Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Galicizmy v slovenčine / Oľga Orgoňová
  Bratislava : STIMUL, 1998
 2. AAB Slovensko-francúzske jazykové vzťahy / Oľga Orgoňová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2002
 3. AAB Cudzosť, jazyk, spoločnosť / Juraj Dolník ... [et al.]
  Bratislava : Iris, 2015
 4. ACA Lexikológia slovenčiny / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  Praha : Columbus, 2012
 5. ACB Používanie jazyka / Oľga Orgoňová, Juraj Dolník
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 6. ADE Discourse dynamics / Oľga Orgoňová
  In: Czech and Slovak linguistic review. - Č. 1 (2011), s. 32-43
 7. ADF Morfologická adaptácia francúzskych slov v slovenčine / Oľga Orgoňová
  In: Kultúra slova. - Roč. 26, č. 9 (1992), s. 268-274
 8. ADF (In)tolerancia a jej jazykové signály ako problém humánnej bioetiky (ilustrácia na diskurze transrodovosti) / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: IT lib. - Roč. 19, č. špeciál (2015), s. 45-48
 9. ADF Slovotvorná adaptácia galicizmov v slovenčine / Oľga Orgoňová
  In: Slovenská reč. - Roč. 62, č. 3 (1997), s. 146-154
 10. ADF Slovotvorná adaptácia galicizmov v slovenčine / Oľga Orgoňová
  In: Slovenská reč. - Roč. 63, č. 1 (1998), s. 24-30
 11. ADF Slovenská štylistika 3. tisícročia v teórii a praxi / Oľga Orgoňová
  In: Slovenčinár. - Roč. 2, č. 1 (2015), s. 16-20
 12. ADF Stratégie jazykovej reprezentácie Slovenska v reklamnom diskurze / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 1, č. 3 (2006), s. 3-8
 13. ADN Medzi štylistikou a diskurznou analýzou / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 64, č. 1 (2013), s. 49-65
 14. AEC Kognitívnoštylistické reflexie českej a slovenskej publicistiky na tému 20. výročia rozdelenia Česko-Slovenska / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost). - ISBN 978-80-263-0738-9. - Brno : Tribun EU, 2014. - S. 63-78
 15. AEC Štýl neumeleckých textov z každodenného života s dôrazom na lexiku / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Stylistyka, roč. 26. - Opole : Ústav poľských štúdií a kultúrnych štúdií, 2017. - S. 139-153
 16. AEC Kontury slovackoj stilistiki 21 veka / Oľga Orgoňová
  In: Aktuaľnyje problemy stilistiki, No. 2. - Moskva : MGU im. M.V. Lomonosova, 2016. - S. 45-49
 17. AEC Štylistika a súčasná komunikácia v priesečníku generácií (na ceste k pochopeniu a zlepšeniu vzťahu matiek a dcér) / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Stylistika v kontextu historie a současnosti. - ISBN 978-80-210-6114-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 115-125
 18. AEC Reklama i kultura / Oľga Orgoňová
  In: Język w marketingu. - ISBN 978-83-7525-166-6. - Łódź : Wyd. Universytetu łódzkiego, 2008. - S. 98-106
 19. AEC Osobitosti rečníckej kultúry na Slovensku sondy do prezidentskej kampane 2014 / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Stylistyka, roč. 24. - Opole : Ústav poľských štúdií a kultúrnych štúdií, 2015. - S. 75-86
 20. AEC Stilistika i ritorika zaostrenie vnimanija na mediaľnych diskussiach o bežencach / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Stylistyka, roč. 25. - Opole : Ústav poľských štúdií a kultúrnych štúdií, 2016. - S. 203-218
 21. AED Diskurzná produkcia transrodovej identity v slovenskom kultúrnom rámci / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Bioetické výzvy a súčasnosť. - ISBN 978-80-8127-133-5. - Bratislava : STIMUL, 2015. - S. 37-50
 22. AED Obsahové, pragmatické a jazykové východiská recepcie súčasného politického diskurzu na Slovensku / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Studia Academica Slovaca 36. - ISBN 978-80-89236-23-7. - Bratislava : Stimul, 2007. - S. 91-110
 23. AED Medzi črepinami trinástej komnaty rómskeho diskurzu (etnolingvisticko-xenologická interpretácia) / Oľga Orgoňová ... [et al.]
  In: Studia Academica Slovaca 43. - ISBN 978-80-223-3650-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 302-316
 24. AED Etnokultúrny základ reči slovenskej mládeže / Oľga Orgoňová, Zuzana Sedláčková
  In: Studia Academica Slovaca 39. - ISBN 978-80-223-2881-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 155-164
 25. AED Miesto profesionalizmov v národnom jazyku a ich vzťah k iným semivarietám / Oľga Orgoňová, Františka Šmajdová
  In: Jazykovedné štúdie 32 : prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. - ISBN 978-80-224-1494-4. - Bratislava : Veda, 2015. - S. 409-420
 26. AED Profesionalizmy v slovenskom lingvokultúrnom kontexte 21. storočia východiská lexikografického spracovania / Oľga Orgoňová, Miloš Orgoň
  In: Lingvokultúrna determinácia lexiky v anglofónnom a slovenskom kontexte = Linguocultural determination of the lexis in the anglophone and the Slovak contexts. - ISBN 978-80-223-4240-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 167-180
 27. AED Dialóg ako výzva pre slovenskú štylistiku (k jubileu prof. PhDr. Jozefa Mlacka, CSc.) / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Studia Academica Slovaca 46. - ISBN 978-80-223-4361-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 86-105
 28. AED Štylizácia subštandardu v dvoch Hečkových prekladoch novely R. Queneaua Zazi(e) v metre (1972; 1996) / Oľga Orgoňová
  In: Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. - ISBN 80-224-0603-1. - Bratislava : Veda, 1999. - S. 143-150
 29. AED Okazionalizmy v idiolekte "Slováka člováka" Júliusa Satinského / Oľga Orgoňová
  In: Studia Academica Slovaca 37. - ISBN 978-80-89236-46-67. - Bratislava : Stimul, 2008. - S. 55-62
 30. AED Kognitívna štylistika interpretácia metafor zániku Česko-Slovenska / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Studia Academica Slovaca 42. - ISBN 978-80-223-3448-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 181-195
 31. AED "Falošní priatelia" (faux-amis) v jazykových kontaktoch slovenčiny s francúzštinou / Oľga Orgoňová
  In: Studia Academica Slovaca 20. - ISBN 80-05-00953-4. - Bratislava : Alfa, 1991. - S. 193-212
 32. AED K sémantickej integrácii galicizmov v slovenčine / Oľga Orgoňová
  In: Philologica 41. - ISBN 80-223-0693-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1993. - S. 77-89
 33. AED Stylistics and discourse analysis / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Links and connections. - ISBN 978-80-223-3462-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 67-83
 34. AED K interpretácii inakosti sociálnej menšiny telesne postihnutých v diskurznoanalytickej perspektíve / Oľga Orgoňová, Paula Postihačová
  In: Jazyk a jazykoveda v interpretácii. - ISBN 978-80-223-3695-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 43-56
 35. AED Adaptácia neologizmov ako jeden z aspektov ich včleňovania do systému slovenčiny / Oľga Orgoňová, Jana Bakošová
  In: Studia Academica Slovaca 34. - ISBN 80-88982-95-2. - Bratislava : Stimul, 2005. - S. 65-102
 36. AED Kultúrny obraz verbálnych prejavov slovenskej mládeže alebo Vtáka poznáš po perí, človeka po reči / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Studia Academica Slovaca 40. - ISBN 978-80-223-3068-8. - Bratislava : UK, 2011. - S. 233-245
 37. AED Lexika ako obraz kultúry etnika / Oľga Orgoňová
  In: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. - ISBN 978-80-223-3066-4. - Bratislava : UK, 2011. - S. 63-72
 38. AED Verbálne džudo v televíznom dialógu politikov / Oľga Orgoňová
  In: Aspekty literárnovedné a jazykovedné 2. - ISBN 978-80-8084-448-6. - Ružomberok : Katolícka univerzita, 2009. - S. 75-85
 39. AED Socioštylistické a etnolingvistické aspekty generačného diskurzu / Oľga Orgoňová
  In: Philologica 71. - ISBN 978-80-223-3559-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 53-64
 40. AED Od štrukturalistickej štylistiky k súčasnej štylistike v 21. storočí / Oľga Orgoňová
  In: Philologica 72 : Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii. - ISBN 978-80-223-3562-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 293-300
 41. AED Imigrácia ako koncept xenoslovakistiky (lingvopragmatická štúdia) / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Studia Academica Slovaca 45. - ISBN 978-80-223-4141-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 236-251
 42. AED Problémy sémantiky - osobitne polysémie - vo svetle prác G. Kleibera z 90. rokov 20. storočia / Oľga Orgoňová
  In: Philologica 56. - ISBN 80-223-1813-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 21-27
 43. AED Jazykový obraz Slovenska na báze reklamy / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Studia Academica Slovaca 35. - ISBN 80-89236-11-1. - Bratislava : Stimul, 2006. - S. 75-89
 44. AED Muži sú z Marsu, ženy z Venuše? Diskurz manželských párov na Slovensku / Oľga Orgoňová, Kristína Piatková
  In: Studia Academica Slovaca 44. - ISBN 978-80-223-3915-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 330-349
 45. AED Nad novšími prekladmi slovenskej prózy do francúzštiny / Oľga Orgoňová
  In: Studia Academica Slovaca 31. - ISBN 80-88982-59-6. - Bratislava : Stimul, 2002. - S. 168-177
 46. AEE Neologizácia a neologizmy v dynamike súčasnej slovenčiny / Oľga Orgoňová
  In: Slovakistický zborník 2. - ISBN 978-86-83535-75-0. - Nový Sad : Slovakistická vojvodinská spoločnosť, 2007. - S. 34-40
 47. AFB Imigrácia ako predmet xenoslovakistiky a kritickej analýzy diskurzu na Slovensku / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Jazyk a politika na pomedzí lingvistiky a politológie. - ISBN 978-80-225-4292-0. - Bratislava : Ekonóm, 2016. - S. 79-93
 48. AFB Bezpečnosť v diskurze Slovákov (v kontexte prezidentských volieb vo Francúzsku 2017) / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie 2. - ISBN 978-80-225-4424-5. - Bratislava : Ekonóm, 2017. - S. 293-303
 49. AFC Kultúrne pozadie českých a slovenských jazykových inovácií (na materiáli neologizmov a okazionalizmov) / Oľga Orgoňová
  In: Třináct let po = Trinásť rokov po. - ISBN 80-210-4180-3. - Brno : MU, 2006. - S. 196-205
 50. AFC Jazyk slovenskej tlačenej reklamy od afektívnosti stimulu k efektívnosti reakcie / Oľga Orgoňová
  In: Aktuální slovakistika. - ISBN 80-210-3592-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. 147-168
 51. AFC Štylistika a ... mládežnícky diskurz / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním : stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. - ISBN 978-80-246-2121-0. - Praha : Karolinum, 2012. - S. 727-735
 52. AFC Kulturni kontekst reklamnog iskaza u zapadnoslovenskom regionu / Oľga Orgoňová
  In: Slavistika 13. - Beograd : Slavističko društvo Srbije, 2009. - S. 214-221
 53. AFC Gallicizmy v slovackom jazyke / Oľga Orgoňová
  In: Projektirovanije innovacionnych processov v sociokuľturnoj i obrazovateľnoj sferach. - ISBN 5-88702-084-9. - Soči : RIO SGUTiKD, 2002. - S. 76-77
 54. AFC K sémantickej a axiologickej strránke nových internacionalizmov na pozadí interkultúrnej konfrontácie / Oľga Orgoňová
  In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. - ISBN 80-86496-11-2. - Praha : AV ČR, 2003. - S. 193-204
 55. AFC Jazykové variácie súčasného reklamného textu teória a sociolingvistický prieskum / Oľga Orgoňová, Viera Maliková
  In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století. - ISBN 80-210-3898-5. - Brno : MU, 2005. - S. 171-188
 56. AFC Inšpirácie z novej slovenskej lingvistiky pre slovakistov v Poľsku / Oľga Orgoňová
  In: Spotkanie słowacystów polskich 3. - ISBN 83-226-1488-8. - Katowicze : Uniwersytet Śłąszki, 2005. - S. 25-33
 57. AFC Lingvokulturní dimenze slangu slovenské mládeže 20 let po / Oľga Orgoňová
  In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko-slovensko-madarské reflexe). - ISBN 978-80-210-5300-7. - Brno : MU, 2010. - S. 19-27
 58. AFD Coolový pokec o slangu teenagerov / Oľga Orgoňová, Zuzana Sedláčková
  In: Slovo, tvorba, dynamickosť. - ISBN 978-80-224-1107-3. - Bratislava : Veda, 2010. - S. 151-162
 59. AFD Aspekty interpretácie politického diskurzu v mediálnej výchove (na sondách do prezidentskej kampane 2009) / Oľga Orgoňová
  In: Odborová didaktika v príprave a v ďalšom vzdelávaní učiteľa materinského jazyka a literatúry. - ISBN 978-80-8084-562-9. - Ružomberok : KU, 2010. - S. 324-334
 60. AFD Štýl teleshoppingu vo svetle racionality/iracionality reprezentantov ponuky a spotreby / Oľga Orgoňová
  In: Varia 17. - ISBN 978-80-8084-550-6. - Ružomberok : KU, 2010. - S. 359-367
 61. AFD Neologizmy z interkultúrneho aspektu / Oľga Orgoňová
  In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. - ISBN 80-223-2023-4. - Bratislava : UK, 2005. - S. 258-267
 62. AFD Slovotvorná štruktúra galicizmov a ich deriváty / Oľga Orgoňová
  In: Varia 6. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1997. - S. 80-88
 63. AFD K paralelám verbalizácie praktík (od)tabuizácie v neverejnom diskurze / Oľga Orgoňová
  In: Slovenčina v kontexte slovanských a neslovanských jazykov. - ISBN 978-80-558-0959-5. - Nitra : UKF, 2015. - S. 45-54
 64. AFD Profesionalizmy teoreticky aj prakticky / Oľga Orgoňová
  In: Slovo v slovníku : aspekty lexikálnej sémantiky, gramatika, štylistika (pragmatika). - ISBN 978-80-224-1268-1. - Bratislava : Veda, 2012. - S. 140-148
 65. AFD Kvantitatívna charakteristika galicizmov v slovenčine / Oľga Orgoňová
  In: Varia 7. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1998. - S. 19-31
 66. AFD Lingvokultúrna kategória "kulturéma" a jej miesto v reklamnom komunikáte / Oľga Orgoňová
  In: Varia 16. - ISBN 80-89037-04-6. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2009. - S. 384-391
 67. AFD Aspekty komunikácie v politickej talkshow / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 2. - ISBN 978-80-223-2427-4. - Bratislava : UK, 2007. - S. 106-116
 68. AFD O lexikálnych galicizmoch v súčasnej slovenčine / Oľga Orgoňová
  In: Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch : za a proti. - ISBN 80-224-0599-X. - Bratislava : Veda, 1999. - S. 137-140
 69. AFD Predpoklady sémantickej integrácie galicizmov v slovenčine / Oľga Orgoňová
  In: Varia 1. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1992. - S. 53-56
 70. AFD Francúzske názvy výrobkov v slovenčine / Oľga Orgoňová
  In: Chrématonyma z hlediska teorie a praxe. - Brno : Onomastická komise ČSAV, 1989. - S. 154-158
 71. AFD Štylistika a rétorika konfrontácie politických rečí / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Registre jazyka a jazykovedy (2) : na počesť Daniely Slančovej. - ISBN 978-80-555-1112-2. - Prešov : Prešovská univerzita, 2014. - S. 156-168
 72. AFD Tváre mládežníckeho diskurzu a ich porozumenie / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte spisovnej slovenčiny. - ISBN 978-80-224-1334-3. - Bratislava : Veda, 2013. - S. 131-142
 73. AFD Lingvokultúrny aspekt politického diskurzu na Slovensku / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Človek a jeho jazyk 3 : inšpirácie profesora Jána Horeckého. - ISBN 978-80-224-1181-3. - Bratislava : Veda, 2015. - S. 188-197
 74. AFD K interpretácii mládežníckeho diskurzu od kultovosti ku coolovosti slovenčiny vo filmoch o mladých / Alena Bohunická, Oľga Orgoňová
  In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 3. - ISBN 978-80-223-2942-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 97-105
 75. AFD Interaktívna štylistika v optike dialogickosti / Oľga Orgoňová
  In: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. - ISBN 978-80-223-4422-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 117-127
 76. AFD Recepcia niektorých slovakistických učebných materiálov vo francúzskom kultúrnom prostredí / Oľga Orgoňová
  In: Slovenčina ako cudzí jazyk. - ISBN 80-88982-60-X. - Bratislava : Stimul, 2002. - S. 255-263
 77. AFD Druhy podobnosti v metafore / Alena Bohunická, Oľga Orgoňová
  In: Jazyk a jazykoveda v pohybe. - ISBN 978-80-224-1026-7. - Bratislava : Veda, 2008. - S. 390-407
 78. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 4. zv. : Eh-Gala. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2005
 79. BCI Slovenský jazyk pre zahraničných študentov : konverzačné texty a cvičenia. / Oľga Záhlavová, Oľga Orgoňová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1991
 80. BCI Lexikológia slovenčiny [elektronický zdroj] : učebné texty a cvičenia. / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  Bratislava : STIMUL, 2011
 81. BDE Textová stránka slovenskej reklamy / Oľga Orgoňová
  In: Hlas ľudu. - príl. Obzory. Roč. 62, č. 48 (2005), s. 4-5
 82. BDE Textová stránka slovenskej reklamy / Oľga Orgoňová
  In: Hlas ľudu. - príl. Obzory. Roč. 62, č. 44 (2005), s. 2-3
 83. BDF Performancia, performance a performer / Oľga Orgoňová
  In: Slovenská reč. - Roč. 57, č. 3 (1992), s. 190-192
 84. BDF Názvy klubov v súčasnej jazykovej praxi / Oľga Orgoňová
  In: Slovenská reč. - Roč. 55, č. 6 (1990), s. 380-382
 85. BDF Xenolingvistika v službách človeku / Oľga Orgoňová
  In: Naša univerzita. - Roč. 63, č. 10 (2017), s. 17
 86. BDF O využívaní učebných materiálov na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka vo Francúzsku / Oľga Orgoňová
  In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. - Roč. 47, č. 3-4 (2000/01), s. 104-111
 87. BDF Využitie exkurzie v rámci vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka / Oľga Orgoňová
  In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. - Roč. 34, č. 3 (1987/88), s. 89-90
 88. BDF Nové slová v slovenčine / Oľga Orgoňová
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 21, č. 46 (1988), s. 7
 89. BDF Čin či počin? / Oľga Orgoňová
  In: Kultúra slova. - Roč. 23, č. 10 (1989), s. 387-388
 90. BDF Čipy a čipsy / Oľga Orgoňová
  In: Kultúra slova. - Roč. 21, č. 7 (1987), s. 250-251
 91. BEC Televizní politický dialog jako hra / Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. 1. díl. - ISBN 978-80-7414-131-7. - Ústí nad Labem : UJEP, 2009. - S. 38-47
 92. CDF Nežná ako spomienka (z listov Madeleine Pegésovej) / Guillaume Apollinaire ; prekl. Oľga Orgoňová
  In: Dotyky. - Roč. 1, č. 1 (1989), s. 29-31
 93. CED Hommage á JD (65 slov) / Oľga Orgoňová
  In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 2. - ISBN 978-80-223-2427-4. - Bratislava : UK, 2007. - S. 6
 94. DAI Galicizmy v slovenčine / Oľga Orgoňová
  Bratislava : [s.n.], 1997
 95. EDI Oceniteľný knižný príspevok k interaktívnej štylistike / Oľga Orgoňová
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 65, č. 1 (2014), s. 77-81
 96. EDI Dulebová, Irina: Precedentné fenomény súčasného ruského jazyka : interkultúrny a lingvodidaktický aspekt / Oľga Orgoňová
  In: Lingua et vita. - Roč. 5, č. 9 (2016), s. 83
 97. EDI Pergnier, M.: Les anglicismes. Danger ou enrichissement pour la langue francaise? / Oľga Orgoňová
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 42, č. 2 (1991), s. 145-147
 98. EDI Beľčikov, J. A.: Leksičeskaja stilistika. Problemy izučenija i obučenija / Oľga Orgoňová
  In: Slovenská reč. - Roč. 56, č. 4 (1991), s. 251-253
 99. EDI Reprezentatívna kronika ľudských dejín / Oľga Orgoňová
  In: Kultúra slova. - Roč. 27, č. 3 (1993), s. 91-95
 100. EDI Ďalšie tituly zo série kroník / Oľga Orgoňová
  In: Kultúra slova. - Roč. 28, č. 1 (1994), s. 49-52
 101. EDI Štylistika Jozefa Mistríka po tretí raz / Oľga Orgoňová
  In: Slovenská reč. - Roč. 63, č. 5 (1998), s. 301-307
 102. EDI Dejiny štylistiky / Oľga Orgoňová
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 52, č. 2 (2001), s. 134-139
 103. EDI Dôstojná knižná transpozícia derivatologického odkazu profesora Furdíka / Oľga Orgoňová
  In: Slovenská reč. - Roč. 70, č. 1-2 (2005), s. 78-85
 104. EDI Martincová, Oľga a kol.: Neologizmy v dnešní češtině / Oľga Orgoňová
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 57, č. 2 (2006), s. 125-132
 105. EDJ Dobre vedieť! / Oľga Orgoňová
  In: Naša univerzita. - Roč. 63, č. 8 (2017), s. 33
 106. EDJ Z Domu umenia máme Kunsthalle / Oľga Orgoňová
  In: Slovenčinár. - Roč. 1, č. 3 (2014), s. 66-67
 107. EDJ Skúšobné obdobie či skúškové obdobie na univerzite? / Oľga Orgoňová
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 8 (2011), s. 23
 108. EDJ (Na)čo sú profesionalizmy? / Oľga Orgoňová
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 6 (2012), s. 31
 109. EDJ Résumé / prekl. resumé Oľga Orgoňová, Alena Bohunická
  In: Marian Meško. - ISBN 80-7165-536-8. - Prešov : Vyd. M. Vaška, 2005. - S. 141-144
 110. FAI Jazyk a jazykoveda v súvislostiach / ed. Oľga Orgoňová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 111. FAI Jazyk a komunikácia v súvislostiach 2 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6.-7.9.2007. / ed. Oľga Orgoňová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2007
 112. FAI Jazyk a jazykoveda v interpretácii / ed. Oľga Orgoňová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 113. FAI O Bratislave : zborník študentských príspevkov. / ed. Oľga Orgoňová
  Zohor : Virvar, 2014
 114. FAI Jazyk a komunikácia v súvislostiach 3 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 8.-9.9.2010. / ed. Oľga Orgoňová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 115. FAI O Bratislave : zborník študentských príspevkov. / ed. Oľga Orgoňová
  Zohor : Virvar, 2015
 116. GII Tradícia a tvorivosť / účast. interv. Yamada Sensei ; aut. interv. Oľga Orgoňová
  In: Budo. - Č. 9 (1992), s. 12-14
 117. GII 2. celoštátny seminár Onomastika a škola / Oľga Orgoňová
  In: Naša univerzita. - Roč. 33, č. 4 (1986), s. 5
 118. GII Hrdina z Bloodsportu / účast. interv. Frank Dux ; aut. interv. Oľga Orgoňová
  In: Budo. - Č. 3 (1993), s. 4-7
 119. GII Hodnoty súčasného jazykovedného výskumu / aut. interv. Jana Blusková ; účast. interv. Oľga Orgoňová
  In: Naša univerzita. - Roč. 62, č. 3 (2015), s. 18-19
 120. GII Rozhovor s profesorkou Oľgou Orgoňovou, vedúcou Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave / aut. interv. Ján Papuga ; účast. interv. Oľga Orgoňová
  In: Slovenčinár. - Roč. 2, č. 3 (2015), s. 6-10
 121. GII Venujeme našim jubilantom / Oľga Orgoňová
  In: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. - ISBN 978-80-223-4422-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - Nestr. [4 s.]