak travelogous from the 1950s / Martin Slobodník
  In: The 8th annual Czech and Slovak sinological conference 2014. - ISBN 978-80-244-4827-5. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 111-130
 55. AFC Kto bude 15. dalajlamom? Tulkuovia v čínskej náboženskej politike / Martin Slobodník
  In: Orientalia Pragensia 19. - ISBN 978-80-246-2118-0. - Praha : Karolinum, 2013. - S. 107-120
 56. AFC "Od Aše až do Šangaheje dmes už rudá vlajka vlaje" obraz Číny v československých cestopisoch z 50. rokov / Martin Slobodník
  In: Staré civilizace Asie a Afriky. - ISBN 978-80-261-0416-2. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2016. - S. 244-268
 57. AFC Early contacts between the Austro-Hungarian Empire and China the Zichy brothers in East Asia / Martin Slobodník
  In: Talking literature: essays on Chinese and Biblical writings and their interaction. - ISBN 978-3-447-10115-8. - Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2013. - S. 103-123
 58. AFC Labrang monastery in the eyes of Piotr Kuzmich Kozlov and other foreign visitors / Martin Slobodník
  In: Rossijskoje izučenije Centraľnoj Azii : istoričeskije i sovremennyje aspekty (k 150-letiju P.K. Kozlova). - ISBN 978-5-906555-37-3. - Sankt-Peterburg : Politechnika-servis, 2014. - S. 241-257
 59. AFD Východný vietor prevláda? Čínsky veľký skok vpred v Československu / Martin Slobodník
  In: Podoby globalizácie v Oriente. - ISBN 978-80-970648-9-1. - Bratislava : Igor Iliť - RádioPrint, 2015. - S. 9-30
 60. AFD Tu je všetko originálne, všetko je vyslovene čínske - Cestovný denník grófa Józsefa Zichyho z Číny (1876) / Martin Slobodník
  In: Našinec v Oriente : cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Afrike (19. stor. - 1. pol. 20. stor.). - ISBN 978-80-223-2643-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 123-146
 61. AFD "Zbohom bohatý, zaujímavý amdovský kláštor!" - obrazy Tibetu v cestopisoch zo začiatku 20. storočia / Martin Slobodník
  In: Miscellanea Asiae Orientalis Slovaca. - ISBN 978-80-223-3742-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 243-261
 62. AFD The Chinese princess Wencheng in Tibet a cultural intermediary between facts and myth / Martin Slobodník
  In: Trade, journeys, inter- and intracultural communication in East and West (up to 1250). - ISBN 80-89058-24-2. - Bratislava : Lufema, 2006. - S. 281-290
 63. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 8. zv. : Kalh - Kokp. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016
 64. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 2. zv. : Bell-Czy. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2001
 65. BAB Labrang : svet tibetského kláštora. / Martin Slobodník
  Bratislava : Slovart, 2013
 66. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 7. zv., In - Kalg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2013
 67. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, 5. zv. : Galb-Hir. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2007
 68. BAB Religionistika a náboženská výchova : terminologický a výkladový slovník. / Ján Komorovský ... [et al.]
  Bratislava : FR&G, 1997
 69. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 4. zv. : Eh-Gala. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2005
 70. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 6. zv., His - Im. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010
 71. BAB Tibet. Tibetská kniha mŕtvych v obrazoch : krajina, dejiny, ľudia, kultúra. / Martin Slobodník
  Bratislava : Fidat, 1996
 72. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 1. zv. : A-Belk. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1999
 73. BAB Výchova a vzdelávanie dospelých (andragogika) : terminologický a výkladový slovník. / Kolektív autorov
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000
 74. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 3. zv. : Č - Eg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2003
 75. BBB Obdobie dynastií Čchin až Ming (221 pred n.l. - 1644) / Martin Slobodník
  In: Geopolitické špecifiká regiónov sveta. - ISBN 80-223-1207-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - S. 192-220
 76. BCI Čínsko-tibetské vzťahy v 7. až 9. storočí [elektronický zdroj] : . / Martin Slobodník
  Bratislava : STIMUL, 2014
 77. BCI Islám v Číne [elektronický zdroj] : minulosť a súčasnosť. / Martin Slobodník
  Bratislava : STIMUL, 2015
 78. BDE Buddha a Mao - Lhasa v Roku zeme a zajaca / Martin Slobodník
  In: Sedmá generace. - Roč. 12, č. 11 (2003), s. 17-20
 79. BDE Die Lage des tibetischen Buddhismus nach den Protesten im Frühjahr 2008 / Martin Slobodník
  In: China Heute. - Roč. 28, č. 1 (2009), s. 30-32
 80. BDE Dve Mongolská - z Červeného hrdinu do Modrého mesta / Martin Slobodník
  In: Sedmá generace. - Roč. 12, č. 7-8 (2003), s. 37-40
 81. BDE Čínsko-tibetské vzťahy v slepej uličke / Martin Slobodník
  In: Nový Orient. - Roč. 64, č. 2 (2009), s. 12-16
 82. BDE Tibet v roku železného zajaca / Martin Slobodník
  In: Nový Orient. - Roč. 67, č. 1 (2012), s. 7-12
 83. BDE Tibet v americkej zahraničnej politike / Martin Slobodník
  In: Nový Orient. - Roč. 59, č. 1 (2004), s. 4-7
 84. BDE Peniaze v Tibete / Martin Slobodník
  In: Nový Orient. - Roč. 53, č. 4 (1998), s. 140-144
 85. BDE Tlmočníci a prekladatelia v cisárskej Číne 2 (fenomén sociokultúrneho prenosu) / Martin Slobodník
  In: Nový Orient. - Roč. 53, č. 8 (1998), s. 290-292
 86. BDE Minority v Číne - krojované ženy tancujúce v prírode / Martin Slobodník
  In: Nový Orient. - Roč. 56, č. 1 (2001), s. 1-5
 87. BDE Tlmočníci a prekladatelia v cisárskej Číne 1 fenomén sociokultúrneho prenosu / Martin Slobodník
  In: Nový Orient. - Roč. 52, č. 8 (1997), s. 290-292
 88. BDE Proteste in Tibet / Martin Slobodník
  In: China Heute. - Roč. 27, č. 3 (2008), s. 73-75
 89. BDF Náboženská politika v Čínskej ľudovej republike / Martin Slobodník
  In: Bulletin Pro Oriente. - Roč. 1, č. 2 (2003), s. 31-40
 90. BDF (Ne)závislý Tibet trojstranné rokovania v Šimle v roku 1914 / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 25, č. 10 (2014), s. 56-61
 91. BDF Nepokoj na Námestí nebeského pokoja tragická pekinská jar roku 1989 / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 25, č. 11 (2014), s. 26-30
 92. BDF Čína za vlády cisára Pching-tiho dynastia Chan na pokraji zániku / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 22, č. 12 (2011), s. 58-63
 93. BDF Od Buddhu k Maovi a späť náboženská politika v Číne / Martin Slobodník
  In: OS. - Roč. 6, č. 1-2 (2002), s. 42-47
 94. BDF Tri storočia buddhistického kláštora / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 13, č. 1 (2002), s. 26-28
 95. BDF Šangri-la medzi západným mýtom a tibetskou realitou / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 24, č. 8 (2013), s. 54-59
 96. BDF Islám v Číne čisté a pravdivé učenie / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 26, č. 7 (2015), s. 39-43
 97. BDF Mandala v Šamoríne posolstvo Tibetu v srdci Európy / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 10, č. 7 (1999), s. 4-6
 98. BDF Dejiny z pera lámov a učencov tradičná tibetská historiografia / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 11, č. 2 (2000), s. 22-23
 99. BDF Napätie v Taiwanskom prielive konflikt medzi ostrovnou a kontinentálnou Čínou / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 11, č. 4 (2000), s. 18-20
 100. BDF Vládca na lotosovom tróne / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 11, č. 7 (2000), s. 10-11
 101. BDF Tragický osud Cchangjang Gjamccha (1683-1706) / Martin Slobodník
  In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 36, č. 2 (2000), s. 156
 102. BDF Skúška dalajlámom / Martin Slobodník
  In: Slovo. - Roč. 2, č. 43 (2000), s. 8
 103. BDF Tibet v zahraničnej politike Spojených štátov / Martin Slobodník
  In: OS. - Č. 10 (2000), s. 30-34
 104. BDF Politická moc z hlavne pušky kultúrna revolúcia v Číne / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 6, č. 7 (1995), s. 19-21
 105. BDF Tibet v objatí veľkého suseda / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 6, č. 2 (1995), s. 20-21
 106. BDF Záhrobná armáda Prvého cisára tajomný pamätník zjednotiteľa Číny / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 7, č. 1 (1996), s. 2-3
 107. BDF Geografické hranice tolerancie / Martin Slobodník
  In: Literárny týždenník. - Roč. 9, č. 33 (1996), s. 4
 108. BDF Veriaci na Streche sveta / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 7, č. 9 (1996), s. 7-9
 109. BDF Čínsky múr - realita a mýtus protirečivý symbol / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 8, č. 5 (1997), s. 2-4
 110. BDF Tibetské thangky na Slovensku / Martin Slobodník
  In: Pamiatky a múzeá. - Roč. 47, č. 1 (1998), s. 46-49
 111. BDF Politika na štyroch nohách kôň v dejinách Číny / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 9, č. 7 (1998), s. 2-3
 112. BDF "Vznešená krajina" indické kultúrne vplyvy v Tibete / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 28, č. 7 (2017), s. 72-75
 113. BDF Buddha a Mao Lhasa v roku zeme a zajaca sedemnásteho rabčhungu / Martin Slobodník
  In: Literárny týždenník. - Roč. 12, č. 27 (1999), s. 3
 114. BDF Tibet, alebo, Štyridsať rokov čínskeho socializmu / Martin Slobodník
  In: Literárny týždenník. - Roč. 12, č. 14 (1999), s. 4
 115. BDF Brána nebeského pokoja Čína v roku výročí / Martin Slobodník
  In: Literárny týždenník. - Roč. 12, č. 32 (1999), s. 3
 116. BDF Kto vyberá znovuzrodených / Martin Slobodník
  In: Slovo. - Roč. 9, č. 40 (2007), s. 12
 117. BDF Podzemná armáda ôsmy div sveta z Číny / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 23, č. 7 (2012), s. 14-17
 118. BDF Múr dlhý 10 000 li a jeho pohnuté dejiny / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 23, č. 7 (2012), s. 10-13
 119. BDF Číňania proti Číňanom / Martin Slobodník
  In: Týždeň. - Roč. 9, č. 28 (2012), s. 57-61
 120. BDF "Otázka" Tibetu a "odpovede" Západu / Martin Slobodník
  In: Zahraničná politika. - Roč. 11, č. 5 (2007), s. 21-23
 121. BDF Sto rokov novej Číny od úpadku k rozmachu / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 23, č. 7 (2012), s. 38-42
 122. BDF Sin-ťiang nepokojný moslimský západ Číny / Martin Slobodník
  In: Slovo. - Roč. 10, č. 35 (2008), s. 8
 123. BED Cestovatelia, cestopisy a Orienty / Martin Slobodník
  In: Našinec v Oriente : cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Afrike (19. stor. - 1. pol. 20. stor.). - ISBN 978-80-223-2643-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 15-19
 124. BED Niektoré problémy prepisu z tibetčiny a čínštiny / Martin Slobodník
  In: Problémy adaptácie cudzích mien v slovenčine. - ISBN 80-224-0749-6. - Bratislava : Veda, 2002. - S. 169-173
 125. BED Tibet a obrazy pozemského raja / Martin Slobodník
  In: Hieron 3/1998. - ISBN 80-967860-5-9. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1999. - S. 133-143
 126. BEE The role of the Confucius Institutes, non-governmental organizations and other stakeholders in the presentation of China in Central Europe / Gabriela Pleschová, Martin Slobodník
  In: Stakeholders in China-CEEC cooperation. - ISBN 978-7-5161-9442-3. - Peking : China social sciences press, 2016. - S. 39-46
 127. BEE Doslov / aut. dosl. Martin Slobodník
  In: Pravda o Tibetu. - ISBN 80-902650-0-6. - Praha : Lungta, 1999. - S. 98-100
 128. BEE Hľadanie inšpirácie a nirvány - vnímanie Tibetu v súčasnej Číne / aut. dosl. Martin Slobodník
  In: Vábení Kailásu : moderní povídky z Tibetu. - ISBN 80-86685-53-5. - Praha : DharmaGaia, 2006. - S. 346-358
 129. BEF Cchangjang Gjamccho "nepodarený" dalajlama a talentovaný poet / aut. dosl. Martin Slobodník
  In: Hlasy Lhasy. - ISBN 80-88939-62-3. - Bratislava : Petrus, 2003. - S. 68-88
 130. BEF Čína vo víre politickej kampane / aut. dosl. Martin Slobodník
  In: Bratia, 1. diel. - ISBN 978-80-89218-87-5. - Bratislava : Marenčin PT, 2009. - S. 252-259
 131. BEF Cchaj Wen-ťi v stepi - vnútorná Ázia videná čínskymi očami / Martin Slobodník
  In: Čínsky svet očami mladých sinológov. - ISBN 80-89058-12-4. - Bratislava : Lufema, 2003. - S. 11-17
 132. BEF Pohľad zo záhrobia na dnešnú Čínu / aut. dosl. Martin Slobodník
  In: Siedmy deň. - ISBN 978-80-8114-586-5. - Bratislava : Marenčin PT, 2016. - S. 214-220
 133. BEF Náš krajan svedkom Orientu na prahu modernej doby / aut. dosl. Ivan R.V. Rumánek, Martin Slobodník
  In: Denník grófa Zičiho z cesty po východnej Ázii v rokoch 1875-1876. - ISBN 80-5556-17-0. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj, 2006. - S. 224-233
 134. BEF 95 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pohľad do dávnej i nedávnej, slávnej i neslávnej minulosti / Jaroslav Šušol, Martin Slobodník
  In: 95 rokov Filozofickej fakulty UK : pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. - ISBN 978-80-223-4390-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 19-25
 135. BEF Sinologická dráha Anny Doležalovej / aut. dosl. Martin Slobodník
  In: Li Šun-ta stavia dom. - ISBN 987-80-89218-86-8. - Bratislava : Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT, 2008. - S. 237-244
 136. BEF Staroegyptské a východoázijské pamiatky / Dušan Magdolen, Martin Slobodník
  In: Múzeum mesta Bratislavy 1868-2008. - ISBN 987-80-969864-2-2. - Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2008. - S. 241-247
 137. BEF Inštitúcia dalajlámu v tradičnom Tibete / Martin Slobodník
  In: Dalajláma na Slovensku - lákavá cesta láskavosti. - Bratislava : Západoslovenské tlačiarne, 2000. - S. 25-29
 138. BEF Byť bohatý je úžasné - obrázky z postmaoistickej Číny / aut. dosl. Martin Slobodník
  In: Bratia, 2. diel. - ISBN 978-80-8114-023-5. - Bratislava : Marenčin PT, 2011. - S. 416-420
 139. CAA Vábení Kailásu : moderní povídky z Tibetu. / zost. a prekl. Kamila Hladíková, Martin Slobodník
  Praha : DharmaGaia, 2006
 140. CAB Hlasy Lhasy : básne 6. dalajlamu. / Cchangjang Gjamccho ; prekl. Martin Slobodník, Viera Prokešová
  Bratislava : Petrus, 2003
 141. CAB Mytológia : mýty, povesti a legendy. / prekl. Adela Böhmerová ... [et al.]
  Bratislava : Fortuna Print, 2006
 142. CAB Hannibal / Thomas Harris ; prekl. Martin Slobodník
  Bratislava : Ikar, 2000
 143. CAB Bod zlomu / Dick Francis ; prekl. Martin Slobodník
  Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1995
 144. CDF Vrava duchov / Lien Jang ; prekl. Martin Slobodník
  In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 49, č. 4 (2013), s. 40-42
 145. CDF Z básní šiesteho dalajlamu Cchangjang Gjamccha / Cchangjang Gjamccho ; prekl. Martin Slobodník
  In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 36, č. 2 (2000), s. 157-158
 146. CDF Pozvanie storočia / Taši Dawa ; prekl. Martin Slobodník
  In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 31, č. 1 (1995), s. 164-173
 147. CDF Fikcia / Ma Jüan ; prekl. Martin Slobodník
  In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 42, č. 1 (2006), s. 87-111
 148. EAJ Krvavé územie : Európa medzi Hitlerom a Stalinom. / Timothy Snyder ; prekl. Igor Slobodník, Martin Slobodník
  Bratislava : Premedia, 2013
 149. EAJ Mytológia : ilustrovaný sprievodca svetovými mýtmi a legendami. / prekl. Dušan Magdolen ... [et al.]
  Bratislava : Perfekt, 2006
 150. EAJ Taoizmus / Martin Palmer ; prekl. Martin Slobodník
  Bratislava : Media klub, 2001
 151. EAJ Národnostná otázka v Uhorsku / Robert William Seton-Watson ; prekl. Ľuben Urbánek ... [et al.]
  Bratislava : Slovakia Plus, 1994
 152. EDI Blum, S.D. - Jensen, L.M.: eds. China off center. Mapping the margins of the Middle Kingdom / Martin Slobodník
  In: Asian and African Studies. - Roč. 12, č. 2 (2003), s. 221-222
 153. EDI Sironi Diemberger, M.A.: Tibet. Střecha světa mezi minulostí a přítomností / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca 2. - Bratislava : Lufema, 2003. - S. 188-190
 154. EDI Liščák, V.: Taiwan / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca 2. - Bratislava : Lufema, 2003. - S. 186-188
 155. EDI Prižmúrené oko Buddhu / Martin Slobodník
  In: Literárny týždenník. - Roč. 14, č. 23 (2001), s. 10
 156. EDI Lewis, Todd T. - Riccardi, Theodore, Jr.: The Himalayas / Martin Slobodník
  In: Asian and African Studies. - Roč. 11, č. 1 (2002), s. 103
 157. EDI Krajina nebeského draka / Martin Slobodník
  In: Literárny týždenník. - Roč. 14, č. 43 (2001), s. 10
 158. EDI Songs of the SnowLion / Martin Slobodník
  In: Asian and African Studies. - Roč. 11, č. 1 (2002), s. 99-102
 159. EDI Ranní jasmín / Martin Slobodník
  In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 38, č. 1 (2002), s. 146-148
 160. EDI Žagabpa, Cipön Wangčhung Dedän: Dějiny Tibetu / Martin Slobodník
  In: Historický časopis. - Roč. 49, č. 2 (2001), s. 338-340
 161. EDI Liščák, V.: Čína. Stručná historie států / Martin Slobodník
  In: Historický časopis. - Roč. 50, č. 4 (2002), s. 677-679
 162. EDI Liščák, V.: Čína - dobrodružství hedvábné cesty / Martin Slobodník
  In: Historický časopis. - Roč. 49, č. 2 (2001), s. 350-352
 163. EDI Ružičková, E.: Picture dictionary of gestures / Martin Slobodník
  In: Asian and African Studies. - Roč. 12, č. 1 (2003), s. 103-104
 164. EDI Dawa Norbu: China's Tibet policy / Martin Slobodník
  In: Asian and African Studies. - Roč. 12, č. 1 (2003), s. 106-109
 165. EDI Shen Weirong: Leben und historische Bedeutung des ersten Dalai Lama dGe 'dun grub pa dpal bzang po (1391-1474) / Martin Slobodník
  In: Asian and African Studies. - Roč. 13, č. 1 (2004), s. 114-115
 166. EDI Süan-Cang: Zápisky o západních krajinách za velkých Tchangů / Martin Slobodník
  In: Historický časopis. - Roč. 52, č. 3 (2004), s. 576-577
 167. EDI Cieciura, Włodzimiierz: Muzułmanie chińscy [Historia, religia, toźsamość hinese Muslims. History, religion, identity] / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca. - Roč. 15, č. 1 (2016), s. 72-75
 168. EDI Lauček, Anton: Svedectvo reportáží z "krajín, kde vychádza slnko" / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca. - Roč. 11, č. 2 (2012), s. 366-369
 169. EDI Hrubý, Jakub: Sima - vládnoucí rod dynastie Jin (264-420): mocenské postavení knížat z císařského rodu a role, kterou sehrála v dějinách dynastie / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca. - Roč. 9, č. 1 (2010), s. 95-96
 170. EDI Ako tengerovia zostúpili na zem / Martin Slobodník
  In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 35, č. 3 (1999), s. 188-189
 171. EDI Kovář, J.: Asie - dynamický kontinent. Hlavní faktory a ohniska růstu / Martin Slobodník
  In: Medzinárodné otázky. - Roč. 8, č. 4,(1999), s. 118-121
 172. EDI Majster Sun: Kapitoly o vojenskom umení / Martin Slobodník
  In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 36, č. 2 (2000), s. 180-182
 173. EDI Mary Craigová: Krvavé slzy. Čínska okupace Tibetu 1951-19914; Ctihodný Bagdo: Peklo na zemi / Martin Slobodník
  In: Proglas. - Roč. 11, č. 1 (2000), s. 53-54
 174. EDI Kolmaš, Josef: Tibet / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca 4. - Bratislava : Lufema, 2005. - S. 288-290
 175. EDI Bělka, Luboš: Buddhistická eschatologie / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca 4. - Bratislava : Lufema, 2005. - S. 290-292
 176. EDI Kolmaš, J.: The ambans and assistant ambans of Tibet / Martin Slobodník
  In: Historický časopis. - Roč. 43, č. 1 (1995), s. 161-162
 177. EDI Maraini, Fosco: Skrytý Tibet / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca 4. - Bratislava : Lufema, 2005. - S. 292-294
 178. EDI Dabringhaus, Sabine: Das Qing-Imperium als Vision und Wirklichkeit - Tibet in Laufbahn und Schriften des Song Yun (1752-1835) / Martin Slobodník
  In: Asian and African Studies. - Roč. 4, č. 2 (1995), s. 222-224
 179. EDI Sok, J. F. and Bunker, E. C.: Traders and raiders on China's northern frontier / Martin Slobodník
  In: Asian and African Studies. - Roč. 7, č. 2 (1998), s. 219-224
 180. EDI Nevyretušovaný portrét Maa / Martin Slobodník
  In: Knižná revue. - Roč. 6, č. 12 (1996), s. 18
 181. EDI Bakešová, I.: Československo - Čína 1918-1949 / Martin Slobodník
  In: Historický časopis. - Roč. 46, č. 4 (1998), s. 697-698
 182. EDI Stepi vnútornej Ázie videné čínskymi očami / Martin Slobodník
  In: Rak. - Roč. 4, č. 1 (1999), s. 62-65
 183. EDI Mythos Tibet / Martin Slobodník
  In: Hieron 3/1998. - ISBN 80-967860-5-9. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1999. - S. 213-215
 184. EDI Sönam Gjalcchän: Zrcadlo králů / Martin Slobodník
  In: Historický časopis. - Roč. 47, č. 1 (1999), s. 121-124
 185. EDI Fairbank, J.K.: Dějiny Číny / Martin Slobodník
  In: Historický časopis. - Roč. 47, č. 1 (1999), s. 128-129
 186. EDI Lexikón svetových dejín / Martin Slobodník
  In: Historický časopis. - Roč. 47, č. 1 (1999), s. 165-168
 187. EDI Edward Conze: Stručné dějiny buddhismu / Martin Slobodník
  In: Hieron 2/1997. - ISBN 80-967860-2-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1998. - S. 146-147
 188. EDI Na okraj čínskeho čísla MP / Martin Slobodník
  In: Mezinárodní politika. - Roč. 22, č. 2 (1998), s. 25-26
 189. EDI Vnímanie Tibetu v Európe a v USA / Martin Slobodník
  In: Nový Orient. - Roč. 53, č. 6 (1998), s. 201-204
 190. EDI China and her neighbours borders, vision of the other, foreign policy 10th to 19th century / Martin Slobodník
  In: Asian and African Studies. - Roč. 8, č. 2 (1999), s. 227-230
 191. EDI Schwieger, Peter: Tibetische Handschriften und Blockdrucke. Teil 12 / Martin Slobodník
  In: Asian and African Studies. - Roč. 9, č. 2 (2000), s. 255
 192. EDI Cüppers, Ch. - Sorensen, Per K.: A collection of Tibetan proverbs and sayings / Martin Slobodník
  In: Asian and African Studies. - Roč. 9, č. 2 (2000), s. 256-257
 193. EDI Grünfelder, Alice: Tashi Dawa und die neuere tibetische Literatur / Martin Slobodník
  In: Asian and African Studies. - Roč. 9, č. 2 (2000), s. 257-259
 194. EDI Písať o neopísateľnom / Martin Slobodník
  In: OS. - Č. 9 (2000), s. 75
 195. EDI Krásny krčiažtek? Nie, kaša a tanky! / Martin Slobodník
  In: Literárny týždenník. - Roč. 13, č. 39 (2000), s. 10
 196. EDI Pečať indickej civilizácie / Martin Slobodník
  In: Literárny týždenník. - Roč. 13, č. 41 (2000), s. 10
 197. EDI Pleschová, Gabriela: Export do Číny a podnikanie v Číne. Skúsenosti slovenských firiem / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca 7. - Bratislava : UK, 2008. - S. 259-261
 198. EDI Liščák, Vladimír: Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca 7. - Bratislava : UK, 2008. - S. 256-258
 199. EDI Harell, S. (ed.): Cultural encounters on China's ethnic frontiers / Martin Slobodník
  In: Historický časopis. - Roč. 46, č. 4 (1998), s. 691-692
 200. EDI Schmidt-Glintzer, H.: China - Vielvölkerreich und Einheitsstaat. Von den Anfängen bis heute / Martin Slobodník
  In: Asian and African Studies. - Roč. 8, č. 2 (1999), s. 231-232
 201. EDI Shu-hui Wu: Die Eroberung von Qinghai unter Berücksichtigung von Tibet und Khams 1717-1727. Anhand der Throneingaben des Grossfeldherrn Nian Gengyao / Martin Slobodník
  In: Asian and African Studies. - Roč. 8, č. 2 (1999), s. 230-231
 202. EDI Tarthang Tulku: Starověký Tibet / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca 6. - Bratislava : UK, 2007. - S. 317-320
 203. EDI Lubošinská, Viera: Indický denník / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca 6. - Bratislava : UK, 2007. - S. 314-316
 204. EDI Suchomel, Filip - Suchomelová, Marcela, ed.: Námořní deník Erwina Dubského / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca 6. - Bratislava : UK, 2007. - S. 311-313
 205. EDI Alexandre Andreyev: Soviet Russia and Tibet / Martin Slobodník
  In: Archiv orientální. - Roč. 72, č. 3 (2004), s. 356-358
 206. EDI Di Cosmo, N.: Ancient China and its enemies / Martin Slobodník
  In: Asian and African Studies. - Roč. 13, č. 2 (2004), s. 225-227
 207. EDI Lubošinská, Viera: Indický denník / Martin Slobodník
  In: Nový Orient. - Roč. 63, č. 1 (2008), s. 33
 208. EDI Bakešová, I. - Fürst, R. - Heřmanová, Z.: Dějiny Taiwanu / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca 3. - Bratislava : Lufema, 2004. - S. 179-182
 209. EDI Deák, D. - Bucková, M., ed.: Stav výskumu a výučby mimoeurópskych kultúr na Slovensku / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca 3. - Bratislava : Lufema, 2004. - S. 182-184
 210. EDI Kolmaš, J.: Suma tibetského písemnictví / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca 3. - Bratislava : Lufema, 2004. - S. 184-186
 211. EDI Lužný, D.: Zelení bódhisattvové. Sociálně a ekologicky angažovaný buddhismus / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca 3. - Bratislava : Lufema, 2004. - S. 189-191
 212. EDI Dalajlama: Stezka k probuzení. Esence zušlechtěného zlata / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca 3. - Bratislava : Lufema, 2004. - S. 186-188
 213. EDI Bělka, L.: Tibetský buddhismus v Burjatsku / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca 1. - ISBN 80-89058-05-1. - Bratislava : Lufema, 2002. - S. 121-123
 214. EDJ Vedecká dráha na pomedzí sinica a tibetica k životnému jubileu profesora Josefa Kolmaša / Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca 2. - Bratislava : Lufema, 2003. - S. 23-27
 215. EDJ Cena pre Tibet 14. dalajláma a Nobelova cena za mier / Martin Slobodník
  In: Historická revue. - Roč. 25, č. 11 (2014), s. 32-33
 216. EDJ Tibet v kroji alebo v prášku / Martin Slobodník
  In: Literárny týždenník. - Roč. 14, č. 43 (2001), s. 4
 217. EDJ Huntington a východná Ázia / Martin Slobodník
  In: Literárny týždenník. - Roč. 14, č. 40 (2001), s. 3
 218. EDJ Čína a Taiwan nejasné perspektívy / Martin Slobodník
  In: Listy SFPA. - Roč. 4, apríl (2001), s. 9
 219. EDJ Prečo sa upaľujú mnísi? / Martin Slobodník
  In: Týždeň. - Roč. 9, č. 46 (2012), s. 57-59
 220. EDJ Ein Volk begehrt auf und verliert im Kampf seine Galionsfigur / aut. interv. Deborah Darnhofer ; účast interv. Martin Slobodník
  In: Tiroler Tageszeitung [elektronický zdroj]. - (5.4.2011), s. [4 s.] [online]
 221. EDJ Inthronisierung des 7. Gungthang Rinpoche / Martin Slobodník
  In: China Heute. - Roč. 25, č. 4-5 (2006), s. 131-132
 222. EDJ Štrnásty dalajláma / Martin Slobodník
  In: Literárny týždenník. - Roč. 13, č. 37 (2000), s. 9
 223. EDJ Prostredníctvom poviedky tibetského autora- [inc.] / Martin Slobodník
  In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 31, č. 1 (1995), s. 164-166
 224. EDJ Prekladatelia a tlmočníci na Ďalekom východe / Martin Slobodník
  In: Literárny týždenník. - Roč. 9, č. 1 (1996), s. 8-9
 225. EDJ Losar v Labrangu novoročné oslavy v Tibete / Martin Slobodník
  In: Nový Orient. - Roč. 51, č. 4 (1996), s. 130-136
 226. EDJ Ma Jüan je jedným z najvýznamnejších čínskych spisovateľov- / Martin Slobodník
  In: Revue svetovej literatúry. - Roč. 42, č. 1 (2006), s. 88-90
 227. EDJ Čínsky Tibet / Martin Slobodník
  In: Literární noviny. - Roč. 19, č. 11 (2008), s. 9
 228. EDJ Vzťahy v slepej uličke / Martin Slobodník
  In: Sme. - Roč. 16, č. 713 (2008), s. 31
 229. EDJ Ako ďalej v Tibete? / Martin Slobodník
  In: Slovo. - Roč. 10, č. 12-13 (2008), s. 8
 230. EDJ Amdo - nepokojná periféria / Martin Slobodník
  In: Týždeň. - Roč. 5, č. 13 (2008), s. 40-43
 231. EDJ Tibet v slepej uličke / Martin Slobodník
  In: Týždeň. - Roč. 8, č. 45 (2011), s. 32-33
 232. EDJ Vynes na horu svoj šíp / Martin Slobodník
  In: Brejk. - Č. 8 (2008), s. 20-27
 233. FAI Našinec v Oriente : cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Afrike (19. stor. - 1. pol. 20. stor.). / ed. Martin Slobodník
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 234. FAI Miscellanea Asiae Orientalis Slovaca / ed. Martin Slobodník, Ľuboš Gajdoš
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 235. FAI Súčasné podoby súfizmu od Balkánu po Čínu / ed. Dušan Deák ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 236. FAI 95 rokov Filozofickej fakulty UK : pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. / ed. Martin Slobodník, Marta Glossová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 237. FAI Li Šun-ta stavia dom : čínske poviedky 70. a 80. rokov 20. storočia. / zost. Martin Slobodník
  Bratislava : Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT, 2008
 238. FAI Talking literature: essays on Chinese and Biblical writings and their interaction / ed. Raoul David Findeisen, Martin Slobodník
  Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2013
 239. FAI Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii / ed. Martin Slobodník, Attila Kovács
  Bratislava : Chronos, 2006
 240. FAI Eastern Christianity, Judaism and Islam between the death of Muhammad and Tamerlane (632-1405) / ed. Marián Gálik, Martin Slobodník
  Bratislava : Ústav orientalistiky SAV, 2011
 241. FAI Fascinácia a (ne)poznanie : kultúrne strety Západu a Východu. / ed. a aut. úv. Martin Slobodník, Gabriel Pirický
  Bratislava : Chronos, 2003
 242. GII Smutný výhľad pre Tibet / Martin Slobodník
  In: Sme. - Roč. 17, č. 58 (2009), s. 27
 243. GII Medzinárodná sinologická konferencia v Smoleniciach / Radovan Škultéty, Martin Slobodník
  In: Studia orientalia Slovaca 2. - Bratislava : Lufema, 2003. - S. 177-181
 244. GII Nie som hľadač vysnívaných rajov / aut. interv. Peter Holka ; účast. interv. Martin Slobodník
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 57, č. 13 (2009), s. 9-10
 245. GII Sin-ťiang nočná mora pekinskej vlády / Martin Slobodník
  In: Sme. - Roč. 17, č. 157 (2009), s. 27
 246. GII Na východe nič nové / Martin Slobodník
  In: Sme. - Roč. 20, č. 258 (2012), s. 17
 247. GII Kto je najmocnejší Číňan Si Ťin-pching / Martin Slobodník
  In: Týždeň. - Roč. 9, č. 47 (2012), s. 64
 248. GII Siedmy seminár Medzinárodnej asociácie tibetológov / Martin Slobodník
  In: Slovak review. - Roč. 4, č. 2 (1995), s. 189-191
 249. GII Správa o ceste do centrálneho Tibetu (jar 1998) / Martin Slobodník
  In: Hieron 3/1998. - ISBN 80-967860-5-9. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1999. - S. 202-205
 250. GII Mandala v Šamoríne / Martin Slobodník
  In: Dalajláma na Slovensku - lákavá cesta láskavosti. - Bratislava : Západoslovenské tlačiarne, 2000. - S. 58-63
 251. GII Číňania nie sú bytosti z inej planéty Čína a problémy. O politike v krajine olympiády hovoríme so sinológom Martinom Slobodníkom / účast. interv. Martin Slobodník ; aut. interv. Roman Moravčík
  In: Hospodárske noviny. - príl. Čína dnes. Roč. 16, č. 154 (2008), s. 21