Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Tvorivé písanie a možnosti jeho využitia v edukačnom procese / Viera Eliašová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 2. AAB Tvorivé písanie v cudzom jazyku [elektronický zdroj] : efektivita, kreativita, synergia. / Viera Eliašová
  Bratislava : Stimul, 2013
 3. ACB Testy z angličtiny : úlohy a riešenia s nahrávkami + 2 CD. / Helena Šajgalíková, Štefánia Dugovičová, Věra Eliašová
  Bratislava : Aktuell, 2015
 4. ADE Tvorivé písanie v kurzoch odborného jazyka na vysokej škole / Viera Eliašová
  In: Lingua viva. - Roč. 8, č. 15 (2012), s. 9-19
 5. ADE Literature and creative writing projects / Viera Eliašová
  In: CAUCE. - Č. 24 (2001), s. 473-480
 6. ADE Tvorivé písanie v kurzoch odborného jazyka na vysokej škole (2. časť) / Viera Eliašová
  In: Lingua viva. - Roč. 9, č. 16 (2013), s. 24-33
 7. ADE Reflexia v akademickom písaní / Viera Eliášová
  In: CASALC review. - Roč. 5, č. 2 (2016-2017), s. 19-30
 8. ADF Tvorivé písanie v edukačnom procese / Viera Eliašová
  In: Slovenčinár. - Roč. 1, č. 1 (2014), s. 9-16
 9. ADF K textom slovenských rockových skladieb / Viera Eliašová
  In: Musicologica [elektronický zdroj]. - Č. 1 (2017), nestr. [11 s.] [online]
 10. AEC Tvorivá textová komunikácia / Viera Eliašová
  In: Text jako učební úloha : teorie, výzkum, aplikace. - ISBN 978-80-244-5014-8. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2016. - S. 121-135 [0,91 AH]
 11. AED Hodnotenie študentov v rámci vzdelávacieho a certifikačného jazykového programu Unicert III (písomný test) / Viera Eliašová
  In: Philologica 69 : Lingua academica 2. - ISBN 978-80-223-3291-0. - Bratislava : UK, 2012. - S. 7-16
 12. AED Hodnotenie prezentácií študentov na odbornú tému v rámci jazykového vzdelávacieho a certifikačného jazykového programu Unicert III / Viera Eliašová
  In: Výučba cudzích jazykov na vysokých školách a univerzitách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-552-0916-6. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. - S. 56-72 [CD-ROM]
 13. AED Tvorivé stratégie v odbornej jazykovej príprave / Viera Eliašová
  In: Philologica 70 : Lingua academica 3. - ISBN 978-80-223-3572-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 7-19
 14. AED K čítaniu cez písanie / Viera Eliašová
  In: Philologica 66. - ISBN 978-80-223-2892-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 7-16
 15. AED UNIcert Programme - modern language education for non-philological students / Viera Eliašová
  In: Philologica 65. - ISBN 978-80-223-2894-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 29-38
 16. AED Obsahové a metodické komponenty jazykového vzdelávacieho a certifikčného programu UNIcert / Viera Eliašová
  In: Philologica 61 : lingua academica. - ISBN 978-80-223-2535-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 7-15
 17. AED K niektorým aspektom akademického písania / Věra Eliašová
  In: Philologica 74 : Lingua academica 4. - ISBN 978-80-223-3919-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 7-19
 18. AED Aké sú hlavné potenciality tvorivého písania / Viera Eliašová
  In: Na stope slovám : príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry. - ISBN 978-80-89225-35-4. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007. - S. 127-131
 19. AED K niektorým otázkam prípravy študentov na záverečnú skúšku z OJP / Věra Eliašová
  In: Philologica 76 : Lingua academica 5. - ISBN 978-80-223-4362-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 19-42
 20. AEE Tvorivé písanie v jazykovej výučbe / Viera Eliašová
  In: Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. - ISBN 80-7239-182-8. - Brno : Doplněk, 2005. - S. 85-96
 21. AEE Creative writing case study. Storytelling through drama / Eva Tandlichová ... [et al.]
  In: Las Tics para el studio de casos en la formación inicial del profesorado (TICEC). - Alcalá de Henares : Universidad de Alcalá, 2006. - S. 30-41
 22. AFC K niektorým aspektom hodnotenia záverečných písomných prác / Věra Eliašová
  In: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na FF v ČR a SR 2 : testování a měření jazykových kompetencí [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-4917-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - Nestr. [12 s.] [CD-ROM]
 23. AFC Na margo publikačnej činnosti učiteľov odbornej jazykovej prípravy / Věra Eliašová
  In: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR 3 [elektronický dokument] : sborník příspěvků z konference. - ISBN 978-80-244-5325-5. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 174-182 [online]
 24. AFD Reading and writing literacy / Viera Eliašová
  In: Barrier is broken, when English is spoken [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-382-5. - Trnava : TU, 2010. - S. 28-35
 25. AFD Six thinking hats for writing / Viera Eliašová
  In: Barrier is broken, when English is spoken [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-382-5. - Trnava : TU, 2010. - S. 36-42
 26. AFD Hodnotenie písomnej záverečnej práce na odbornú tému v rámci jazykového vzdelávacieho a certifikačného programu UNIcert III / Viera Eliašová
  In: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe 4 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3514-4. - Bratislava : Ekonóm, 2012. - S. 13-24 [CD-ROM]
 27. AFD Tvorivé myslenie a tvorivé písanie. Šesť mysliacich klobúkov / Viera Eliašová
  In: Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-295-8. - Trnava : TU, 2009. - S. 74-78 [CD-ROM]
 28. AFD Rámcové ciele a štruktúra práce s textom v jazykovom programe UNIcert / Viera Eliašová
  In: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe 2 (CD ROM). - ISBN 978-80-225-2647-0. - Bratislava : Ekonóm, 2008. - S. 49-57
 29. AFD Creative writing with literary texts / Viera Eliašová
  In: Slovak studies in English 2. - ISBN 978-80-89137-56-5. - Bratislava : AnaPress, 2009. - S. 261-265
 30. AFD Záverečná písomná správa - súčasť odbornej jazykovej prípravy v rámci programu UNICERT / Viera Eliašová
  In: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-2993-8. - Bratislava : Ekonóm, 2010. - S. 57-63
 31. AFD Čitateľská gramotnosť a tvorivé písanie / Viera Eliašová
  In: Stav a rozvoj funkčnej gramotnosti. Matematická a čitateľská gramotnosť (CD ROM). - ISBN 978-80-89225-46-0. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009. - S. 90-93
 32. AFD Prvé skúsenosti s programom UNIcert III na FiF UK / Viera Eliašová
  In: Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach (CD ROM). - ISBN 978-8082-214-9. - Trnava : TU, 2008. - S. 121-129
 33. AFD Creative writing activities / Viera Eliašová
  In: Is creativity the key to success in an EFL classroom?. - ISBN 80-88901-98-7. - Banská Bystrica : UMB, 2004. - S. 28-33
 34. AFD Topic & support / Viera Eliašová
  In: Proceedings of the 8th SAUA/SATE National Conference. - ISBN 80-89197-59-0. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 40-48
 35. AFD Vymedzenie pojmu tvorivé písanie pre cudzojazyčnú výučbu / Viera Eliašová
  In: Zborník zo Sympózia o tvorivom písaní. - ISBN 80-7164-409-9. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja, 2006. - S. 41-52
 36. AFD Tvorivé písanie vo výučbe anglického jazyka na stredných školách (výskum) / Viera Eliašová
  In: Zborník zo Sympózia o tvorivom písaní. - ISBN 80-7164-409-9. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja, 2006. - S. 53-60
 37. AFD K niektorým aspektom tvorivého písania v jazykovej a literárnej výučbe / Viera Eliašová
  In: K problematike vyučovania materinského jazyka a literatúry. - ISBN 80-223-2229-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 10-30
 38. AFD Literature and creative writing projects / Viera Eliašová
  In: Are there still new ways in the art of ELT. - ISBN 80-889-0146-4. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2001. - S. 46-50
 39. AFG Reflexia publikačnej činnosti učiteľov odbornej jazykovej prípravy / Věra Eliašová
  In: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-5234-0. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 16 [online]
 40. BAB Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie cudzích jazykov v terminologickom rámci : slovník termínov k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky. / Anna Butašová ... [ et al. ]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 41. BAB Slovensko-anglicko-francúzsko-nemecký slovník termínov k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky / Vladimír Benko ... [ et al. ]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2008
 42. BAB Glosár odborných anglicko-francúzsko-nemecko-slovenských termínov k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky / Eva Tandlichová ... [et al.]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2002
 43. BAB Creative writing = Tvorivé písanie / Kolektív autorov
  Bratislava : Metodické centrum mesta Bratislavy, 2001
 44. BCB This is the Muse speaking, don't hang up, you are through- : handbook for English language teachers. / Andrea Csillag ... [et al.]
  Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy, 2003
 45. BCB Creative writing 1 : handbook for English language teachers. / Viera Eliašová ... [et al.]
  Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja, 2005
 46. BCI ESP teacher resources: summary [elektronický zdroj] : . / Věra Eliašová ... [et al.]
  Bratislava : Stimul, 2017
 47. BCI Creative writing techniques [elektronický zdroj] : pre-service teacher training coursebook. / Viera Eliašová
  Bratislava : Stimul, 2014
 48. BCI UNIcert III Self-study test practice, vol. 1 [elektronický zdroj] : . / Věra Eliašová ... [et al.]
  Bratislava : Stimul, 2015
 49. BCI UNIcert III Self-study test practice, vol. 2 [elektronický zdroj] : . / Denisa Šulovská ... [et al.]
  Bratislava : Stimul, 2015
 50. BDE Literárny text a tvorivé písanie / Viera Eliašová
  In: Cizí jazyky. - Roč. 46, č. 3 (2002/2003), s. 87-89
 51. BDE Práca s lexikou môže byť zábavná / Viera Eliašová
  In: Cizí jazyky. - 41 (1997/98) 9-10, 157-159
 52. BDE Hodiny konverzácie nie téma, ale riešenie úlohy / Viera Eliašová
  In: Cizí jazyky. - Roč. 43, č. 2 (1999/2000), s. 42-44
 53. BDF Work with words may be enjoyable / Viera Eliašová
  In: Teach!!. - 4 (1998) 1, 10-14
 54. BDF Creative writing in EFL classroom (a short reflection on the research) / Viera Eliašová
  In: SAUA/SATE Newsletter. - Roč. 12, č. 1 (2005), s. 28-35
 55. BDF Conversation classes: not the topic but the task / Viera Eliašová
  In: Newsletter. - 8 (1999) 1, 22-27
 56. BDF Moving from a training oriented to development oriented approach in a literature INSET programme / Viera Eliašová
  In: Newsletter. - 8 (2000) 2, 13-17
 57. BED Zoo at English lessons = Zoo na hodinách anglického jazyka / Viera Eliašová
  In: Integrating language, literature and culture in ELT [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-575-1. - Trnava : TU, 2012. - S. 11-17 [CD-ROM]
 58. BED Tvorivé písanie - integrácia, nie izolácia / Viera Eliašová
  In: Slovenská anglistika v kontexte spolužitia Európskej únie s ostatným anglicky hovoriacim svetom. - ISBN 978-80-8094-341-7. - Nitra: UKF, 2008. - S. 87-97
 59. BED Medze-nemedza (šesť mysliacich klobúkov) / Viera Eliašová ... [et al.]
  In: Na stope slovám : príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry. - ISBN 978-80-89225-35-4. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007. - S. 78-81
 60. BED Kto si, láska? / Viera Eliašová ... [et al.]
  In: Na stope slovám : príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry. - ISBN 978-80-89225-35-4. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007. - S. 30-31
 61. BED Keby som bol kameňom / Viera Eliašová
  In: Na stope slovám : príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry. - ISBN 978-80-89225-35-4. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007. - S. 20-21
 62. DAI Tvorivé písanie vo výučbe anglického jazyka na stredných školách / Viera Eliašová
  Bratislava : [s.n.], 2005
 63. EDI Maňák, J.: Stručný nástin metodiky tvořivé práce ve škole / Viera Eliašová
  In: Cizí jazyky. - Roč. 46, č. 1 (2002/2003), s. 35
 64. EDI Rukopis 01 06 (Revue o psaní / Viera Eliašová
  In: Slovo o slove 14. - ISBN 978-80-8068-752-6. - Prešov : Prešovská univerzita, 2008. - S. 292-296
 65. EDI Lokšová, I. - Lokša, J.: Teória a prax tvorivého vyučovania / Viera Eliašová
  In: Academia. - Roč. 12, č. 3 (2001), s. 65-67
 66. FAI This is the Muse speaking, don't hang up, you are through- : Creative writing: handbook for English language teachers. / zodp. red. Viera Eliašová
  Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy, 2003
 67. FAI Na stope slovám : príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry. / zost. Viera Eliašová ... [et al.]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2007
 68. FAI Creative writing 1 : handbook for English language teachers. / zost. Viera Eliašová
  Bratislava : Metodické centrum mesta Bratislavy, 2005
 69. FAI Creative writing = Tvorivé písanie / zost. a zodp. red. Viera Eliašová
  Bratislava : Metodické centrum mesta Bratislavy, 2001
 70. FAI UNIcert III Self-study test practice, vol. 2 [elektronický zdroj] : . / Denisa Šulovská ... [et al.] ; zost. Svatava Šimková
  Bratislava : Stimul, 2015
 71. FAI UNIcert III Self-study test practice, vol. 1 [elektronický zdroj] : . / Věra Eliašová ... [et al.] ; zost. Svatava Šimková
  Bratislava : Stimul, 2015
 72. FAI Zborník zo Sympózia o tvorivom písaní / zost. a zodp. red. Viera Eliašová, Mária Kočanová
  Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja, 2006
 73. FAI Philologica 76 : Lingua academica 5. / zost. Věra Eliašová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 74. GII Creative writing Summer school 2001 / aut. interv. Viera Eliašová ; účast. interv. Leone Ross
  In: Newsletter. - Roč. 9, č. 2 (2001), s. 10-12
 75. GII Prvé certifikáty UNIcert na FiF UK / Viera Eliašová ... [et al.]
  In: Naša univerzita. - Č. 8 (2009), s. 3
 76. GII Chcete žiakov naučiť písať? / Viera Eliašová
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 61, č. 21 (2008), s. 26
 77. GII Kvalita jazykovedného vzdelávania na univerzitách v Európe 6 / Viera Eliášová
  In: CASALC review. - Roč. 5, č. 2 (2016-2017), s. 195
 78. GII Case study in teacher training. Creative writing. Drama / Eva Tandlichová ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2004
 79. GII Gawl horrop. Bawr. Abawrhannahanna! a short reflection on the 15th conference on the Teaching of literature / Viera Eliašová
  In: Literature matters. - Č. 28 (2000), s. 6