Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Svet reklamy : reklama a inzercia v slovenskej periodickej tlači v období podunajskej monarchie. / Danuša Serafínová
  Bratislava : Book & book, 2008
 2. AAB Dejiny slovenskej katolíckej žurnalistiky : vývoj slovenskej katolíckej žurnalistiky od predchodcov po súčasnosť a jej predstavitelia. / Danuša Serafínová, Imrich Gazda
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 3. AAB Dejiny slovenského novinárstva : vývoj novinárstva na Slovensku v kontexte podunajskej monarchie. / Wolfgang Duchkowitsch ... [et al.]
  Ružomberok : Katolícka univerzita, 2007
 4. ABD Komerčná inzercia z obdobia monarchie / Danuša Serafínová
  In: Reklama 09 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970247-0-3. - Bratislava : Book & book, 2009. - S. 25-46
 5. ABD História a súčasnosť slovenskej žurnalistiky / Danuša Serafínová, Jozef Vatrál
  In: Slovacicum : kapitoly z dejín slovenskej kultúry. - ISBN 80-88880-56-4. - Bratislava : AEP, 2004. - S. 283-323
 6. ACD Reklama a inzercia v novinách (od prvých inzerátov po zlatý vek komerčnej inzercie) / Danuša Serafínová
  In: Marketingová komunikácia. - ISBN 978-80-969099-5-7. - Bratislava : Book & book, 2007. - S. 61-83
 7. ADE Wiener Werbung in Pressburg 1870-1918 / Danuša Serafínová, Jozef Vatrál
  In: Medien & Zeit. - Roč. 19, č. 2 (2004), s. 10-16
 8. ADF K jazyku prostriedkov masovej informácie / Danuša Serafínová
  In: Sešity novináře. - Roč. 23, č. 2 (1989), s. 35-56
 9. ADF Výber zo slovenských časopisov druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia (1) / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 50, č. 1-2 (2007), s. 131-138
 10. ADF Frazeologizmy v podnikovej tlači / Danuša Serafínová
  In: Podniková tlač. - Roč. 12, č. 2 (1984), s. 27-40
 11. ADF Výber zo slovenských časopisov druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia (2) / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 50, č. 3-4 (2007), s. 125-129
 12. ADF Komerčná inzercia v Dennici a Živene / Danuša Serafínová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 2, č. 4 (2007), s. 6-9
 13. ADF K niektorým aspektom využitia frazeológie v denníkoch Práca a Smena / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 25, č. 1 (1982), s. 32-40
 14. ADF Frazeológia v týždenníkoch / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 28, č. 1 (1985), s. 26-32
 15. ADF Čriepky z najstaršej slovenskej katolíckej periodickej tlače / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 47, č. 1-2 (2004), s. 132-136
 16. ADF Pešťbudínske vedomosti a nové slovenské národné aktivity / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 47, č. 3-4 (2004), s. 292-296
 17. ADF Frazémy v televízii / Jozef Mlacek, Danuša Serafínová
  In: Kontakt. - Roč. 10, č. 5 (1984), s. 2-19
 18. ADF Slovenská krajanská tlač pred rokom 1918 / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 51, č. 1-2 (2008), s. 122-128
 19. ADF Dobové žriedlo osvety a vzdelanosti / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 45, č. 3-4 (2002), s. 292-296
 20. ADF Informovať, poučiť i pobaviť čitateľa / Danuša Serafínová, Jozef Vatrál
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 45, č. 1-2 (2002), s. 144-147
 21. ADF Štúrove prvé slovenské politické noviny a Hurbanov pohľad na vedu, umenie a literatúru / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 46, č. 1-2 (2003), s. 143-150
 22. ADF Daniel G. Lichard a viedenské Slovenské noviny / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 46, č. 3-4 (2003), s. 300-305
 23. ADF Pressburger Zeitung história a súčasnosť / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 57, č. 1-2 (2014), s. 4-16
 24. ADF K deväťdesiatinám Dr. Huga Portischa – rakúskeho žurnalistu európskeho formátu / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 60, č. 1-2 (2017), s. 3-7
 25. ADF Poučenie z Hurbana a jeho makroeseje Slovensko a jeho život literárny / Miloš Horváth
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 60, č. 1-2 (2017), s. 8-16
 26. ADF Žurnalistické žánre vo Francúzsku (1) / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 39, č. 2 (1996), s. 131-140
 27. ADF Žurnalistické žánre vo Francúzsku (2) / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 40, č. 1 (1997), s. 57-64
 28. ADF Katolícki kňazi v slovenskej žurnalistike pred rokom 1918 / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 55, č. 3-4 (2012), s. 18-28
 29. ADF Žurnalistické žánre vo Francúzsku (3) komentujúce žánre / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 40, č. 2 (1997), s. 149-156
 30. ADF Liberálne a agrárne orientovaná slovenská tlač do roku 1918 / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 49, č. 1-2 (2006), s. 68-74
 31. ADF Médiá a publikum - pohľad do histórie / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 49, č. 3-4 (2006), s. 252-260
 32. ADF Začiatky sociálnodemokratickej robotníckej tlače na Slovensku / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 49, č. 3-4 (2006), s. 293-298
 33. ADF "Belle Époque" (1871-1914) a transformácia žurnalistiky v európskom kontexte / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 52, č. 1-2 (2009), s. 23-33
 34. ADF Národ, národný, národnie- / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 48, č. 1-2 (2005), s. 138-145
 35. ADF Tlač slovenského katolíckeho prúdu do roku 1918 / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 48, č. 3-4 (2005), s. 297-304
 36. AEC L´Europe et le journalisme éléments historiques / Danuša Serafínová
  In: Les journalistes et l´Europe. - ISBN 978-2-8027-2710-1. - Bruxelles : Bruylant, 2009. - S. 9-21
 37. AEC L´expression de la diversité en Europe centrale et orientale / Danuša Serafínová
  In: L´expression de la diversité culturelle : un enjeu mondial. - ISBN 978-2-8027-4078-0. - Bruxelles : Bruylant, 2013. - S. 39-44
 38. AED Z histórie periodík s názvom "slovenské" z obdobia monarchie a prvej ČSR / Danuša Serafínová
  In: Studia Academica Slovaca 40. - ISBN 978-80-223-3068-8. - Bratislava : UK, 2011. - S. 277-290
 39. AED Mediálne právo na Slovensku - história a súčasnosť / Danuša Serafínová, Jozef Vatrál
  In: Studia Academica Slovaca 37. - ISBN 978-80-89236-46-67. - Bratislava : Stimul, 2008. - S. 257-267
 40. AED Transformácia periodickej tlače na Slovensku po roku 1989 / Danuša Serafínová, Jozef Vatrál
  In: Studia Academica Slovaca 38. - ISBN 978-80-223-2667-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 307-317
 41. AED Biskup Ján Vojtaššák - spoluzakladateľ, redaktor a vydavateľ mesačníka Svätá rodina / Danuša Serafínová
  In: Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. - ISBN 978-80-89170-41-8. - Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2012. - S. 440-446
 42. AED Die Pressburger Presse in der theresianischen und in der josephinischen Zeit (1740 bis 1790) / Danuša Serafínová
  In: Žurnalistika 25-26. - ISBN 80-223-1685-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 41-51
 43. AED Periodiká s názvom Cyril a Metod v dejinách slovenskej žurnalistiky / Danuša Serafínová
  In: Studia Academica Slovaca 42. - ISBN 978-80-223-3448-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 113-123
 44. AED Súčasná francúzska periodická tlač / Danuša Serafínová
  In: Žurnalistika 19-20/1991-92. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1993. - S. 95-110
 45. AED Reklama v Bratislave na konci dvoch storočí / Danuša Serafínová
  In: Studia Academica Slovaca 25. - ISBN 80-85697-31-9. - Bratislava : Stimul, 1996. - S. 194-204
 46. AED Die deutschsprachige Presse im Archiv der Stadt Bratislava / Danuša Serafínová
  In: Žurnalistika 23-24/1996-97. - ISBN 80-223-1169-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1997. - S. 125-136
 47. AED K jubileu Presssburger Zeitung periodiká majú svoje osudy / Danuša Serafínová
  In: Studia Academica Slovaca 28. - ISBN 80-88982-02-2. - Bratislava : Stimul, 1999. - S. 164-177
 48. AED Šoltésovej Živena v roku 1910 / Danuša Serafínová, Jozef Vatrál
  In: Studia Academica Slovaca 39. - ISBN 978-80-223-2881-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 227-234
 49. AED Terézia Vansová a Dennica / Danuša Serafínová
  In: Studia Academica Slovaca 36. - ISBN 978-80-89236-23-7. - Bratislava : Stimul, 2007. - S. 257-270
 50. AED Komerčná inzercia v slovenských denníkoch a týždenníkoch v 20. a 30. rokoch 20. storočia / Danuša Serafínová
  In: Studia Academica Slovaca 35. - ISBN 80-89236-11-1. - Bratislava : Stimul, 2006. - S. 265-276 (+ 21 obr.)
 51. AED Anton Štefánek - novinár, publicista / Danuša Serafínová
  In: Anton Štefánek - vedec, politik, novinár. - ISBN 978-80-85544-71-8. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2011. - S. 244-255
 52. AEE Les médias en Slovaquie de 1993 a nos jours / Gilles Rouet ... [et al.]
  In: Annuaire francais de relations internationales, vol. 8. - ISBN 978-2-8027-2382-0. - Bruxelles : Bruylant, 2007. - S. 926-945
 53. AFD Kvalita v žurnalistike z pohľadu pedagóga a študentov / Danuša Serafínová
  In: Kvalitatívny výskum médií. - ISBN 978-80-8084-231-4. - Ružomberok : KU, 2007. - S. 58-64
 54. AFD Periodická tlač na Slovensku po roku 1989 / Danuša Serafínová
  In: Vývoj žurnalistiky na Slovensku po 17. novembri 1989. - ISBN 80-8084-003-2. - Ružomberok : Katolícka univerzita, 2004. - S. 9-18
 55. AFD Podoby žurnalistov v premenách času - francúzski žurnalisti od predchodcov po etablovanie žurnalistickej profesie (12. storočie - začiatok 20. storočia) / Danuša Serafínová
  In: Žurnalistika, médiá, spoločnosť 3-4 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-116-8. - Bratislava : STIMUL, 2014. - S. 9-30 [online]
 56. AFD Problematika migrantov v rakúskom denníku Kurier / Danuša Serafínová
  In: Žurnalistika, médiá, spoločnosť 5. - ISBN 978-80-8127-123-6. - Bratislava : STIMUL, 2015. - S. 31-46
 57. AFD Problematika rodiny na stránkach periodík Živena a Svätá rodina v rokoch 1910-1938 / Danuša Serafínová
  In: Rodina a médiá. - ISBN 978-80-8084-421-9. - Ružomberok : KU, 2009. - S. 207-217
 58. AFD Úvodné state v Štúrových Slovanskích národňích novinách = Leading articles in Štúr´s newspaper Slovenskje narodnje novini / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 58, č. 3-4 (2015), s. 6-15
 59. AFD Daniel Gabriel Lichard - prvý slovenský profesionálny novinár / Danuša Serafínová
  In: Daniel Gabriel Lichard. - ISBN 978-80-971141-2-1. - Trnava : Úrad TTSK, 2012. - S. 44-54
 60. AFD Redaktori, spolupracovníci a dopisovatelia Slvenskích národňích novín = Editors, collaborators and corespondents of Slovenskje narodnje novini / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 58, č. 3-4 (2015), s. 46-53
 61. AFD Des populations á considérer en Europe et dans le monde conclusions et perspectives / Danuša Serafínová, Michel Mathien
  In: L´expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale. - ISBN 978-2-8027-3801-5. - Bruxelles : Bruylant, 2013. - S. 387-401
 62. AFD L´expression médiatique de la diversité culturelle en Slovaquie au regard du passé / Danuša Serafínová
  In: L´expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale. - ISBN 978-2-8027-3801-5. - Bruxelles : Bruylant, 2013. - S. 95-108
 63. AFD Otázky žurnalistiky - časopis pre teóriu, výskum a prax masovej komunikácie / Danuša Serafínová
  In: 60 rokov vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Slovensku [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-090-1. - Bratislava : STIMUL, 2013. - S. 62-76 [CD-ROM]
 64. AFD K začiatkom kreativity v reklame a komerčnej inzercii na príkladoch z historickej periodickej tlače / Danuša Serafínová
  In: Kreativita v reklame. - ISBN 80-89220-54-1. - Trnava : UCM, 2006. - S. 37-49
 65. AFD Andrej Vrbacký a Národná Jednota / Danuša Serafínová
  In: Preklad ako kultúrna a literárna misia. - ISBN 978-80-223-2785-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 19-26
 66. AFD Problematika krajín Európskej únie v rakúskej dennej tlači / Danuša Serafínová ... [et al.]
  In: Problematika krajín Európskej únie v rakúskych a slovenských médiách. - ISBN 80-8084-051-2. - Ružomberok : Katolícka univerzita, 2005. - S. 19-37
 67. AFD História médií a medializácia histórie predmet výskumu / Danuša Serafínová
  In: Vedeckovýskumné dimenzie žurnalistickej komunikácie. - ISBN 80-8084-052-0. - Ružomberok : Katolícka univerzita, 2005. - S. 105-115
 68. AFD Žurnalistické aktivity Jána Čaploviča po 2. svetovej vojne / Danuša Serafínová
  In: Studia bibliographica Posoniensia 1. - ISBN 978-80-89303-01-4. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2007. - S. 44-54
 69. BAB Pressburger Zeitung : Nutz und Lust. / Danuša Serafínová
  Bratislava : Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 1999
 70. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 1. zv. : A-Belk. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1999
 71. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 3. zv. : Č - Eg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2003
 72. BAB Pressburger liebste Waren & Dienste : Wiener und weitere Annoncen in der Pressburger deutschsprachigen Presse 1870 bis 1918. / Danuša Serafínová, Jozef Vatrál
  Bratislava : SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2004
 73. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 2. zv. : Bell-Czy. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2001
 74. BAB Slovensko-francúzsky slovník / Jozef Škultéty ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992
 75. BAB Gramatika francúzštiny v kocke / Danuša Serafínová
  Bratislava : Alfa, 1992
 76. BAB Terminologický slovník žurnalistiky : slovensko-česko-rusko-anglicko-nemecko-francúzsky. / Danuša Serafínová ... [et al.]
  Bratislava : Alfa, 1989
 77. BAB Malá encyklopédia žurnalistiky / Spracoval kolektív autorov
  Bratislava : Obzor, 1982
 78. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, 5. zv. : Galb-Hir. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2007
 79. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 4. zv. : Eh-Gala. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2005
 80. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 6. zv., His - Im. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010
 81. BCI Parlons slovaque, ou, Les amis de l'internet : guide pour les étudiants francophones. / Peter Baláž, Danuša Serafínová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2000
 82. BCI Parlons slovaque, ou, Les amis de l'internet : guide pour les étudiants francophones. / Peter Baláž, Danuša Serafínová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2002
 83. BCI Parlons slovaque, ou, Les amis de l'internet - 1 : exercises de grammaire complémentaires. / Peter Baláž, Danuša Serafínová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 84. BCI Dejiny svetového novinárstva 2 : dejiny francúzskeho novinárstva. / Danuša Serafínová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1994
 85. BCI Dejiny svetového novinárstva 4 : dejiny nemeckého novinárstva. / Danuša Serafínová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1999
 86. BCI Parlons slovaque, ou, Les amis de l'internet : guide pour les étudiants étrangers. / Peter Baláž, Danuša Serafínová
  Bratislava : SAS, 1999
 87. BCI Náčrt dejín slovenskej žurnalistiky / Danuša Serafínová, Jozef Vatrál
  Ružomberok : Katolícka univerzita, 2005
 88. BCI Náčrt dejín svetovej žurnalistiky / Danuša Serafínová, Juraj Vojtek
  Ružomberok : Katolícka univerzita, 2005
 89. BCI Parlons slovaque, ou, Les amis de l'internet : guide pour les étudiants francophones. / Peter Baláž, Danuša Serafínová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2007
 90. BDE La formation universitaire des journalistes - par la rétrospective vers la perspective / Danuša Serafínová
  In: Biuletyn edukacji medialnej. - Č. 1 (2008), s. 80-86
 91. BDE Gegenwart und Perspektiven Forschungstätigkeit am Lehrstuhl für Journalismus der Comenius-Universität in Bratislava / Danuša Serafínová
  In: Medien & Zeit. - Roč. 18, č. 3 (2003), s. 23-25
 92. BDF Novinárske školstvo vo Francúzsku / Danuša Serafínová
  In: Novinoveda. - Č. 2 (1988), s. 54-62
 93. BDF Ako ďalej so vzdelávaním novinárov? postgraduálne vzdelávanie žurnalistov vo Francúzsku / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 36, č. 2 (1993), s. 98-101
 94. BDF K jubileu Katolíckych novín / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 52, č. 3-4 (2009), s. 132-141
 95. BEC Komparácia študijných programov katedier žurnalistiky sekulárnej a katolíckej univerzity / Danuša Serafínová
  In: Media w wychowaniu chrześcijańskim. - ISBN 978-83-7363-982-9. - Lublin : Wud. KUL, 2010. - S. 251-258
 96. BED Viacjazyčnosť v okresných a podnikových novinách / Danuša Serafínová
  In: Jazyková politika a jazyková kultúra. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 1986. - S. 138-141
 97. BED Sasistická krajina žurnalistickým perom / Danuša Serafínová
  In: 40 rokov Studia Academica Slovaca. - ISBN 80-223-1982-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 69-77
 98. BEF Dve poznámky k otázke zrozumiteľnosti / Danuša Serafínová
  In: Zrozumiteľnosť novinárskych výpovedí ako predpoklad ich účinnosti. - Bratislava : Novinársky študijný ústav, 1986. - S. 78-81
 99. BEF Informačné servisy Austria Presse Agentur (APA) / Danuša Serafínová
  In: Agentúrna žurnalistika teoreticky i prakticky. - Bratislava : TASR-Slovakia, 1996. - S. 92-95
 100. BEF An der Schwelle eines Jahrtausends = Na prahu jedného tisícročia / Danuša Serafínová
  In: Journalismus an der Schwelle zum dritten Jahrtausend = Žurnalistika na prahu tretieho tisícročia. - ISBN 80-968096-0-1. - Bratislava : Pro Lingua, 1998. - S. 10-14
 101. BEF Príbeh jedného života a jednej žurnalistiky / Danuša Serafínová
  In: Kroky slov. - ISBN 978-80-8155-024-9. - Žilina : Eurokódex, 2013. - S. 295-300
 102. BEF Jubileá Pressburger Zeitung (14.7.1764 - 25.8.1929) / Danuša Serafínová
  In: Zborník Slovenského národného múzea. Roč. 93 : História 39. - ISBN 80-8060-039-2. - Bratislava : SNM-Historické múzeum, 1999. - S. 5-17
 103. CAB Krvavá omša / Juliette Benzoni ; prekl. Danuša Serafínová
  Bratislava : Remedium, 2002
 104. CAB Cisárova perla / Juliette Benzoni ; prekl. Viera Štetinová, Danuša Serafínová
  Bratislava : Remedium, 2002
 105. CAB Stopa po narkomanovi / Anatol Feid ; prekl. Danuša Serafínová
  Bratislava : Alfa konti, 1997
 106. DAI Francúzska spoločnosť a jej tlač za 3. republiky (1870-1940) / Danuša Serafínová
  Bratislava : [s.n.], 1994
 107. EDI Signitzer, B.: Massenmedien in Österreich / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 24, č. 3 (1981), s. 51-53
 108. EDI Užitočná publikácia / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 51, č. 1-2 (2008), s. 90-91
 109. EDI Súborné dielo z oblasti frazeológie / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 51, č. 1-2 (2008), s. 92-93
 110. EDI Komunikácia a masmédiá / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 34, č. 3-4 (1991), s. 76-78
 111. EDI Vzdelávanie právom i potrebou / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 34, č. 2 (1991), s. 48-51
 112. EDI Francúzske skúsenosti / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 36, č. 3 (1993), s. 177-182
 113. EDI Informácia písaná obrazmi / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 35, č. 3 (1992), s. 176-179
 114. EDI Vizualizácia informácií v tlači / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 37, č. 2 (1994), s. 152-154
 115. EDI Ja Toscani. Toscan- / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 39, č. 3 (1996), s. 254-257
 116. EDI O novinárstve / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 55, č. 3-4 (2012), s. 61-62
 117. EDI Prínosná publikácia na Katedre žurnalistiky FF UK / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 41, č. 1 (1998), s. 74-76
 118. EDI Jubilantov komplexný pohľad / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 49, č. 1-2 (2006), s. 58-62
 119. EDI Od tamtamov po internet / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 52, č. 3-4 (2009), s. 106-108
 120. EDI Slovenský mediálny systém / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 48, č. 3-4 (2005), s. 280-281
 121. EDJ 300 Jahre des Journalismus in Österreich : Denkwürdigkeiten bis zur Pressefreiheit 1918. / Wolfgang Duchkowitsch ; prekl. Danuša Serafínová
  Ružomberok : Katolícka univerzita, 2007
 122. EDJ Európsky mediálny priestor a "spoločenstvo osudov" / Renaud de la Brosse ; prekl. Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 48, č. 3-4 (2005), s. 173-181
 123. EDJ Najobľúbenejšie tovary a služby Peršporčanov viedenské a iné inzeráty v prešporslek tlači v nemčine v rokoch 1870 až 1918 / prekl. Danuša Serafínová, Jozef Vatrál
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 47, č. 3-4 (2004), s. 227-238
 124. EDJ Tlačiari slovenskej periodickej tlače do roku 1918 / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 51, č. 3-4 (2008), s. 179-184
 125. EDJ Úvod / aut. úv. Danuša Serafínová
  In: Nové smery vo vzdelávaní žurnalistov a v masovej komunikácii. - ISBN 80-967032-0-X. - Bratislava : CGS MIXET, 1993. - S. 11
 126. EDJ Ako ďalej so vzdelávaním novinárov? postgraduálne vzdelávanie žurnalistov v Nemecku / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 36, č. 1 (1993), s. 40-42
 127. EDJ Radio France Internationale / prekl. Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 38, č. 2 (1995), s. 163-169
 128. EDJ Terminologický slovník agentúrnej žurnalistiky / Danuša Serafínová
  In: Agentúrna žurnalistika teoreticky i prakticky. - Bratislava : TASR-Slovakia, 1996. - S. 114-153
 129. EDJ Partnerské spravodajské agentúry / spracovala Svetlana Hlavčáková, Danuša Serafínová
  In: Agentúrna žurnalistika teoreticky i prakticky. - Bratislava : TASR-Slovakia, 1996. - S. 101-108
 130. EDJ Zastavenie obrazov alebo cvičenia proti moci / Jean Francois Sterquel ; prekl. Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 40, č. 3 (1997), s. 245-246
 131. EDJ Medzi obchodom a morálkou. Možnosti a hranice mediálnej etiky / Ludwig Hasler ; prekl. Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 40, č. 3 (1997), s. 177-183
 132. EDJ Strážcovia smerom dovnútra i navonok? problémy žurnalistickej samokontroly na príklade švajčiarskej tlačovej rady / Roger Blum ; prekl. Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 40, č. 3 (1997), s. 183-189
 133. EDJ Štandardy tlačového práva v právnom rozhodovaní európskeho súdneho dvora pre ľudské práva systém slobody prejavu v zmysle článku 10 Európskej konvencie pre ľudské práva-EMRK / Markus Scheffer ; prekl. Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 40, č. 3 (1997), s. 190-196
 134. EDJ Kauzy z etiky v komunikácii Prípadové štúdie z Bulharska / Minka Zlateva ; prekl. Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 44, č. 3-4 (2001), s. 313-316
 135. EDJ Vysokoškolské vzdelávanie novinárov vo svete / Juraj Vojtek, Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 34, č. 1 (1991), s. 45-51
 136. EDJ Damoklova obrazovka moment napätého očakávania, televízia, získavanie informácií / Marie-Claude Taranger ; prekl. Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 36, č. 4 (1993), s. 199-206
 137. EDJ Zosúladenie francúzskej mediálnej legislatívy so smernicou "Televízia bez hraníc" / Loic Tailllanter ; prekl. Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 41, č. 1 (1998), s. 19-22
 138. EDJ Prerušené kontinuum / prekl. Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 42, č. 1 (1999), s. 77-78
 139. EDJ Autonómna žurnalistika neopatrné priblíženie sa k (ne)téme dnešnej publicistiky a vedy o komunikácii / prekl. Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 42, č. 2 (1999), s. 162-166
 140. EDJ Sloboda tlače a koncentrácia médií vo Francúzsku / Gilles Rouet ; prekl. Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 49, č. 3-4 (2006), s. 238-245
 141. EDJ Daniel Gabriel Lichard und Slovenské noviny / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 53, č. 1-2 (2010), s. 112-115
 142. FAI Mediálne právo a mediálna etika - na pomoc či na prekážku? = Medienrecht und Medienethik - Hilfen oder Hürden? : zborník zo švajčiarsko-slovenského mediálneho fóra. / zost. Danuša Serafínová
  Bratislava : PRO LINGUA, 1997
 143. FAI L´expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale / ed. Danuša Serafínová, Michel Mathien
  Bruxelles : Bruylant, 2013
 144. FAI Journalismus an der Schwelle zum dritten Jahrtausend / zodp. red. a zost. Danuša Serafínová
  Bratislava : PRO LINGUA, 1998
 145. FAI Vedeckovýskumné dimenzie žurnalistickej komunikácie / zost. Danuša Serafínová
  Ružomberok : Katolícka univerzita, 2005
 146. GII Informácia na prahu digitálneho mediálneho veku / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 43, č. 4 (2000), s. 355-356
 147. GII Nová učebná pomôcka / Danuša Serafínová
  In: Fórum. - Roč. 6, č. 6 (1995), s. 4
 148. GII Prospešná spolupráca s Parížom / Danuša Serafínová
  In: Fórum. - Roč. 6, č. 1 (1995), s. 5
 149. GII Skúsenosti zo stáže vo Francúzsku / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 39, č. 1 (1996), s. 79-81
 150. GII Mediálne právo a mediálna etika - na pomoc či na prekážku? / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 40, č. 3 (1997), s. 246-247
 151. GII Sekretariát redakcie : od rukopisu po zrkadlo. / Louis Guéry ; prekl. Danuša Serafínová, Jozef Vatrál
  Bratislava : [s.n.], 1995
 152. GII Danuša Serafínová / aut. interv. Tomáš Hallon ; účast. interv. Danuša Serafínová
  In: Šesťdesiat interview : zborník rozhovorov k 60. výročiu založenia Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-8127-065-9. - Bratislava : Mass-Media-Science, 2012. - S. 61
 153. GII Otázky žurnalistiky (Questions of journalism) / Danuša Serafínová
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 53, č. 1-2 (2010), s. 135-136