Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAA Kreativita v reklamě / Pavel Horňák
  Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2014
 2. AAB Abeceda reklamy / Pavel Horňák
  Bratislava : Grafosit, 1997
 3. AAB Nová abeceda reklamy / Pavel Horňák
  Bratislava : Central European advertising, 2003
 4. AAB Reklama, propagácia, public relations v médiách / Pavel Horňák
  Bratislava : SOSPRA, 1998
 5. AAB Etika reklamy. Etika žurnalistiky / Pavel Horňák, Luboš Šefčák
  Bratislava : SOSPRA, 2000
 6. ABB Strach v reklame fenomén strachu a jeho efektívne využitie v reklame / Silvia Šurinová, Pavel Horňák
  In: Marketingová komunikácia a médiá 14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89652-10-5. - Bratislava : Book & book, 2015. - S. 5-75 [CD-ROM]
 7. ABC Základné otázky typológie aktivít marketingovej komunikácie / Pavel Horňák
  In: Teorie a praxe v marketingové komunikaci. - ISBN 978-80-87500-68-2. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. - S. 84-103 [2,05 AH]
 8. ABD Reklama a médiá / Pavel Horňák
  In: Marketingová komunikácia a médiá. - ISBN 978-80-969099-9-5. - Bratislava : Book & Book, 2008. - S. 5-30
 9. ABD Reklama a propagácia ako súčasti marketingovej komunikácie a im príbuzné aktivity / Pavel Horňák
  In: Marketingová komunikácia a médiá 09 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970247-1-0. - Bratislava : Book & Book, 2009. - S. 7-60
 10. ABD Reklama ako komunikácia, jej princípy a funkcie / Pavel Horňák
  In: Reklama 10 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970247-4-1. - Bratislava : Book & book, 2010. - S. 7-41 [CD-ROM]
 11. ACA Reklama : teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. / Pavel Horňák
  Zlín : VeRBuM, 2010
 12. ACB Reklama 2000 / Pavel Horňák
  Bratislava : CEA, 1999
 13. ACD História reklamy / Pavel Horňák
  In: Marketingová komunikácia. - ISBN 978-80-969099-5-7. - Bratislava : Book & book, 2007. - S. 19-46
 14. ADE Reklama (história versus súčasnosť 9.) / Pavel Horňák
  In: Marketing magazine. - Č. 11 (2003), s. 16-19
 15. ADE Reklama (história versus súčasnosť 8.) / Pavel Horňák
  In: Marketing magazine. - Č. 10 (2003), s. 16-19
 16. ADE Reklama (história versus súčasnosť 5.) / Pavel Horňák
  In: Marketing magazine. - Č. 6 (2003), s. 10-13
 17. ADE Reklama (história versus súčasnosť 4.) / Pavel Horňák
  In: Marketing magazine. - Č. 5 (2003), s. 14-17
 18. ADE Reklama (história versus súčasnosť 3.) / Pavel Horňák
  In: Marketing magazine. - Č. 4 (2003), s. 10-13
 19. ADE Reklama (história versus súčasnosť 2.) / Pavel Horňák
  In: Marketing magazine. - Č. 3 (2003), s. 20-23
 20. ADE Reklama (história versus súčasnosť 1.) / Pavel Horňák
  In: Marketing magazine. - Č. 2 (2003), s. 14-17
 21. ADE Reklama (história versus súčasnosť 7.) / Pavel Horňák
  In: Marketing magazine. - Č. 9 (2003), s. 18-21
 22. ADE Od reklamy k integrovanej marketingovej komunikácii / Pavel Horňák
  In: Marketing magazine. - Č. 2 (2002), s. 12-14
 23. ADE Reklama (história versus súčasnosť 6.) / Pavel Horňák
  In: Marketing magazine. - Č. 7 (2003), s. 16-19
 24. ADF Trendy rozvoja marketingovej komunikácie / Pavel Horňák
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 50, č. 1-2 (2007), s. 57-61
 25. ADF Tvorba reklamných titulkov, sloganov a názvov / Pavel Horňák
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 48, č. 1-2 (2005), s. 60-69
 26. ADF Propagácia, jej druhy, princípy a funkcie / Pavel Horňák
  In: Otázky žurnalistiky. - 38 (1995) 1, 49-58
 27. ADF K otázke základných pojmov a funkcií propagácie a jej príbuzných aktivít / Pavel Horňák
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 26, č. 3 (1983), s. 9-16
 28. ADF Využitie novinárskych žánrov v práci s verejnosťou / Pavel Horňák
  In: Otázky žurnalistiky. - 27 (1984) 4, 32-40
 29. ADF Tlačové konferencie a besedy - významný zdroj žurnalistických informácií / Pavel Horňák
  In: Otázky žurnalistiky. - 28 (1985) 4, 38-45
 30. ADF Prostriedky masovej informácie - najrozšírenejší nositelia propagačných výpovedí / Pavel Horňák
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 31, č. 3 (1988), s. 26-33
 31. ADF Propagácia, reklama, žurnalistika a príbuzné aktivity / Pavel Horňák
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 37, č. 1 (1994), s. 39-49
 32. ADF Etické atribúty reklamy, propagácie a public relations v marketingovej komunikácii / Pavel Horňák
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 44, č. 1-2 (2001), s. 34-41
 33. ADF Reklama a public relations v integrovanej marketingovej komunikácii / Pavel Horňák
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 43, č. 4 (2000), s. 322-329
 34. ADF História americkej reklamy (k počiatkom dejín marketingovej komunikácie v USA) / Pavel Horňák
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 45, č. 3-4 (2002), s. 241-247
 35. ADF Sociálna reklama - súčasť marketingovej komunikácie i žurnalistiky / Pavel Horňák
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 46, č. 3-4 (2003), s. 227-232
 36. ADF Etický rozmer marketingovej komunikácie / Pavel Horňák
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 52, č. 3-4 (2009), s. 9-21
 37. AED Typológia členenia aktivít marketingovej komunikácie / Pavel Horňák
  In: Marketingová komunikácia a médiá 15 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89652-16-7. - Bratislava : Book & book, 2015. - S. 4-29 [CD-ROM]
 38. AED Kreativita, jej postavenie a funkcie v rámci prípravy reklamnej kampane / Pavel Horňák
  In: Reklama 14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89652-12-9. - Bratislava : Book & book, 2015. - S. 4-26 [CD-ROM]
 39. AED Teória marketingovej komunikácie / Pavel Horňák
  In: Marketingová komunikácia. - ISBN 978-80-969099-5-7. - Bratislava : Book & book, 2007. - S. 5-17
 40. AED K aktuálnym otázkam reklamy / Pavel Horňák
  In: Marketingová komunikácia. - ISBN 978-80-969099-5-7. - Bratislava : Book & book, 2007. - S. 47-60
 41. AED Strach ako efektívny emocionálny apel v reklame / Pavel Horňák
  In: Reklama 12 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89652-00-6. - Bratislava : Book & book, 2012. - S. 5-25 [CD-ROM]
 42. AED Reklama ako súčasť marketingovej komunikácie na prahu tretieho tisícročia / Pavel Horňák
  In: Marketingová komunikácia na prahu tretieho tisícročia. - ISBN 80-223-1834-5. - Bratislava : UK, 2005. - S. 8-16
 43. AED Kreativita reklamy v retrospektíve / Pavel Horňák
  In: Marketingová komunikácia a médiá 13 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89652-08-2. - Bratislava : Book & book, 2014. - S. 5-35 [CD-ROM]
 44. AED Vzťah verejnosti k súčasnej podobe reklamy (televízna reklama - nepriateľ č. 1) / Pavel Horňák
  In: Marketingová komunikácia a médiá 16 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89652-18-1. - Bratislava : Book & book, 2017. - S. 4-14 [CD-ROM]
 45. AED Pozitívna kreativita, jej zásady a využitie v praxi / Pavel Horňák
  In: Reklama 15 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89652-17-4. - Bratislava : Book & book, 2015. - S. 4-17 [CD-ROM]
 46. AED Tajomstvo kreativity 2 bariéry a mýty v oblasti kreativity / Pavel Horňák
  In: Marketingová komunikácia a médiá 12 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89652-02-0. - Bratislava : Book & book, 2013. - S. 32-54 [CD-ROM]
 47. AED Tajomstvo kreativity 1 / Pavel Horňák
  In: Marketingová komunikácia a médiá 12 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89652-02-0. - Bratislava : Book & book, 2013. - S. 4-31 [CD-ROM]
 48. AED Erotika a sex ako efektívne emocionálne apely / Pavel Horňák
  In: Marketingová komunikácia a médiá 10 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970247-5-8. - Bratislava : Book & book, 2011. - S. 7-35
 49. AED História reklamy na území Československa / Pavel Horňák
  In: Reklama 09 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970247-0-3. - Bratislava : Book & book, 2009. - S. 5-24
 50. AFC Miesto reklamy a public relations v súčasnej integrovanej komunikácii / Pavel Horňák
  In: Integrovaná komunikace - předpoklad úspěšných PR. - Praha : IIR, 2000. - S. 1-14
 51. AFC Etické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie / Pavel Horňák
  In: Sborník konferenčních příspěvků ze 4. ročníku mezinárodní konference (Ko)média [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7318-903-7. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2010. - Nestr. [8 s.] [CD-ROM]
 52. AFC Humour—the strongest emotional appeal in advertising / Pavel Horňák
  In: Strategic innovative marketing. - ISBN 978-3-319-33863-7. - Mykonos : Springer, 2017. - S. 259-264
 53. AFD Jazyk a štýl propagačných prostriedkov / Pavel Horňák
  In: Reklama a public relations v marketingu. - ISBN 80-2300087-X. - Banská Bystrica : Dom techniky ZSVTS, 1990. - S. 13-22
 54. AFD K otázke základných pojmov a funkcií práce s verejnosťou a jej príbuzných aktivít / Pavel Horňák
  In: Práce s veřejností v čs. zahraničním obchodě a ve výrobních rezortech. - Olomouc : Sigma, 1983. - S. 1-8
 55. AFD Tlačové prostriedky v procese práce s verejnosťou / Pavel Horňák
  In: Tiskové prostředky v procesu práce s veřejností 2. - Brno : Brněnské veletrhy a výstavy, 1984. - S. 2-17
 56. AFD Audiovizuálne prostriedky masovej informácie a ich propagačné poslanie / Pavel Horňák
  In: Impuls 88 - současnost a propagace. - Brno : Dům techniky ČSVTS, 1988. - S. 207-215
 57. AFD Súčasný stav marketingovej komunikácie v SR Základný vzťah marketingu, propagácie a reklamy / Pavel Horňák
  In: Internet v riadení a obchode firmy. - ISBN 80-88812-05-4. - Bratislava : EL&T, 1997. - S. 7-15
 58. AFD Social advertising part of marketing communication and journalism / Pavel Horňák
  In: Marketing of the companies in V4 countries one step before the entry to European union. - ISBN 80-8055-815-9. - Banská Bystrica : UMB, 2003. - S. 122-127
 59. AFD Nové formy a prostriedky v marketingovej komunikácii / Pavel Horňák
  In: Nové trendy v marketingu pri uplatnení spoločenskej koncepcie marketingu. - ISBN 978-80-89220-55-7. - Trnava : UCM, 2007. - S. 72-77
 60. AFD Kreativita v kontexte s tvorbou reklamných titulkov, sloganov a názvov / Pavel Horňák
  In: Kreativita v reklame. - ISBN 80-89220-54-1. - Trnava : UCM, 2006. - S. 9-24
 61. AFD Kreativita reklamných titulkov a sloganov / Pavol Horňák
  In: Kroky slov. - ISBN 978-80-8155-024-9. - Žilina : Eurokódex, 2013. - S. 180-190
 62. BAA Velký slovník marketingových komunikací / Olga Jurášková ... [et al.]
  Praha : Grada, 2012
 63. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 1. zv. : A-Belk. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1999
 64. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 2. zv. : Bell-Czy. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2001
 65. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 3. zv. : Č - Eg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2003
 66. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 4. zv. : Eh-Gala. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2005
 67. BAB Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie / Kolektív autorov
  Trnava : UCM, 2006
 68. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 7. zv., In - Kalg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2013
 69. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 8. zv. : Kalh - Kokp. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016
 70. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, 5. zv. : Galb-Hir. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2007
 71. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 6. zv., His - Im. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010
 72. BBB Základné kategórie propagácie propagácia, jej druhy, princípy, funkcie a príbuzné aktivity / Pavel Horňák
  In: Propagácia v médiách. - Bratislava : SOSPRA, 1995. - S. 8-41
 73. BCI Teória propagácie / Pavel Horňák
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1990
 74. BCI Teória propagácie : K základným otázkam teórie socialistickej propagácie. / Pavel Horňák
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1984
 75. BCI Formy a prostriedky propagácie : propagácia v PMIP. / Pavel Horňák, Katarína Štefániková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1988
 76. BDE História a súčasnosť (reklamy) / Pavel Horňák
  In: Marketing magazine. - Č. 1 (2003), s. 15
 77. BDF ABC obchodnej propagácie Minivýklad najdôležitejších, resp. nových (prebratých) termínov z oblasti reklamy / Pavel Horňák
  In: Obchodné listy. - 3 (1996) 2, 30-31
 78. BDF Propagácia - jej príbuzné aktivity a podniková tlač / Pavel Horňák
  In: Podniková tlač. - Roč. 12, č. 4 (1984), s. 13-18
 79. BDF Špecifiká prípravy a realizácie tlačových podujatí / Pavel Horňák
  In: Podniková tlač. - 13 (1985) 3, 36-41
 80. BDF Video - nástroj propagácie socialistického podniku / Pavel Horňák
  In: Podniková tlač. - 15 (1987) 2, 22-31
 81. BDF Video v propagácii / Pavel Horňák
  In: Propagace. - Č. 3 (1987), s. 3-4
 82. BDF Problémy propagácie / Pavel Horňák
  In: Bulletin odboru žurnalistiky FF UK. - Č. 1 (1986), s. 54-57
 83. BDF Kódex etiky propagácie / Pavel Horňák
  In: Trend. - Roč. 2, č. 17 (1992), s. 19
 84. BDF Kódex etiky propagácie / Pavel Horňák
  In: GATE. - Č. 4 (1992), s. 2-3
 85. BDF Televízna reklama, od nápadu k realizácii / Pavel Horňák
  In: Trend. - Roč. 4, č. 8 (1994), s. 19
 86. BDF Reklama i etika sú súčasťou života a mali by sa znášať / Pavel Horňák
  In: Trend. - Roč. 4, č. 26 (1994), s. 19
 87. BDF Propagácia a reklama / Pavel Horňák
  In: Merkúr. - Roč. 2, č. 3 (1995), s. 22
 88. BDF Ako presadiť nový produkt na trhu nebezpečná hra s novinkami? / Pavel Horňák
  In: Manažér. - Roč. 2, č. 5 (1997), s. 26-27
 89. BDF Ostro sledované plochy vo svete reklamy pol stovky profesionálnych agentúr na Slovensku / Pavel Horňák
  In: Obchodné listy. - 4 (1997) 1, 28-29
 90. BDF ABC obchodnej propagácie / Pavel Horňák
  In: Obchodné listy. - 4 (1997) 1, 28-29
 91. BDF ABC obchodnej propagácie / Pavel Horňák
  In: Obchodné listy. - 4 (1997) 2, 28-29
 92. BDF ABC obchodnej propagácie / Pavel Horňák
  In: Obchodné listy. - 4 (1997) 3, 28-29
 93. BDF ABC obchodnej propagácie / Pavel Horňák
  In: Obchodné listy. - 4 (1997) 4, 40-41
 94. BDF ABC obchodnej propagácie / Pavel Horňák
  In: Obchodné listy. - 4 (1997) 5, 32-33
 95. BDF ABC obchodnej propagácie / Pavel Horňák
  In: Obchodné listy. - 4 (1997) 6, 28-29
 96. BDF Otec marketingu o CRM / Pavel Horňák
  In: Dataland. - Roč. 1, č. 1 (2003), s. 7
 97. BEC Reklama v Slovenskej republike / Pavel Horňák
  In: Reklama & marketing. - Praha : DIMAR, 1995. - S. 529-534
 98. BEC Propagácia na Slovensku od vzniku samostatného štátu / Pavel Horňák
  In: Ročenka MOSPRA 1994. - Brno : MOSPRA, 1995. - S. 42-47
 99. BED Propagácia v audiovizuálnych médiách / Pavel Horňák
  In: Propagácia v médiách. - Bratislava : SOSPRA, 1995. - S. 75-84
 100. BED Situácia reklamy na Slovensku / Pavel Horňák
  In: 1. Bratislavské reklamné fórum MEDIA MIX 1995. - Wien : Central European Consulting, 1995. - S. 10-12
 101. BED Video ako prostriedok hospodárskej propagácie / Pavel Horňák
  In: Video v hospodářské propagaci. - Brno : Brněnské veletrhy a výstavy, 1986. - S. 3-9
 102. BED Humor ako najsilnejší a najobľúbenejší emocionálny apel v reklame / Pavel Horňák
  In: Reklama 11 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970247-6-5. - Bratislava : Book & book, 2011. - S. 7-35 [CD-ROM]
 103. BEE MOSPRA, SOSPRA a čo ďalej? / Pavel Horňák
  In: Ročenka 1998. - Brno : MOSPRA, 1999, s. 27-28. -
 104. BEF Etické zásady v propagačnej činnosti / Pavel Horňák
  In: Žurnalistika a výučba žurnalistiky v demokratickej spoločnosti. - Bratislava : CGS MIXET, 1993. - S. 78-80
 105. BEF Propagácia v tlači / Pavel Horňák
  In: Žurnalistická tvorba v tlači. - ISBN 80-85697-05-X. - Bratislava : Stimul, 1992. - S. 96-100
 106. BEF Ethical principles in the promotional activity / Pavel Horňák
  In: Journalism and journalism education in a free society. - Bratislava : CGS MIXET, 1993, s. 84-86. -
 107. BEF Ako sa robia novinovedci / Pavel Horňák
  In: Kroky slov. - ISBN 978-80-8155-024-9. - Žilina : Eurokódex, 2013. - S. 51-52
 108. BEF Public relations a reklama ako súčasť integrovanej marketingovej komunikácie / Pavel Horňák
  In: Public relations. - Bratislava : Akadémia vzdelávania, 2001. - S. 86-92
 109. CAB Lexikon nadprirodzených bytostí : Dracula a tí druhí-. / Pavel Horňák
  Bratislava : Central European advertising, 1998
 110. DAI Propagačné pôsobenie v prostriedkoch masovej informácie / Pavel Horňák
  Bratislava : [s.n.], 1996
 111. EDI Propagácia - sociálna komunikácia / Pavel Horňák
  In: Kontakt. - Roč. 11, č. 3 (1985), s. 54-61
 112. EDI Príručka komunikačnej stratégie televízneho reportéra / Pavel Horňák
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 23, č. 4 (1980), s, 54-55
 113. EDI K problematike metodiky propagačnej práce / Pavel Horňák
  In: Otázky žurnalistiky. - 29 (1986) 2, 48-49
 114. EDI O reklame pre novinárov / Pavel Horňák
  In: Otázky žurnalistiky. - Roč. 26, č. 4 (1983), s. 52-54
 115. EDJ Umenie reklamy je umenie predať / účast. interv. Pavel Horňák, Peter Šesták ; aut. interv. Peter Suhl
  In: Mosty. - Roč. 16, č. 14-15 (2007), s. 1-2
 116. EDJ Štúdium propagácie a reklamy po 10. rokoch / Pavel Horňák
  In: Novinoveda. - Č. 1 (1991), s. 9-12
 117. FAI Marketingová komunikácia a médiá 15 [elektronický zdroj] : . / zost. Pavel Horňák
  Bratislava : Book & book, 2015
 118. FAI Reklama 14 [elektronický zdroj] : . / zost. Pavel Horňák, Eva Vopálenská
  Bratislava : Book & book, 2015
 119. FAI Marketingová komunikácia a médiá 11 [elektronický zdroj] : . / zost. Pavel Horňák, Eva Vopálenská
  Bratislava : Book & book, 2012
 120. FAI Reklama 12 [elektronický zdroj] : . / zost. Pavel Horňák, Peter Uličný
  Bratislava : Book & book, 2012
 121. FAI Marketingová komunikácia a médiá 13 [elektronický zdroj] : . / zost. Pavel Horňák, Eva Vopálenská
  Bratislava : Book & book, 2014
 122. FAI Reklama 15 [elektronický zdroj] : . / zost. Pavel Horňák
  Bratislava : Book & book, 2015
 123. FAI Marketingová komunikácia a médiá 16 [elektronický zdroj] : . / zost. Pavel Horňák, Tatiana Deptová
  Bratislava : Book & book, 2017
 124. FAI Marketingová komunikácia a médiá 10 / zost. Pavel Horňák, Eva Vopálenská
  Bratislava : Book & book, 2011
 125. FAI Reklama 11 [elektronický zdroj] : . / zost. Pavel Horňák, Eva Vopálenská
  Bratislava : Book & book, 2011
 126. FAI Reklama 09 [elektronický dokument] : . / zost. Pavel Horňák, Eva Vopálenská
  Bratislava : Book & book, 2009
 127. FAI Marketingová komunikácia a médiá 09 [elektronický dokument] : . / zost. Pavel Horňák, Eva Vopálenská
  Bratislava : Book & book, 2009
 128. FAI Reklama 10 [elektronický zdroj] : . / zost. Pavel Horňák, Eva Vopálenská
  Bratislava : Book & book, 2010
 129. FAI Marketingová komunikácia a médiá 14 [elektronický zdroj] : . / zost. Pavel Horňák, Eva Vopálenská
  Bratislava : Book & book, 2015
 130. GHG Študijný odbor 3.2.3 Masmediálne štúdiá [elektronický dokument] : . / Pavel Horňák, Daniela Slančová
  Bratislava : [s.n.], 2003
 131. GII Len originálna reklama je cestou vedúcou k prosperite "Sme nezisková organizácia zameraná na šírenie reklamnej a propagačnej osvety, najmä na zvyšovanie jej úrovne na Slovensku", hovorí prezident Slovenskej spoločnosti pre propagáciu Pavel Horňák / účast. interv. Pavel Horňák; aut. interv. Katarína Ovečková
  In: Slovenský profit. - 3 (1995) 18, 12-13
 132. GII Aj kvalitu treba ponúkať Obchod sa nezaobíde bez reklamy, štát bez obchodu / účast. interv. Pavel Horňák ; aut. interv. Ľ. Lipianska
  In: Obchodné listy. - 2 (1995) 7-8, 16-18
 133. GII SOSPRA vzdeláva i kontaktuje / Pavel Horňák ... [et al.]
  In: Merkúr. - Roč. 3, č. 1 (1996), s. 59
 134. GII Manažéri s visačkou SOSPRA / účast. interv. Pavel Horňák ; aut. interv. I. Hanko
  In: Hlas ľudu. - 42 (1996) 6, 5
 135. GII 3. ročník kurzu Manager reklamy Slovenská spoločnosť pre propagáciu po novom / Pavel Horňák
  In: Trend. - Roč. 7, č. 38 (1997), s. 27A
 136. GII Umenie, nie- ? nalejeme si čistého vína? / Pavel Horňák
  In: Watt. - Roč. 1, č. 2 (2001), s. 18
 137. GII Ona je anjel bez etiky sa nemá, s etikou sa nesmie v reklame obchodovať / Pavel Horňák
  In: Watt. - Roč. 1, č. 1 (2001), s. 18
 138. GII Propagácia je v ponímaní novej katedry vlastne reklama rozšírená aj o oblasť mimoekonomickej propagácie rozhovor s vedúcim katedry propagácie FF UK P. Horňákom / účast. interv. Pavel Horňák ; aut. interv. Katarína Ovečková
  In: Národná obroda. - 8 (1997) 18, 5
 139. GII Kým vstúpite do hypermarketu- / Pavel Horňák
  In: Marketing magazine. - Č. 4 (2002), s. 6
 140. GII Propagácia na akademickej pôde / účast. interv. Pavel Horňák ; aut. interv. Katarína Ovečková
  In: Stratégie v reklame, marketingu a médiách. - Č. 2 (1997), s. 40
 141. GII Intermedia 2001 keď právo nestačí a etika sa nás netýka / Pavel Horňák
  In: Marketing magazine. - Č. 12 (2001), s. 13
 142. GII V Bratislave oficiálne otvorili katedru propagácie pripravujú žiadaných odborníkov / účast. interv. Pavel Horňák ; aut. interv. Tatiana Hagarová
  In: Merkúr. - Roč. 4, č. 1 (1997), s. 62
 143. GII Sospra sprostredkúva kurzmi informácie o marketingu a reklame diplom bude podmienkou atestácie / účast. interv. Pavel Horňák ; aut. interv. Tatiana Hagarová
  In: Merkúr. - Roč. 4, č. 2 (1997), s. 42
 144. GII Propagačné prostriedky a ich tvorba 2 / Pavel Horňák
  Brno : MOSPRA, 1994
 145. GII Žánre spravodajstva a publicistiky : (v oblasti PR a propagácie). / Pavel Horňák
  Brno : Dům techniky ČSVTS, 1991
 146. GII Audiovizuálne prostriedky v oblasti Public relations / Pavel Horňák
  Brno : MOSPRA, 1992
 147. GII Audiovizuálne prostriedky : (v oblasti PR a propagandy). / Pavel Horňák
  Brno : Dům techniky ČSVTS, 1992
 148. GII Malý slovník propagace / B. Häckl ... [et al.]
  Brno : MOSPRA, 1995
 149. GII Etika v propagácii / Pavel Horňák
  Bratislava : SOSPRA, 1996
 150. GII Keď právo nestačí a etika sa nás netýka Veľké peniaze vo svete reklamy riadi málo predpisov / účast. interv. Pavel Horňák ; aut. interv. I. Bielik
  In: Pravda. - 4 (1994) 244, 7