Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Metóda, problém a úloha / František Gahér, Vladimír Marko
  Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017
 2. AAB Stoická sémantika a logika z pohľadu intenzionálnej logiky / František Gahér
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 3. AAB Stoická sémantika a logika z pohľadu intenzionálnej logiky / František Gahér
  Bratislava : Stimul, 2000
 4. ACB Logika pre každého / František Gahér
  Bratislava : Iris, 2003
 5. ACB Logika pre každého / František Gahér
  Bratislava : Iris, 1998
 6. ACB Logika pre každého / František Gahér
  Bratislava : Iris, 2013
 7. ACD Právo a logika / František Gahér, Marek Števček
  In: Aktuálne otázky teórie práva. - ISBN 978-80-8168-802-7. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - S. 209-234
 8. ADC Mali stoici predikátovú logiku? (mohli stoici overovať súdobé dôkazy z aritmetiky?) / František Gahér
  In: Filosofický časopis. - Roč. 49, č. 3 (2001), s. 453-469
 9. ADC Tichého dielo - zdroj ďalších výskumov / František Gahér
  In: Filosofický časopis. - Roč. 64, č. 6 (2016), s. 849-868
 10. ADD Sú pojmy dostatočná podmienka a nutná podmienka pre empirickú oblasť symetrické? / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 18, č. 3 (2011), s. 331-350
 11. ADD Otvorená textúra pojmu - pôvodný zmysel a kritika / František Gahér
  In: Filozofia. - Roč. 73, č. 8 (2018), s. 589-605
 12. ADD Úlomky k zlomkom starých stoikov o logike 2 / František Gahér
  In: Filozofia. - Roč. 47, č. 9 (1992), s. 540-548
 13. ADD Úlomky k zlomkom starých stoikov o logike 1 / František Gahér
  In: Filozofia. - Roč. 47, č. 7 (1992), s. 414-421
 14. ADD Interpretácia v práve 1 / František Gahér
  In: Filozofia. - Roč. 70, č. 8 (2015), s. 647-658
 15. ADD Dva druhy indivíduí alebo na čo sa vzťahujú vlastné mená / František Gahér
  In: Filozofia. - Roč. 54, č. 6 (1999), s. 351-376
 16. ADD Aká logika by sa mohla používať v práve? / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 21, suppl. (2014), s. 20-41
 17. ADD Logika, normativita a konatívne fakty / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 24, suppl. iss. (2017), s. 27-49
 18. ADD Deduktívne a abduktívne retrodikcie a predikcie / František Gahér
  In: Filozofia. - Roč. 72, č. 8 (2017), s. 616-631
 19. ADD Revízia definícií pojmov dostatočná a nutná podmienka / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 19, č. 1 (2012), s. 16-37
 20. ADD Logika verzus jazykoveda o vetných spojkách / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 22, č. 3 (2015), s. 395-424
 21. ADD Kontrafaktuály / František Gahér
  In: Filozofia. - Roč. 73, č. 1 (2018), s. 36-50
 22. ADD Spätné kontrafaktuály / František Gahér
  In: Filozofia. - Roč. 73, č. 5 (2018), s. 400-407
 23. ADD Je zdôvodňovanie naozaj zbytočné? / František Gahér
  In: Filozofia. - Roč. 68, č. 2 (2013), s. 132-138
 24. ADD Prečo len (nutné) pravdy ako predpoklady deduktívnych úsudkov? (dvojdimenzionálny verzus jednodimenzionálny názor na inferenciu) / František Gahér, Lukáš Bielik
  In: Organon F. - Roč. 20, suppl. č. 2 (2013), s. 75-97
 25. ADD Využitie pojmu zhoda v hyperintenzionálnej dedukcii / Lukáš Bielik, František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 20, suppl. č. 2 (2013), s. 98-111
 26. ADD O "bez" / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 20, suppl. č. 1 (2013), s. 24-43
 27. ADD Interpretácia v práve 2 / František Gahér
  In: Filozofia. - Roč. 70, č. 10 (2015), s. 789-799
 28. ADD Metóda ako procedúra / František Gahér
  In: Filozofia. - Roč. 71, č. 8 (2016), s. 629-643
 29. ADD O definíciách a definovaní / Lukáš Bielik ... [et al.]
  In: Filozofia. - Roč. 65, č. 8 (2010), s. 719-737
 30. ADD Len / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 19, č. 3 (2012), s. 306-324
 31. ADF Stoická sémantika / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 1, č. 4 (1994), s. 292-320
 32. ADF Princípy stoickej fyziky 1 kozmos ako dynamické kontinuum / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 4, č. 3 (1997), s. 215-245
 33. ADF Princípy stoickej fyziky 2 identita a zmena telies / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 5, č. 1 (1998), s. 1-30
 34. ADF Poznámky k Bolzanovmu pojmu odvoditeľnosti a k jeho užitočnosti pre pojem nevyhnutnosti / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 6, č. 2 (1999), s. 154-157
 35. ADF Gottlob Frege život a dielo / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 7, č. 1 (2000), s. 13-28
 36. ADF Stoici o ľudskej prirodzenosti / František Gahér
  In: Anthropos. - Roč. 1, č. 1 (2004), s. 73-76
 37. ADF Logická (ne)konzistentnosť normatívneho systému a jej metodologické korekcie / František Gahér, Marek Števček
  In: Právny obzor. - Roč. 99, č. 3 (2016), s. 186-194
 38. ADF Anafora z pohľadu TIL-ky / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 12, č. 2 (2005), s. 204-215
 39. ADF Stoická logika verzus aristotelovská / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 7, č. 4 (2000), s. 379-415
 40. ADF O vetných spojkách logika verzus lingvistika / František Gahér
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 52, č. 1 (2001), s. 23-37
 41. AEC Nástrahy a odporúčania logiky pri preklade právneho textu slovenčina : nemčina / František Gahér
  In: Od textu k prekladu 10. - ISBN 978-80-7374-121-1. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2015. - S. 7-27
 42. AEC Most medzi prirodzeným jazykom a symbolickým jazykom - Achillova päta vyučovania "filozofickej" logiky / František Gahér
  In: Miscellania Logica 4. - ISBN 80-246-0526-0. - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - S. 25-40
 43. AED Jaromír Červenka ako historik logiky / František Gahér
  In: K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. - ISBN 80-967225-5-7. - Bratislava : Iris, 2002. - S. 131-140
 44. AED Anaphora and notional attitudes / František Gahér
  In: Logica et methodologica 7. - ISBN 80-223-1871-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 1-23
 45. AED The stoic semantics / František Gahér
  In: Logica et methodologica 5. - ISBN 80-223-1288-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - S. 37-66
 46. AED Roľ sistemy otsčeta v osnovanijach matematiki / František Gahér
  In: Logica et methodologica 1/1987. - ISBN 80-223-0001-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1989. - S. 83-111
 47. AED Fenomenologičesko-intuitivnaja koncepcija postrojenija osnovanij matematiki i jejo kritika s pozicij dialektičeskogo materializma / František Gahér
  In: Philosophica 26/1986. - Bratislava : SPN, 1988. - S. 123-148
 48. AED Ohlas stoickej logiky a sémantiky v slovenských prekladoch prameňov / František Gahér
  In: K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. - ISBN 80-967225-5-7. - Bratislava : Iris, 2002. - S. 285-299
 49. AED Logika na Slovensku v rokoch 1960-1970 / František Gahér
  In: K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách. - ISBN 80-967225-5-7. - Bratislava : Iris, 2002. - S. 227-240
 50. AEF Fregeho filozofia matematiky a program logicizmu / aut. úvodnej štúdie František Gahér
  In: Základy aritmetiky : logicko-matematické skúšanie pojmu čísla. - Bratislava : Veda, 2001. - S. XI-XLII
 51. AFC Oživenie logicizmu (čo by mal/mohol filozof vedieť o logicizme) / František Gahér
  In: Metoda, význam, intence : Popperovské motivy v současném analytickém myšlení. - ISBN 80-7007-177-X. - Praha : Filosofia, 2003. - S. 165-187
 52. AFC Logical, scientific and real possibility / František Gahér
  In: Possibility and reality : Metaphysics and logic. - ISBN 3-937202-24-2. - Frankfurt am Main : Ontos, 2003. - S. 169-186
 53. AFC Logika pre právnikov / František Gahér
  In: Organon 7. aneb Nihil novi. - ISBN 978-80-261-0035-5. - Plzeň : Vyd. Západočeské univerzity, 2011. - S. 7-21
 54. AFC Logická štruktúra právnej normy / František Gahér
  In: Logika pro právní praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-8083-6. - Brno : MU, 2015. - S. 9-25 [online]
 55. AFC Noetická hodnota úsudkov / František Gahér
  In: Jazyk, logika, věda. - ISBN 80-7007-212-1. - Praha : Filosofia, 2005. - S. 151-161
 56. AFC Tvorba, interpretácia a aplikácia právnych noriem - logické aspekty niekoľko argumentov v prospech použitia logiky pri tvorbe, interpretácii a aplikácii zákonov / František Gahér
  In: České právní myšlení a logika : minulost a perspektivy 2. - ISBN 80-210-3797-0. - Brno : MU, 2005. - S. 38-52
 57. AFC Provokácia ako motivácia k štúdiu logiky / František Gahér
  In: Miscellania Logica 2. - ISBN 80-7184-790-9. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - S. 7-17
 58. AFC Did the stoics have predicative logic? / František Gahér
  In: The logica yearbook 2001. - ISBN 80-7007-159-1. - Praha : Filosofia, 2002. - S. 67-86
 59. AFC Negation and presupposition / František Gahér
  In: The logica yearbook 2000. - ISBN 80-7007-149-4. - Praha : Filosofia, 2001. - S. 133-150
 60. AFD Problém identity v stoickej filozofii / František Gahér
  In: K filozofii jazyka, vedy a iným problémom. - Bratislava : Infopress, 1998. - S. 99-113
 61. AFD Descartova fyzika / František Gahér
  In: 1. zborník Letnej školy z dejín fyziky. - Liptovský Mikuláš : VVTŠ, 1984. - S. 152-171
 62. AFD On the ramified theory of types / František Gahér
  In: Logica '91. - ISBN 80-7007-023-4. - Prague : Institute of Philosophy Czechoslovak Academy of Sciences, 1991. - S. 189-214
 63. AFD Modality a hranice abstrakcie vo filozofii / František Gahér
  In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. - ISBN 80-967225-1-4. - Bratislava : Veda, 2004. - S. 67-83
 64. AFD Anafora a pojmové postoje / František Gahér
  In: Filozofia Ludwiga Wittgensteina (Príloha k Organon F). - Bratislava : Veda, 2002. - S. 130-155
 65. AFD O čom je veta a čomu vo vete rozumieme Bolzano verzus Frege / František Gahér
  In: Logica et methodologica 6. - ISBN 80-89018-02-5. - Bratislava : Iris, 2000. - S. 19-31
 66. AFD Demarkačná čiara medzi logickou sémantikou a empirickými teóriami "významu" / František Gahér
  In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. - ISBN 80-967225-6-5. - Bratislava : Veda, 2006. - S. 15-32
 67. AFD Signifikácia verzus supozícia / František Gahér
  In: Denotácia, referencia a význam. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2000. - S. 68-87
 68. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 3. zv. : Č - Eg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2003
 69. BAB Logické hádanky, hlavolamy a paradoxy : nielen pre deti a mládež. / František Gahér
  Bratislava : Iris, 1996
 70. BAB Malá slovenská encyklopédia A-Ž / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1993
 71. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 8. zv. : Kalh - Kokp. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016
 72. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 2. zv. : Bell-Czy. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2001
 73. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 7. zv., In - Kalg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2013
 74. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, 5. zv. : Galb-Hir. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2007
 75. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 4. zv. : Eh-Gala. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2005
 76. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 6. zv., His - Im. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010
 77. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 1. zv. : A-Belk. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1999
 78. BBB Logika / František Gahér
  In: Filozofia. - ISBN 80-08-00279-4. - Bratislava : SPN, 1996. - S. 47-79
 79. BCI Logika pre každého / František Gahér
  Bratislava : Iris, 1994
 80. BCI Logická sémantika a všeobecná teória prekladu [elektronický dokument] : . / František Gahér
  Bratislava : Stimul, 2010
 81. BDD Inkvizičný rozsudok nad Gödelom? / František Gahér
  In: Filozofia. - Roč. 56, č. 4 (2001), s. 276-281
 82. BDF Je toto replika na článok "Toto nie je kniha"? / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 6, č. 1 (1999), s. 70-76
 83. BEE Čo ako učiť z logiky v spoločensko-humanitných odboroch? / František Gahér
  In: Organon 8 : Calculemus. - ISBN 978-80-261-0145-1. - Plzeň : Vyd. Západočeské univerzity, 2012. - S. 11-23
 84. BEF Abduktívne a deduktívne usudzovanie v pozitívnom práve / František Gahér
  In: 22. slovenské dni práva. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2016. - S. 29-44
 85. DAI Epistemologické a metodologické východiská niektorých koncepcií základov matematiky : úloha vzťažnej sústavy v základoch matematiky. / František Gahér
  Bratislava : [s.n.], 1988
 86. EDI O probléme konečna a nekonečna / František Gahér
  In: Filozofia. - Roč. 40, č. 2 (1985), s. 237-240
 87. EDI O ideáloch vedy / František Gahér
  In: Filozofia. - Roč. 42, č. 1 (1985), s. 145-149
 88. EDI Vladimír Svoboda a kol.: Logika a přirozený jazyk / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 18, č. 2 (2011), s. 261-269
 89. EDI Vojtěch Kolman: Logika Gottloba Frega / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 223-226
 90. EDI Marián Zouhar: Teória kvantifikácie a extenzionálna sémantika prirodzeného jazyka / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 17, č. 1 (2010), s. 130-133
 91. EDI Pavel Cmorej: Analytické filozofické skúmania / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 17, č. 1 (2010), s. 126-130
 92. EDJ 50 rokov Katedry logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 20, č. 1 (2013), s. 129-131
 93. EDJ Reforma vysokých škôl a princíp samosprávy (na margo návrhu zákona o vysokých školách) / František Gahér
  In: Forum scientiae et sapientiae. - Roč. 8, č. 1-2 (2001), s. 10-12
 94. EDJ Kvalita - podmienka prosperity / František Gahér
  In: Forum scientiae et sapientiae. - Roč. 13, č. 2 (2006), s. 10-11
 95. EDJ Ako vnímate pojem voda? / František Gahér ... [et al.]
  In: Vodohospodársky spravodajca. - Roč. 48, č. 3-4 (2005), s. 6-8
 96. FAI Logica et methodologica 6 / zodp. red. František Gahér
  Bratislava : Iris, 2000
 97. GHG Pojmy predikcie a jej modely [elektronický dokument] : . / Lukáš Bieik, František Gahér
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 98. GHG Úvod do matematickej logiky [elektronický dokument] : . / Alonzo Church ; prekl. František Gahér
  Bratislava : [s.n.], 2010
 99. GII Za Václavom Černíkom (7.5.1931-13.10.2017) / František Gahér
  In: Filozofia. - Roč. 72, č. 9 (2017), s. 766-767
 100. GII Vendelín Alexander Čunderlík / František Gahér
  In: Organon F. - Roč. 9, č. 4 (2002), s. 473-474