Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. ABB Stredoveká Trnava / Juraj Roháč
  In: Dejiny Trnavy. - Bratislava : Obzor, 1988. - S. 34-72 [3 AH]
 2. ABB Stredoveká Trnava / Juraj Roháč
  In: Dejiny Trnavy, zv. 1.. - ISBN 978-80-970498-5-0. - Trnava : Mesto Trnava, 2010. - S. 83-149
 3. ADF História Trnavy v zrkadle storočí Trnava v 15. storočí. 2. časť / Juraj Roháč
  In: Kultúra a život Trnavy. - Roč. 18, č. 5 (1987), s. 17-19
 4. ADF História Trnavy v zrkadle storočí Trnava v 15. storočí. 1. časť / Juraj Roháč
  In: Kultúra a život Trnavy. - Roč. 18, č. 4 (1987), s. 17-19
 5. ADF História Trnavy v zrkadle storočí Trnava v 13. storočí / Juraj Roháč
  In: Kultúra a život Trnavy. - Roč. 18, č. 2 (1987), s. 17-19
 6. ADF História Trnavy v zrkadle storočí Trnava v 14. storočí / Juraj Roháč
  In: Kultúra a život Trnavy. - Roč. 18, č. 3 (1987), s. 17-19
 7. ADF Trnava v našich dejinách / Juraj Roháč
  In: Kultúra a život Trnavy. - Roč. 19, mim. č. (1988), s. 5-10
 8. ADF História Trnavy v zrkadle storočí Privilégiá mesta Trnavy / Juraj Roháč
  In: Kultúra a život Trnavy. - Roč. 19, č. 5 (1988), s. 17-20
 9. ADF História Trnavy v zrkadle storočí trnavské mestské privilégium z roku 1238 / Juraj Roháč
  In: Kultúra a život Trnavy. - Roč. 19, č. 3 (1988), s. 17-19
 10. ADF Trnavské mestské privilégium z roku 1238 / Juraj Roháč
  In: Vlastivedný časopis. - Roč. 37, č. 1 (1988), s. 11-13
 11. ADF Profil absolventa archívnictva (a jeho premeny vo vývoji tohto študijného odboru na FF UK v Bratislave) / Juraj Roháč
  In: Dejiny [elektronický zdroj]. - Č. 1 (2013), s. 78-83 [online]
 12. ADF Menovacie procesy biskupov a obsadzovanie Rožňavského biskupstva / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 35, č. 2 (2000), s. 72-94
 13. AED Vinice Trnavčanov v Malých Karpatoch v stredoveku - zdroj príjmov a problémov / Juraj Roháč
  In: Vinicola Carpathensis : (k 65. narodeninám univ. prof. PhDr. Jozefa Baďuríka, CSc.). - ISBN 978-80-8127-026-0. - Bratislava : Stimul, 2011. - S. 47-56
 14. AED Židia v dejinách Trnavy problém interpretácie falza o vyhnaní Židov / Juraj Roháč
  In: Judaica et holocaustica 3. - ISBN 978-80-8127-050-5. - Bratislava : Stimul, 2012. - S. 100-112
 15. AED Spisy k menovacím procesom uhorských biskupov a ich výpovedná hodnota / Juraj Roháč
  In: Historica 49 : zborník k 65. narodeninám profesora Leona Sokolovského. - ISBN 978-80-223-3921-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 226-238
 16. AED Trnava - významné stredisko domáceho i zahraničného obchodu v stredoveku / Juraj Roháč
  In: Studia Academica Slovaca 39. - ISBN 978-80-223-2881-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 175-187
 17. AED Processus consistoriales a diecézy v Uhorsku / Juraj Roháč
  In: Historica 45. - ISBN 80-223-1740-3. - Bratislava : Stimul, 2002. - S. 137-147
 18. AED Kráľovské dekréty v uhorskej diplomatike / Juraj Roháč
  In: Historica 46. - ISBN 80-223-2025-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 89-98
 19. AED Stredoveké mesto - vydavateľ a príjemca diplomatickej produkcie dva diplomatické problémy z Trnavy / Juraj Roháč
  In: Acta Universitatis Carolinae : Philosophica et historica 1. - Praha : Univerzita Karlova, 1992. - S. 123-128
 20. AED Obsadzovanie biskupského stolca v Spišskej diecéze do roku 1848 / Juraj Roháč
  In: Historica 47. - ISBN 978-80-223-2539-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 75-88
 21. AED Trnavské mestské privilégiá / Juraj Roháč
  In: Trnava a počiatky stredovekých miest. - ISBN 978-80-89175-34-5. - Trnava : Krajský pamiatkový úrad, 2009. - S. 5-12
 22. AED Listy adresované Trnave a Trnavčanom na začiatku novoveku / Juraj Roháč
  In: Historica 48 : Slovo, písmo, obraz a znak. Komunikácia na Slovensku na prelome stredoveku a novoveku. - ISBN 978-80-223-3658-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 153-165
 23. AEE Archívy a ich fondy v Slovenskej republike / Juraj Roháč, Dušan Škvarna
  In: Szczeciński informator archiwalny, Nr. 14/15. - ISBN 83-86992-48-4. - Szczecin : Dokument, 2002. - S. 111-122
 24. AEF Stretnutie českého a uhorského kráľa roku 1327 v Trnave / Juraj Roháč
  In: Vlastivedný spravodajca okresu Trnava 1987. - Trnava : Okresné múzeum, 1988. - S. 78-87
 25. AEF Jozef Barčovský / Juraj Roháč
  In: Vlastivedný a metodický spravodaj okresu Trnava. - Trnava : Okresné múzeum, 1983. - S. 20-29
 26. AFC Entstehung der Amtsbücher in der Slowakei / Juraj Roháč
  In: La diplomatique urbaine en Europe au moyen age. - Leuven : Garant, 1998. - S. 407-416
 27. AFD Spoločnosť slovenských archivárov - 25 rokov od jej založenia / Juraj Roháč
  In: Zborník Spoločnosti archivárov 2015. - ISBN 978-80-971356-2-1. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2016. - S. 201-206
 28. AFD Trnava v rokoch 1238-1526 / Juraj Roháč
  In: Trnava 1238-1988. - Trnava : Štátny okresný archív, 1987. - S. 19-31
 29. AFD Okresný národný výbor v Trnave 2 1960-1985 / Juraj Roháč
  In: Národné výbory v Trnavskom okrese 1945-1985. - Trnava : Štátny okresný archív, 1986. - S. 32-47
 30. AFD Aktuálne úlohy pomocných vied historických, dejín správy a archivistiky / Leon Sokolovský ... [et al.]
  In: Slovenské dejiny v dejinách Európy. - ISBN 80-88880-07-6. - Bratislava : AEP, 1997. - S. 53-64
 31. AFD Ferdinand I. a Trnava / Juraj Roháč
  In: Politický zrod novovekej strednej Európy : (500. výročie narodenia Ferdinanda I., zakladateľa habsburskej monarchie). - ISBN 80-7165-446-9. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005. - S. 81-87
 32. AFD Trnava a Trnavčania v rokoch založenia univerzity / Juraj Roháč
  In: Trnavská univerzita 1635-1777. - ISBN 80-88774-15-2. - Trnava : Trnavská univerzita, 1997. - S. 33-41
 33. AFD Najstaršia trnavská mestská kniha / Juraj Roháč
  In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste. - ISBN 80-969122-1-6. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2005. - S. 129-138
 34. AFD Miery a váhy v stredovekom meste / Juraj Roháč
  In: Miery a váhy v dejinách ľudskej spoločnosti. - ISBN 80-969122-5-9. - Bratislava : MV SR, 2006. - S. 13-25
 35. AFD Mäsiari v stredovekej Trnave / Juraj Roháč
  In: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. - ISBN 80-967618-5-4. - Martin : Gradus, 1999. - S. 69-77
 36. AFD Mesto Trnava a stredoveká kultúra / Juraj Roháč
  In: Trnava a rozvoj kultúry. - ISBN 80-968113-2-0. - Trnava : Mesto Trnava, 1998. - S. 11-20
 37. AFD Trnava a Pezinok vo vzájomných vzťahoch v minulosti / Juraj Roháč
  In: Bozen, Pezinok 1208-2008. - ISBN 978-80-970058-4-9. - Pezinok : Mesto Pezinok, 2008. - S. 87-92
 38. AFD Armalista Pavol Holý z Hradnej / Juraj Roháč
  In: Erbové listiny. - ISBN 80-89023-86-X. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006. - S. 34-41
 39. AFD Zločin a trest v každodennom živote mesta v 16. storočí / Juraj Roháč
  In: Kriminalita, bezpečnosť a súdnictvo v minulosti miest a obcí na Slovensku. - ISBN 978-80-223-2302-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 155-165
 40. AFD Konzumácia vína a piva v živote stredovekého mesta / Juraj Roháč
  In: Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska. - ISBN 80-968312-4-0. - Prešov : Lana, 2001. - S. 13-18
 41. AFD Menovania nitrianskych biskupov / Juraj Roháč
  In: Studia historica Tyrnaviensia 5. - ISBN 80-8082-007-4. - Trnava : TU, 2004. - S. 63-72
 42. AFD Protokol - Liber memorabilium Rerum - hodnoverného miesta Bratislavskej kapituly / Juraj Roháč
  In: Štúdie o činnosti hodnoverných miest na Slovensku. - ISBN 978-80-223-4045-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 66-74
 43. BAA Encyclopedia of library and information science, vol. VI / ed. Marcia J. Bates
  Boca Raton : Taylor & Francis group, 2010
 44. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 8. zv. : Kalh - Kokp. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016
 45. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 6. zv., His - Im. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010
 46. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 4. zv. : Eh-Gala. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2005
 47. BAB Veľká ilustrovaná rodinná encyklopédia / Kolektív autorov
  Bratislava : Ikar, 1996
 48. BAB Dejiny Bratislavy 1 : učebné texty pre vlastivedných sprievodcov po Bratislave 1. / Darina Lehotská ... [et al.]
  Bratislava : BIS, 1992
 49. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 2. zv. : Bell-Czy. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2001
 50. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 7. zv., In - Kalg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2013
 51. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 3. zv. : Č - Eg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2003
 52. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, 5. zv. : Galb-Hir. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2007
 53. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 1. zv. : A-Belk. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1999
 54. BDF Artikuly cechu krajčírov v Trnave / Juraj Roháč
  In: Kultúra a život Trnavy. - Roč. 17, č. 10 (1986), s. 9-12
 55. BDF Cech trnavských hrnčiarov / Juraj Roháč
  In: Kultúra a život Trnavy. - Roč. 17, č. 6 (1986), s. 20-22
 56. BDF Jozef Barčovský / Juraj Roháč
  In: Kultúra a život Trnavy. - Roč. 15, č. 2 (1984), s. 4-6
 57. BDF Genealógia. Numizmatika. Sfragistika. Epigrafika / Leon Sokolovský
  In: Historická revue. - Roč. 2, č. 2 (1991), s. 39
 58. BDF Diplomatika. Heraldika. Paleografia. Chronológia / Leon Sokolovský
  In: Historická revue. - Roč. 2, č. 1 (1991), s. 39
 59. BDF Mäsiari a ich cech v Trnave do konca 16. stor. / Juraj Roháč
  In: Tauris žurnál. - Roč. 3, č. 2 (1999), s. 12
 60. BEC Problémy výuky archívnictva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v súčasnosti / Jozef Novák, Juraj Roháč
  In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 1 : Z pomocných věd historických 13/1996. - Praha : Karolinum, 1997. - S. 41-44
 61. BED Heraldik bez erbu? / aut. dosl. Juraj Roháč
  In: Jozef Novák, heraldik bez erbu. - ISBN 978-80-970196-4-8. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2010. - S. 115-125
 62. BEF PhDr. Michal Kušík, CSc. - môj učiteľ / Juraj Roháč
  In: Zborník Spoločnosti archivárov 2015. - ISBN 978-80-971356-2-1. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2016. - S. 274-275
 63. BEF Jozef Barčovský (1902-1941/45) / Juraj Roháč
  In: Osobnosti : biografie. - Trnava : Štátny okresný archív, 1985. - S. 55-65
 64. BEF Pramene genealogického výskumu v pobočkách Štátnych archívov / Juraj Roháč
  In: Príručka ku genealogickému výskumu. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2004. - S. 127-137
 65. BEF Diplomové práce absolventov archívnictva na Filozofickej fakulte UK v Bratislave z archívnych fondov Slovenského národného archívu / Juraj Roháč
  In: 50 rokov Slovenského národného archívu : osudy, problémy a perspektívy slovenského archívnictva. - ISBN 80-969307-4-5. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2005. - S. 122-130
 66. BEF Zumbothel je Trnava pred 450 rokmi udelili Slovákom privilégiá v mestskej rade / Juraj Roháč
  In: Národný kalendár 2001. - ISBN 80-7090-587-5. - Martin : Matica slovenská, 2000. - S. 66-69
 67. DAI Menovacie procesy (Processus consistoriales) / Juraj Roháč
  Bratislava : [s.n.], 1998
 68. EAJ Míľniky 20. storočia / prekl. Juraj Roháč
  Bratislava : Cesty, 1996
 69. EAJ Dejiny rímskeho vojska / Peter Conolly; prekl. Juraj Roháč
  Bratislava : Fortuna Print, 1992
 70. EAJ V tieni stredovekých hradov / prekl. Juraj Roháč
  Bratislava : Gemini, 1994
 71. EAJ Humanizmus a renesancia / Jean-Paul Brighelli ... [et al.] ; prekl. Juraj Roháč
  Bratislava : Gemini, 1995
 72. EAJ Osvietenstvo a revolúcia / prekl. Juraj Roháč
  Bratislava : Gemini, 1995
 73. EAJ Tajné spoločnosti / prekl. Zuzana Mrlianová ... [et al.]
  Bratislava : Fortuna Libri, 2007
 74. EDI Studia historica Tyrnaviensia 1 / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 37, č. 2 (2002) s. 174-177
 75. EDI Novák, J.: Štátne znaky v Čechách a na Slovensku dnes aj v minulosti / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 27, č. 1 (1992), s. 110-114
 76. EDI Die Stifte der Augustiner - Chorherren in Böhmen, Mähren und Ungarn / Juraj Roháč
  In: Viera a život. - Roč. 5, č. 4 (1995), s. 353-354
 77. EDI Pohanstvo a kresťanstvo / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 40, č. 1 (2005), s. 145-148
 78. EDI Il Tessuto Cristiano Della Mitteleuropa 1919-1989 / Juraj Roháč
  In: Viera a život. - Roč. 6, č. 2 (1996), s. 198-199
 79. EDI Sokolovský, Leon: Správa stredovekej dediny na Slovensku / Juraj Roháč
  In: Fórum archivárov [elektronický zdroj]. - Roč. 16, č. 1 (2005), s. 22-24 [online]
 80. EDI Aktuálne úlohy pomocných vied historických, dejín správy a archivistiky / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 32, č. 2 (1997), s. 118
 81. EDI Kronika druhej svetovej vojny / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 36, č. 2 (2001) s. 143-147
 82. EDI Novák, J. a kol.: Paleografická čítanka / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 36, č. 2 (2001) s. 139-141
 83. EDI Kronika 20. storočia / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 36, č. 1 (2001) s. 119-123
 84. EDI Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 2 / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 36, č. 1 (2001) s. 115-119
 85. EDI Tišliar, P.: Mimoriadne sčítanie ľudu na Slovensku z roku 1919 / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 43, č. 2 (2008), s. 110-113
 86. EDI Prvý cisár na uhorskom tróne / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 39, č. 1 (2004), s. 101-103
 87. EDI Pod vládou anjouovských kráľov / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 39, č. 1 (2004), s. 98-100
 88. EDI Kováč, D. a kol.: Kronika Slovenska. 2. Slovensko v 20. storočí / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 35, č. 2 (2000) s. 125-129
 89. EDI Horváth, R.: Győr megye hatóságának oklevelei (1318-1525) / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 41, č. 1 (2006), s. 124-125
 90. EDJ Anton von Rehlingen / Juraj Roháč
  In: K dejinám školstva v Trnavskom okrese. - Trnava : Štátny okresný archív, 1985. - S. 54-56
 91. EDJ Revolučný rok 1848 v Čechách Zhromaždenia vo Svätováclavských kúpeľoch 11.3.1848 / Juraj Roháč
  In: Kultúrnopolitiický kalendár 1983. - Bratislava : Obzor, 1982. - S. 115-117
 92. EDJ Teória a prax vo výučbe archívnictva / Juraj Roháč
  In: Sborník archivních prací 39. - Praha : Panorama, 1989. - S. 529-532
 93. EDJ Správa o činnosti sekcie archívnictva a pomocných vied historických v rokoch 2001-2005 / Juraj Roháč
  In: Historický časopis. - Roč. 55, č. 1 (2007), s. 188-191
 94. EDJ 50 rokov študijného odboru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave / Juraj Roháč
  In: Fórum archivárov [elektronický zdroj]. - Roč. 11, č. 7 (2000), s. 7-11
 95. EDJ Predslov / aut. úv. Juraj Roháč
  In: Dejiny Európy. - ISBN 80-7181-874-7. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2003. - S. 9
 96. EDJ Odborná prax poslucháčov archívnictva minulosť, súčasnosť, perspektívy / Juraj Roháč
  In: Fórum archivárov [elektronický zdroj]. - Roč. 16, č. 1 (2005), s. 10-18 [online]
 97. GII Správa o činnosti Katedry archívnictva a PVH Filozofickej fakulty UK v akademickom roku 2010/2011 / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 46, č. 1-2 (2011), s. 216-221
 98. GII Trnavský vlastivedný seminár už po jedenásty raz! / Juraj Roháč
  In: Jižní Morava 19. - Praha : TPSMH, 1983. - S. 255-256
 99. GII 15. vlastivedný seminár v Trnave / Juraj Roháč
  In: Jižní Morava 23. - Praha : TPSMH, 1987. - S. 292-294
 100. GII 14. vlastivedný seminár v Trnave / Juraj Roháč
  In: Jižní Morava 22. - Praha : TPSMH, 1986. - S. 269-270
 101. GII 12. vlastivedný seminár v Trnave / Juraj Roháč
  In: Jižní Morava 20. - Praha : TPSMH, 1984. - S. 264-265
 102. GII 10. vlastivedný seminár v Trnave / Juraj Roháč
  In: Jižní Morava 18. - Praha : TPSMH, 1982. - S. 204-206
 103. GII 13. Vlastivedný seminár v Trnave / Juraj Roháč
  In: Jižní Morava 21. - Praha : TPSMH, 1985. - S. 274-276
 104. GII 15. vlastivedný seminár v Trnave / Juraj Roháč
  In: Kultúra a život Trnavy. - Roč. 17, č. 7 (1986), s. 12-13
 105. GII Trnavská výsadná listina / účast. interv. Juraj Roháč ; aut. interv. Daniela Dvořáková
  In: Historická revue. - Roč. 2, č. 1 (1991), s. 36
 106. GII Ľubľanské sympózium o výučbe archívnictva a výchove archivárov v postkomunistických krajinách / Juraj Roháč
  In: Fórum archivárov [elektronický zdroj]. - Roč. 6, č. 2 (1995), s. 14-17
 107. GII Vedecké sympózium Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 33, č. 1 (1998), s. 211-213
 108. GII Kongres Medzinárodnej komisie pre diplomatiku v Gente / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 34, č. 1 (1999), s. 187-189
 109. GII Profesor Ján Hučko sedemdesiatnikom / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 34, č. 1 (1999), s. 204-206
 110. GII Bol to môj učiteľ, kolega a vzor... / Juraj Roháč
  In: Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2017. - ISBN 978-80-971356-3-8. - Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2017. - S. 77-78
 111. GII Medzinárodná vedecká konferencia Nápoje minulosti a prítomnosti Slovenska / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 35, č. 1 (2000), s. 180-183
 112. GII Jubileum archívnictva / Juraj Roháč
  In: Naša univerzita. - Roč. 47, č. 6 (2001), s. 4
 113. GII Vedecká konferencia Pečate a ich používatelia / Juraj Roháč
  In: Slovenská archivistika. - Roč. 42, č. 1 (2007), s. 173-175