Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

Filozofická fakulta UK, Úsek prodekana pre štúdium a PS
dekan, prodekan fakulty
Filozofická fakulta UK, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

Filozofická fakulta UK, Úsek prodekana pre ved. výskum a PhD.
dekan, prodekan fakulty
Filozofická fakulta UK, Katedra logiky a metodológie vied
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 320
Miestnosť
Š522
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra muzikológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 359
Miestnosť
G305
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslava Abrahámová

Filozofická fakulta UK
Doktorand (1.dKP/x, externý)

Mgr. Jozef Adam

Filozofická fakulta UK
Doktorand (4.dMK/x, externý)

Mgr. Jakub Adámek

Filozofická fakulta UK
Doktorand (1.dRE, denný)

Mgr. Peter Ambros

Filozofická fakulta UK
Doktorand (2.dLV/x, externý)

Mgr. Marcela Andoková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra klasickej a semitskej filológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Alica Antalová

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
lektor univerzity
Telefón
02/593 39 169
Miestnosť
G338
Filozofická fakulta UK
Doktorand (3.dPE/x, externý)
Publikačná činnosť