Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém / Mária Dobríková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 2. AAB Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém : (na pozadí asymetrie frazeologických koncepcií). / Mária Dobríková
  Bratislava : ASTOR Slovakia, 2008
 3. ACB Základy bulharčiny : teória a prax. / Mária Dobríková, Marinela Vlčanová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2002
 4. ADE Biblejskite sužeti vav frazeologičnija fond na zapadoslavianskija ezikov areal / Mária Dobríková
  In: Naučni trudove (Filologia). - Roč. 48, č. 1, sb. A (2010), s. 468-475
 5. ADE Signalling function of musical instruments from the aspect of ethnophraseology / Mária Dobríková
  In: Ezikov sviat = Orbis linguarum. - Roč. 13, č. 2 (2015), s. 7-15
 6. ADE Preklad literárnych textov ako most medzi jazykmi a kultúrami / Mária Dobríková
  In: Opera Slavica. - Roč. 23, č. 4 (2013), s. 137-144
 7. ADE Meždu tradicii i perspektivi balgaristikata vov Filosofskija fakultet na Universiteta "Komenski" v Bratislava v navečerieto na 100-godišnija i jubilej / Mária Dobríková
  In: Ezikov svyat. - Roč. 16, č. 2 (2018), s. 7-15
 8. ADE Minimalni frazeologični edinici sas sravnitelen charakter v slovaškija i balgarskija ezik / Mária Dobríková
  In: Sapostavitelno ezikoznanie. - Roč. 19, č. 1 (1994), s. 14-17
 9. ADE Translation of fiction as a specific form of Bulgarian-Slovak intercultural communication / Mária Dobríková
  In: Bulgarski ezik i literatura. - Roč. 60, č. 5 (2018), s. 529-537
 10. ADF O slovenskej a bulharskej frazeologickej koncepcii / Mária Dobríková
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 43, č. 1 (2008), s. 52-63
 11. ADF Minimálne frazeologické jednotky prirovnávacieho charakteru v slovenčine a bulharčine / Mária Dobríková
  In: Slovenská reč. - Roč. 58, č. 3 (1993), s. 136-139
 12. ADF Hodina H, deň D / Mária Dobríková
  In: Slovenská reč. - Roč. 57, č. 6 (1992), s. 380-382
 13. AEC Konceptuálna analýza frazém s významom bohatstvo : chudoba / Mária Dobríková
  In: Slovacite i slovakistikata v Balgarija = Slováci a slovakistika v Bulharsku. - ISBN 978-954-336-073-4. - Sofia : Stigmati, 2009. - S. 162-176
 14. AEC Reflexia hudobnej konceptosféry vo frazeológii / Mária Dobríková
  In: Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. - ISBN 978-80-210-8372-1. - Brno : MUNIpress, 2016. - S. 33-38
 15. AEC Takowy strom ctyti mame, w gehož stjnu spočjwame / Mária Dobríková
  In: Život mora biti djelo duha. - ISBN 978-953-260-280-7. - Zagreb : Disput, 2017. - S. 103-111
 16. AEC Ňakolko beležki kam charakteristikata na slovaškite i balgarskite prognostični paremiologični edinici / Mária Dobríková
  In: Slovesa prjačudnaja : jubileen sbornik v čest na prof. Ivan Bujukliev. - ISBN 978-954-2973-02-7. - Sofia : PAM, 2012. - S. 142-147
 17. AED Jazykový obraz bohatstva a chudoby vo svetle slovenskej frazeológie / Mária Dobríková
  In: Studia Academica Slovaca 46. - ISBN 978-80-223-4361-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 23-37
 18. AED Lexikálno-sémantická charakteristika slovenských a bulharských ustálených slovných spojení s komponentom zlato, zlatý / Mária Dobríková
  In: Philologica 67. - ISBN 978-80-223-2967-5. - Bratislava : UK, 2011. - S. 99-110
 19. AED Pragmatic and linguocultural aspects of the existence of proper names in phraseology / Mária Dobríková
  In: Links and connections. - ISBN 978-80-223-3462-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 18-25
 20. AED Lexikálne jednotky zvon a kambana ako komponenty slovenských a bulharských frazém / Mária Dobríková
  In: Philologica 71. - ISBN 978-80-223-3559-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 169-175
 21. AED Minimálne frazémy v slovenčine a bulharčine / Mária Dobríková
  In: Frazeologické štúdie 2. - ISBN 80-85586-09-6. - Bratislava : Esprima, 1997. - S. 18-35
 22. AED Jazyková a prekladateľská kompetencia ako kritériá kvality umeleckého prekladu / Mária Dobríková
  In: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. - ISBN 978-80-223-3066-4. - Bratislava : UK, 2011. - S. 249-257
 23. AED Antroponymický komponent v slovenskej a slovinskej frazeológii / Mária Dobríková
  In: Frazeologické štúdie 3. - ISBN 80-8898-37-5. - Bratislava : Stimul, 2003. - S. 26-32
 24. AED Signálne hudobné nástroje ako motivanty frazém v slovenčine / Mária Dobríková
  In: Studia Academica Slovaca 45. - ISBN 978-80-223-4141-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 418-435
 25. AFC Pragmatično-semantična identifikacija na onimičnite komponenti vav frazeologijata / Mária Dobríková
  In: Jubilejni Paisievi četenija. - Plovdiv : Paisij Chilendarski, 2012. - S. 400-407
 26. AFC Metaforični vokalno-instrumentalni elementi v slovaškija i balgarskija ezik / Mária Dobríková
  In: Kam smeruje slovakistika. - ISBN 978-80-954-580-289-8. - Sofia : Heron press, 2010. - S. 48-57
 27. AFC Ideonimi i poetonimi kao motivacija frazema i njihov status u suvremenom društvenom diskursu / Mária Dobríková
  In: Iminata i frazeologijata. - ISBN 978-608-234-055-5. - Skopje : Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", 2018. - S. 337-348
 28. AFC Fenomen časa v življenju ženske skozi prizmo slovaških in slovenskih frazemov / Mária Dobríková, Svetlana Kmecová
  In: Prostor in čas v frazeologiji. - ISBN 978-961-237-813-4. - Ljubljana : Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2016. - S. 357-365
 29. AFC Fauna we frazeologii starotestamentowych przypowieści / Mária Dobríková, Mário Kyseľ
  In: Životinje u frazeološkom ruhu [elektronický zdroj]. - ISBN 978-953-175-513-9. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. - Nestr. [16 s.] [online]
 30. AFC Vzťah frazeologickej motivácie a funkcie atribútu vo frazémach s komponentom voda / Mária Dobríková
  In: Voda v slavjanskoj frazeologii i paremiologii = A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában = Water in Slavonic phraseology and paremiology T. 1. - ISBN 978-615-5219-46-7. - Budapest : Tinta, 2013. - S. 248-253
 31. AFC Balgaristika s prozorec kam Dunava / Mária Dobríková
  In: Minalo, nastojašte i perspektivi na čuždestrannata balgaristika. - ISBN 978-954-07-3641-9. - Sofia : Sv. Kliment Ochridski, 2013. - S. 100-111
 32. AFC Pragmatické aspekty fungovania vlastných mien vo frazeológii / Mária Dobríková
  In: Slavenska frazeologija i pragmatika. - ISBN 978-953-7421-02-1. - Zagreb : Knjigra, 2007. - S. 75-79
 33. AFC Vlastné mená v bulharskej a slovenskej paremiologickej frazeológii / Mária Dobríková
  In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 5. - ISBN 80-210-2771-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - S. 230-236
 34. AFC Sobstvenoto ime vav frazeologijata konkretizacija versus individualizacija / Mária Dobríková
  In: Jibileen slavističen sbornik. - ISBN 954-680-359-6. - Blagoevgrad : Jugozapaden universitet "Neofit Rilski", 2005. - S. 164-171
 35. AFC Apelatívna a propriálna lexika vo frazeológii / Mária Dobríková
  In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6, Sv. 2. - ISBN 80-86488-32-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - S. 1041-1047
 36. AFC Frazeológia bulharského románu Noštem s belite kone a jej preklad do slovenčiny a češtiny / Mária Dobríková
  In: Evropa - společenství rovnoprávných jazyků. - ISBN 80-86261-02-6. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 1999. - S. 64-72
 37. AFC Kam vaprosa za motiviranostta na frazeologičnite edinici / Mária Dobríková
  In: Balgarskijat ezik i literatura v slavianski i v neslavianski kontekst. - ISBN 978-963-306-100-8. - Szeged : JATE press, 2011. - S. 215-222
 38. AFD Kultúrno-sémantické aspekty frazeologickej ekvivalencie / Mária Dobríková
  In: Preklad ako kultúrna a literárna misia. - ISBN 978-80-223-2785-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 88-97
 39. AFD Gajdošské motívy v slovenskej a bulharskej frazeológii / Mária Dobríková
  In: Phraseologische Studien : dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie. - ISBN 978-3-8606-354-5. - Greifswald : Institut für Fremdsprachlich Philologien - Slawistik, 2010. - S. 113-120
 40. AFD Interkultúrne a interpretačné súradnice prekladového textu nad slovenským a českým prekladom románu S. Tratnik Ime mi je Damjan / Mária Dobríková
  In: 90. výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Ľubľane. - ISBN 978-80-223-2859-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 86-95
 41. AFD Straty a nálezy bratislavskej bulharistiky / Mária Dobríková
  In: Philologica 73. - ISBN 978-80-223-3864-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 55-63
 42. AFD Etnokultúrny status ľudových aerofónov v bulharskej a slovenskej frazeológii / Mária Dobríková
  In: Hudobné motívy vo frazeológii. - ISBN 978-80-223-3677-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 39-50
 43. AFD Voda - prameň života alebo Hydronymum ako komponent frazém / Mária Dobríková
  In: Frazeologické štúdie 5 : princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii. - ISBN 978-80-8084-204-8. - Ružomberok : KU, 2007. - S. 225-238
 44. AFD Antroponymá v slovenskej a bulharskej frazeológii / Mária Dobríková
  In: K aktuálnym otázkam frazeológie. - ISBN 80-8050-407-5. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2001. - S. 88-97
 45. AFD Predložkovo-substantívne frazémy v slovenčine a slovinčine / Mária Dobríková
  In: Philologica 53. - ISBN 80-223-1610-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2001. - S. 207-212
 46. AFD Synsémantiká v úlohe frazeologických komponentov (na slovenskom a bulharskom materiáli) / Mária Dobríková
  In: Jazyk a literatúra v modernej spoločnosti = Ezikat i literaturata v modernoto obštestvo. - ISBN 954-775-502-1. - Veliko Tarnovo : Faber, 2005. - S. 94-102
 47. AFD Pri prameňoch slovenských a bulharských frazeologických bádaní / Mária Dobríková
  In: Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy. - ISBN 80-88676-16-9. - Bratislava : TRI Médium, 1998. - S. 42-48
 48. AFD Úvahy nad monografiou I. Gostla o Bohuslavovi Šulekovi / Mária Dobríková
  In: Slovensko-chorvátske jazykové a literárne vzťahy. - ISBN 80-88676-18-5. - Bratislava : TRI Médium, 1999. - S. 96-99
 49. AFD Vplyv Jána Stanislava a slovenskej slavistiky na život a dielo bulharského slavistu ad honorem Ivan Bujukliev / Mária Dobríková
  In: Ján Stanislav a slovenská slavistika. - ISBN 978-80-89489-28-2. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2016. - S. 177-184
 50. AFD Jazykovedná slavistika na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave / Mária Dobríková
  In: Slovenská slavistika včera a dnes. - ISBN 978-80-89489-05-3. - Bratislava : Slovenský komitét slavistov, 2012. - S. 94-105
 51. AFD Reduplikované častice v slovenskej a bulharskej frazeológii / Mária Dobríková
  In: Braslav 1. - Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2002. - S. 246-250
 52. BAA Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema / Željka Fink Arsovski ... [et al.]
  Zagreb : Knjigra, 2006
 53. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 6. zv., His - Im. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010
 54. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 8. zv. : Kalh - Kokp. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016
 55. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 7. zv., In - Kalg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2013
 56. BAB Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry : 20. storočie, L - Ž / kolektív autorov
  Bratislava : Veda, 2017
 57. BAB Bulharsko-slovenský slovník 1 (A-K) / Mária Košková ... [et al.]
  Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 2004
 58. BAB Frazeologická terminológia / Jozef Mlacek ... [et al.]
  Bratislava : Stimul, 1995
 59. BBB Heslár prekladateľov / Ľubica Babotová ... [et al.]
  In: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry : 20. storočie, A - K. - ISBN 978-80-224-1428-9. - Bratislava : Veda, 2015. - S. 93-400
 60. BCI Gramatické cvičenia z bulharčiny : 1. / Mária Dobríková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017
 61. BCI Prekladateľské cvičenia z bulharčiny : texty z oblasti spoločenských, humanitných a prírodných vied. / Mária Dobríková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 62. BDE Balgaristikata v Bratislavskija universitet "Jan Amos Komenski" / Mária Dobríková
  In: Svobodna kniga. - Roč. 4, č. 7-9 (1993), s. 7-8
 63. BDE Balgaristikata vav Filosofskija fakultet na Bratislavskija universitet "Jan Amos Komenski" / Mária Sokolovská
  In: Balgarski ezik. - Roč. 37, č. 5 (1987), s. 430-433
 64. BDF Pýcha peklom dýcha / Mária Dobríková
  In: Slovenské zahraničie. - Roč. 12, č. 3 (2007), s. 18
 65. BEC Vzájomné pôsobenie jazykovej kultúry a osvety = Uzajamno djelovanje jezične kulture i prosvjete / Mária Dobríková
  In: Desiate výročie Matice slovenskej v Záhrebe = Deseta godišnjica Matice slovačke Zagreb. - ISBN 953-98951-2-X. - Zagreb : Matica slovenská v Záhrebe, 2006. - S. 28-32 / 125-130
 66. BEC Etický princíp ako základ duchovného a svetského portrétu Ferdinanda Takáča / Mária Dobríková
  In: Uzničke uspomene Hrvata isusovca za komunizma u Slovačkoj. - ISBN 953-231-048-7. - Zagreb : Filozofsko-teološki institut, 2006. - S. 177-180
 67. BEC Slovenská jazykoveda (1991-2000) = Slovak linguistics (1991-2000) / Mária Dobríková
  In: České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě. - ISBN 80-210-3108-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. 261-265
 68. BED Bulharský jazyk a literatúra / Mária Dobríková, Mária Atanasovová
  In: Štúdium slovanských filológií na Filozofickej fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 80-88676-12-6. - Bratislava : TRI Médium, 1996. - S. 55-64
 69. BED Bratislavská Alma mater a bulharistika / Mária Dobríková
  In: Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy. - ISBN 80-88676-16-9. - Bratislava : TRI Médium, 1998. - S. 130-143
 70. BEE Nove mogučnosti za (etno)frazeološka istraživaňa iz perspektive slovačkog frazeološko-muzikološkog projekta / Mária Dobríková
  In: Lingvističke aktuelnosti 27. - Beograd : Institut za srpski jezik SANU, 2015. - S. 1-8
 71. BEF Slovenija je lepa in slovenščina ni težka / Mária Dobráková
  In: Čo všetko mi slovinčina dala alebo I feel sLOVEnia. - ISBN 978-80-223-3505-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 9-13
 72. BEF Dve jubileá slovenskej bulharistiky / Mária Dobríková
  In: Jazyk a literatúra v modernej spoločnosti = Ezikat i literaturata v modernoto obštestvo. - ISBN 954-775-502-1. - Veliko Tarnovo : Faber, 2005. - S. 11-22
 73. CDF Nie som z tých-. Na pohrebe / Ch.G. Čorbadžijský ; prekl. Mária Dobríková
  In: Život. - Roč. 50, č. 17 (2000), s. 50-51
 74. CDF Náš Pinďo / Ch. G. Čorbadžijský; prekl. Mária Dobríková
  In: Život. - Roč. 50, č. 18 (2000), s. 50
 75. DAI Minimálne frazémy v slovenčine a bulharčine / Mária Dobríková
  Bratislava : [s.n.], 1995
 76. EAJ Tam zložili aj svoje kosti : kultúrnohistorické hodnoty náhrobných pomníkov zahraničných Slovákov. / Ján Botík ; prekl. resumé Mária Dobríková ... [et al.]
  Bratislava : Lúč, 1999
 77. EDI Grenarová, R.: Jednoduché ustálené komparace s antroponymy a spojkou jako-kak v češtine a ruštine / Mária Dobríková
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 47, č. 2 (2012), s. 172-174
 78. EDI Krejčí, P.: Bulharská a česká publicistická frazeologie ve vzájemném srovnání / Mária Dobríková
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 43, č. 2 (2008), s. 178-179
 79. EDI Menac, A.: Hrvatska frazeologija / Mária Dobríková
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 44, č. 2 (2009), s. 182-184
 80. EDI Menac, A. - Fink-Arsovski, Ž. -Venturin, R.: Hrvatski frazeološki rječnik / Mária Dobríková
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 39, č. 2 (2004), s. 177-178
 81. EDI Martin Ološtiak: Aspekty teórie lexikálnej motivácie / Mária Dobríková
  In: Lingvističke aktuelnosti 22. - Beograd : Institut za srpski jezik SANU, 2013. - S. 17-18
 82. EDI Bujukliev, I.: Ezikovata kultura na balgarskoto srednovekovie / Mária Dobríková
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 29, č. 2 (1994), s. 182-183
 83. EDI Fink-Arsovski, Ž.: Poredbena frazeologija / Mária Dobríková
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 39, č. 1 (2004), s. 83-86
 84. EDI Prečítajte si / Mária Dobríková
  In: Devínskonovoveský expres. - Roč. 10, č. 2 (2000), s. 3
 85. EDI Manolova, L. G.: Balgarska terminologija / Mária Sokolovská
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 22, č. 1 (1987), s. 94-95
 86. EDI Kultúrny rozvoj Bulharského štátu v 12.-14. storočí / Mária Sokolovská
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 22, č. 1 (1987), s. 95-96
 87. EDI Dve knihy o prerušenej piesni šťastného detstva / Mária Dobríková
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 10, č. 51-52 (1997), s. 7
 88. EDI Gostl, I.: Bohuslav Šulek. Otec chorvátskej odbornej terminológie / Mária Dobríková
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 33, č. 1 (1998), s. 74-76
 89. EDI Balgarski ezik / Mária Dobríková
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 49, č. 1-2 (1998), s. 130-132
 90. EDI Slovensko-poľské jazykové a literárne vzťahy / Mária Dobríková
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 34, č. 1 (1999), s. 88-90
 91. EDI Panajotov, V.: Slovaško-balgarski ezikovi rakursi / Mária Dobríková
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 46, č. 1 (2011), s. 86-87
 92. EDI J. Mlacek: Tvary a tváre frazém v slovenčine / Mária Dobríková
  In: Sapostavitelno ezikoznanie. - Roč. 28, č. 1 (2003), s. 106-110
 93. EDJ Literárny, ľudský a duchovný odkaz poézie Svetloslava Veigla / Mária Dobríková
  In: Prameň. - Roč. 15, č. 2 (2006), s. 12-13
 94. EDJ K jubileu profesora Šimona Ondruša / Mária Dobríková
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 44, č. 2 (2009), s. 168-169
 95. EDJ Nekupujte mačku vo vreci / Mária Dobríková
  In: Slovenské zahraničie. - Roč. 13, č. 2 (2009), s. 28
 96. EDJ Profesor Pavol Žigo - jubilarni portret slovačkog lingviste / Mária Dobríková
  In: Lingvističke aktuelnosti 22. - Beograd : Institut za srpski jezik SANU, 2013. - S. 103-104
 97. EDJ Na sedemdesiate narodeniny docenta Emila Horáka / Mária Dobríková
  In: Slovenská reč. - Roč. 73, č. 2 (2008), s. 117-119
 98. EDJ K osemdesiatinám profesora Jána Doruľu / Mária Dobríková
  In: Kultúra slova. - Roč. 47, č. 5 (2013), s. 303-307
 99. EDJ Profesor Vincent Blanar - jubileen portret / Mária Dobríková
  In: Sapostavitelno ezikoznanie. - Roč. 26, č. 1 (2001), s. 119-124
 100. EDJ K osemdesiatke Konštantína Palkoviča / Mária Dobríková
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 34, č. 2 (1999), s. 166-167
 101. EDJ Sýty hladnému neverí / Mária Dobríková
  In: Slovenské zahraničie. - Roč. 13, č. 2 (2008), s. 20
 102. EDJ Slovenčina na Univerzite v Záhrebe / Mária Dobríková
  In: Prameň. - Roč. 16, č. 3 (2007), s. 15
 103. EDJ O distribúcii a sémantike prídavných mien so spoločným koreňom v slovenčine, chorvátčine a bulharčine / Marinela Valčanová ; prekl. Mária Dobríková
  In: Slovensko-chorvátske jazykové a literárne vzťahy. - ISBN 80-88676-18-5. - Bratislava : TRI Médium, 1999. - S. 123-128
 104. EDJ Z jazykovej filozofie slovanského stredoveku / Ivan Bujukliev ; prekl. Mária Dobríková
  In: Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy. - ISBN 80-88676-16-9. - Bratislava : TRI Médium, 1998. - S. 12-19
 105. EDJ Zagrebački slovakisti u Nitri - kolijevci slovačke kulture i vjere / Mária Dobríková
  In: Marulič. - Roč. 37, č. 4 (2004), s. 757-760
 106. EDJ Životné jubileum slovenskej polonistky / Mária Dobríková
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 39, č. 1 (2004), s. 78-79
 107. EDJ Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský - ako ho nepoznáme / Mária Dobríková
  In: Prameň. - Roč. 13, č. 4 (2004), s. 13
 108. EDJ Nadčasový odkaz Pavla Országha Hviezdoslava o rodnej reči / Mária Dobríková
  In: Prameň. - Roč. 13, č. 2 (2004), s. 12
 109. EDJ Jubilejný portrét Eleny Maróthy-Šoltésovej / Mária Dobríková
  In: Prameň. - Roč. 14, č. 3 (2005), s. 13
 110. EDJ Jubilejný portrét Eleny Maróthy-Šoltésovej / Mária Dobríková
  In: Prameň. - Roč. 14, č. 2 (2005), s. 14
 111. EDJ Profesor Pavol Žigo navarši petdeset godini / Mária Dobríková
  In: Sapostavitelno ezikoznanie. - Roč. 29, č. 3 (2004), s. 177-179
 112. EDJ Základné informácie o slovníku / Željka Fink Arsovski ; prekl. Mária Dobríková, Maria Kursar
  In: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. - ISBN 953-7421-00-7. - Zagreb : Knjigra, 2006. - S. 133-141
 113. EDJ Predslov / Željka Fink Arsovski ; prekl. Mária Dobríková, Maria Kursar
  In: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. - ISBN 953-7421-00-7. - Zagreb : Knjigra, 2006. - S. 53-58
 114. EDJ Trinásta komnata zakliata v básni / aut. úv. Mária Dobríková
  In: Priateľstvo. - ISBN 953-7277-07-0. - Rijeka : Zväz Slovákov v Chorvátskej republike, 2006. - S. 3-4
 115. EDJ K osemdesiatke profesora Vincenta Blanára / Mária Dobríková
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 51, č. 2 (2000), s. 142-144
 116. EDJ Zdrawy y sstesti, k tomu pozehnany boskeho wynssowaty neprestawam / Mária Dobríková
  In: Lingvističke aktuelnosti 30. - Beograd : Institut za srpski jezik SANU, 2017. - S. 1-4
 117. EDJ Niektoré zhodné inovačné javy v bulharskom a slovenskom jazyku za posledné desaťročie / Emilia Perniška ; prekl. Mária Dobríková
  In: Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy. - ISBN 80-88676-16-9. - Bratislava : TRI Médium, 1998. - S. 68-74
 118. EDJ Bibliografia slovenskej literárnej vedy / zost. Mária Dobríková, Barbora Mečiarová
  In: České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě. - ISBN 80-210-3108-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. 317-351
 119. EDJ Bibliografia slovenskej jazykovedy / zost. Mária Dobríková, Barbora Mečiarová
  In: České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě. - ISBN 80-210-3108-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. 267-307
 120. FAI Philologica 67 / zodp. red. Mária Dobríková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 121. FAI Hudobné motívy vo frazeológii / ed. Mária Dobríková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 122. FAI Philologica 71 / ed. Mária Dobríková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 123. FAI Philologica 73 / ed. Mária Dobríková, Miloslav Vojtech
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 124. FAI Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy / zost. Mária Dobríková
  Bratislava : TRI Médium, 1998
 125. GII Oazis na duchovnite stojnosti / Mária Dobríková
  In: Sanarodnik. - Č. 23 (2011), s. 8
 126. GII Hľadal pramene slov / Mária Dobríková
  In: Katolícke noviny. - Roč. 127, č. 3 (2012), s. 21
 127. GII Z tvorby Slovákov v Chorvátsku / Mária Dobríková
  In: Slovenské zahraničie. - Roč. 12, č. 1 (2007), s. 7
 128. GII Bulhari venujú sviatku sv. Cyrila a Metoda mimoriadnu pozornosť / aut. interv. Zuzana Artimová ; účast. interv. Mária Dobríková
  In: Katolícke noviny. - Roč. 128, č. 35 (2013), s. 10-11
 129. GII Slovinský literárny podvečer / Mária Dobríková
  In: Naša univerzita. - Č. 5 (2009), s. 4
 130. GII Môj vzťah k slovenčine / účast. interv. Ivan Bujukliev ; aut. interv. Mária Dobríková
  In: Správy a informácie. - Č. 7 (1993), s. 2-3
 131. GII Letný kurz lužickosrbského jazyka a kultúry v Budyšíne / Mária Dobríková
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 7, č. 39 (1994), s. 2
 132. GII Dobrá predzvesť budúcnosti hovoríme so slavistom Ivanom Bujuklievom / účast. interv. Ivan Bujukliev ; aut. interv. Mária Dobríková
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 8, č. 9 (1995), s. 1 a 11
 133. GII Jubileum jazykovedca / Mária Dobríková
  In: Devínskonovoveský expres. - Roč. 10, č. 19 (2000), s. 4
 134. GII Slovakisticko-bulharistická konferencia / Mária Dobríková
  In: Naša univerzita. - Roč. 44, č. 10 (1998), s. 12
 135. GII Sviatok slova / Mária Dobríková
  In: Devínskonovoveský expres. - Roč. 8, č. 8 (1998), s. 4
 136. GII Európa - spoločenstvo rovnoprávnych jazykov / Mária Dobríková
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 11, č. 43 (1998), s. 2
 137. GII Za profesorom Šimonom Ondrušom / Mária Dobríková
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 6 (2011), s. 22
 138. GII Povedomie tajomných síl / aut. interv. Mária Dobríková ; účast. interv. Klára Jarunková
  In: Kultúrny život. - Roč. 3, č. 17 (2002), s. 11
 139. GII Za profesorom Ivanom Bujuklievom / Mária Dobríková
  In: Slavica Slovaca. - Roč. 50, č. 2 (2015), s. 180-181