Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

Filozofická fakulta UK, Úsek prodekana pre ved. výskum a PhD.
dekan, prodekan fakulty
Filozofická fakulta UK, Katedra logiky a metodológie vied
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 320
Miestnosť
Š522
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Zelinová

Filozofická fakulta UK
Doktorand (4.dDF, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Marek Zeman

Filozofická fakulta UK
Doktorand (5.dRE/x, externý)

Mgr. Milan Zeman

Filozofická fakulta UK
Doktorand (4.dSO/x, externý)

Mgr. Miroslava Zimányiová

Filozofická fakulta UK
Doktorand (4.dKP/x, externý)

Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ing. Veronika Zsideková

Filozofická fakulta UK, Katedra muzikológie
sekretárka, sekretár

Mgr. Dušan Zupka, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra všeobecných dejín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Mgr. Marek Žabka, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra muzikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovenského jazyka
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 445
Miestnosť
G213
Publikačná činnosť