Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AEF Automatizovaný knižnično-informačný systém / Daniela Gondová, Tomáš Toček
  In: Univerzitná knižnica v Bratislave 1980-1985. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 1986. - S. 140-144
 2. AEF Automatizovanie katalogizačného procesu na počítači RPP 16S v Univerzitnej knižnici / Daniela Gondová, Tomáš Toček
  In: Uspokojovanie informačných potrieb používateľov pomocou výpočtovej techniky. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 1978. - S. 270-291
 3. AEF Skúsenosti z päťročného využívania vlastného výpočtového strediska v Univerzitnej knižnici v Bratislave / Daniela Gondová
  In: Automatizace v knihovnách ČSSR. - České Budějovice : DT ČSVTS, 1985. - S. 69-83
 4. AFA Strategy for the development of the Slovak librarianship for the years 2015-2020 / Daniela Gondová
  In: Libraries V4 in the decoy of digital age. - ISBN 978-80-7051-216-6. - Brno : Moravská zemská knihovna, 2016. - S. 59-67
 5. AFC Postavenie knižníc v celouniverzitnom informačnom systéme / Daniela Gondová
  In: Informace na dlani 1998 (CD ROM). - Praha : Albertina icome, 1998. - S. 1-6
 6. AFD Knižničné služby vo viacužívateľskom prostredí / Daniela Gondová, Mária Koncová, Peter Krajčí
  In: INFOS '90. - ISBN 80-05-00553-9. - Bratislava : Alfa, 1990. - S. 63-69
 7. AFD Informačný a komunikačný systém Univerzity Komenského v Bratislave a knižnice fakúlt UK / Daniela Gondová
  In: INFOS '93. - ISBN 80-05-01131-8. - Bratislava : Alfa, 1993. - S. 81-86
 8. AFD Realita informačného vzdelávania alebo čo zistila analýza prieskumov informačnej gramotnosti na Slovensku / Eva Matušovičová, Daniela Gondová
  In: INFOS 2011 : nové rozmery informačného univerza, nové výzvy 21. storočia pre pamäťové inštitúcie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970693-0-8. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2011. - S. 196-206
 9. AFD Automatizácia Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty Univerzity Komenského / Daniela Gondová
  In: INFOS '94. - ISBN 80-967134-0-X. - Bratislava : Alfa, 1994. - S. 149-153
 10. AFD Automatizovaný knižnično-informačný systém Univerzitnej knižnice / Daniela Gondová, Tomáš Toček
  In: INFOS '85. - Bratislava : Alfa, 1985. - S. 171-185
 11. AFD Katalógy na báze počítača v praxi Univerzitnej knižnice v Bratislave / Daniela Gondová
  In: Perspektívy katalógov a katalogizácie. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 1984. - S. 70-81
 12. AFD Metódy automatizácie knižnično-informačných procesov v Univerzitnej knižnici v Bratislave / Daniela Gondová, Tomáš Toček
  In: INFOS '83. - Bratislava : Alfa, 1983. - S. 213-227
 13. AFD Komplexné riešenie poskytovania knižnično-informačných služieb IKIS-KZK / Daniela Gondová
  In: INFOS '87. - Bratislava : Alfa, 1987. - S. 147-151
 14. AFD Automatizácia slovenských knižníc v znamení 25 INFOS-ov / Daniela Gondová
  In: INFOS '95. - ISBN 80-85165-51-1. - Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1995. - S. 5-12
 15. AFD Vývoj knižnično-informačných služieb na UK (nielen za posledných 25 rokov) / Gondová Daniela
  In: INFOS 2015 : (r)evolúcia v knižniciach a knihovníctve. ± 25 rokov: bilancia, realita, perspektívy [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89586-08-0. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2015. - S. 109-121 [online]
 16. AFD Knižničný systém ako súčasť kultúrnej politiky štátu – bilancia a súčasnosť / Gondová Daniela, Lopušanová Monika
  In: INFOS 2015 : (r)evolúcia v knižniciach a knihovníctve. ± 25 rokov: bilancia, realita, perspektívy [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89586-08-0. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2015. - S. 122-140 [online]
 17. AGI Knižničná agenda : funkčný model vysokoškolskej knižnice (požiadavky pre jeho automatizáciu). 1. časť. / Daniela Gondová
  Bratislava : [s.n.], 1991
 18. AGI Application for HESP Grant for the support of the automation of Faculty Libraries at Comenius University / Daniela Gondová
  Bratislava : [s.n.], 1993
 19. AGI Technický projekt technologického podsystému TPS-4 výpožičky pre Univerzitnú knižnicu / Daniela Gondová, Alexandra Rošová, Peter Čmelko
  Bratislava : Univerzitná knižnica, 1988
 20. AGI Technický projekt technologického podsystému TPS-1 akvizícia pre Univerzitnú knižnicu / Daniela Gondová, Alexandra Rošová, Peter Čmelko
  Bratislava : Univerzitná knižnica, 1989
 21. AGI Technický projekt technologického podsystému TPS-2 katalogizácia pre Univerzitnú knižnicu / Daniela Gondová, Alexandra Rošová, Peter Čmelko
  Bratislava : Univerzitná knižnica, 1989
 22. AGI Technický projekt technologického podsystému TPS-4 Informačné služby pre Univerzitnú knižnicu / Daniela Gondová
  Bratislava : Univerzitná knižnica, 1989
 23. AGI Technický projekt technologického podsystému TPS výpožičky pre Automatizovaný systém OK Trnava / Daniela Gondová, Cyril Žuffa, Eva Mazáková
  Martin : Matica slovenská, 1988
 24. AGI Typový technický projekt technologických podsystémov TPS-1 - TPS-4 / Daniela Gondová a kol.
  Martin : Matica slovenská, 1987
 25. AGI Výpožičný proces : projektová úloha podsystému č. 4. / Daniela Gondová, Alexandra Rošová
  Bratislava : Univerzitná knižnica, 1984
 26. AGI Automatizovaný knižnično-informačný systém Univerzitnej knižnice : pasportizácia súčasného stavu v budovaní AKIS UK. / Daniela Gondová, Kristína Kollárová, Tomáš Toček
  Bratislava : Univerzitná knižnica, 1984
 27. AGI Doplňovanie fondu : technický projekt podsystému č. 1. / Daniela Gondová, Anna Prokešová
  Bratislava : Univerzitná knižnica, 1983
 28. AGI Doplňovanie fondu : vykonávací projekt podsystému č. 1. / Daniela Gondová, Anna Prokešová
  Bratislava : Univerzitná knižnica, 1983
 29. AGI AKIS UK : návrh koncepcie ďalších úloh a vzájomného prepájania jeho modulárnych častí. / Daniela Gondová, Tomáš Toček
  Bratislava : Univerzitná knižnica, 1985
 30. AGI Integrovaný knižnično-informačný systém (IKIS) / Dušan Katuščák, Štefan Kimlička, Daniela Gondová
  Martin : Matica slovenská, 1990
 31. BAB Národná správa o kultúrnej politike Slovenskej republiky : správa skupiny európskych expertov. / Kolektív autorov
  Bratislava : Ministerstvo kultúry SR, 2003
 32. BAB Informačné vzdelávanie v podmienkach slovenských vysokých škôl - analytická štúdia : vyhodnotenie prieskumov akademických knižníc a návrh koncepcie vzdelávania /c Beáta Bellérová ... [et al.]. /
  Bratislava : Slovenská asociácia knižníc, 2010
 33. BAB Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva : zber prác za účelom obmedzenia porušovania autorských práv v kvalifikačných prácach na vysokých školách. / Ján Skalka... [et al.]
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009
 34. BDF Základné štatistické prehľady zostavované na počítači RPP 16S v Univerzitnej knižnici v Bratislave / Daniela Gondová, Pavol Matis
  In: Knižnice a vedecké informácie. - Roč. 17, č. 2 (1985), s. 65-70
 35. BDF Aplikácia počítačového systému RPP 16S na pracovné procesy v Univerzitnej knižnici / Daniela Gondová
  In: Informácie a materiály. - Č. 157 (1983), s. 118-126
 36. BDF Signatúra v Univerzitnej knižnici / Daniela Gondová
  In: Knižnice a vedecké informácie. - Roč. 18, č. 6 (1986), s. 245-248
 37. BDF O niektorých systémoch a metódach projektovania systému IKIS / Ľudmila Repková, Daniela Gondová, Štefan Kimlička
  In: Knižnice a vedecké informácie. - Roč. 20, č. 1 (1988), s. 18-21
 38. BDF Spolupráca akademických knižníc / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 4, č. 2 (1996), s. 10-13
 39. BDF Slovenská asociácia knižníc sa predstavuje / Daniela Gondová
  In: Bulletin CVTI SR. - Roč. 1, č. 2 (1997), s. 42-44
 40. BDF Strategická štúdia pre Integrovaný informačný a komunikačný systém UK / Peter Mederly, Daniela Gondová, Štefan Kimlička
  In: Naša univerzita. - Roč. 44. mimoriadne číslo (1998), s. 2-38
 41. BDF Postavenie knižníc v rámci celouniverzitného systému / Daniela Gondová
  In: Academia. - Roč. 9, č. 1 (1998), s. 46-50
 42. BDF Súbor databázových produktov Web of knowledge / Daniela Gondová, Jana Ilavská
  In: ITlib. - Roč. 13, č. 3 (2009), s. 16-20
 43. BDF Publikačná činnosť na vysokých školách / Daniela Gondová
  In: Academia. - Roč. 19, č. 1-2 (2008), s. 22-23
 44. BED Akademické knižnice - podpora pedagogického a výskumného procesu v elektronickom prostredí / Daniela Gondová
  In: UNINFOS 2006. - ISBN 80-8050-976-X. - Nitra : UKF, 2006. - S. 397-401
 45. BED Integrovaný informačný a komunikačný systém Univerzity Komenského a knižnice / Daniela Gondová
  In: INFOS '99. - ISBN 80-85165-75-9. - Bratislava : Centrum VTI SR, 1999. - S. 129-135
 46. BEE Využívanie elektronických informačných zdrojov vo výučbe na slovenských univerzitách z pohľadu študentov i knihovníkov / Daniela Gondová, Daniela Džuganová
  In: Inforum 2011 [elektronický zdroj]. - Praha : Albertina icome, 2011. - nestr. [6 s.]
 47. BEF Informačné zdroje pre knižnice / Daniela Gondová, Valéria Závadská
  In: Knižnice 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-553-1157-9. - Bratislava : Slovenská asociácia knižníc, 2012. - S. 62-72 [online]
 48. BEF Spracovanie textu v Univerzitnej knižnici v Bratislave / Daniela Gondová, Tomáš Toček
  In: Spracovanie textov. - Banská Bystrica : DT ČSVTS, 1982. - S. 62-71
 49. BEF Akademické knižnice alebo knižnice vysokých škôl, fakúlt a univerzít v SR / Daniela Gondová
  In: Adresár odborných knižníc na Slovensku. - ISBN 80-85165-55-4. - Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1995. - S. 25-26
 50. BEF Virtuálna knižnica Univerzity Komenského / Daniela Gondová
  In: Firemná knižnica 2000. - ISBN 80-968011-2-0. - Bratislava : SSPCh, 2000. - S. 104-110
 51. BEF O knižničnom zákone / Daniela Gondová
  In: Bulletin Spolku slovenských knihovníkov a Slovenskej asociácie knižníc. - ISBN 80-85697-73-4. - Bratislava : Stimul, 1997. - S. 61-73
 52. BEF Virtuálna knižnica Univerzity Komenského spracovanie publikačnej činnosti / Daniela Gondová
  In: Zborník z odborného seminára Evidencia publikačnej činnosti, citácie a medzinárodné štandardy [elektronický zdroj]. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska knižnica, 2001. - Nestr. [online]
 53. BEF Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a jej podiel na informačnej výchove používateľov / Daniela Gondová
  In: Firemná knižnica '98. - Bratislava : SSPCH Slovnaft, 1998. - S. 19-22
 54. BEF Akademická knižnica UK / Daniela Gondová, Jana Ilavská
  In: Dni IIKS UK 2006 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-2186-9. - Bratislava : UK, 2006. - S. 70-71 [CD-ROM]
 55. BEF Záverečné práce v elektronickej forme / Jana Ilavská, Daniela Gondová
  In: Dni IIKS UK 2007 [elektronický zdroj]. - Bratislava : UK, 2007. - S. 29-33 [CD-ROM]
 56. BEF Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020 / Daniela Gondová
  In: Knižnice 2015. - ISBN 978-80-972135-0-3. - Bratislava : Slovenská asociácia knižníc, 2015. - S. 6-12
 57. BEF Akademické knižnice - informačné brány do sveta? / Peter Haľko, Daniela Gondová
  In: UNINFOS 2003. - ISBN 80-8069-241-6. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. - S. 116-120
 58. BEF Využívanie nových informačných technológií v knižniciach Univerzity Komenského v Bratislave / Daniela Gondová, Jana Ilavská
  In: UNINFOS 2003. - ISBN 80-8069-241-6. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. - S. 102-104
 59. BEF Spracovanie publikačnej činnosti pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov vysokých škôl a akademické knižnice / Daniela Gondová
  In: UNINFOS ´04 : univerzitné informačné systémy. - ISBN 80-227-2096-8. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - S. 115-118
 60. BEF Spracovanie publikačnej činnosti pracovníkov Univerzity Komenského v Bratislave / Daniela Gondová
  In: Bibliografický zborník 1996-1997. - ISBN 80-7090-509-3. - Martin : Matica slovenská, 2000. - S. 291-294
 61. EDI INFOS '88 / Daniela Gondová
  In: Knižnice a vedecké informácie. - Roč. 20, č. 3 (1988), s. 130-131
 62. EDI Recenzia zborníka zo 16. informatického seminára INFOS '86 / Daniela Gondová
  In: Knižnice a vedecké informácie. - Roč. 18, č. 2 (1986), s. 76-78
 63. EDI Monografia Publikačná činnosť vysvetľuje a zjednocuje pojmy / Daniela Gondová
  In: Naša univerzita. - Roč. 43, č. 10 (1997), s. 4
 64. EDI O monografii "Publikačná činnosť" v širších súvislostiach / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 5, č. 2 (1997), s. 22-24
 65. EDJ Rozvojové projekty akademických knižníc / Daniela Gondová
  In: ITlib. - Roč. 9, č. 4 (2005), s. 19-20
 66. EDJ Knihovny pro vědomostní společnost - strategie rozvoje slovenského knihovnictví 2007-2013 / Daniela Gondová
  In: Čtenář. - Roč. 59, č. 6 (2007), s. 180-182
 67. EDJ Virtuálna knižnica UK Vás pozýva na svoju webovskú stránku (1. časť) / Daniela Gondová, Jana Ilavská
  In: Naša univerzita. - Roč. 48, č. 9 (2002), s. 12
 68. EDJ Virtuálna knižnica UK Vás pozýva na svoju webovskú stránku (2. časť) / Daniela Gondová, Jana Ilavská
  In: Naša univerzita. - Roč. 48, č. 10 (2002), s. 10
 69. EDJ Knižnice Univerzity Komenského v Bratislave / Daniela Gondová
  In: Spravodajca pre vysokoškolské knižnice na Slovensku. - Č. 1 (1993), s. 5-13
 70. EDJ Kráčame s dobou? Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského - problémy, riešenia, perspektívy / Daniela Gondová
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 25, č. 11 (1993), s. 461-465
 71. EDJ Uchovávanie a sprístupňovanie elektronických záverečných prác na UK budovanie digitálnych elektronických knižníc / Daniela Gondová, Jana Ilavská
  In: Naša univerzita. - Č. 9 (2006), s. 4
 72. EDJ Akademická knižnica / Daniela Gondová
  In: Univerzita Komenského. 90 rokov vysokoškolského vzdelávania a vedy na Slovensku. - ISBN 978-80-223-2658-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 207-208
 73. EDJ Publikačná činnosť a Filozofická fakulta UK / Daniela Gondová
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 10 (2011), s. 12
 74. EDJ Úvod / aut. úv. Daniela Gondová
  In: INFOS '91. - ISBN 80-05-00916-X. - Bratislava : Alfa, 1991. - S. 3-4
 75. EDJ Osemnásť informatických seminárov / Daniela Gondová
  In: Knižnice a vedecké informácie. - Roč. 21, č. 2 (1989), s. 85-89
 76. EDJ Perspektívy Informatickej sekcie / Daniela Gondová
  In: Zväzový bulletin. - Roč. 17, č. 4 (1986), s. 16-17
 77. EDJ Slovenská asociace knihoven, knihovny a transformace státní regionální kultury / Daniela Gondová
  In: Čtenář. - Roč. 49, č. 9 (1997), s. 323-326
 78. EDJ Akademické knižnice / Daniela Gondová
  In: Bulletin Spolku slovenských knihovníkov. Roč. 7/1996. - ISBN 80-967582-9-2. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 1997. - S. 369-384
 79. EDJ Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského / Daniela Gondová
  In: Facultas Philosophica Universitatis Comenianae Bratislavensis 1921-1996. - ISBN 80-85697-37-8. - Bratislava : Stimul, 1996. - S. 28-29
 80. EDJ Ktoré knižnice sú členmi Slovenskej asociácie knižníc? / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 4, č. 2 (1996), s. 27-29
 81. EDJ Informačné vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave / Daniela Gondová
  In: ITlib. - Roč. 15, č. 3 (2011), s. 30-31
 82. EDJ Knižničný zákon / Daniela Gondová
  In: Bulletin CVTI SR. - Roč. 1, č. 4 (1997) , s. 50-57
 83. EDJ Akademické knižnice / Daniela Gondová
  In: Školské knižnice. - Č. 135 (2000), s. 14-18
 84. EDJ Máme zákon o knižniciach, a čo ďalej? / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 8, č. 3 (2000), s. 3-8
 85. EDJ Knižnice a lobovanie / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 8, č. 3 (2000), s. 36-38
 86. EDJ Slovenská asociácia knižníc na prahu nového tisícročia / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 8, č. 4 (2000), s. 4-10
 87. EDJ 35 INFOSov - zamyslenie / Daniela Gondová
  In: INFOS 2009 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969674-3-8. - Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2009. - S. 44-50
 88. EDJ Knižnice na UK - aké ste a aké budete (alebo mali by ste byť) / Daniela Gondová
  In: Naša univerzita. - Roč. 45, č. 6 (1999), s. 8-9
 89. EDJ Spolupráca Slovenskej asociácie knižníc a American library association (ALA) / Daniela Gondová
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 31, č. 2 (1999), s. 59-60
 90. EDJ Slovenská asociácia knižníc 1992-2007 / Ľudmila Čelková, Daniela Gondová
  In: Elektronické služby v znalostnej spoločnosti [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-228-1778-3. - Zvolen : TU, 2007. - S. 1-10 [CD-ROM]
 91. EDJ Informačné zabezpečenie pedagogického procesu na Univerzite Komenského v Bratislave / Daniela Gondová, Jana Ilavská
  In: Univerzita Komenského a vysokoškolské vzdelávanie : minulosť, prítomnosť, budúcnosť. - ISBN 978-80-223-2790-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 128-132
 92. EDJ Virtuálna knižnica Univerzity Komenského a elektronické zdroje = Comenius University virtual library and electronic resources / Daniela Gondová, Jana Ilavská
  In: Knižnica európskeho štandardu. - ISBN 80-228-1154-8. - Zvolen : Technická univerzita, 2002. - S. 57-64
 93. EDJ Online katalógy prístupné cez www a virtuálna knižnica Univerzity Komenského v Bratislave / Daniela Gondová, Jana Ilavská
  In: ITlib. - Roč. 6, č. 4 (2002), s. 29-32
 94. EDJ Akademické knižnice v Slovenskej republike / Daniela Gondová
  In: ITlib. - Roč. 7, č. 1 (2003), s. 18
 95. EDJ Vysoké školy, informačné technológie a knižnice / Daniela Gondová
  In: ITlib. - Roč. 5, č. 2 (2001), s. 10-13
 96. EDJ Tridsať INFOS-ov / Daniela Gondová
  In: INFOS 2000. - ISBN 80-81585-80-5. - Bratislava : Centrum VTI SR, 2000. - S. 5-12
 97. EDJ Informačné zdroje prístupné na Univerzite Komenského / Daniela Gondová
  In: Naša univerzita. - Č. 7 (2004), s. 3
 98. EDJ Akademické knižnice v SR v roku 2003 z pohľadu štatistík / Helena Pangrácová, Daniela Gondová
  In: Knižnica. - Roč. 5, č. 7 (2004), s. 357-359
 99. EDJ Čo je poslaním Akademickej knižnice UK / Daniela Gondová
  In: Naša univerzita. - Č. 5 (2005), s. 8
 100. FAI Výberová bibliografia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského : K 75. výročiu založenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. / zost. Eva Petrovičová, Daniela Gondová
  Bratislava : Stimul, 1996
 101. FAI Bulletin Spolku slovenských knihovníkov a Slovenskej asociácie knižníc : materiály z konferencie Slovenské knižnice '97. / Daniela Gondová
  Bratislava : Stimul, 1997
 102. FAI The automation of Faculty Libraries at Comenius University / Daniela Gondová
  Bratislava : [s.n.], 1994
 103. FAI INFOS '91 : zborník z 21. informatického seminára konaného 8. až 11. apríla 1991 v Martine. / zost. Daniela Gondová
  Bratislava : Alfa, 1991
 104. FAI INFOS '90 : zborník z 20. informatického seminára konaného v dňoch 18.-20.4.1990 vo Vrátnej doline. / zost. Daniela Gondová
  Bratislava : Alfa, 1990
 105. FAI Bibliografia : publikačná činnosť pracovníkov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského za rok 1997. / zost. Eva Petrovičová, Daniela Gondová
  Bratislava : Stimul, 1998
 106. GAI Andrew W. Mellon foundation - automation of Faculty Libraries of the Comenius University / Daniela Gondová ; prekl. Miriam Pekníková
  Bratislava : [s.n.], 1992
 107. GAI Výsledky analýzy súčasného stavu a činnosti knižníc a študijno-informačných stredísk Univerzity Komenského / Daniela Gondová
  Bratislava : FF UK, 1992
 108. GAI Knižničná agenda : spracovanie dokumentov a tvorba katalógu knižnice. / Daniela Gondová
  Bratislava : [s.n.], 1992
 109. GII O čom rokovala Správna rada SAK? / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 2, č. 2 (1994), s. 38-39
 110. GII Valné zhromaždenie SAK / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 2, č. 2 (1994), s. 39-41
 111. GII O čom rokovala Správna rada SAK? / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 2, č. 1 (1994), s. 13-15
 112. GII O čom rokovala Správna rada SAK / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 1, č. 4 (1993), s. 18-19
 113. GII Seminár vysokoškolských knižníc / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 1, č. 4 (1993), s. 25-27
 114. GII Na úvod - malé zamyslenie a či výzva?! / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 1, č. 3 (1993), s. 3-4
 115. GII Akademické knižnice / Daniela Gondová
  In: Republika. - Roč. 1, č. 190 (1993), s. 4
 116. GII EBSCO sa predstavuje knižniciam / Daniela Gondová
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 26, č. 1 (1994), s. 47-49
 117. GII Akademické (alebo vysokoškolské) knižnice / Daniela Gondová
  In: Forum scientiae et sapientiae. - Roč. 1, č. 2 (1994), s. 10
 118. GII Knižnice vysokých škôl, fakúlt a univerzít - súčasný stav, problémy, ďalšie perspektívy vývoja / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 3, č. 1 (1995), s. 17-20
 119. GII Informácia o konferencii "Slovenské knihovníctvo v čase spoločenských premien a do roku 2000" / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 3, č. 1 (1995), s. 21
 120. GII O čom rokovala Správna rada SAK? / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 3, č. 1 (1995), s. 22
 121. GII O čom rokovala Správna rada SAK? / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 2, č. 4 (1994), s. 22-23
 122. GII Viaceré fakultné knižnice získali granty na nákup literatúry / Daniela Gondová
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 1 (2012), s. 32
 123. GII O čom rokovala správna rada SAK? / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 4, č. 2 (1996), s. 24
 124. GII Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc Uznesenie valného zhromaždenia SAK (Žilina 28. marca 1996) / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 4, č. 2 (1996), s. 25-27
 125. GII Knižnica a jubilujúca Filozofická fakulta UK / Daniela Gondová
  In: Knižná revue. - Roč. 6, č. 24 (1996), s. 8
 126. GII Stretnutie akademických knižníc / Daniela Gondová
  In: Knižnice a informácie. - Roč. 29, č. 1 (1997), s. 384-385
 127. GII Seminár akademických knižníc / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 5, č. 3 (1997), s. 17-18
 128. GII Konferencia "Slovenské knižnice '97" / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 5, č. 3 (1997), s. 19
 129. GII Pred konferenciou Slovenské knižnice '97 / Daniela Gondová
  In: Knižná revue. - Roč. 7, č. 19 (1997), s. 8
 130. GII INFOS '97 / Daniela Gondová
  In: Bulletin CVTI SR. - Roč. 1, č. 2 (1997), s. 44-45
 131. GII Konferencia "Slovenské knižnice '97" - Sielnica / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 5, č. 4 (1997), s. 28-30
 132. GII Aktivity Slovenskej asociácie knižníc / Daniela Gondová
  In: Metodický informátor. - Roč. 32, č. 4 (1997), s. 167-169
 133. GII Knižničná agenda : funkčný model vysokoškolskej knižnice (požiadavky pre jeho automatizáciu). 2. časť. / Daniela Gondová
  Bratislava : [s.n.], 1991
 134. GII Akreditácia a publikačná činnosť z pohľadu knihovníka / Daniela Gondová
  In: Forum scientiae et sapientiae. - Roč. 5, č. 7-9 (1998), s. 13
 135. GII Seminár akademických knižníc / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 6, č. 3 (1998), s. 21-23
 136. GII CD-ROM Slovenská národná bibliografia / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 6, č. 3 (1998), s. 23-24
 137. GII Infomedia '98 / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 6, č. 3 (1998), s. 24-27
 138. GII Knižničný zákon - informácia / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 6, č. 3 (1998), s. 27-29
 139. GII Projekt SK-Libris / Daniela Gondová
  In: Bulletin CVTI SR. - Roč. 2, č. 4 (1998), s. 16-18
 140. GII Čo čaká Slovenskú asociáciu knižníc v roku 1999 / Daniela Gondová
  In: Knižná revue. - Roč. 9, č. 7 (1999), s. 8
 141. GII Knižnice pre 21. storočie / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 7, č. 4 (1999), s. 3-4
 142. GII Štátny fond kultúry Pro Slovakia - komisia knihovníctva / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 7, č. 4 (1999), s. 65-68
 143. GII Virtuálna knižnica Univerzity Komenského prístup k databázam / Daniela Gondová, Eva Petrovičová
  In: Naša univerzita. - Roč. 46, č. 3 (1999), s. 7
 144. GII Na konferencii pre používateľov knižnično-informačného systému sa stretli štyri svetadiely / Daniela Gondová
  In: Naša univerzita. - Č. 2 (2008), s. 4
 145. GII Vieme spolupracovať? zamyslenie sa nad využívaním Web of Science / Daniela Gondová
  In: ITlib. - Roč. 6, č. 3 (2002), s. 27
 146. GII Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK, Bratislava / Daniela Gondová
  In: Knižnica. - Roč. 2, č. 8 (2001), s. 443
 147. GII Čo prinieslo leto akademickým knižniciam / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 9, č. 3 (2001), s. 3-4
 148. GII 9. slovenská bibliografická konferencia / Daniela Gondová
  In: Bulletin SAK. - Roč. 5, č. 1 (1997), s. 20-24
 149. GII Centrálny register Evidencie publikačnej činnosti Akademická knižnica, Univerzita Komenského Bratislava / Daniela Gondová
  In: ITlib. - Roč. 12, č. 2 (2008), s. 25
 150. GII Perspektívy a zmeny v riešení projektov v akademickom prostredí verejných vysokých škôl / Daniela Gondová
  In: Ikaros [elektronický zdroj]. - Roč. 12, č. 7 (2008), s. 1-3
 151. GII Zamyslenie sa nad návštevou prvej dámy USA v knižnici / Daniela Gondová
  In: Naša univerzita. - Č. 7 (2005), s. 5
 152. GII Akademická knižnica Univerzity Komenského a Týždeň slovenských knižníc / Daniela Gondová, Jana Ilavská
  In: Naša univerzita. - Č. 9 (2005), s. 4