Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Ľudové bábkové divadlo a bábkar Anton Anderle / Juraj Hamar
  Bratislava : Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, 2008
 2. ABB Kľúčové body vývinu ruského dramatického umenia v 19. a 20. storočí / Michal Babiak ... [et al.]
  In: Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia : kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore. - ISBN 978-80-223-4038-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 117-178 [5,38 AH]
 3. ABD Škrbolové a Gašparkové divadlo / Juraj Hamar
  In: Hry ľudových bábkarov Anderlovcov z Radvane. - ISBN 978-80-970098-1-6. - Bratislava : Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, 2010. - S. 13-57
 4. ADE Tradičné čepčenie v kontexte súčasnej svadby na Slovensku / Juraj Hamar, Lenka Filipová
  In: Národopisná revue. - Roč. 25, č. 1 (2015), s. 31-39
 5. ADE Folklór z hľadiska estetických kategórií / Juraj Hamar
  In: Národopisná revue. - Roč. 22, č. 4 (2012), s. 239-245
 6. ADE Transkripcia a rekonštrukcia audiozáznamov hier ľudového bábkara Bohuslava Anderleho / Juraj Hamar
  In: Národopisná revue. - Roč. 24, č. 2 (2014), s. 140-149
 7. ADE Folklór v tieni scénického folklorizmu na margo folklórneho hnutia na Slovensku po roku 1988 / Juraj Hamar
  In: Národopisná revue. - Roč. 18, č. 4 (2008), s. 215-225
 8. ADE K personálnej identite a hlasovému prejavu v ľudovom bábkovom divadle / Juraj Hamar
  In: Národopisná revue. - Roč. 17, č. 1 (2007), s. 9-16
 9. ADE Between politics, science and bearers implementation of the UNESCO-convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage / Juraj Hamar, Ľubica Voľanská
  In: Národopisná revue. - Roč. 25, č. 5 (2015), s. 36-46
 10. ADF Išla Anička do hájičička / Juraj Hamar
  In: Anthropos. - Roč. 1, č. 4 (2004), s. 41-47
 11. ADF Ľudové bábkarstvo v období totalitného režimu 2. polovice 20. storočia (Prípad rodiny Anderlovcov z Radvane) / Juraj Hamar
  In: Slovenský národopis. - Roč. 60, č. 3 (2012), s. 266-278
 12. ADF Bábkarstvo na Slovensku a v Česku ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva / Juraj Hamar
  In: Pamiatky a múzeá. - Roč. 66, č. 1 (2017), s. 51-55
 13. ADF Karnevalizované obrazy v ľudovej piesni / Juraj Hamar
  In: Slovenský národopis. - Roč. 65, č. 3 (2017), s. 261-288
 14. ADF The Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage in the mirror of implementation discourse in Slovakia / Juraj Hamar
  In: Slovenský národopis. - Roč. 61, č. 5 (2013), s. 498-506
 15. ADF Dohovor o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva (2003) a videodokumentácia ako sprievodný materiál k zoznamom nehmotného kultúrneho dedičstva / Juraj Hamar, Ľubica Volanská
  In: Etnologické rozpravy. - Roč. 22, č. 2 (2015), s. 44-56
 16. ADF Ľudové bábkové divadlo v historických a estetických kontextoch / Juraj Hamar
  In: Homo felix. - Roč. 1, č. 2 (2010), s. 6-13
 17. AEC Anton Anderle et sa collection un coup d´ceil dans les coulisses du spectacle / Juraj Hamar
  In: Puck : la marionnette et les autres arts, č. 9. - Charleville-Mézières : Ed. de l'Inst. de la Marionnette, 2012. - S. 81-90
 18. AEC Anton Anderle et sa collection un coup d´ceil dans les coulisses du spectacle / Juraj Hamar
  In: Puck : la marionnette et les autres arts, č. 9. - Charleville-Mézières : Ed. de l'Inst. de la Marionnette, 2012. - S. 81-90
 19. AED K štruktúre komického obrazu v slovenskej ľudovej piesni / Juraj Hamar
  In: Studia Academica Slovaca 35. - ISBN 80-89236-11-1. - Bratislava : Stimul, 2006. - S. 191-208
 20. AED Anton Anderle a bábkarský rod Anderlovcov z Radvane / Juraj Hamar
  In: Ľudové bábkové divadlo v Európe. - ISBN 978-80-970593-1-6. - Bratislava : UNIMA, 2010. - S. 9-22
 21. AED Ľudové bábky v súkromnej zbierke Antona Anderleho / Juraj Hamar
  In: Ľudové bábkové divadlo v Európe. - ISBN 978-80-970593-1-6. - Bratislava : UNIMA, 2010. - S. 69-88
 22. AED Akustické a sémantické aspekty vyjadrenia personality postáv v tradičnom bábkovom divadle / Juraj Hamar
  In: Ľudové bábkové divadlo v Európe. - ISBN 978-80-970593-. - Bratislava : UNIMA, 2010. - S. 45-67
 23. AED Slovenské tradičné bábkové divadlo v textoch a kontextoch / Juraj Hamar
  In: Studia Academica Slovaca 31. - ISBN 80-88982-59-6. - Bratislava : Stimul, 2002. - S. 74-81
 24. AED Nehmotné kultúrne dedičstvo a súčasná kultúrna prax / Juraj Hamar
  In: Kultúrne dedičstvo v miestnej a regionálnej kultúre : učebnica dištančného vzdelávania. - ISBN 978-80-7121-348-2. - Bratislava : Národné osvetové centrum, 2014. - S. 23-30
 25. AED Komické ako možný špôsob dekonštrukcie tabu / Juraj Hamar
  In: Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí. - ISBN 978-80-223-2731-2. - Bratislava : UK, 2009. - S. 78-88
 26. AED K problematike interpretácie drastickosti / Juraj Hamar
  In: Interpretácia umenia - Umenie interpretácie. - ISBN 80-7121-137-0. - Bratislava : NOC, 1997. - S. 43-48
 27. AEE Premeny tradície v rodine ľudových bábkarov Anderlovcov z Radvane = Changing traditions in the family of folk marionetteers Anderle of Radvaň / Juraj Hamar
  In: Etnokulturní tradice v současné společnosti. - ISBN 978-80-87112-03-8. - Brno : Etnologický ústav AV ČR, 2007. - S. 46-58/126-138
 28. AEF Inovácia tradičných prvkov vo výstupoch / Juraj Hamar
  In: Masky v ľudovej kultúre. - ISBN 80-7121-152-4. - Bratislava : Národné osvetové centrum, 1998. - S. 62-69
 29. AEF Ľudová kultúra obce Kozárovce / Juraj Hamar
  In: V Kozárovciach tichý vetrík povieva. - Bratislava : [s.n.], 1990. - S. 3-27
 30. AFA Die Brutalität im traditionellen slowakischen marionettentheater und was davon übrig blieb / Juraj Hamar
  In: Kasperl, Teufel, Krokodil, Kultur und Museumsverein "Freunde des Puppenspiels". - Wien : [s.n.], 1995. - S. 11-14
 31. AFB Drastické ako komické bez rozdielu veku / Juraj Hamar
  In: Rozprávka na javisku a v rozhlase : Dobšinského rozprávkový Gemer. - ISBN 80-967283-3-4. - Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 1998. - S. 57-64
 32. AFB Brutálne motívy v ľudovej poézii / Juraj Hamar
  In: O interpretácii umeleckého textu 16 : Drastickosť a brutalita výrazu. - ISBN 80-88738-87-3. - Nitra : VŠPg, 1994. - S. 43-49
 33. AFC The national representative list of the intangible cultural heritage as an effective instrument to promote and protect intangible cultural heritage in the Slovak context / Juraj Hamar
  In: The limits of heritage. - ISBN 978-83-63463-32-8. - Krakow : International cultural centre, 2015. - S. 667-673
 34. AFC V úzkosti hľadania (profesionálny folklórny súbor na prahu tisícročia) / Juraj Hamar
  In: Současný folklorismus a prezentace folkloru. - ISBN 80-86156-86-9. - Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2006. - S. 27-34
 35. AFC Súčasná reflexia tradičnej ľudovej kultúry v médiách / Juraj Hamar
  In: Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury. - ISBN 80-86156-79-8. - Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2006. - S. 108-116
 36. AFC Character identity expression in vocal performance of traditional puppeteers / Milan Rusko, Juraj Hamar
  In: Text, speech and dialogue. - ISBN 3-540-39090-1. - Berlin : Springer, 2006. - S. 509-516
 37. AFC Prezentacija in reprezentacija elementov nesnovne kulturne dediščine s filmom = The presentation and representation of the elements of the intangible cultural heritage in film / Juraj Hamar, Ľubica Voľanská
  In: Dokumentiranje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom = Documenting and presenting intangible cultural heritage on film. - ISBN 978-961-6388-60-3. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2015. - S. 63-73
 38. AFC The dramatic piece reader for the blind and visually impaired / Milan Rusko ... [et al.]
  In: Proceedings of SLPAT-2013 : 4th workshop on Speech and language processing for assistive technologies. - ISBN 978-1-937284-93-0. - Stroudsburg : Association for computational linguistics, 2013. - S. 83-91
 39. AFC Obraz sveta v slovenských koledách, vinšoch a vianočných hrách / Juraj Hamar
  In: Od folkloru k world music : svět v nás, my ve světě. - ISBN 978-80-904905-3-6. - Náměšť nad Oslavou : Městské kulturní středisko, 2014. - S. 134-146
 40. AFC Modelling acoustic parameters of prosody for read and acted-speech synthesis / Milan Rusko ... [et al.]
  In: Acoustics ´08. - ISBN 978-2-9521105-4-9. - Paríž : Euronoise, 2008. - S. 1273-1278
 41. AFC Erotické ako komické (v ľudovej piesni) = Erotic as well as comic topics (in the folksong) / Juraj Hamar
  In: Smích a pláč = Lough and cry. - ISBN 978-80-903416-7-8. - Náměšť nad Oslavou : Městské kulturní středisko, 2009. - S. 25-43 / 24-43
 42. AFC Folklór ako prostriedok estetickej výchovy detí / Juraj Hamar
  In: Folklor pro děti a děti pro folklor. - ISBN 80-86156-36-2. - Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2000. - S. 88-92
 43. AFC Playback a folklór na scéne profesionálneho folklórneho telesa (na príklade SĽUK-u) / Juraj Hamar
  In: Od folkloru k world music : na scéně a mimo scénu. - ISBN 978-80-904905-7-4. - Náměšť nad Oslavou : Městské kulturní středisko, 2015. - S. 125-140
 44. AFD Výtvarná symbolika tradičnej ľudovoumeleckej výroby ako prostriedok semiotickej a estetickej komunikácie / Juraj Hamar
  In: Modely ochrany ľudovej umeleckej výroby a remesiel. - ISBN 80-85681-06-4. - Bratislava : Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie, 1994. - S. 82-85
 45. AFD "One speaker, multiple characters" method for studying personality expression in voice / Juraj Hamar, Milan Rusko
  In: Acoustics. - ISBN 80-228-1673-6. - Bratislava : Slovenská akustická spoločnosť, 2006. - S. 320-325
 46. AFD Acoustic, semantic and personality dimensions in the speech of traditional puppeteers / Milan Rusko ... [et al.]
  In: CogInfoCom 2012. - ISBN 978-1-4673-5187-4. - [S.l.] : IEEE, 2012. - S. 83-87
 47. AFD Rosenbergove múzeum. Komické v postmodernom koncepte múzea / Juraj Hamar
  In: Klasické estetické kategórie v kontexte postmodernej filozofie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3775-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 55-66 [CD-ROM]
 48. AFD Folklór a film ako divadlo / Anton Szomolányi, Juraj Hamar
  In: Časovosť a nadčasovosť v dráme a divadle. - ISBN 978-80-89078-56-1. - Banská Bystrica : Akadémia umení, 2008. - S. 272-282
 49. AFD Pulcinella, alebo nadčasovosť komického obrazu v Talianskom ľudovom bábkovom divadle / Juraj Hamar
  In: Časovosť a nadčasovosť v dráme a divadle. - ISBN 978-80-89078-56-1. - Banská Bystrica : Akadémia umení, 2008. - S. 137-150
 50. AFD Autentické a univerzálne v interpretácii ľudových bábkarov / Juraj Hamar
  In: O interpretácii umeleckého textu 24 : autentické a univerzálne v tvorbe a interpretácii umenia. - ISBN 978-80-8094-433-9. - Nitra : UKF, 2009. - S. 276-289
 51. AFD Dancetheater & cinerama ako možný spôsob inscenovania folklóru / Juraj Hamar, Anton Szomolányi
  In: O interpretácii umeleckého textu 24 : autentické a univerzálne v tvorbe a interpretácii umenia. - ISBN 978-80-8094-433-9. - Nitra : UKF, 2009. - S. 427-436
 52. AFD Folklore on the stage in politics and the media / Juraj Hamar
  In: Traditional culture as a part of the cultural heritage of Europe. - ISBN 80-89069-09-6. - Bratislava : ARM 333, 2003. - S. 66-69
 53. AFD Folklór na scéne - čo s ním? / Juraj Hamar
  In: Hudobno-tanečný folklorizmus : problémy a ich riešenia. - ISBN 978-80-558-0187-2. - Nitra : UKF, 2014. - S. 200-206
 54. AFD Don Šajn ako rozprávka? / Juraj Hamar
  In: Rozprávka na javisku. - ISBN 80-967283-1-8. - Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 1996. - S. 62-69
 55. AFD Poznávanie folklóru vo výchovnom procese detí a mládeže v Slovenskej republike / Juraj Hamar
  In: Národopisná revue. - Roč. 6, č. 3 (1996), s. 130-132
 56. AFD Funkcia a poetika erotiky v slovenskej ľudovej piesni / Juraj Hamar
  In: Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. - Nitra : VŠPg, 1995. - S. 281-287
 57. BAB Slovenská brána : kultúrno-historický zemepis obcí Kozárovce a Rybník. / Juraj Hamar ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, 2012
 58. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, 5. zv. : Galb-Hir. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2007
 59. BCI Estetika 1 / Oliver Bakoš, Juraj Hamar
  Bratislava : Salvo film, 1998
 60. BCI Estetika 2 / Oliver Bakoš, Juraj Hamar
  Bratislava : Salvo film, 1999
 61. BCI Estetika 5 / Oliver Bakoš, Juraj Hamar
  Bratislava : Salvo film, 2002
 62. BCI Estetika 3 / Oliver Bakoš, Juraj Hamar
  Bratislava : Salvo film, 2000
 63. BCI Estetika 4 / Oliver Bakoš, Juraj Hamar
  Bratislava : Salvo film, 2001
 64. BDE Gašparko ešte žije k tradičnému bábkovému divadlu na Slovensku / Juraj Hamar
  In: Národopisná revue. - Roč. 12, č. 4 (2002), s. 213-217
 65. BDE Anton Anderle - ostatni lalkarz na Słowacji / Juraj Hamar
  In: Zabawy i zabawki. - Roč. 7, č. 1-4 (2009), s. 141-158
 66. BDE Anton Anderle the last folkpuppeteer in Slovakia (2) / Juraj Hamar
  In: Puppet Notebook. - Č. Spring (2009), s. 10-15
 67. BDE Anton Anderle the last folkpuppeteer in Slovakia (1) / Juraj Hamar
  In: Puppet Notebook. - Č. Winter (2008-9), s. 6-9
 68. BDE Bŕŕŕŕŕ! Devils and fiends in traditional puppet theatre / Juraj Hamar
  In: Puppet Notebook. - Č. Spring (2008), s. 12-16
 69. BDE Anton Anderle - posledný slovenský ľudový bábkar / Juraj Hamar
  In: Loutkář. - Roč. 58, č. 4 (2008), s. 174-177
 70. BDF Dve v jednom tradícia a súčasnosť na scéne SĽUK-u / Juraj Hamar
  In: Tanec. - Roč. 1, č. 3 (2014), s. 13-19
 71. BDF Ľudové bábky v zbierke Antona Anderleho / Juraj Hamar
  In: Remeslo, umenie, dizajn. - Roč. 9, č. 3 (2008), s. 34-39
 72. BED Ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva v zrkadle tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska / Juraj Hamar
  In: Ochrana kultúrneho dedičstva. - ISBN 978-80-970602-0-6. - Bratislava : Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, 2012. - S. 89-96
 73. BEE Programma ochrany tradicionnoj kuľtury kak strategičeskij resurs ustojčivogo razvitija obščestva v Slovakii / Juraj Hamar
  In: Pesennoje i tancevaľnoje foľklornoje nasledije : ot tradicij do sovremennosti. - Mogilev : Mogilevskij oblastnoj metodičeskij centr narodnogo tvorčestva i kuľturno-prosvetiteľnoj raboty, 2016. - S. 85-105
 74. BEE Traditional folk culture care program in the Slovak Republic / Juraj Hamar
  In: Sustainable heritage. - Budapest : European folklote institute, 2010. - S. 79-83
 75. BEE Detský folklórny súbor ako prostriedok estetickej výchovy / Juraj Hamar
  In: Na pomoc dětským souborům a muzikám (1). - ISBN 80-86156-87-7. - Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2006. - S. 11-15
 76. BEE V čom je pes zakopaný? pocta Františku Bartošovi / Juraj Hamar
  In: František Bartoš - jazykovědec, pedagog, etnograf. - ISBN 80-87130-00-6. - Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2006. - S. 139-141
 77. BEF Niekoľko slov o zakázanom ovocí / aut. dosl. Juraj Hamar
  In: Dala Eva Adamovi (jablko). - ISBN 80-85449-00-5. - Bratislava : IQ, 1991. - S. 99-102
 78. BEF K medzinárodným nomináciám nehmotného kultúrneho dedičstva slovenské a české bábkarstvo na ceste do UNESCO / Ľubica Volanská, Juraj Hamar
  In: Ethnologia Europae Centralis, č. 12. - ISBN 978-80-8105-771-7. - Trnava : UCM, 2015. - S. 197-203
 79. CAH Slovakia folk dances : music album. / choreografia Juraj Hamar
  Bratislava : [s.n.], 2000
 80. CDF Quo vadis academia? / Juraj Hamar
  In: Tvorba T. - Roč. 4(13), č. 3 (1994), s. 22-23
 81. CDF Woman in ar(t)m / Juraj Hamar
  In: Profil. - Roč. 3, č. 2 (1993), s. 6
 82. CEC Getöteter Sensenmann oder Rosenberg kauft eine Geige / Juraj Hamar
  In: String 'Em Up. - Berlín : Rosenberg-Museum, 1998. - S. 42-45
 83. CED Hry ľudových bábkarov Andrelovcov z Radvane / Juraj Hamar
  In: Hry ľudových bábkarov Anderlovcov z Radvane. - ISBN 978-80-970098-1-6. - Bratislava : Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, 2010. - S. 59-655
 84. DAI Komické a erotické v ľudovej piesni : (k vybraným otázkam poetiky a estetiky ľudovej piesne). / Juraj Hamar
  Bratislava : [s.n.], 1998
 85. EDI S. Dúžek - B. Garaj: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia / Juraj Hamar
  In: Národopisná revue. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 238-241
 86. EDI Martin MacGilp: A Timber idol : Mr Punch in Scotland / Juraj Hamar
  In: Slovenský národopis. - Roč. 60, č. 3 (2012), s. 382-384
 87. EDI Milan Knížák: Encyklopedie / Juraj Hamar
  In: Remeslo, umenie, dizajn. - Roč. 9, č. 3 (2008), s. 40-41
 88. EDI Zvláštna moc slova / Juraj Hamar
  In: Kultúrny život. - Roč. 27, č. 9 (1993), s. 9
 89. EDJ O folklórnych festivaloch, teda o nás / Juraj Hamar
  In: Národopisná revue. - Roč. 9, č. 2 (1999), s. 100-102
 90. EDJ Médiá o festivaloch a o nás / Juraj Hamar
  In: Národopisná revue. - Roč. 9, č. 4 (1999), s. 239-241
 91. EDJ O nás, teda o folklórnych festivaloch (2) / Juraj Hamar
  In: Národopisná revue. - Roč. 9, č. 3 (1999), s. 161-164
 92. EDJ Komenský zo Strání (k jubileu Pavla Popelku) / Juraj Hamar
  In: Zvuk. - Roč. 5, č. 1 (1999), s. 68-70
 93. EDJ Neplatiči daní z dedičstva (kultúrneho) / Juraj Hamar
  In: Národopisná revue. - Roč. 12, č. 2 (2002), s. 85-87
 94. EDJ Josef Holcman: Vyhnání z ráje / Juraj Hamar
  In: Slovenský národopis. - Roč. 60, č. 3 (2012), s. 331-348
 95. EDJ Puppetry in Slovakia and Czechia now inscribed on the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of humanity / Juraj Hamar
  In: Slovenský národopis. - Roč. 64, č. 4 (2016), s. 552-554
 96. EDJ Anderleho Radvaň 2009 / Juraj Hamar
  In: Ľudové bábkové divadlo v Európe. - ISBN 978-80-970593-1-6. - Bratislava : UNIMA, 2010. - S. 205-211
 97. EDJ Slovenská národná sekcia CIOFF v zrkadle svojho vzniku, súčasného pôsobenia a ďalších perspektív / Juraj Hamar
  In: Folklorizmus na prelome storočí. - ISBN 80-88926-11-4. - Bratislava : Prebudená pieseň, 2000. - S. 236-245
 98. EDJ Ľudový tanec na sklonku 20. storočia - a čo ďalej? / Juraj Hamar
  In: Etnologické rozpravy. - Roč. 10, č. 1 (2003), s. 149-154
 99. EDJ Za "dospievanie" vďačím gymnáziu / Juraj Hamar
  In: Pamätnica gymnázia v Leviciach 1815-2015. - ISBN 978-80-972080-4-2. - Levice : Gymnázium A. Vrábla, 2015. - S. 234-236
 100. EDJ Bratislava - študentské, historické, kultúrne, hlavné... mesto / moderoval Marek Mikušiak ; diskutovali Miroslav Marcelli ... [et al.]
  In: O Bratislave : zborník študentských príspevkov. - ISBN 978-80-89693-02-3. - Zohor : Virvar, 2014. - S. 111-132
 101. EDJ Gajdošské Fašiangy '92 veľké podujatie na Malej Lehote / Juraj Hamar
  In: Kultúrny život. - Roč. 26, č. 11 (1992), s. 13
 102. EDJ Zabudnuté Pohronie / aut. úv. Juraj Hamar
  In: Rozmajrín zelený : Ľudové piesne z Tekovskej Breznice. - Nitra : Stredoslovenské národopisné združenie, 1996. - S. 6-7
 103. FAI Ochrana kultúrneho dedičstva : zborník zo sympózia. / zost. Juraj Hamar, Vladimír Kyseľ
  Bratislava : Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, 2012
 104. FAI Ľudové bábkové divadlo v Európe / ed. Juraj Hamar
  Bratislava : UNIMA, 2010
 105. FAI Tradičná a ľudová kultúra v dokumentoch UNESCO / ed. Juraj Hamar
  Bratislava : Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, 2007
 106. FAI Dala Eva Adamovi (jablko) : výber zo slovenskej ľudovej naturalisticko-erotickej poézie. / zost. Juraj Hamar
  Bratislava : IQ, 1991
 107. GII Salzburg - fakty a postrehy / Juraj Hamar
  In: Spravodajca pre ľudových umeleckých výrobcov. - Č. 4 (1994), s. 5-6
 108. GII S drôtom v hlave / Juraj Hamar
  In: Ľudové bábkové divadlo v Európe. - ISBN 978-80-970593-1-6. - Bratislava : UNIMA, 2010. - S. 212-214
 109. GII Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska / zost. Juraj Hamar, Vladimír Kyseľ
  Bratislava : Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, 2011
 110. GII Ave Pavel / Juraj Hamar
  In: Studia comeniana et historica, roč. 39, č. 81-82. - Uherský Brod : Muzeum J.A. Komenského, 2009. - S. 329-331
 111. GII Najkrajšie slovenské hádanky / Juraj Hamar
  Bratislava : Fragment, 2007
 112. GII Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska : zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. / zost. Juraj Hamar, Eva Ryšavá
  Bratislava : Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, 2015
 113. GII Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska / zost. Juraj Hamar, Vladimír Kyseľ
  Bratislava : Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, 2013