Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia / Vincent Múcska
  Bratislava : STIMUL, 2004
 2. ACB Dejiny európskeho stredoveku 1. : raný stredovek (od 5. storočia do polovice 11. storočia). / Vincent Múcska ... [et al.]
  Prešov : Vyd. Michala Vaška, 2006
 3. ADF O Benediktovi a čiernych mníchoch / Vincent Múcska
  In: Impulz. - Roč. 9, č. 1 (2013), s. 102-114
 4. AEC Uhorsko na ceste ku kresťanskej monarchii / Vincent Múcska
  In: Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku: mocenské souvislosti a paralely. - ISBN 978-80-86488-69-1. - Brno : Matice moravská, 2010. - S. 97-116
 5. AED Cirkevné zákony Štefana I. Svätého / Vincent Múcska
  In: Acta Historica Danubiensia 1. - ISBN 978-80-89234-26-4. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2007. - S. 11-17
 6. AED O misii Bruna z Querfurtu v Uhorsku / Vincent Múcska
  In: Svätý Vojtech - svätec, doba a kult. - ISBN 978-80-89027-35-4. - Bratislava : Chronos, 2011. - S. 23-32
 7. AED K bezmennému notárovi a jeho dielu / Vincent Múcska
  In: Kronika anonymného notára kráľa Bela. - ISBN 80-85501-17-1. - Budmerice : Rak, 2000. - S. 15-30
 8. AED Niekoľko myšlienok o dejinách stredoveku a o kultivovaní tejto disciplíny v súčasnosti / Vincent Múcska
  In: Historické štúdie : k životnému jubileu Herty Tkadlečkovej. - ISBN 978-80-8127-015-4. - Bratislava : Stimul, 2011. - S. 58-63
 9. AED K otázke celibátu v Uhorsku do začiatku 12. storočia / Vincent Múcska
  In: Slovanské štúdie 1/1994. - ISBN 80-85665-57-3. - Bratislava : SAP, 1995. - S. 40-49
 10. AED Migrácia a etnogenéza Maďarov (pokus o prehľad súčasného stavu bádania) / Vincent Múcska
  In: Acta historica neosoliensia 7. - ISBN 80-8083-035-5. - Banská Bystrica : UMB, 2004. - S. 25-33
 11. AEE Uwagi na temat etnogenezy Slowaków / Vincent Múcska
  In: Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, spis 3. - ISBN 978-83-88737-69-5. - Kraków : Uniwersytet Jagiellońskiego, 2010. - S. 349-353
 12. AEE Niekoľko poznámok k súčasnosti slovenskej medievistiky / Vincent Múcska
  In: Evropa a Čechy na konci středověku. - ISBN 80-7007-194-X. - Praha : Filosofia, 2004. - S. 449-458
 13. AEE Byzantinische Einflüsse auf den ältesten ungarischen Kalender aus dem 11. Jahrhundert / Vincent Múcska
  In: Byzantium and East Central Europe. - ISBN 83-88737-45-7. - Kraków : Historia Iagellonica, 2001. - S. 117-128
 14. AEF Vývoj manželského práva na území Slovenska od najstarších čias do konca 20. storočia / Vincent Múcska
  In: Príručka ku genealogickému výskumu. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2004. - S. 26-40
 15. AEF K otázke vzťahu uhorského kráľa k cirkvi v 11. storočí / Vincent Múcska
  In: Studia historica Tyrnaviensia 3. - ISBN 80-89074-63-4. - Trnava : Trnavská univerzita, 2003. - S. 335-341
 16. AEF Rád benediktínov a jeho vývoj v stredoveku / Vincent Múcska
  In: Rehole a kláštory v stredoveku. - ISBN 80-89027-05-9. - Bratislava : Chronos, 2002. - S. 49-74
 17. AFB Anonymovo dielo ako genealogický prameň / Vincent Múcska
  In: Najstaršie rody na Slovensku. - ISBN 80-967103-0-3. - Martin : Matica slovenská, 1994. - S. 44-53
 18. AFC Zur Frage der grossmährisch-byzantinischen Tradition im früharpadischen Ungarn - Möglichkeiten der Interpretation / Vincent Múcska
  In: Rome, Constantinople and newly-converted Europe: archaeological and historical evidence. - ISBN 978-83-89499-85-1. - Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2012. - S. 153-160
 19. AFC Migracja i etnogeneza Węgrów zarys współczesnego stanu badań / Vincent Múcska
  In: Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu. - ISBN 83-88737-86-4. - Kraków : Uniwersytet Jagiellońskiego, 2004. - S. 277-289
 20. AFD Osobitosti uhorského liturgického kalendára v 11. storočí / Vincent Múcska
  In: Nitra v slovenských dejinách. - ISBN 80-7090-625-1. - Martin : Matica slovenská, 2002. - S. 181-189
 21. AFD About the first Hungarian bishoprics / Vincent Múcska
  In: East Central Europe at the turn of the 1st and 2nd millennia. - ISBN 80-88982-67-7. - Bratislava : STIMUL, 2002. - S. 119-139
 22. AFD K otázke dosahu cirkevných reforiem 11. storočia na Uhorsko / Vincent Múcska
  In: Studia archaeologica Slovaca Mediaevalia 3-4. - ISBN 80-224-0691-0. - Bratislava : Veda, 2001. - S. 153-169
 23. AFD Boj uhorského štátu proti pohanstvu v 11. storočí / Vincent Múcska
  In: Pohanstvo a kresťanstvo. - ISBN 80-89027-12-1. - Bratislava : Chronos, 2004. - S. 201-210
 24. BAA Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch / Vincent Múcska ... [et al.]
  Praha : Ottovo nakladatelství, 2014
 25. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 8. zv. : Kalh - Kokp. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016
 26. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 1. zv. : A-Belk. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1999
 27. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 2. zv. : Bell-Czy. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2001
 28. BAB Malá slovenská encyklopédia A-Ž / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1993
 29. BAB Ján z Udine: Kronika sveta = John of Udine: World chronicle [elektronický zdroj] : . / autori textov Vincent Múcska ... [et al.]
  Martin : Matica slovenská, 2008
 30. BCB Dejepis 1 : od staroveku k stredoveku. / Pavol Valachovič ... [et al.]
  Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2001
 31. BCB Dejepis 2 : Európa v období stredoveku. / Vincent Múcska ... [et al.]
  Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 1996
 32. BDF Modli sa a pracuj! / Vincent Múcska
  In: Historická revue. - Roč. 21, č. 3 (2010), s. 6-19
 33. BDF Muž, ktorý zrevolucionalizoval históriu / Vincent Múcska
  In: Kritika & kontext. - Roč. 8, č. 1 (2003), s. 29-33
 34. BDF Svätoštefanská idea a Slovensko / Martin Homza ... [et al.]
  In: Kultúra. - Roč. 3, č. 15 (2000), s. 8-9 a 15
 35. BDF Medzník rozmachu Európy 11. storočie / Vincent Múcska
  In: Historická revue. - Roč. 11, č. 1 (2000), s. 22-24
 36. BDF Stredovek vo veku dospelosti 12. storočie / Vincent Múcska
  In: Historická revue. - Roč. 11, č. 2 (2000), s. 18-20
 37. BDF Božie súdy pilier stredovekého súdnictva / Vincent Múcska
  In: História. - Roč. 1, č. 1 (2001), s. 5
 38. BDF Starí Maďari na pochode posledné dejstvo veľkolepého sťahovania / Vincent Múcska
  In: Historická revue. - Roč. 2, č. 7 (1991), s. 5-7
 39. BDF Lesk a bieda rytierstva so zbraňou na poli cti a slávy / Vincent Múcska
  In: Historická revue. - Roč. 4, č. 3 (1993), s. 5-7
 40. BDF S mečom do Svätej zeme prvé dejstvo križiackych výprav / Vincent Múcska
  In: Historická revue. - Roč. 6, č. 1 (1995), s. 3-5
 41. BDF Lyonská únia. Florentská únia. Brest-litovská únia. Utrechtská únia / Vincent Múcska
  In: Historická revue. - Roč. 8, č. 6 (1997), s. 31
 42. BDF Muž rozhodujúceho okamihu dobytie Anglicka Viliamom Dobyvateľom / Vincent Múcska
  In: Historická revue. - Roč. 9, č. 5 (1998), s. 6-8
 43. BDF Úvahy o veľkomoravskom kresťanstve a christianizácii Maďarov / Vincent Múcska
  In: Historická revue. - Roč. 23, č. 9 (2012), s. 18-23
 44. BEF Doslov / aut. dosl. Vincent Múcska
  In: Tri historické regióny Európy. - ISBN 80-7149-263-9. - Bratislava : Kalligram, 2001. - S. 126-131
 45. BEF Sväté skutky rytierskeho kráľa Ladislav I. Svätý / Vincent Múcska
  In: Kniha kráľov : panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. - ISBN 80-967862-0-2. - Bratislava : Kleio, 1998. - S. 68-73
 46. BEF Klerik vo vladárskom rúchu Koloman, zvaný Učený / Vincent Múcska
  In: Kniha kráľov : panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. - ISBN 80-967862-0-2. - Bratislava : Kleio, 1998. - S. 75-80
 47. BEF Nenaplnil odkaz slávneho mena Štefan II. / Vincent Múcska
  In: Kniha kráľov : panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. - ISBN 80-967862-0-2. - Bratislava : Kleio, 1998. - S. 81-84
 48. BEF Nevidomý, ale činorodý Belo II., zvaný Slepý / Vincent Múcska
  In: Kniha kráľov : panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. - ISBN 80-967862-0-2. - Bratislava : Kleio, 1998. - S. 85-88
 49. BEF V neblahom zovretí susedov Gejza II. / Vincent Múcska
  In: Kniha kráľov : panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. - ISBN 80-967862-0-2. - Bratislava : Kleio, 1998. - S. 89-92
 50. BEF Pevné žezlo byzantského odchovanca Belo III. / Vincent Múcska
  In: Kniha kráľov : panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. - ISBN 80-967862-0-2. - Bratislava : Kleio, 1998. - S. 101-104
 51. DAI Cirkevné reformy v 10. a 11. storočí a ich dosah na Uhorsko / Vincent Múcska
  Bratislava : [s.n.], 1999
 52. EAJ Kronika anonymného notára kráľa Bela : Gesta Hungarorum. / ed. a prekl. Vincent Múcska
  Budmerice : Rak, 2000
 53. EAJ Dejiny Európy a Európanov / Jean-Baptiste Duroselle ; prekl. Juraj Bartík ... [et al.]
  Bratislava : Fortuna Print, 2002
 54. EAJ Kronika 20. storočia / z nemeckého originálu preložili, doplnili a upravili: Ladislav Deák ... [et al.]
  Bratislava : Fortuna Print, 2000
 55. EAJ Kronika svetových dejín / prekl. Pavol Valachovič ... [et al.]
  Bratislava : Fortuna Print, 2004
 56. EDI Csukovits, E.: Középkori magyar zarándokok / Vincent Múcska
  In: Historický časopis. - Roč. 53, č. 1 (2005), s. 164-169
 57. EDI Az Esztergomi székeskáptalan jegyzőkönyve / Vincent Múcska
  In: Historický časopis. - Roč. 51, č. 3 (2003), s. 551-553
 58. EDI Dobrú chuť! / Vincent Múcska
  In: Rak. - Roč. 10, č. 5 (2005), s. 37-40
 59. EDI Žemlička, J.: Přemysl Otakar I. (Panovník, stát a společnost na prahu vrcholného feudalismu) / Vincent Múcska
  In: Historica 42. - ISBN 80-223-0950-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. - S. 205-208
 60. EDI Lexikón svetových dejín / Vincent Múcska
  In: Vojenská história. - Roč. 3, č. 4 (1999), s. 130-133
 61. EDI Laudage, Johannes: Gregorianische Reform und Investiturstreit / Vincent Múcska
  In: Text - revue pre humanitné vedy. - Č. 2 (1994), s. 104-106
 62. EDI Sachworterbuch der Mediävistik / Vincent Múcska
  In: Slovanské štúdie 1-2/1993. - ISBN 8085665-31-X. - Bratislava : SAP, 1993. - S. 103
 63. EDI Szent István és kora / Vincent Múcska
  In: Historický časopis. - Roč. 38, č. 3 (1990), s. 450-451
 64. EDI Jánosi, M.: Törvényalkotás a korai Árpad-korban / Vincent Múcska
  In: Historický časopis. - Roč. 45, č. 3 (1997), s. 531-534
 65. EDI Ferenc Makk: Ungarische Aussenpolitik (896-1196) / Vincent Múcska
  In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. - Roč. 59, č. 2 (2003), s. 839-840
 66. EDI Előd Nemerkényi: Latin classics in medieval Hungary / Katarína Nádaská, Vincent Múcska
  In: Mittellateinisches Jahrbuch 43/3. - ISBN 978-3-7772-082-4-4. - Stuttgart : Anton Hiersemann, 2008. - S. 350-354
 67. EDJ Zopár myšlienok o tom, kam by mali viesť naše kroky v najbližších rokoch / Vincent Múcska
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 10 (2011), s. 13
 68. EDJ K šesťdesiatinám doc. Mariána Skladaného / Vincent Múcska
  In: Štúdie z dejín baníctva a banského podnikania. - ISBN 80-88982-43-X. - Bratislava : Stimul, 2001. - S. 9-11
 69. EDJ Belo IV. panovník spod nešťastnej hviezdy / Vincent Múcska
  In: Práca. - Roč. 46, č. 222 (1991), s. 7
 70. EDJ Štefan I. a jeho doba / Vincent Múcska
  In: Práca. - Roč. 46, č. 209 (1991), s. 7
 71. EDJ "Byzantínec" na uhorskom tróne / Vincent Múcska
  In: Práca. - Roč. 46, č. 215 (1991), s. 7
 72. EDJ V priazni i nemilosti panovníkov stredoveké šľachtické rody na východnom Slovensku / Vincent Múcska
  In: Práca. - Roč. 46, č. 269 (1991), s. 7
 73. EDJ Posledný úder bez odplaty stredoveké rytierstvo / Vincent Múcska
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 6, č. 17 (1997), s. 25
 74. EDJ Cistercium Mater nostra (od vzniku cistercitského rádu už uplynulo 900 rokov) / Vincent Múcska
  In: Kultúra. - Roč. 1, č. 16 (1998), s. 6-7
 75. EDJ Benediktínsky kláštor / László Koszta ; prekl. Vincent Múcska
  In: Historický časopis. - Roč. 57, č. 2 (2009), s. 339-356
 76. FAI Dejepisná čítanka (1) / zost. Pavel Dvořák ... [et al.]
  Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2006
 77. FAI Judaica et holocaustica 3 / zost.Vincent Múcska ; ved. red. Miroslav Daniš
  Bratislava : STIMUL, 2012
 78. FAI Dejepisná čítanka (2) / zost. Vincent Múcska ... [et al.]
  Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2003
 79. FAI Rehole a kláštory v stredoveku / zost. Rastislav Kožiak, Vincent Múcska
  Bratislava : Chronos, 2002
 80. FAI East Central Europe at the turn of the 1st and 2nd millenia / ed. Vincent Múcska, Miroslav Daniš
  Bratislava : STIMUL, 2002
 81. GII Impresie z rokovania 17. všeobecného zjazdu poľských historikov v Krakove / Vincent Múcska
  In: Historický časopis. - Roč. 53, č. 1 (2005), s. 196-198
 82. GII Anonymova kronika rozhovor s Vincentom Múcskom / aut. interv. Miroslav Daniš ; účast. interv. Vincent Múcska
  In: Historická revue. - Roč. 12, č. 5 (2001), s. 23
 83. GII Študentská vedecká a odborná konferencia na katedrách histórie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave / Vincent Múcska
  In: Historický časopis. - Roč. 45, č. 3 (1997), s. 565-566
 84. GII Balassi Bálint nyomában = Po stopách Bálinta Balassu / Ferenc Szvircsek ; prekl. Vincent Múcska
  Bratislava : SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, 2004