Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

Mgr. Miroslav Zahradník

Filozofická fakulta UK
Doktorand (4.dML, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. art. Matúš Zajac

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Oliver Zajac

Filozofická fakulta UK
Doktorand (1.dVD, denný)

Mgr. Magdalena Zakrzewska-Verdugo, Ph.D.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovanských filológií
lektor vysokej školy, univerzity

PhDr. Gabriel Zala, PhD.

Filozofická fakulta UK, Sekcia sociálna, pracovná a edukačná
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/593 39 425
Miestnosť
G357
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 210
Miestnosť
G219
Publikačná činnosť

Mgr. Andrej Záthurecký

Filozofická fakulta UK
Doktorand (4.dSF, denný)

Bc. Tatiana Zaťková

Filozofická fakulta UK, Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia
odborný administratívny zamestnanec kult

Mgr. Martina Zboroňová

Filozofická fakulta UK
Doktorand (1.dSO, denný)

PhDr. Peter Zelenák, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovenských dejín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 365
Miestnosť
Š408
Publikačná činnosť