Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Slovenčina ako cudzí jazyk : predmet aplikovanej lingvistiky. / Jana Pekarovičová
  Bratislava : STIMUL, 2004
 2. ADE Intercultural aspects in the traditions of Slovak and Chinese names / Chen Liang, Jana Pekarovičová
  In: Journal of Sino-Western communications. - Roč. 76, č. 1 (2015), s. 110-118
 3. ADE Slovenčina v stredoeurópskom jazykovom areále / Jana Pekarovičová
  In: Romanoslavica. - Roč. 48, č. 2 (2012), s. 75-86
 4. ADF Slovenčina ako cudzí jazyk z pohľadu aplikovanej lingvistiky (k sedemdesiatke Petra Baláža) / Jana Pekarovičová
  In: Slovenská reč. - Roč. 63, č. 4 (1998), s. 220-229
 5. ADF Lingvodidaktické aspekty odbornej komunikácie / Jana Pekarovičová
  In: Slovenská reč. - Roč. 65, č. 1 (2000), s. 3-10
 6. ADF Ako rozvíjať didaktickú kompetenciu učiteľa slovenčiny ako cudzieho jazyka / Jana Pekarovičová
  In: Slovenčinár. - Roč. 3, č. 3 (2016), s. 24-30
 7. AEC Etnostereotypy a ich motivácia / Jana Pekarovičová, Adela Gabríková
  In: Spotkania międzykulturowe, t. 2 : językoznawstwo, glottodydaktyka. - ISBN 978-83-223-63268-20-6. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2012. - S. 151-158
 8. AEC Slovinská slovakistika v kontexte Studia Academica Slovaca / Jana Pekarovičová
  In: Sedemdeset let slovakistike v Ljubljani. - ISBN 978-961-237-956-8. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - S. 64-73
 9. AEC Rozvíjanie interkultúrnej kompetencie v škole / Jana Pekarovičová
  In: Problemy edukacji lingwistycznej. Teoria i praktyka edukacyjna w zmieniającej się Europie. Tom 2 : Różne aspekty edukacji lingwistycznej dziecka. - ISBN 83-7308-113-5. - Kraków : Impulz, 2002. - S. 99-107
 10. AEC Slovenčina v didaktickej praxi z pohľadu etnolingvistiky / Jana Pekarovičová
  In: Z warsztatu współczesnego słowacysty. - ISBN 978-83-233-2884-1. - Kraków : Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 153-162
 11. AEC Ako rozvíjať translatologickú kompetenciu zahraničných slovakistov / Jana Pekarovičová
  In: Slovenský jazyk a literatúra v zrkadle prekladu = Slovacka mova i literatura v dzerkali perekladu. - ISBN 978-617-531-152-3. - Užhorod : Vyd. O. Harkušovej, 2016. - S. 157-165
 12. AED Rod ako gramatická a sociálna kategória / Jana Pekarovičová
  In: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach 2. - ISBN 978-80-223-4149-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 38-55
 13. AED Ako rozumejú zahraniční slovakisti češtine a zahraniční bohemisti slovenčine. Projekt receptívnej znalsti blízkeho jazyka / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 42. - ISBN 978-80-223-3448-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 169-180
 14. AED K dynamike administratívnej komunikácie / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 34. - ISBN 80-88982-95-2. - Bratislava : Stimul, 2005. - S. 103-120
 15. AED Eugen Pauliny a Studia Academica Slovaca / Jana Pekarovičová
  In: Philologica 72 : Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii. - ISBN 978-80-223-3562-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 37-47
 16. AED Zdvorilosť v interkultúrnom kontexte / Jana Pekarovičová, Lucia Anna Trubačová
  In: Studia Academica Slovaca 41. - ISBN 978-80-223-3270-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 213-223
 17. AED Jazykovo-kultúrne parametre zdvorilosti v akademickom diskurze / Jana Pekarovičová
  In: Jazykoveda v pohybe. - ISBN 978-80-223-3276-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 212-221
 18. AED Frazeodidaktika na pozadí slovenčiny ako cudzieho jazyka / Jana Pekarovičová
  In: Frazeologické štúdie 2. - ISBN 80-85586-09-6. - Bratislava : Esprima, 1997. - S. 125-130
 19. AED Prozodické vlastnosti slovenčiny z pohľadu cudzinca / Jana Pekarovičová
  In: Výraz a význam v jazyku. - ISBN 978-80-8068-907-0. - Prešov : PU, 2008. - S. 275-282
 20. AED Tvary a tváre slovenskej lingvistiky v zrkadle SAS-u (venované spolupracovníkom SAS pri príležitosti ich životného jubilea) / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 46. - ISBN 978-80-223-4361-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 352-365
 21. AED Slovenčina ako cudzí jazyk v kontexte slovenskej lingvistiky a didaktiky / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 23. - ISBN 80-85697-15-7. - Bratislava : Stimul, 1994. - S. 189-197
 22. AED Vetné modely v odbornej komunikačnej sfére / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 19. - ISBN 80-05-00717-5. - Bratislava : Alfa, 1990. - S. 257-287
 23. AED Slovenčina ako cudzí jazyk a odborná komunikácia / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 22. - ISBN 80-85697-10-6. - Bratislava : Stimul, 1993. - S. 175-180
 24. AED Odborná lexika z hľadiska slovenčiny ako cudzieho jazyka / Jana Pekarovičová
  In: Philologica 41. - ISBN 80-223-0693-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1993. - S. 187-199
 25. AED Pavol Žigo a Studia Acadamica Slovaca alebo Dejiny jazyka ako súčasť etnolingvistickej a interkultúrnej kompetencie / Jana Pekarovičová
  In: Jazykovedné štúdie 32 : prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. - ISBN 978-80-224-1494-4. - Bratislava : Veda, 2015. - S. 17-24
 26. AED Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka / Jana Pekarovičová
  In: Paedagogica 18. - ISBN 80-223-2189-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 85-97
 27. AED Ako docent Miloslav Darovec zasväcoval sasistov do tajov slovenčiny / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 38. - ISBN 978-80-223-2667-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 11-17
 28. AED Ako profesor Ján Sabol odklínal sasistom jazyk, pieseň a báseň / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 38. - ISBN 978-80-223-2667-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 19-26
 29. AED Ako docent Peter Baláž profiloval slovenčinu ako cudzí jazyk kontinuita a novátorstvo v teórii i praxi / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 37. - ISBN 978-80-89236-46-67. - Bratislava : Stimul, 2008. - S. 9-16
 30. AED Ako profesor Jozef Mistrík profiloval Studia Academica Slovaca od dorozumievania k medzikultúrnemu porozumeniu / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 40. - ISBN 978-80-223-3068-8. - Bratislava : UK, 2011. - S. 11-20
 31. AED Slovenčina a slovenskosť v interpretácii cudzincov / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 45. - ISBN 978-80-223-4141-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 252-269
 32. AED Slovenčina ako cudzí jazyk v lingvodidaktickom kontexte / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 29. - ISBN 80-88982-25-1. - Bratislava : Stimul, 2000. - S. 158-172
 33. AED Kultúrne a sociálne špecifiká slovenčiny ako cudzieho jazyka / Jana Pekarovičová
  In: Praktická didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka pre študentov slovakistiky. - ISBN 978-80-8152-250-5. - Košice : UPJŠ, 2015. - S. 37-52
 34. AED Slovensko v (stredo)európskom priestore / Jana Pekarovičová
  In: Slovacicum : súčasné Slovensko. - ISBN 80-89236-10-3. - Bratislava : Stimul, 2006. - S. 11-20
 35. AED Slovenčina v slovanskom kontexte / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 35. - ISBN 80-89236-11-1. - Bratislava : Stimul, 2006. - S. 465-476
 36. AED Prezentácia a osvojovanie gramatiky slovenčiny ako cudzieho jazyka / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 44. - ISBN 978-80-223-3915-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 234-251
 37. AED Fonetické minimum slovenčiny pre cudzincov / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 31. - ISBN 80-88982-59-6. - Bratislava : Stimul, 2002. - S. 178-197
 38. AED Interkultúrna komunikácia dnes, alebo, Myslieť globálne, konať lokálne / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 32. - ISBN 80-88982-14-6. - Bratislava : Stimul, 2003. - S. 75-89
 39. AED K didaktike odbornej komunikácie / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 30. - ISBN 80-88982-42-1. - Bratislava : Stimul, 2001. - S. 211-224
 40. AED Slovenčina ako cudzí jazyk na pozadí pragmalingvistiky Juraja Dolníka / Jana Pekarovičová
  In: Philologica 56. - ISBN 80-223-1813-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 91-98
 41. AED Slovenský jazyk a jeho etnokultúrna reflexia v zborníkoch Studia Academica Slovaca v poslednom desaťročí (2004-2013) / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 43. - ISBN 978-80-223-3650-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 351-371
 42. AED Profesor Ján Sabol a Studia Academica Slovaca všeobecnolingvistické a praktickokomunikačné variácie / Jana Pekarovičová
  In: Slovakistika vo všeobecnolingvistickej a literárnovednej perspektíve. - ISBN 978-80-8152-499-3. - Košice : UPJŠ, 2016. - S. 169-179
 43. AED Profesor Šimon Ondruš a Studia Academica Slovaca / Jana Pekarovičová
  In: Philologica 67. - ISBN 978-80-223-2967-5. - Bratislava : UK, 2011. - S. 15-20
 44. AED Odbornokomunikačné modely vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 25. - ISBN 80-85697-31-9. - Bratislava : Stimul, 1996. - S. 160-163
 45. AED Retrospektívne minimum z aspektu slovenčiny ako cudzieho jazyka / Jana Pekarovičová
  In: Philologica 45. - ISBN 80-223-1104-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1997. - S. 163-167
 46. AED Pozitívny a negatívny transfer v slovensko-rakúskych jazykových kontaktoch / Jana Pekarovičová
  In: Philologica 49. - ISBN 80-223-1224-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. - S. 77-83
 47. AFC Štandardizácia slovenčiny ako cudzieho jazyka / Jana Pekarovičová
  In: Nauczanie języków pokrewnych. - ISBN 978-83-60163-45-0. - Kraków : Scriptum, 2009. - S. 31-45
 48. AFC Slovensko-poľské kontakty a kontrasty v jazykovej komunikácii / Jana Pekarovičová
  In: Slovakistika v Poľsku = Slowacystyka w Polsce. - ISBN 83-87842-18-4. - Warszawa : Instytut Filologii Slowackiej, 1999. - S. 31-41
 49. AFC Pragmalingvistické paralely v didaktickom koncepte materinského a cudzieho jazyka / Jana Pekarovičová
  In: Problemy edukacji lingwistycznej. - ISBN 83-86994-96-7. - Katowice : Uniwersytet Šlaski, 1999. - S. 255-262
 50. AFC K didaktike slovenčiny ako cudzieho jazyka / Jana Pekarovičová
  In: Čeština jako cizí jazyk. - ISBN 978-80-7308-525-4. - Praha : Univerzita Karlova, 2014. - S. 307-318
 51. AFC Slovenčina ako cudzí jazyk v slovanskom svete (spoločné znaky a osobitosti z pohľadu teórie i praxe) / Jana Pekarovičová
  In: Perspektivi rozvitku slovakistiki v Ukraini. - ISBN 966-7511-78-2. - Užhorod : Mistecka linia, 2003. - S. 15-28
 52. AFC Rezeption der EU-Agenda in der Verwaltungskommunikation am Beispiel der Slowakei / Jana Pekarovičová
  In: Die Fachsprache im Lichte der europäischen Integration. - ISBN -3902456-31-0. - Wien : Landesverteidigungsakademie, 2005. - S. 45-60
 53. AFC Slovenčina ako cudzí jazyk a testovanie a hodnotenie jazykovej kompetencie / Jana Pekarovičová
  In: Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku. - ISBN 963-86573-8-3. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2006. - S. 455-462
 54. AFD Desatoro lektora cudzieho jazyka / Jana Pekarovičová
  In: Philologica 73. - ISBN 978-80-223-3864-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 35-42
 55. AFD Studia Academica Slovaca v kontexte univerzitnej slovakistiky / Jana Pekarovičová
  In: 95 rokov Filozofickej fakulty UK : pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. - ISBN 978-80-223-4390-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 425-443
 56. AFD Neverbálne prostriedky v komunikácii cudzincov / Jana Pekarovičová
  In: Štylistika neverbálnej komunikácie. - ISBN 80-88868-20-3. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1997. - S. 161-166
 57. AFD Sociolingvistické aspekty prezentácie slovenčiny cudzincom / Jana Pekarovičová
  In: Sociolingvistika a areálová lingvistika. - ISBN 80-224-0479-9. - Bratislava : Veda, 1996. - S. 82-86
 58. AFD Slovenčina ako cudzí jazyk v teórii a praxi / Jana Pekarovičová
  In: Slovenčina vo svete, súčasný stav a perspektívy [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3490-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 28-37 [online]
 59. AFD K jazykovej komunikácii cudzincov v slovenčine / Jana Pekarovičová
  In: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie 2. - ISBN 80-88825-42-3. - Banská Bystrica : UMB, 1996. - S. 91-99
 60. AFD Die Fachkommunikation im linguodidaktischen Konzept des Slowakischen für Ausländer / Jana Pekarovičová
  In: Linguodidaktische Aspekte der Fachkommunikation im Fremdsprachenunterricht = Lingvodidaktické aspekty odbornej komunikácie vo vyučovaní cudzích jazykov. - ISBN 80-85697-47-5. - Bratislava : Stimul, 1996. - S. 61-68
 61. AFD Zdvorilosť a jej jazykovo-kultúrne konotácie / Jana Pekarovičová, Lucia Anna Trubačová
  In: Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte spisovnej slovenčiny. - ISBN 978-80-224-1334-3. - Bratislava : Veda, 2013. - S. 159-166
 62. AFD Lingvokulturémy ako súčasť interkultúrnej kompetencie / Jana Pekarovičová
  In: Obraz človeka v jazyku. - ISBN 978-80-558-0560-3. - Nitra : UKF, 2014. - S. 88-101
 63. AFD Jazyková kultúra a školská prax / Jana Pekarovičová
  In: Spisovná slovenčina a jazyková kultúra. - ISBN 80-224-0428-4. - Bratislava : Veda, 1995. - S. 186-189
 64. AFD Dynamika v slovensko-poľskej komunikácii / Jana Pekarovičová
  In: Slovensko-poľské jazykové a literárne vzťahy. - ISBN 80-88676-04-5. - Bratislava : TRI Médium, 1997. - S. 67-73
 65. AFD Aktualizácia odbornej kompetencie frekventantov v didaktickom koncepte slovenčiny ako cudzieho jazyka / Jana Pekarovičová
  In: Ekonomika a cudzie jazyky : cudzie jazyky a odborná jazyková výučba v krajinách strednej a východnej Európy. - ISBN 80-8055-028-X. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1998. - S. 334-337
 66. AFD Lektorské stopy profesora Juraja Vaňka na univerzitách v zahraničí (v kontexte lingvodidaktickej koncepcie slovenčiny ako cudzieho jazyka) / Jana Pekarovičová
  In: Slovenčina v kontexte slovanských a neslovanských jazykov. - ISBN 978-80-558-0959-5. - Nitra : UKF, 2015. - S. 55-65
 67. AFD Komunikačné bariéry pri osvojovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka / Jana Pekarovičová
  In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu 1. - ISBN 80-8055-287-8. - Banská Bystrica : UMB, 1999. - S. 154-160
 68. AFD Multikultúrna kompetencia ako predpoklad úspešnej komunikácie / Jana Pekarovičová
  In: Jazyková komunikácia v 21. storočí. - ISBN 80-8055-464-1. - Banská Bystrica : UMB, 2001. - S. 315-322
 69. AFD Prezentácia odbornej lexiky cudzincom / Jana Pekarovičová
  In: Vzdelávanie v novom miléniu. - ISBN 80-225-1520-5. - Bratislava : Ekonóm, 2002. - S. 62-65
 70. AFD Prezentácia slovenskej gramatiky cudzincom / Jana Pekarovičová
  In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. - ISBN 80-223-2023-4. - Bratislava : UK, 2005. - S. 171-184
 71. AFD Profesor Jozef Mistrík a Studia Academica Slovaca / Jana Pekarovičová
  In: Slovenská reč. - Roč. 76, č. 3 (2012), s. 269-280
 72. AFD Studia Academica Slovaca a odborno-metodická príprava učiteľov slovenčiny pôsobiacich na školách v zahraničí / Jana Pekarovičová
  In: Efektívne vo výučbe slovenčiny a odborných predmetov pre krajanov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2766-4. - Bratislava : UK, 2009. - Nestr. [35 s.] [online]
 73. AFD Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk v kontexte vzdelávania študentov a lektorov / Jana Pekarovičová
  In: 90. výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Ľubľane. - ISBN 978-80-223-2859-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 425-437
 74. AFD Profesor Ján Horecký a Studia Academica Slovaca / Jana Pekarovičová
  In: Človek a jeho jazyk 3 : inšpirácie profesora Jána Horeckého. - ISBN 978-80-224-1181-3. - Bratislava : Veda, 2015. - S. 213-222
 75. AFD Lingvodidaktická koncepcia slovenčiny ako cudzieho jazyka / Jana Pekarovičová
  In: Slovenčina ako cudzí jazyk. - ISBN 80-88982-60-X. - Bratislava : Stimul, 2002. - S. 11-26
 76. AFD Rodové stereotypy v interdisciplinárnych a interkultúrnych súvislostiach / Jana Pekarovičová
  In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 3. - ISBN 978-80-223-2942-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 215-226
 77. AFD Slovenčina ako cudzí jazyk očami Miloslavy Sokolovej / Jana Pekarovičová
  In: Vidy jazyka a jazykovedy. - ISBN 978-80-555-0335-6. - Prešov : Prešovská univerzita, 2011. - S. 399-407
 78. AFD Ľudovít Štúr očami zahraničných slovakistov / Jana Pekarovičová, Helena Ľos Ivoríková
  In: Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v historických a súčasných interpretáciách. - ISBN 978-80-224-1565-1. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 176-188
 79. AFG Projekt piati slavianskich jazykov Evrosojuza v internete / Jana Pekarovičová
  In: Slavianskije jazyki i kuľtury v sovremennom mire. - ISBN 978-5-317-02749-0. - Moskva : Maks press, 2009. - S. V-VI
 80. AFH Harmonizácia jazykovej, odbornej a interkultúrnej kompetencie pri prekladaní a tlmočení / Jana Pekarovičová, Eva Tibenská
  In: Transformácia ekonomiky : skúsenosti Slovenska a ďaľších krajín strednej Európy. - ISBN 80-225-0972-8. - Bratislava : Ekonóm, 1998. - S. 243
 81. BAB Zmluvné dokumenty ku štúdiu práva európskej integrácie / Daniela Nováčková, ... [et al.]
  Bratislava : Eurounion, 1998
 82. BAB UNIcert : systém jazykovej výučby a certifikácie pre študentov nefilologických odborov / Silvia Blašková ... [et al.]
  Bratislava : Ekonóm, 2004
 83. BAB Slovakistika v zahraničí / Jana Pekarovičová
  Bratislava : STIMUL, 2001
 84. BCI Slowakisch : Lehrtexte zur landeskundlichen Vorbereitung. / Jana Adamčáková
  Halle-Wittenberg : Martin-Luther-Universität, 1981
 85. BCI Matematika pre zahraničných študentov : vybrané kapitoly pre inžiniersko-matematicko-fyzikálne odbory. / Eva Vachová, Jana Pekarovičová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1991
 86. BCI Slovenčina pre cudzincov : praktická fonetická príručka. / Jana Pekarovičová ... [et al.]
  Bratislava : STIMUL, 2005
 87. BDF Sociolingvistické aspekty prezentácie slovenčiny cudzincom / Jana Pekarovičová
  In: Zápisník slovenského jazykovedca. - Roč. 14, č. 1-4 (1995), s. 13-14
 88. BDF 50 rokov Studia Academica Slovaca v kontexte domácej a zahraničnej slovakistiky / Jana Pekarovičová
  In: Slovenčinár. - Roč. 1, č. 3 (2014), s. 51-60
 89. BDF Slovenčina ako cudzí jazyk v kontexte slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského / Jana Pekarovičová
  In: Slovenská reč. - Roč. 67, č. 3 (2002), s. 169-181
 90. BDF Jozef Ružička a Studia Academica Slovaca / Jana Pekarovičová
  In: Slovenská reč. - Roč. 82, č. 1 (2017), s. 24-32
 91. BEC Slavic Networking EU-Projekt interslawischer Kommunikation / Jana Pekarovičová
  In: Sprache und Diskursin Wirtschaft und Gesellschaft : slawistische Perspektiven. - ISBN 978-3-87690-997-4. - München : Otto Sagner, 2007. - S. 253-262
 92. BEC Aktivity Metodického centra Studia Academica Slovaca pre zahraničných slovakistov / Jana Pekarovičová
  In: Spotkanie słowacystów polskich 3. - ISBN 83-226-1488-8. - Katowicze : Uniwersytet Śłąszki, 2005. - S. 13-24
 93. BEC Slovenčina a čeština v akademickom kontexte / Jana Pekarovičová
  In: Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika. - ISBN 80-7308-151-2. - Praha : Univerzita Karlova, 2006. - S. 82-90
 94. BED Slovakistika v zahraničí na pozadí činnosti lektorátov slovenského jazyka / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 24. - ISBN 80-85697-24-6. - Bratislava : Stimul, 1995. - S. 197-213
 95. BED Ako profesor Jozef Mlacek tvaroval letnú školu Studia Academica Slovaca / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 36. - ISBN 978-80-89236-23-7. - Bratislava : Stimul, 2007. - S. 9-16
 96. BED Zahraniční Slováci a rozvoj zahraničnej slovakistiky / Jana Pekarovičová
  In: Slovenčina a slovenská kultúra v živote zahraničných Slovákov. - ISBN 80-8050-484-9. - Nitra : UKF, 2002. - S. 164-174
 97. BED K didaktike výučby slovenčiny v zahraničí / Jana Pekarovičová
  In: Učíme slovenčinu. - Bratislava : Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov UK, 1993. - S. 338-342
 98. BED Vzdelávací program Slovenčina ako cudzí jazyk / Jana Pekarovičová
  In: Slovensko - Poľsko : bilaterálne vzťahy v procese transformácie. - ISBN 978-80-89058-26-6. - Bratislava : Lufema, 2008. - S. 201-207
 99. BED Ako docent Ladislav Mlynka zanietene propagoval sasistom národnú kultúru / Jana Pekarovičová, Marta Botíková
  In: Studia Academica Slovaca 40. - ISBN 978-80-223-3068-8. - Bratislava : UK, 2011. - S. 21-25
 100. BED Slavic networking projekt interslovanskej komunikácie / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 35. - ISBN 80-89236-11-1. - Bratislava : Stimul, 2006. - S. 477-486
 101. BED Studia Academica Slovaca - harmónia tradície a modernosť / Jana Pekarovičová
  In: 40 rokov Studia Academica Slovaca. - ISBN 80-223-1982-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 37-53
 102. BEE Erwerb intekultureller Kompetenz im Fremdsprachenunterricht (am Beispiel deutsch-russischer/slavischer Kontakte) / Jana Pekarovičová
  In: Fortbildungstagung für Rusischlehrer an den Gymnasien. - Regensburg : Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 1999. - S. 27-33
 103. BEF Iný kraj, iné tradície v kontexte jazykovej a odbornej prípravy cudzincov / Jana Pekarovičová
  In: Medzikultúrne a interdisciplinárne aspekty vo výučbe cudzích jazykov pre profesionálnu sféru. - ISBN 80-225-0980-9. - Bratislava : Ekonóm, 1997. - S. 440-448
 104. BEF Od výučby cudzincov k výskumu slovenčiny ako cudzieho jazyka / Jana Pekarovičová
  In: Slovenčina ako cudzí jazyk [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3983-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 75-85 [CD-ROM]
 105. BEF Slovakistika v zahraničí na prelome tisícročí / Jana Pekarovičová
  In: Výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka. - Bratislava : UJOP UK, 2001. - S. 20-24
 106. DAI Lingvodidaktické aspekty odbornej komunikácie na báze slovenčiny ako cudzieho jazyka / Jana Pekarovičová
  Bratislava : [s.n.], 1999
 107. EDI Wiener slawistischer Almanach. Zv. 25-26. Festschrift Ľubomír Ďurovič zum 65. Geburtstag / Jana Pekarovičová
  In: Slovenská reč. - Roč. 57, č. 5 (1992), s. 310-313
 108. EDJ Ocenenie rakúskeho slovakistu univ. doc. Dr. Karla Rajnocha / Jana Pekarovičová
  In: Slovenská reč. - Roč. 61, č. 2 (1996), s. 102-105
 109. EDJ Perspektívy ukrajinskej slavistiky / Jana Pekarovičová
  In: Kultúra slova. - Roč. 36, č. 6 (2002), s. 345-348
 110. EDJ Profily a medailóny osobností SAS / Jana Pekarovičová
  In: Studia Academica Slovaca 38. - ISBN 978-80-223-2667-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 9-10
 111. EDJ Vyznanie jubilantky alebo Bez práce nie sú koláče / Jana Pekarovičová
  In: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. - ISBN 978-80-223-3066-4. - Bratislava : UK, 2011. - S. 9-12
 112. EDJ Slovensko-anglický slovník použitých termínov = Slovak-English dictionary of used terms / zost. Jana Pekarovičová, Dagmar Roberts
  In: Slovacicum : súčasné Slovensko. - ISBN 80-89236-10-3. - Bratislava : Stimul, 2006. - S. 232-239
 113. EDJ 50 rokov Studia Academica Slovaca v premenách / Jana Pekarovičová
  In: 50 rokov Studia Academica Slovaca v premenách. - ISBN 978-80-223-3664-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 12-23
 114. FAI Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach 2 / ed. Jana Pekarovičová, Zuzana Hargašová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 115. FAI Studia Academica Slovaca 42 : prednášky 49. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. / ed. Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 116. FAI Studia Academica Slovaca 46 : prednášky 53. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. / ed. Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 117. FAI Linguodidaktische Aspekte der Fachkommunikation im Fremdsprachenunterricht = Lingvodidaktické aspekty odbornej komunikácie vo vyučovaní cudzích jazykov / zost. Jana Pekarovičová, Renate Rathmayr
  Bratislava : STIMUL, 1996
 118. FAI Slovenčina vo svete, súčasný stav a perspektívy [elektronický zdroj] : . / ed. Jana Pekarovičová, Zuzana Hargašová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 119. FAI Kultúrny dialóg medzi Viedňou a Bratislavou včera a dnes = Kulturdialog zwischen Wien und Bratislava gestern und heute / ed. Jana Pekarovičová, Gero Fischer
  Bratislava : STIMUL, 2005
 120. FAI Studia Academica Slovaca 41 : prednášky 48. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. / ed. Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 121. FAI Studia Academica Slovaca 36 : prednášky 43. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. / ed. Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech
  Bratislava : STIMUL, 2007
 122. FAI Slovenčina ako cudzí jazyk : jazykový kurz v kontaktnej a dištančnej forme. / zost. Jana Pekarovičová ... [ et al.]
  Bratislava : STIMUL, 2007
 123. FAI Studia Academica Slovaca 38 : prednášky 45. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. / ed. Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 124. FAI Studia Academica Slovaca 37 : prednášky 44. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. / ed. Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech
  Bratislava : STIMUL, 2008
 125. FAI Studia Academica Slovaca 40 : prednášky 47. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. / ed. Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech, Eva Španová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 126. FAI Studia Academica Slovaca 45 : prednášky 52. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. / ed. Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 127. FAI Slovenčina a čeština : synchrónne porovnanie s cvičeniami. / ed. Miloslava Sokolová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2005
 128. FAI Slovacicum : súčasné Slovensko. / ed. Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech
  Bratislava : STIMUL, 2006
 129. FAI Studia Academica Slovaca 39 : prednášky 46. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. / ed. Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 130. FAI Studia Academica Slovaca 44 : prednášky 51. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. / ed. Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 131. FAI 40 rokov Studia Academica Slovaca / ed. Jana Pekarovičová, Eva Vojtechová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 132. FAI Slovenčina ako cudzí jazyk / ed. Jana Pekarovičová
  Bratislava : STIMUL, 2002
 133. FAI Studia Academica Slovaca 43 : prednášky 50. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. / ed. Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 134. FAI 50 rokov : Studia Academica Slovaca v premenách. / ed. Jana Pekarovičová, Zuzana Hargašová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 135. GII Tradícia slovenských večerov na viedenskej univerzite pokračuje / Jana Pekarovičová
  In: Naša univerzita. - Roč. 40, č. 10 (1994), s. 4
 136. GII Odborný seminár o výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka / Jana Pekarovičová
  In: Slovenská reč. - Roč. 59, č. 1 (1994), s. 60-62
 137. GII Stretnutie s rakúskymi spisovateľkami / Jana Pekarovičová
  In: Literárny týždenník. - Roč. 9, č. 2 (1996), s. 2
 138. GII Lektoráty slovenského jazyka a kultúry na univerzitách v zahraničí / Jana Pekarovičová
  In: Slovenské zahraničie. - Roč. 1, č. 5 (1996), s. 2
 139. GII Slovensko-rakúske kolokvium o súčasnej ženskej próze / Jana Pekarovičová
  In: Naša univerzita. - Roč. 44, č. 4 (1997), s. 10
 140. GII SAS - brána do sveta sebareflexia 41. ročníka letnej školy SAS / Jana Pekarovičová
  In: Naša univerzita. - Č. 2 (2005), s. 3
 141. GII Slovník slovensko-anglicko-nemecký : k učebnici "Dobrý deň, slovenčina". / Renata Balážiková ... [et al.]
  Bratislava : Kon-press, 1992
 142. GII SAS tradičný a moderný / Jana Pekarovičová
  In: Naša univerzita. - Roč. 47, č. 2 (2000), s. 4
 143. GII Slovak as a foreign language Carving a niche at the international marketplace of cultures and values / Jana Pekarovičová
  In: Slovakia today. - Roč. 3, č. 6 (1997), s. 4
 144. GII Lektorate der slowakischen Sprache und Kultur an ausländischen Universitäten / Jana Pekarovičová
  In: Slovakia Heute. - Roč. 2, č. 3 (1997), s. 2
 145. GII O ženskej próze / Jana Pekarovičová
  In: Literárny týždenník. - Roč. 10, č. 48 (1997), s. 2
 146. GII Slovenská próza vo Viedni / Jana Pekarovičová
  In: Literárny týždenník. - Roč. 8, č. 50 (1995), s. 2
 147. GII V Poľsku rastie záujem o slovenčinu / Jana Pekarovičová
  In: Naša univerzita. - Roč. 41, č. 10 (1995), s. 9
 148. GII Stretnutie s poľskými slovakistami / Jana Pekarovičová
  In: Literárny týždenník. - Roč. 8, č. 22 (1995), s. 2
 149. GII Ako chutí lektorský chlebík / Jana Pekarovičová
  In: Naša univerzita. - Roč. 45, č. 8 (1999), s. 14
 150. GII Kolokvium o súčasnej slovenskej a rakúskej ženskej próze / Jana Pekarovičová
  In: Slovenské pohľady. - Roč. 4+114, č. 1 (1998), s. 148-150
 151. GII Konferencia poľských slovakistov / Jana Pekarovičová
  In: Slovenská reč. - Roč. 68, č. 5 (2003), s. 299-302
 152. GII Slowakische Republik : Studieren und Forschen im Ausland. / Jana Pekarovičová
  Wien : Ödoza, 1993
 153. GII Slowakisch : Ausgewählte fachsprachliche Texte. / Jana Adamčáková
  Halle-Wittenberg : Martin-Luther-Universität, 1981
 154. GII Studia Academica Slovaca - história a súčasnosť v kronikách / Jana Pekarovičová
  In: Naša univerzita. - Roč. 49, č. 1 (2002), s. 14
 155. GII Súčasnosť a perspektívy slovakistiky na ukrajinských univerzitách / Jana Pekarovičová
  In: Naša univerzita. - Roč. 49, č. 3 (2002), s. 12
 156. GII Sympózium k osemdesiatke docenta Petra Baláža / Jana Pekarovičová
  In: Slovenská reč. - Roč. 73, č. 3 (2008), s. 182-187
 157. GII Zišli sa slovakisti zo štyroch kontinentov / Jana Pekarovičová
  In: Naša univerzita. - Č. 1 (2006), s. 9
 158. GII Súčasnosť a perspektívy slovakistiky na univerzitách v Poľsku / Jana Pekarovičová
  In: Naša univerzita. - Roč. 49, č. 9 (2003), s. 14
 159. GII Studia Academica Slovaca v akademickom kontexte / Jana Pekarovičová
  In: Naša univerzita. - Roč. 48, č. 1 (2001), s. 7