Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAA Skarby baroku. Między Bratysławą a Krakowem = Treasures of the Baroque. Between Bratislava and Krakow / Katarína Chmelinová ... [et al.]
  Krakow : Muzeum narodowe w Krakowie, 2017
 2. ABB Umelec v reholi Konrád Švestka / Katarína Chmelinová
  In: Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka. - ISBN 978-80-8115-154-5. - Martin : Matica slovenská, 2013. - S. 38-63 [3,26 AH]
 3. ABB Diela Konráda Švestku v sakrálnych objektoch a zbierkach / Katarína Beňová, Katarína Chmelinová
  In: Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka. - ISBN 978-80-8115-154-5. - Martin : Matica slovenská, 2013. - S. 64-183
 4. ABB Katolícka obnova a podoby jej umeleckého mecenátu / Katarína Chmelinová
  In: Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16.-18. storočí. - ISBN 978-80-8059-154-0. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2010. - S. 59-103 [4,6 AH]
 5. ABB Niekoľko poznámok k barokovému umeniu Spiša v 17. a 18. storočí / Katarína Chmelinová
  In: Historia Scepusii, vol. 2 : dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1948. - ISBN 978-80-223-4210-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 838-875 [4,95 AH]
 6. ABD Neznámy heraldický kódex bratislavskej proveniencie z roku 1710 / Katarína Chmelinová, Radoslav Ragač
  In: Galéria 2002. - ISBN 80-8059-079-6. - Bratislava : SNG, 2002. - S. 29-49
 7. ABD Musikalische motive in der Ausschmückung barocker Orgeln in der Slowakei / Jana Kalinayová-Bartová, Katarína Chmelinová
  In: Musicologica Istropolitana 4. - ISBN 80-89236-12-X. - Bratislava : Stimul, 2005. - S. 81-104 (+ 23 s. obr.)
 8. ACB Za Márie Terézie : kapitoly z dejín barokového sochárstva a maliarstva na Slovensku. / Katarína Kolbiarz Chmelinová
  Bratislava : STIMUL, 2018
 9. ADE On the Consequences of war by Peter Paul Rubens / Katarína Chmelinová
  In: Quart. - Č. 1 (31) (2014), s. 25-38
 10. ADE A Szepesszombati Gross szobrászcsalád / Katarína Chmelinová
  In: Művészettörténeti értesítő. - Roč. 51, č. 1-2 (2002), s. 29-50
 11. ADF Umelci a umeleckí remeselníci Prešova v 16.-18. storočí / M. Bodnárová, Katarína Chmelinová
  In: Ars. - Roč. 39, č. 2 (2006), s. 233-262
 12. ADF F.A. Maulbertsch a hlavný oltár kremnických františkánov / Nora Hebertová, Katarína Chmelinová
  In: Pamiatky a múzeá. - Roč. 58, č. 2 (2009), s. 56-60
 13. ADF Navštívenie Panny Márie - oltárna maľba z Višňového / Katarína Kolbiarz Chmelinová
  In: Pamiatky a múzeá. - Roč. 62, č. 2 (2013), s. 47-52
 14. ADF Ranobarokové zariadenie kostola z Liptovskej Mary v kontexte spišských dielní / Katarína Straková
  In: Ars. - Roč. 32, č. 1-3 (1999), s. 105-135
 15. ADF Hudobné motívy na spišských organoch zo 17. storočia / Katarína Chmelinová, Jana Kalinayová-Bartová
  In: Pamiatky a múzeá. - Roč. 54, č. 4 (2005), s. 35-41
 16. ADF Na okraj obrazu nebeskej hudby Spiša v 18. storočí / Katarína Chmelinová, Jana Kalinayová-Bartová
  In: Slovenská hudba. - Roč. 35, č. 2-3 (2009), s. 267-282
 17. ADF Cechové oltáre farského kostola v Skalici / Katarína Straková
  In: Ars. - Roč. 31, č. 1-3 (1998), s. 146-179
 18. ADF Gotizujúce formy v ranobarokovej rezbe / Katarína Chmelinová
  In: Pamiatky a múzeá. - Roč. 56, č. 1 (2007), s. 19-23
 19. ADN Experiment Nestex - alebo ako dnes v slovenských podmienkach uchopiť stálu expozíciu / Katarína Chmelinová
  In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Č. 1 (2015), s. 21-36
 20. AEE Päťdesiate výročie kňazstva Imricha Esterházyho niekoľko poznámok k takmer zabudnutej barokovej slávnosti v Bratislave / Katarína Chmelinová, Radoslav Ragač
  In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. - ISBN 978-80-210-4972-7. - Brno : MU, 2009. - S. 521-537
 21. AEE Johann Feeg a spišské umenie 18. storočia / Katarína Chmelinová
  In: Almanach Muszyny 2010 : czyli co kazdy wczasowicz, kuracjusz, gosc i przyjaciel Muszyny wiedziec powinien. - Muszyna : [s.n.], 2010. - S. 135-145
 22. AEF Krištof Kollmitz a Levoča 1. polovice 17. storočia na okraj dožívajúceho mýtu v slovenskej umenovede / Katarína Chmelinová
  In: Galéria 2003. - ISBN 80-8059-093-1. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2004. - S. 89-105
 23. AEF Nové poznatky k tvorbe Dionýza Reissmaiera / Katarína Chmelinová
  In: Acta musaei Scepusiensis 2007. - ISBN 978-80-85167-36-8. - Levoča : SNM - Spišské múzeum, 2007. - S. 151-170
 24. AEF Donátori bratislavskej Loretánskej kaplnky / Katarína Chmelinová
  In: Pocta Vladimírovi Wagnerovi 2 : zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia. - ISBN 80-88982-66-9. - Bratislava : Stimul, 2004. - S. 161-176
 25. AEF Nové poznatky k životu a dielu sochárskej rodiny Grossovcov / Katarína Chmelinová
  In: Galéria 2000. - ISBN 80-8059-050-8. - Bratislava : SNG, 2000. - S. 115-122
 26. AEF Nebeská hudba Kaplnky Panny Márie vo Fridmane = Niebianska muzyka w Kaplicy Matki Bozej we Frydmanie / Katarína Chmelinová
  In: Sandecko-spišské zošity, zv. 5 = Zeszyty sadecko-spiskie, t. 5. - ISBN 978-80-970021-5-2. - Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2010. - S. 49-52/53-55
 27. AEF Niekoľko nových poznatkov k tvorbe Pavla Grossa staršieho a jeho dielne / Katarína Chmelinová
  In: Acta musaei Scepusiensis 2006. - ISBN 80-85167-34-4. - Levoča : SNM - Spišské múzeum, 2006. - S. 215-233
 28. AEF Barokové výtvarné umenie / Katarína Chmelinová
  In: Slovensko : dejiny, divadlo, hudba, jazyk, literatúra, ľudová kultúra, výtvarné umenie, Slováci v zahraničí. - ISBN 80-8046-349-2. - Bratislava : Perfekt, 2006. - S. 309-317
 29. AEF K interiérovému vybaveniu kostola Ducha Svätého v Levoči / Katarína Chmelinová
  In: Acta musaei Scepusiensis 2009. - ISBN 978-80-85167-42-9. - Levoča : SNM - Spišské múzeum, 2009. - S. 77-92
 30. AFC Niekoľko otázok k jednému bozku sv. Jozefa / Katarína Chmelinová
  In: Opactwo cystersów w Lubiazu i artysci. - ISBN 978-83-229-2900-1. - Wroclaw : Wyd. Uniwersytetu Wroclawskiego, 2008. - S. 277-293
 31. AFC Ornament w praktyce artysty zakonnego 19 wieku w Europie Srodkowej Wegry a Konrád Švestka / Katarína Chmelinová
  In: Ornament i dekoracja dzieła sztuki : studia z historii sztuki. - ISBN 978-83-88341-97-7. - Warszawa : Stowarzyszenie historyków sztuki, 2015. - S. 309-319
 32. AFD Drevo v barokovom výtvarnom prejave. Spišská rezba 17. storočia / Katarína Chmelinová
  In: Tradičné remeslá pre dnešok. - ISBN 978-80-967437-6-6. - Zvolen : Lesy SR, 2012. - S. 220-236
 33. AFD Výzdoba kaplnky Kežmarského hradu a sochárstvo v Kežmarku v 17. storočí / Katarína Chmelinová
  In: K stavebným dejinám hradu v Kežmarku. - ISBN 978-80-89426-33-1. - Kežmarok : Jadro, 2014. - S. 114-135
 34. AFD Spišská boltcová rezba 17. storočia a podmienky jej vývoja / Katarína Chmelinová
  In: Terra Scepusiensis : stav bádania o dejinách Spiša. - ISBN 80-7114-457-6. - Bratislava : Lúč, 2003. - S. 221-232
 35. AFD K problematike umeleckého prostredia Trnavy v 18. storočí / Katarína Chmelinová
  In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach. - ISBN 80-8082-084-8. - Trnava : TU, 2006. - S. 45-52
 36. AFD Umelecký mecenát strednej a nižšej šľachty v dobe baroka Anton Körmendy a Loretánska kaplnka v Kremnici / Katarína Chmelinová
  In: Zemianstvo na Slovensku v novoveku, časť 2. : duchovná a hmotná kultúra. - ISBN 978-80-89301-51-5. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. - S. 165-174 (+10 obr.)
 37. AFD Schmidt a kvázi Schmidt v zbierkach Slovenskej národnej galérie Bratislava / Katarína Chmelinová
  In: Zborník príspevkov zo seminára o reštaurovaní a tvorbe rakúskeho maliara Antona Schmidta. - ISBN 9678-80-85579-38-3. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2008. - S. 41-47 (+ 9 s. príl.)
 38. AFD Kaplnka sv. Františka v kláštornom kostole v Nižnej Šebastovej / Katarína Chmelinová
  In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. - ISBN 978-80-968382-3-3. - Trnava : BEN, 2008. - S. 81-89
 39. AFD Beitrag zur Geschichte einer Künstlerfamilie im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa der Bildhauer Joseph Leonard Weber und Trnava / Katarína Chmelinová
  In: Generationen, Interpretationen, Konfrontationen. - ISBN 978-80-968682-9-2. - Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2007. - S. 151-165
 40. AFD Niekoľko poznámok ku gotizujúcim formám ranobarokovej rezby na severovýchodnom Slovensku / Katarína Chmelinová
  In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2006. - ISBN 978-80-8082-136-4. - Trnava : TU, 2007. - S. 138-144
 41. AFD Východokresťanské pamiatky v zbierkach Slovenskej národnej galérie niekoľko poznámok k počiatkom a osudom fondu / Katarína Chmelinová
  In: Východokresťanské sakrálne pamiatky v slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí. - ISBN 978-80-89392-24-7. - Svidník : Tlačiareň svidnícka, 2010. - S. 318-328
 42. BAA De Gruyter allgemeines Künstlerlexikon. Bd. 75 (Hornung - Hunziker) : die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. / zost. Andreas Beyer, Bénédicte Savoy, Wolf Tegethoff ; Katarína Chmelinová
  Berlin : De Gruyter, 2012
 43. BAB Renesancia - dejiny slovenského výtvarného umenia / autori textov Zuzana Ludiková ... [et al]
  Bratislava : SNG, 2009
 44. BAB Nestála expozícia slovenskej národnej galérie / Dušan Buran, Katarína Chmelinová
  Bratislava : Slovenská národná galéria, 2014
 45. BAB Ars inter arma : umenie a kultúra raného novoveku na východnom Slovensku. / Katarína Chmelinová
  Bratislava : Slovenská národná galéria, 2008
 46. BAB Slovenská národná galéria : 111 diel zo zbierok. / Katarína Bajcurová ... [et al.]
  Bratislava : Slovart, 2008
 47. BAB Miesto zázrakov - premeny barokového oltára / Katarína Chmelinová
  Bratislava : SNG, 2005
 48. BAB Sochárska rodina Grossovcov zo Spišskej Soboty / Katarína Chmelinová
  Levoča : SNM - Spišské múzeum, 2002
 49. BAB Najkrajšie slovenské poštové známky 2005-2014 = The most beautiful Slovak postage stamps / texty Tomáš Drucker ... [et al.]
  [Banská Bystrica] : Slovenská pošta, [2015]
 50. BBB Katalóg vystavených diel / Barbara Balážová, Katarína Chmelinová
  In: Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16.-18. storočí. - ISBN 978-80-8059-154-0. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2010. - S. 153-177
 51. BCI Thurzo : sprievodca po pamiatkach rodu. / Katarína Chmelinová ... [et al.]
  Bratislava : STIMUL, 2016
 52. BDE Ars moriendi na Górnych Wegrzech / Katarína Chmelinová
  In: Autoportret. - Č. 3 (24) (2008), s. 32-37
 53. BDE Skarby baroku / Katarína Chmelová
  In: Spotkania z zabytkami. - Roč. 41, č. 3-4 (2017), s. 61-64
 54. BDF Jozef Sirinek - zabudnutý františkánsky sochár / Katarína Chmelinová
  In: Pamiatky a múzeá. - Roč. 56, č. 4 (2007), s. 12-15
 55. BDF Nerozlúštené tajomstvo výnimočného portrétistu SNG vlastní veľmi zaujímavú kolekciu Messerschmidtových charakterových hláv / Katarína Chmelinová
  In: Antik. - Roč. 1, č. 4 (2005), s. 42-46
 56. BDF Malé zázraky veľkého oltára / Katarína Chmelinová
  In: Antik. - Roč. 1, č. 5 (2005), s. 44-47
 57. BDF Kremnické akvizície Slovenskej národnej galérie / Katarína Chmelinová
  In: Múzeum. - Roč. 56, č. 1 (2010), s. 30-33
 58. BED Barokové výtvarné umenie na Slovensku / Katarína Chmelinová
  In: Slovacicum : kapitoly z dejín slovenskej kultúry. - ISBN 80-88880-56-4. - Bratislava : AEP, 2004. - S. 266-271
 59. BEF Zbierka barokového umenia a zbierka ikon / Katarína Chmelinová
  In: Akvizície SNG 1989-2000. - ISBN 80-8059-053-2. - Bratislava : SNG, 2001. - S. 23-28
 60. BEF Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2008 zbierky starého umenia / Katarína Chmelinová
  In: Galéria 2007-2008. - ISBN 978-80-8059-141-0. - Bratislava : SNG, 2009. - S. 159
 61. BEF Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2005 / Katarína Chmelinová
  In: Galéria 2004-2005. - ISBN 80-8059-111-3. - Bratislava : SNG, 2006. - S. 361-362
 62. BEF Barokový oltár tradícia, priestor, tvorca, zázrak / Barbara Balážová, Katarína Chmelinová
  In: Galéria 2006. - ISBN 978-80-8059-124-3. - Bratislava : Chronos, 2007. - S. 137-142
 63. BEF Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2006 zbierky starého umenia / Katarína Chmelinová
  In: Galéria 2006. - ISBN 978-80-8059-124-3. - Bratislava : SNG, 2007. - S. 166-167
 64. BEF Sochárska rodina Grossovcov zo Spišskej Soboty / Katarína Chmelinová
  In: Pohľady do minulosti. - ISBN 80-85167-22-0. - Levoča : SNM - Spišské múzeum, 2002. - S. 35-41
 65. CIB Neznámy maliar: Klaňanie troch kráľov / Katarína Chmelinová, Nora Hebertová
  Bratislava : SNG, 2009
 66. CIB Ťažké časy alebo zlatý vek? : umenie a kultúra raného novoveku na východmom Slovensku. / Katarína Chmelinová, Nora Hebertová
  Bratislava : SNG, 2009
 67. CIB Monogramista C. Z.: Posledný súd / autori textov Katarína Chmelinová ... [et al.]
  Bratislava : SNG, 2002
 68. CIB Pavol Gross st.: Posledná večera / autori textov Katarína Chmelinová, Štefan Poljak
  Bratislava : SNG, 2003
 69. CIB Neznámy sochár: Ukrižovaný Kristus / autori textu Katarína Chmelinová, Štefan Poljak
  Bratislava : SNG, 2007
 70. CKB Impermanent Slovak national gallery exhibition / Dušan Buran, Katarína Chmelinová
  Bratislava : Slovak national gallery, 2015
 71. CKB Telo ako správa : figúra v slovenskom maliarstve a sochárstve 60.-90. rokov 20. storočia. / Katarína Straková
  Trenčín : Galéria M.A. Bazovského, 1999
 72. DAI Sakrálna rezba na Spiši z obdobia boltcového ornamentu / Katarína Chmelinová
  Bratislava : [s.n.], 2002
 73. EDI Johann Georg Pinsel vo Viedni Winterpalais, Viedeň 28.10.2016-12.2. 2017 / Katarína Kolbiarz Chmelinová
  In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 203-207
 74. EDI Himmlisch! Der barockbildhauer Johann Georg Pinsel / Katarína Kolbiarz Chmelinová
  In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 208-211
 75. EDI Levoča - nová časť "súpisu" pamiatok / Katarína Kolbiarz Chmelinová
  In: Pamiatky a múzeá. - Roč. 66, č. 3 (2017), s. 20-23
 76. EDI Oeser v Bratislave / Katarína Kolbiarz Chmelinová
  In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. 175-178
 77. EDI Pocta Plečnikovi / Katarína Straková
  In: Originál. - Roč. 3, č. 10 (1996), s. 6
 78. EDI Hľadám stratený raj / Katarína Straková
  In: Originál. - Roč. 4, č. 2 (1997), s. 6
 79. EDI Nový poľský Dehio / Katarína Kolbiarz Chmelinová
  In: Monument revue. - Roč. 6, č. 1 (2017), s. 82-84
 80. EDJ Nové vetvy rímskeho kmeňa problematika "ranokresťanského revivalu" v strednej Európe / Piotr Krasny ; prekl. Katarína Chmelinová
  In: Ars. - Roč. 46, č. 2 (2013), s. 146-147
 81. EDJ Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2013 / zost. Katarína Chmelinová
  In: Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave = Jahrbuch der Slowakischen Nationalgalerie in Bratislava = Yearbook of the Slovak National Gallery in Bratislava : Galéria 2012-2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8059-182-3. - Bratislava : SNG, 2014. - S. 167-197 [online]
 82. EDJ Spomienkové portréty biskupov Samuela Maciejowskeho a Františka Krasinskeho v ambite františkánskeho kláštora v Krakove / Krzysztof J. Czyzewski, Marek Walczak ; prekl. Katarína Chmelinová
  In: Ars. - Roč. 46, č. 2 (2013), s. 168-170
 83. EDJ Poľské krížové cesty raného novoveku rozšírenie kláštorného teritória / Tadeusz J. Zuchowski ; prekl. Katarína Chmelinová
  In: Ars. - Roč. 46, č. 2 (2013), s. 187
 84. EDJ Séria fresiek v bývalom cisterciánskom prepošstve v Cieplicach Slaskich Zdróji (Poľsko) nový príspevok k ikonografii sv. Bernarda z Clairvaux v strednej Európe v dobe baroka / Andrzej Koziel ; prekl. Katarína Chmelinová
  In: Ars. - Roč. 46, č. 2 (2013), s. 224-225
 85. EDJ Facies dilecti sui Filij Iesu, faciei Iacobi similis o prameňoch barokovej ikonografie Kanonikov Božieho hrobu v Poľsku / Arkadiusz Wojtyla ; prekl. Katarína Chmelinová
  In: Ars. - Roč. 46, č. 2 (2013), s. 240-241
 86. EDJ Sochár Sebastián Zeisel a jeho práce pre kláštory dominikánov a jezuitov v Lubline / Paulina Kluz ; prekl. Katarína Chmelinová
  In: Ars. - Roč. 46, č. 2 (2013), s. 257-258
 87. EDJ Miesto zázrakov premeny barokového oltára / Katarína Chmelinová
  In: Rodinné spoločenstvo. - Roč. 21, č. 6 (2005), s. zadná strana obálky
 88. EDJ Velikán Bernini / Katarína Chmelinová
  In: Týždeň. - Roč. 12, č. 32 (2015), s. 11-12
 89. EDJ Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16.-18. storočí / Katarína Chmelinová
  In: Pamiatky a múzeá. - Roč. 60, č. 3 (2011), s. 18-20
 90. FAI Thurzo : sprievodca po pamiatkach rodu. / ed. Katarína Chmelinová
  Bratislava : STIMUL, 2016
 91. FAI Začíname s galerijnou pedagogikou / ed. Katarína Kolbiarz Chmelinová
  Bratislava : STIMUL, 2017
 92. FAI Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16.-18. storočí / ed. Katarína Chmelinová
  Bratislava : Slovenská národná galéria, 2010
 93. GII Veda a umenie piaty zjazd historikov umenia v Olomouci / Katarína Chmelinová
  In: Monument revue. - Roč. 4, č. 2 (2015), s. 65-66