Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAA Štúdie z dejín stredovekého Spiša / Martin Homza, Stanislaw A. Sroka
  Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 1998
 2. AAA Mulieres suadentes -persuasive women : female royal saints in medieval East Central and Eastern Europe. / Martin Homza
  Leiden : BRILL, 2017
 3. AAB Stredná Európa 1. : Na začiatku stredoveku. / Martin Homza, Daniel Gurňák
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 4. ABB Metodologické východiská bádania stredovekých a ranonovovekých narácií oSvätoplukovi I. / Martin Homza
  In: Svätopluk v európskom písomníctve : štúdie z dejín svätoplukovskej legendy. - ISBN 978-80-89567-22-5. - Bratislava : Post Scriptum, 2013. - S. 13-161
 5. ABB Vzdelanie a kultúrne pomery na Spiši v 16.-18. storočí / Martin Homza, Daniel Gurňák
  In: Historia Scepusii, vol. 2 : dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1948. - ISBN 978-80-223-4210-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 298-331 [4,8 AH]
 6. ABB Včasnostredoveké dejiny Spiša / Martin Homza
  In: Historia Scepusii, vol. 1 : dejiny Spiša. - ISBN 978-80-968948-2-6. - Prešov : etc...Slovakia, 2009. - S. 126-327
 7. ABD Vzťahy Spiša a Malopoľska v rokoch 1138-1241 / Martin Homza
  In: Zborník príspevkov k slovenským dejinám. - ISBN 80-7090-504-2. - Bratislava : Slovenský historický ústav MS, 1998. - S. 89-113
 8. ABD 14. marec roku 1074 a jeho dôsledky na vývoj Nitrianskeho kniežatstva / Martin Homza
  In: Slovenské územie v historickom kontexte. - ISBN 978-80-8128-191-4. - Martin : Matica slovenská, 2017. - S. 45-65 [1,56 AH]
 9. ABD Počiatky kresťanstva na Spiši / Martin Homza
  In: Acta musaei Scepusiensis 2008 : pohľady do minulosti. - ISBN 978-80-85167-39-9. - Levoča : SNM - Spišské múzeum, 2009. - S. 173-200
 10. ACB Uhorsko-poľská kronika : nedocenený prameň k dejinám strednej Európy. / Martin Homza, Jana Balegová
  Bratislava : Post scriptum, 2009
 11. ADD Vzťahy stredovekého Spiša a Malopoľska od najstarších čias do roku 1138 / Martin Homza
  In: Historický časopis. - Roč. 43, č. 2 (1995), s. 201-214
 12. ADD Pokus o interpretáciu úlohy kňažnej Adelajdy v Uhorsko-poľskej kronike / Martin Homza
  In: Historický časopis. - Roč. 47, č. 3 (1999), s. 357-382
 13. ADE Back to the subject of the royal title of Svätopluk I, or reply to Ján Steinhübel and other present and past antidicosvätoplukians / Martin Homza
  In: Slovak studies. - Roč. 2, č. 1-2 (2016), s. 160-186
 14. ADE St. Oľga: The mother of all princes and tsars of Rus´ / Martin Homza
  In: Byzantinoslavica. - Roč. 63, č. 1 (2005), s. 131-141
 15. ADE Introducere in mitologia Slovaca / Martin Homza
  In: Discobolul. - Roč. 3, č. 14(22) (1999), s. 115-130
 16. ADF Pokus o Adelajdu / Martin Homza
  In: Kultúra. - Roč. 1, č. 4 (1998), s. 6
 17. ADF Slovensko-poľské politické kontakty na pozadí spoločnej histórie / Martin Homza
  In: Kultúra. - Roč. 1, č. 26 (1998), s. 6-7
 18. ADF Pokus o Adelajdu / Martin Homza
  In: Kultúra. - Roč. 1, č. 3 (1998), s. 6
 19. ADF Úloha svätej Ľudmily Dúbravky, svätej Oľgy, Adelajdy a Heleny (Jeleny) pri pokresťančovaní a upevňovaní kresťanstva / Martin Homza
  In: Historický zborník. - Roč. 10, č. 2 (2000), s. 17-31
 20. ADF Úvod do slovenskej mytológie / Martin Homza
  In: Slovenské pohľady. - Roč. 4+110, č. 3 (1994), s. 46-58
 21. ADF Ku genéze spišských kopijníkov / Martin Homza
  In: Historický zborník. - Roč. 16, č. 1-2 (2006), s. 13-35
 22. ADF Drobné štúdie k počiatkom slovenskej stredovekej ideológie / Martin Homza
  In: Nové historické rozhľady. - Roč. 1, č. 2 (2011), s. 19-36
 23. ADF Systém vlastných osobných mien v Uhorsko-poľskej kronike / Martin Homza
  In: Historický zborník. - Roč. 10, č. 1 (2000), s. 40-54
 24. AEC Imago Sanctae Ludmilae in the homily Factum est, an attempt of analysis / Martin Homza
  In: Quaestiones medii aevi novae, vol. 14 : Cultus Sanctorum. - Kraków : Societas Vistulana, 2009. - S. 55-82
 25. AEC Vzťahy Spiša a Malopoľska od príchodu Slovanov po začlenenie Spiša do Uhorského štátu / Martin Homza
  In: Archaeologia historica 18. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1993. - S. 19-29
 26. AED Niekoľko téz k počiatkom slovenského etnika / Martin Homza
  In: Studia Academica Slovaca 31. - ISBN 80-88982-59-6. - Bratislava : Stimul, 2002. - S. 285-295
 27. AED Spišský hrad a Spišské prepoštstvo, dve centrá včasnostredovekého Spiša / Martin Homza
  In: Terra Scepusiensis, Terra Christiana 1209-2009: Spišský hrad, Spišská Kapitula, dve centrá v dejinách Spiša. - ISBN 978-80-85167-41-2. - Levoča : Spišské múzeum, 2009. - S. 9-27
 28. AED Haličsko-volynský letopis a jeho miesto v slovenských dejinách / Martin Homza, Nora Malinovská
  In: Kniha 2016 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - ISBN 978-80-8149-072-9. - Martin : SNK, 2016. - S. 201-210
 29. AED Niekoľko poznámok o vladárskej sebareprezentácii Bela IV. na pozadí konfliktu o babenberské dedičstvo / Martin Homza
  In: Ingenii laus : zborník štúdií venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Jánovi Lukačkovi, CSc.. - ISBN 978-80-223-4410-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 111-127
 30. AED Mesianizmus ako súčasť slovenského národného vedomia / Martin Homza
  In: Historické a kultúrne zdroje slovensko-poľských vzťahov. - ISBN 80-967991-7-7. - Bratislava : Lufema, 2000. - S. 28-44
 31. AED O počiatkoch vzťahov Spiša a Malopoľska / Martin Homza
  In: Historica 43. - ISBN 80-223-1105-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1997. - S. 157-171
 32. AED Imitatio Helenae (Helenae et Constantini) u vybraných panovníčok svätej povesti v strednej a východnej Európe v 10.-13. storočí / Martin Homza
  In: Fidei et Patriae : jubilejník na počesť 80. narodenín Františka Vnuka. - ISBN 978-80-89348-01-5. - Trnava : Dobrá kniha, 2008. - S. 224-256
 33. AED K otázke vzniku pohostinskej teórie a jej typológie / Martin Homza
  In: Studia Academica Slovaca 33. - ISBN 80-88982-82-0. - Bratislava : Stimul, 2004. - S. 66-76
 34. AEE Reflections on the system of the proper personal names in the Hungarian-Polish chronicle / Martin Homza
  In: Slovak Studies 33-34. - Rome : Slovak institute, 2002. - S. 83-96
 35. AEE Vzťahy Spiša a Malopoľska počas vlády Ondreja III. (1290-1301) / Martin Homza
  In: Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej. Spis 3. - Kraków : Towarzystwo Słowaków, 2009. - S. 237-242
 36. AEE Refleksje nad Kronika wegiersko-polska i problem wlaczenia starej Słowacji do panstwa wegierskiego / Martin Homza
  In: Uniwerzalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Šrodkowo-Wschodniej. - Lublin : Institut Europy Šrodkowo-Wschodniej, 1996. - S. 109-125
 37. AEE The making of medieval studies in Slovakia / Martin Homza
  In: Fifteen years of medieval studies in Central Europe. - ISSN 1219-0616. - Budapest : Central European university, 2009. - S. 313-323
 38. AEF Slovenský variant mesianizmu / Martin Homza
  In: Kontinuita romantizmu. - ISBN 80-967991-8-5. - Bratislava : Lufema, 2001. - S. 83-100
 39. AEF K vzniku stredovekej hranice Uhorska na Spiši a k historiografii vzťahov Spiša a Malopoľska / Martin Homza
  In: Historický zborník 8. - ISBN 80-7090-502-6. - Martin : Matica slovenská, 1998. - S. 13-33
 40. AEF Pokus o rekonštrukciu najstarších politických dejín Spiša / Martin Homza
  In: Z minulosti Spiša 5-6/1997-98. - ISBN 80-966964-5-9. - Levoča : Spišský dejepisný spolok, 1999. - S. 7-31
 41. AEF Pokus o určenie obrazu svätej Ľudmily a jeho typológia vo svetle homílie Factum est / Martin Homza
  In: Studia archaeologica Slovaca Mediaevalia 2. - ISBN 80-88880-43-2. - Bratislava : AEP, 2000. - S. 91-111
 42. AFA The role of Saint Ludmila, Doubravka, Saint Olga and Adelaide in the conversions of their countries (the problem of mulieres suadentes, persuading women) / Martin Homza
  In: Early christianity in Central and East Europe. - ISBN 83-86951-33-8. - Warszawa : Semper, 1997. - S. 187-202
 43. AFC The role of the Imitatio Helenae in the hagiography of female rulers until the late thirteenth centures / Martin Homza
  In: Balgaria, Balgarite i Evropa - mit, istoria, savremie, t. 3. - ISBN 978-954-524-713-2. - Veliko Tarnovo : Sv. sv. Kiril i Metodij, 2009. - S. 128-158
 44. AFC Poczatki zwiazków polsko-slowackich / Martin Homza
  In: Zwiazki kulturalne polsko-slowackie w dziejach. - ISBN 83-85739-22-X. - Kraków : Miedzynarodowe Centrum Kultury, 1995. - S. 17-38
 45. AFC Problém hranice uhorsko-poľsko-ruskej a jej vplyv na vznik spišskej župy / Martin Homza
  In: Poczatki sasiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-slowackie w sredniowieczu. - ISBN 83-905798-1-2. - Rzeszów : Muzeum Okregowe, 1996. - S. 267-274
 46. AFC Pogranicze rusko-polsko- węgierskie miejsce północno-słowackich komitatów Królestwa Węgierskiego w północno-wschodniej polityce Arpadów do połowy 13 wieku / Martin Homza
  In: Ruś średniowieczna a sąsiedzi (9-połowa 13 wieku). - ISSN 2083-9251. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011. - S. 153-155/156-158/159-161
 47. AFC Coloman King of Galicia (1208? -1241) on the background of Arpad dynasty´s foreign and home policy in the first half of the 13th century / Martin Homza
  In: Principalities in lands of Galicia and Volhynia in international relations in 11th-14th centuries. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2012. - S. 236-237/238-239/240-242
 48. AFC Svätý Metod a jeho právne pokusy / Martin Homza
  In: Balkan i Panonija kroz istoriju. - ISBN 86-80271-35-7. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2006. - S. 79-85
 49. AFD Hranice Nitrianskeho vojvodstva (kniežatstva) v poľských stredovekých kronikách / Martin Homza
  In: Nitra v slovenských dejinách. - ISBN 80-7090-625-1. - Martin : Matica slovenská, 2002. - S. 65-78
 50. AFD The system of the proper personal names in the Hungarian-Polish chronicle / Martin Homza
  In: East Central Europe at the turn of the 1st and 2nd millennia. - ISBN 80-88982-67-7. - Bratislava : Stimul, 2002. - S. 49-69
 51. AFD Podiel saských hostí na počiatkoch Spišského prepoštstva / Martin Homza
  In: Z dejín Spišského prepoštstva. - ISBN 978-80-89170-34-0. - Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2010. - S. 51-69
 52. AFD Svätá Kunigunda a Spiš / Martin Homza
  In: Terra Scepusiensis : stav bádania o dejinách Spiša. - ISBN 80-7114-457-6. - Bratislava : Lúč, 2003. - S. 381-406
 53. AFD K niektorým vzťahom stredovekého Spiša a Malopoľska v rokoch 1241-1270 / Martin Homza
  In: K stredovekým dejinám Spiša. - ISBN 80-968890-2-8. - Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2003. - S. 65-82
 54. BAB Lexikon stredovekých miest na Slovensku / Martin Štefánik ... [et al.]
  Bratislava : Prodama, 2010
 55. BCI Mulieres suadentes = Presviedčajúce ženy : štúdie z dejín ženskej panovníckej svätosti v strednej a vo východnej Európe v 10.-13. storočí. / Martin Homza
  Bratislava : Lúč, 2002
 56. BCI K vývinu slovenskej myšlienky do polovice 18. storočia [elektronický dokument] : kapitoly k základom slovenskej historiografie. / Martin Homza, Naďa Rácová
  Bratislava : STIMUL, 2010
 57. BDD O význame vnútrokarpatských komunikácií vo vývoji / Martin Homza
  In: Historický časopis. - Roč. 44, č. 3 (1996), s. 567-568
 58. BDF Slovenskje pohladi- / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 12, č. 1 (2001), s. 11-15
 59. BDF Intermarum alebo úvahy o sile a slabosti dvoch susedov / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 12, č. 2 (2001), s. 18-21
 60. BDF Kontexty historického susedstva Uhorsko a Rus do polovice 12. storočia / Martin Homza
  In: Literárny týždenník. - Roč. 9, č. 3 (1996), s. 4-5
 61. BDF Matka českej krajiny zažila vrchol i pád Veľkej Moravy / Martin Homza
  In: Historická revue. - Roč. 7, č. 9 (1996), s. 4-5
 62. BDF W sprawie artykulu Ksawerego Sarneckiego "Spisz i Orawa - próba naszkicowania tematu do roku 1918", zamieszczonego w numerze 2 "Proglasu" / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 2, č. 3 (1996), s. 26-27
 63. BDF Hroboniáda / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 7, č. 1 (1996), s. 6-7
 64. BDF Vidmelno soznanie 3 / Martin Homza
  In: Slovenské pohľady. - Roč. 4+112, č. 7-8 (1996), s. 208-209
 65. BDF Miejsce swietego Wojciecha-Adalberta w najstarszej warstwie hagiografii wegierskiej / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 7, č. 2 (1997), s. 22-23
 66. BDF Rastislavove víťazstvá a prehry / Martin Homza
  In: Historická revue. - Roč. 8, č. 3 (1997), s. 6-7
 67. BDF Súmrak mojmírovskej dynastie posledné chvíle Veľkomoravskej ríše / Martin Homza
  In: Historická revue. - Roč. 8, č. 2 (1997), s. 4-6
 68. BDF Diskusia o aristokratizme v slovenských dejinách / Róbert Ambroš ... [et al.]
  In: Proglas. - Roč. 9, č. 2 (1998), s. 10-17
 69. BDF Mesianizmus ako súčasť národného vedomia Slovákov / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 9, č. 3-4 (1998), s. 15-18
 70. BDF Vojtech, Svorad a Benedikt Uhorsko, Poľsko a spoloční svätí / Martin Homza
  In: Historická revue. - Roč. 10, č. 6 (1999), s. 4-6
 71. BDF Aristokracia v slovenských dejinách alebo aristokratizmus slovenských dejín? / Martin Homza
  In: Kultúra. - Roč. 2, č. 9 (1999), s. 7
 72. BDF Cesta k štátnosti / Roman F. Michelko, Martin Homza
  In: Kultúra. - Roč. 2, č. 10 (1999), s. 1 a 6
 73. BDF Horúca jar 1999 / Martin Homza
  In: Kultúra. - Roč. 2, č. 17 (1999), s. 3
 74. BDF Stat crux, dum volvitur orbis = Kríž stojí, zatiaľ čo svet sa točí k sedemstoročnici založenia kartúzie na Skale útočišťa / Martin Homza
  In: Kultúra. - Roč. 2, č. 35-36 (1999), s. 8-9
 75. BDF O vlastných menách osôb v Uhorsko-poľskej kronike / Martin Homza
  In: Kultúra. - Roč. 2, č. 37-38 (1999), s. 14-15
 76. BDF Ešte raz nad slovenskými dejinami / Martin Homza
  In: Kultúra. - Roč. 2, č. 45-46 (1999), s. 14-15
 77. BDF Ešte raz o slovenských dejinách / Martin Homza
  In: Kultúra. - Roč. 2, č. 47-48 (1999), s. 14-15
 78. BDF Svätoštefanská idea a Slovensko / Martin Homza ... [et al.]
  In: Kultúra. - Roč. 3, č. 15 (2000), s. 8-9 a 15
 79. BDF Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je slabé- / Martin Homza
  In: Kultúra. - Roč. 3, č. 15 (2000), s. 1 a 7
 80. BDF Slovensko-poľské "zamyslenie" / Martin Homza
  In: Kultúra. - Roč. 3, č. 1 (2000), s. 2
 81. BDF Krátke dejiny Stromu života, ktorý vyrástol v raji (Slovenskom) / Martin Homza
  In: Proglas. - príl. Ikon. Roč. 8, č. 2 (1997), s. 24-29
 82. BDF Najstarší predok Slovákov / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 8, č. 2 (1997), s. 3-4
 83. BDF Cistercitské opátstva v Uhorsku a na Slovensku / Laura Juhászová, Martin Homza
  In: Kultúra. - Roč. 1, č. 16 (1998), s. 7
 84. BDF Cena za zjednotenie úvaha na konci roka 2000 / Martin Homza
  In: Kultúra. - Roč. 3, č. 25 (2000), s. 1 a 11
 85. BDF Spor o obsadenie Karpatskej kotliny / Martin Homza
  In: Domino fórum. - Roč. 14, č. 43 (2005), s. 17
 86. BDF Ešte raz k téme kráľovského titulu pre Svätopluka I. alebo odpoveď na odpoveď Jána Steinhübela, ale aj iným súčasným aj minulým antidicosvätoplukiánom / Martin Homza
  In: Historický zborník. - Roč. 26, č. 1 (2016), s. 139-163
 87. BDF Na Tri krále roku 1722 / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 14-15, č. 1 (2004), s. 22-23 a 26
 88. BEE Kilka uwag o koncepcji slowacko-polskiej monografii Spiszu / Martin Homza
  In: Kontakty 1. - ISBN 83-88430-28-9. - Wroclaw : Wyd. Polsko-Slowackiej Komisji Nauk Humanistycznych, 2002. - S. 45-51
 89. BEE Sémantická potencia osobného vlastného (rodného) mena Svätopluk, ako východisko svätoplukovskej legendy / Martin Homza
  In: Kościół w Polsce a sąsiedzi. - ISBN 978-8-7543-424-8. - Varšava : Neriton, 2017. - S. 199-210
 90. BEE O dvoch susedoch a jednom stereotype alebo o tom, za čo vďačíme Sarmatom = O dwóch sąsiadach i jednym stereotype lub o tym, co zawdzięcamy Sarmatom = On two neighbours and one stereotype or what we own to the Sarmatians / Martin Homza
  In: Słowacja i Słowacy w zbiorach Uniwersytetu Jagiellońskiego od czasów najdawniejszych do roku 1918. - ISBN 83-921946-4-0. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2006. - S. 23-26 / 27-30 / 31-34 (+ 12 s. obr.)
 91. BEE Some notes on the deliberate actualisation of the character of Svätopluk I (king of the Slavs) in European narratives / Martin Homza
  In: Atti dell´Accademia polacca, vol. 5, 2016. - Roma : Accademia polacca, 2017. - S. 109-120
 92. BEF Diskusia o Veľkom inkvizítorovi / Andrej Červeňák ... [et al.]
  In: Rozjímanie o Veľkom inkvizítorovi. - ISBN 80-8061-224-2. - Bratislava : Vyd. Spolku slovenských spisovateľov, 2005. - S. 81-127
 93. BEF Súmrak mojmírovskej dynastie Mojmír II., Svätopluk II. / Martin Homza
  In: Kniha kráľov : panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. - ISBN 80-967862-0-2. - Bratislava : Kleio, 1998. - S. 35-40
 94. BEF Poľskí kronikári o kráľovi Ladislavovi / Martin Homza
  In: Kniha kráľov : panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. - ISBN 80-967862-0-2. - Bratislava : Kleio, 1998. - S. 74
 95. BEF Strom života vyrástol v Rajskej záhrade / Martin Homza
  In: Stredoeurópske kartúzy v rodine kartuziánskej rehole. - ISBN 978-80-968948-1-9. - Prešov : Etc Slovakia, 2008. - S. 18-21
 96. CDF Vzkriesenie svätého Juraja / Martin Homza
  In: Literárny týždenník. - Roč. 8, č. 41 (1995), s. 6-7
 97. CDF Z poslednej večere [a iné] / Martin Homza
  In: Slovenské národné noviny. - príl. Orol tatranský, roč. 6(10), č. 6-7 (1995), s. 14-15
 98. CDF Pieseň Vysockého / Martin Homza
  In: Literárny týždenník. - Roč. 6, č. 22 (1993), s. 6
 99. CDF De Amor et Psyché / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 4, č. 2 (1993), s. 21
 100. CDF Vzkriesenie (Svätého Juraja) / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 4, č. 2 (1993), s. 7
 101. CDF Obeť [a iné] / Martin Homza
  In: Slovenské pohľady. - Roč. 4+110, č. 1 (1994), s. 38-40
 102. CDF Impresia na tému obrazu Georgea Á de la Tour "Mária s dvoma plameňmi" [a iné] / Marta Adamczyk ; prekl. Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 5, č. 2 (1994), s. 10
 103. CDF Vyhnanie z raja / Martin Homza
  In: Literárny týždenník. - Roč. 7, č. 38 (1994), s. 7
 104. CDF Legenda o Dunajovi, Tise a ich synovi / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 5, č. 4 (1994), s. 22
 105. CDF Posledná / Michal Libiszewski ; prekl. Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 5, č. 3 (1994), s. 16
 106. CDF Čáry, máry fuk / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 8, č. 1 (1997), s. 4
 107. CDF Hviezdy / Anna Amadina ; upr. Martin Homza
  In: Proglas. - príl. Ikon, roč. 9, č. 1 (1998), s. 17-28
 108. CDF Tri ženy / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 10, č. 3-4 (2000), s. 18
 109. EDI Základné penzum informácií o dejinách Slovákov / Martin Homza
  In: Literárny týždenník. - Roč. 29, č. 43-44 (2016), s. 8
 110. EDI Anna Amadina: Pleso. Medzi druhým a tretím svetom / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 6, č. 2 (1995), s. 27
 111. EDI Memento mori / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 9, č. 2 (1998), s. 43
 112. EDI Emília Hrabovec: Slovensko a Svätá solica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962-1989) / Martin Homza
  In: Slovak studies. - Roč. 2, č. 1-2 (2016), s. 225-226
 113. EDI Osud idey / Martin Homza
  In: Knižná revue. - Roč. 1, č. 4 (1991), s. 7
 114. EDI Jozef Jablonický: Povstanie bez legiend / Martin Homza
  In: Knižná revue. - Roč. 1, č. 5 (1991), s. 7
 115. EDI Zajatec slobody ducha / Martin Homza
  In: Knižná revue. - Roč. 1, č. 8 (1991), s. 7
 116. EDI Atmosféra unaveného kolotoča / Martin Homza
  In: Knižná revue. - Roč. 2, č. 6 (1992), s. 7
 117. EDI Smrť v jeseni / Martin Homza
  In: Knižná revue. - Roč. 2, č. 8 (1992), s. 7
 118. EDI Kniha o Slovensku / Martin Homza
  In: Knižná revue. - Roč. 2, č. 5 (1992), s. 7
 119. EDI Tragické hľadanie života. Dušan Makovický / Martin Homza
  In: Knižná revue. - Roč. 2, č. 25-26 (1992), s. 13
 120. EDI Byzantský a slovanský svet / Martin Homza, Dušan Čaplovič
  In: Knižná revue. - Roč. 3, č. 9 (1993), s. 7
 121. EDI Goralský Matej Bel? / Martin Homza
  In: Kultúra. - Roč. 3, č. 1 (2000), s. 12
 122. EDI Slovensko na prahu novoveku / Martin Homza
  In: Knižná revue. - Roč. 3, č. 14 (1993), s. 1
 123. EDI Ako nás majú vidieť Česi? / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 10, č. 3-4 (2000), s. 11-13
 124. EDJ Dejiny Spiša - koncepcia zborníka a syntézy / Martin Homza
  In: Kontakty 3. - ISBN 80-89058-19-1. - Bratislava : Lufema, 2004. - S. 13-16
 125. EDJ Dyskusja / Jacek Kolbuszewski ... [et al.]
  In: Kontakty 1. - ISBN 83-88430-28-9. - Wroclaw : Wyd. Polsko-Slowackiej Komisji Nauk Humanistycznych, 2002. - S. 23-31
 126. EDJ Pocta D.A. od M.H. / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 7, č. 3 (1996), s. 9
 127. EDJ Cirkevný konflikt na Spiši v prvej polovici 14. storočia / Stanislaw A. Sroka ; prekl. Martin Homza
  In: Štúdie z dejín stredovekého Spiša. - ISBN 83-907855-7-9. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 1998. - S. 101-143
 128. EDJ Pozorovanie Pána Boha / Józef Tischner ; prekl. Martin Homza
  In: Kultúra. - Roč. 3, č. 1 (2000), s. 5-6
 129. EDJ Medzi obrodením a osvietenstvom - súmrak kresťanského štátu / Piotr Spira ; prekl. Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 4, č. 1 (1993), s. 8-9
 130. EDJ Medzi obrodením a osvietenstvom - súmrak kresťanského štátu 2 / Piotr Spira ; prekl. Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 4, č. 2 (1993), s. 14-15
 131. EDJ Veritas - hľadaj pravdu heslo Dominikánov / Ksawery Sarnecki ; prekl. Róbert Letz, Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 5, č. 2 (1994), s. 8-9
 132. EDJ Adam Boniecki: Ako hovoriť dnešnému človeku o Bohu / Adam Boniecki ; prekl. Martin Homza
  In: Viera a život. - Roč. 6, č. 1 (1996), s. 62-65
 133. EDJ Mecenát tešínskej Piastovny Hedvigy (+1521) nad kartuziánskym kláštorom na Lapis refugii / Stanislaw Sroka ; prekl. Martin Homza
  In: Proglas. - príl. Ikon, roč. 8, č. 2 (1997), s. 23
 134. EDJ Rumunský monasticizmus / Maciej Bielawski ; prekl. Martin Homza, Peter Šoltés
  In: Proglas. - Roč. 11, č. 1 (2000), s. 4-10
 135. EDJ Adelajda - panovníčka s ohnivou povahou o slovanskom pôvode svätého Štefana, zakladateľa Uhorského kráľovstva / Homza Martin
  In: Národný kalendár 2001. - ISBN 80-7090-587-5. - Martin : Matica slovenská, 2000. - S. 45-48
 136. EDJ Každá palica má dva konce / Martin Homza
  In: Kultúra. - Roč. 5, č. 14-15 (2002), s. 8
 137. EDJ Politické dejiny Spiša v neskorom stredoveku / Henryk Rucinski ; prekl. Martin Homza
  In: Historia Scepusii, vol. 1 : dejiny Spiša. - ISBN 978-80-968948-2-6. - Prešov : etc...Slovakia, 2009. - S. 330-449
 138. EDJ Fiol Švajpolt / Sebald Vehl /Sebald Vayl (?-1525 Levoča?) / Martin Homza
  In: Historia Scepusii, vol. 1 : dejiny Spiša. - ISBN 978-80-968948-2-6. - Prešov : etc...Slovakia, 2009. - S. 522
 139. EDJ Roland z rodu Geregy (?-1277) / Martin Homza
  In: Historia Scepusii, vol. 1 : dejiny Spiša. - ISBN 978-80-968948-2-6. - Prešov : etc...Slovakia, 2009. - S. 324
 140. EDJ Mutimír (?-1281) / Martin Homza
  In: Historia Scepusii, vol. 1 : dejiny Spiša. - ISBN 978-80-968948-2-6. - Prešov : etc...Slovakia, 2009. - S. 323
 141. EDJ Kunigunda, malopľská kňažná a svätica (1234-24. júl 1292) / Martin Homza
  In: Historia Scepusii, vol. 1 : dejiny Spiša. - ISBN 978-80-968948-2-6. - Prešov : etc...Slovakia, 2009. - S. 320-323
 142. EDJ Pocta D.A. / Martin Homza
  In: Slovensko-poľské vzťahy v reláciách interkultúrnej komunikácie. - ISBN 80-8068-013-2. - Prešov : Prešovská univerzita, 2000. - S. 24-27
 143. FAI Hlbokozelená žena : výber z poézie básnikov Proglasu (1989-1998). / zost. Martin Homza
  Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 1998
 144. FAI Symboly a mýty národov v stredoveku a včasnom novoveku / ed. Martin Homza, Adam Mesiarkin
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 145. FAI Terra Scepusiensis : stav bádania o dejinách Spiša. / ved. red. Ryszard Gladkiewicz ... [et al.]
  Bratislava : Lúč, 2003
 146. FAI State a články k slovenskému stredoveku / zost. Martin Homza
  Bratislava : Post Scriptum, 2012
 147. FAI Historia Scepusii, vol. 2 : dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1948. / ed. Martin Homza, Stanislaw A. Sroka
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 148. FAI Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia 5 : človek, sacrum, prostredie. / zost. Michal Slivka, Martin Homza ; zodp. red. Michal Slivka
  Levoča : MTM, 2006
 149. FAI Historia Scepusii, vol. 1 / ved. red. Martin Homza ... [et al.]
  Prešov : etc...Slovakia, 2009
 150. FAI Slovakia and Croatia : historical parallels and connections (until 1780), vol. 1 / ed. Martin Homza ... [et al.]
  Bratislava : PostScriptum, 2013
 151. FAI Stredoeurópske kartúzy v rodine kartuziánskej rehole = Central European Charterhouses in the family of the Carthusian order / ed. Martin Homza ... [et al.]
  Prešov : Etc Slovakia, 2008
 152. GII Rozhovor s prodekanom Valérom Mikulom / účast. interv. Valér Mikula ; aut. interv. Martin Homza, T. Hrivnák
  In: Občasník ŠKV FFUK. - Roč. 1, č. 1 (1989), s. 3-7
 153. GII Aj história má svoju múzu / účast. interv. Martin Homza ; aut. interv. Igor Válek
  In: Slovenské národné noviny. - príl. Orol tatranský, roč. 6(10), č. 6-7 (1995), s. 14
 154. GII Správa o ďalšom poľskom Proglase / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 9, č. 1 (1998), s. 40
 155. GII Prvotník / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 9, č. 2 (1998), s. 2
 156. GII Odišiel Ján Beňko / Martin Homza
  In: Proglas. - Roč. 9, č. 2 (1998), s. 44
 157. GII Ujo Belo (Humenné 12.4.1917 - Bratislava 16.8.2000) / Martin Homza
  In: Kultúra. - Roč. 3, č. 18 (2000), s. 5
 158. GII Curriculum vitae Proglasu / Martin Homza, Milan Novotný
  In: Proglas. - Roč. 10, č. 2 (1999), s. 27-28
 159. GII Cesta k vzniku časopisu Proglas / Martin Homza, Róbert Letz
  In: Proglas. - Roč. 10, č. 2 (1999), s. 19-21