Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAA Cognitio intuitiva et abstractiva : die ontologischen Implikationen der Erkenntnislehre des Johannes Duns Scotus mit Gegenüberstellung zu Aristoteles und I. Kant. / Michal Chabada
  Mönchengladbach : B. Kühlen, 2005
 2. AAB Intuícia ako zdroj poznania : historické a súčasné pohľady. / Michal Chabada ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 3. AAB Ján Duns Scotus : vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky. / Michal Chabada
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2007
 4. AAB Filozofické aspekty teológie Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2008
 5. ABB Odsúdenia z roku 1277 a Boethius z Dácie / Michal Chabada
  In: Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku. - ISBN 978-80-7141-866-5. - Trnava : Dobrá kniha, 2014. - S. 113-151 [3,1 AH]
 6. ABD Problém podobnosti a všeobecnín v súčasnej analytickej metafyzike a podľa Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Vybrané prieniky stredovekej a súčasnej filozofie. - ISBN 978-80-223-3673-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 66-95
 7. ABD Náčrt chápania osoby u Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Problémy identity osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii. - ISBN 978-80-8084-612-1. - Ružomberok : Verbum, 2010. - S. 32-59
 8. ABD Jednoznačnosť pojmu súcna a metafyzika ako scientia transcedens podľa Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: O poznateľnosti Boha. - ISBN 80-8081-057-5. - Bratislava : Serafín, 2006. - S. 5-44
 9. ABD Tomáš Akvinský kresťanský aristotelizmus / Michal Chabada
  In: Dejiny sociálneho a politického myslenia. - ISBN 978-80-8101-679-0. - Bratislava : Kalligram, 2013. - S. 173-188 [1,38 AH]
 10. ABD Ján Duns Scotus o politike a spoločnosti / Michal Chabada
  In: Dejiny sociálneho a politického myslenia. - ISBN 978-80-8101-679-0. - Bratislava : Kalligram, 2013. - S. 160-172 [1,09 AH]
 11. ABD Spor medzi "filozofmi" a "teológmi" o nevyhnutnosti zjavenej náuky / Michal Chabada
  In: Teológia ako praktická veda. - ISBN 80-8081-031-1. - Bratislava : Serafín, 2005. - S. 5-37
 12. ACB Kapitoly z dejín stredovekej filozofie 1 : kresťanský starovek. / Michal Chabada
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 13. ACB Kapitoly z dejín stredovekej filozofie 3 : arabská a židovská stredoveká filozofia. / Michal Chabada
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 14. ACB Kapitoly z dejín stredovekej filozofie 2 : raná latinská scholastika. / Michal Chabada
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 15. ACB Antická demokracia a sloboda a súčasnosť / Ivan Buraj ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 16. ADC Princíp individuácie podľa Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Filosofický časopis. - Roč. 56, č. 4 (2008), s. 551-563
 17. ADC Die Frage nach dem Individuationsprinzip eine vergleichende Analyse der Diskussionslage in der analytischen Ontologie und bei Duns Scotus / Michal Chabada
  In: Philosophisches Jahrbuch. - Roč. 123, č. 1, 2016, s. 3-22
 18. ADD Recepcia a modifikácia aristotelizmu vo vybraných aspektoch myslenia Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 64, č. 1 (2009), s. 9-17
 19. ADD Boethius z Dácie, jeho projekt blaženého života v diele O najvyššom dobre a odsúdenia z roku 1277 / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 66, č. 1 (2011), s. 1-10
 20. ADD Ľudská prirodzenosť, rozum a emócie pohľad T. Akvinského a D. Huma / Michal Chabada, Mariana Szapuová
  In: Filozofia. - Roč. 72, č. 9 (2017), s. 698-710
 21. ADD Kritika iluminačnej teórie ako východisko epistemológie Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 60, č. 4 (2005), s. 241-253
 22. ADD Jednoznačnosť pojmu súcna a možnosť poznania Boha / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 62, č. 1 (2007), s. 26-43
 23. ADD Zakotvenie etiky v prirodzenom zákone podľa Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 63, č. 3 (2008), s. 240-251
 24. ADD Internalistické znaky v koncepcii intuitívneho poznania podľa Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 71, č. 9 (2016), s. 721-732
 25. ADD Komplementarita metafyziky a teológie podľa Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 63, č. 5 (2008), s. 433-443
 26. ADD Chápanie spoločnej prirodzenosti podľa Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 58, č. 5 (2003), s. 293-304
 27. ADD Nedostatočné riešenia problému individuácie podľa Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 59, č. 5 (2004), s. 356-365
 28. ADD Problém individuácie v súčasnej analytickej ontológii a podľa Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 68, č. 6 (2013), s. 457-469
 29. ADE Les aspects philosophiques de la théologie selon Jean Duns Scot de la science a la pratique / Michal Chabada
  In: Forum philosophicum. - Roč. 12, č. 2 (2007), s. 429-446
 30. ADE Rozumová intuícia podľa Jána Dunsa Scota základné prístupy / Michal Chabada
  In: Studia neoaristotelica. - Roč. 1, č. 1-2 (2004), s. 85-100
 31. ADE Abstraktívne poznanie podľa Jána Dunsa Scota základné prístupy / Michal Chabada
  In: Studia neoaristotelica. - Roč. 3, č. 1 (2006), s. 37-55
 32. ADE Teológia ako praktická veda podľa Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Studia theologica. - Roč. 8, č. 1 (2006), s. 62-70
 33. ADE Problém vedeckosti teológie u Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Studia theologica. - Roč. 9, č. 1 (2007), s. 68-79
 34. ADE Ontologické implikácie teórie poznania u Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Teologické studie. - Roč. 7, č. 1 (2006), s. 5-14
 35. ADE Základné znaky metafyziky podľa Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Studia theologica. - Roč. 9, č. 4 (2007), s. 1-13
 36. ADE Odsúdenia z roku 1277 a filozofia Jána Dunsa Scota problém individuácie a slobodnej vôle / Michal Chabada
  In: Studia philosophica. - Roč. 62, č. 2 (2015), s. 5-20
 37. ADF Problém nutnosti, vedeckosti a charakteru zjavenej teológie u Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 6, č. 1-2 (2007), s. 16-47
 38. ADF Vzťah nadprirodzeného zjavenia a prirodzeného poznania podľa Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Teologický časopis. - Roč. 5, č. 2 (2007), s. 45-51
 39. ADF Epistemologické aspekty teológie podľa Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2008), nestr. [8 s.] [online]
 40. ADF Ontologická štruktúra materiálneho individuálneho súcna podľa Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Theologos. - Roč. 11, č. 2 (2009), s. 110-128
 41. AEC Rectitudo praxis k prepojeniu náuky o slobodnej vôli a prirodzenom zákone u Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie. - ISBN 978-80-7325-331-8. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. - S. 53-68
 42. AEC Species intelligibilis v epistemológii a teórii signifikácie Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Univerzálie ve scholastice. - ISBN 978-80-7394-371-4. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, 2012. - S. 99-118
 43. AEC Obrazy člověka v Odsúdeniach z roku 1277 a u Boëthia z Dácie / Michal Chabada
  In: Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. - ISBN 978-80-7464-781-9. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2015. - S. 27-39
 44. AED Scholastické motívy v prirodzenoprávnych teóriách J. Locka a J.J. Rousseaua / Michal Chabada
  In: Interdisciplinárne reflexie vybraných filozofických problémov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7141-928-0. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - S. 63-76 [CD-ROM]
 45. AED Signifikácia a jej epistemologicko-ontologické aspekty podľa Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Podoby recepcie aristotelizmu v stredovekej filozofii. - ISBN 978-80-8084-730-23. - Ružomberok : KU, 2011. - S. 103-127
 46. AED Boethius z Dácie - povolaním filozof, založením veriaci / Michal Chabada
  In: Boethius z Dácie. - ISBN 978-80-89488-05-6. - Pusté Úľany : Schola philosophica, 2012. - S. 8-42
 47. AED Základné znaky vôle podľa Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Významné koncepty slobody v dejinách a v súčasnej dobe. - ISBN 978-80-8082-227-9. - Trnava : TU, 2008. - S. 17-33
 48. AED Podobnosti a odlišnosti medzi Jánom Dunsom Scotom a Immanuelom Kantom v praktickej filozofii / Michal Chabada
  In: Acta philosophica Tyrnaviensia 17 : Porozumenie slobody. - ISBN 978-80-8082-356-6. - Trnava : TU, 2010. - S. 34-48
 49. AEE Johannes Duns Scotus über intellectus agens und intellectus possibilis = Jan Duns Szkot o intelekcie czynnym i intelekcie możnościowym / Michal Chabada
  In: Lignum vitae 10. - Łódź : WSD Franciszkanów, 2009. - S. 397-403/405-412
 50. AFC Epistemologisch-ontologische Verankerung von objektiven Begriffen nach Johannes Duns Scotus / Michal Chabada
  In: Johannes Duns Scotus 1308-2008: die philosophischen Perspektiven seines Werkes. Investigations into his philosophy, Part 3. - ISBN 978-3-402-10215-2. - Münster : Aschendorff, 2010. - S. 227-245
 51. AFC K niektorým argumentom v prospech jednoznačnosti pojmu súcna u Jána Dunsa Scotta / Michal Chabada
  In: Analogie ve filosofii a teologii. - ISBN 978-80-7325-115-4. - Brno : CDK, 2007. - S. 119-140
 52. AFC Die Stellung der abstraktiven und intuitiven Erkenntnis in der Theologiw von Johannes Duns Scotus = Miejsce poznania abstrakcyjnego i intuicyjnego w teologii Jana Dunsa Szkota / Michal Chabada
  In: Błogosławiony Jan Duns Szkot. - ISBN 978-83-7702-200-9. - Lublin : KUL, 2010. - S. 287-303 / 305-320
 53. AFD Problém identity a odlišnosti funkcií ľudského rozumu podľa Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie. - ISBN 978-80-89238-24-8. - Bratislava : Iris, 2008. - S. 29-38
 54. AFD Etická reflexia biblických škandálov u Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Filozofia a umenie žiť. - ISBN 978-80-8153-026-5. - Bratislava : SFZ SAV, 2014. - S. 86-91
 55. AFD Rozšírenie aristotelovskej koncepcie vedeckého poznania u Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Igor Hrušovský - osobnosť slovenskej filozofie. - ISBN 978-80-89238-12-5. - Bratislava : Iris, 2007. - S. 325-332
 56. AFD Problém "súcna" v metafyzike Jána Dunsa Scotta základné rysy a prístupy / Michal Chabada
  In: Filozofia a doba. - ISBN 80-88778-23-9. - Bratislava : Iris, 2000. - S. 140-152
 57. AFD Intuitívne poznanie a kontingentné propozície - prístup V. Ockhama / Michal Chabada
  In: Veda, racionalita a hodnoty [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-154-0. - Bratislava : Stimul, 2016. - S. 100-110 [CD-ROM]
 58. AFD Základné znaky intencionality podľa Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Znak a fenomén. - ISBN 978-80-969913-3-4. - Bratislava : All acta, 2007. - S. 202-214
 59. AFD Boethius z Dácie a Tomáš Akvinský o vzťahu filozofie a teológie / Michal Chabada
  In: Kultúra, civilizácia, normativita - dialóg a konflikty z pohľadu filozofie. - ISBN 978-80-970303-8-7. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie, 2017. - S. 169-173
 60. AFD Koncepcia prirodzeného zákona podľa Tomáša Akvinského a súčasné myslenie / Michal Chabada
  In: Philosophica 34 : éra globalizácie vo filozofickej reflexii. - ISBN 978-80-223-2616-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 153-166
 61. AFD Vzťah rozumu a viery podľa Boethia z Dácie / Michal Chabada
  In: Racionálne - iracionálne. - ISBN 978-80-970303-4-6. - Prešov : PU, 2015. - S. 85-89
 62. AFD Vedeckosť teológie podľa Boethia z Dácie a Dunsa Scotus / Michal Chabada
  In: (Meta) filozofia - prax. - ISBN 978-80-970303-7-7. - Bratislava : SFZ pri SAV, 2016. - S. 79-85
 63. AFD Libertariánske črty slobodnej vôle podľa Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Sloboda a jej projekcie. - ISBN 978-80-555-0619-7. - Prešov : PU, 2012. - S. 107-112
 64. AFD Rousseauovské motívy v názoroch Dunsa Scota na súkromné vlastníctvo a otroctvo / Michal Chabada
  In: Ľudská prirodzenosť : rozum, vôľa, cit (k 300. výročiu narodenia J.-J. Rousseaua). - ISBN 978-80-970303-3-9. - Nitra : SFZ SAV, 2013. - S. 123-131
 65. AFH Vzťah právd rozumu a právd viery podľa Averroa / Michal Chabada
  In: Pravda : teoretické a praktické kontexty. - ISBN 978-80-970303-9-1. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2017. - S. 15
 66. BCI Prirodzený zákon v scholastike a širšej dejinno-filozofickej perspektíve / Michal Chabada
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 67. BCI Úvod do čítania Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  Ružomberok : Katolícka univerzita, 2012
 68. BDD Preklad odborného textu ako vedecká práca / Michal Chabada ... [et al.]
  In: Filozofia. - Roč. 67, č. 10 (2012), s. 848-851
 69. BDD Bonaventura je svet vytvorený od večnosti, alebo v čase? / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 71, č. 6 (2016), s. 494-502
 70. BDF Inšpiratívnosť teológie Jána Dunsa Scota pre dnešok / Michal Chabada
  In: Teologický časopis. - Roč. 5, č. 1 (2007), s. 43-48
 71. BDF Spoločenská funkcia súkromného vlastníctva podľa Tomáša Akvinského a Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Philosophica critica. - Roč. 1, č. 1 (2015), s. 81-90
 72. BDF Človek medzi prirodzenosťou a milosťou podľa Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Viera a život. - Roč. 19, č. 3 (2009), s. 64-70
 73. BEF Problém existencie vo filozofii Jána Dunsa Scota a Immanuela Kanta / Michal Chabada
  In: Studia Aloisiana. - ISBN 80-7141-311-9. - Trnava : Dobrá kniha, 2000. - S. 135-150
 74. BEF Stať sa iným, alebo stať sa slobodným / Michal Chabada
  In: Studia Aloisiana. - ISBN 80-7141-224-4. - Trnava : Dobrá kniha, 1998. - S. 117-122
 75. BEF Zamyslenie nad rozlukou viery a rozumu / Michal Chabada
  In: Studia Aloisiana. - ISBN 80-7141-224-4. - Trnava : Dobrá kniha, 1998. - S. 111-116
 76. BEF Ján Duns Scotus život a dielo / Michal Chabada
  In: Antológia : patristika a scholastika. - ISBN 978-80-7141-623-4. - Trnava : Dobrá kniha, 2009. - S. 338-342
 77. EAJ Prečo nás dobrý Boh necháva trpieť? / Johannes Brantschen ; prekl. Michal Chabada
  Trnava : Dobrá kniha, 2006
 78. EAJ O poznateľnosti Boha / Ján Duns Scotus ; prekl. Michal Chabada
  Bratislava : Serafín, 2006
 79. EAJ Kresťanská náuka o spoločnosti / Joseph Höffner ; prekl. Michal Chabada
  Trnava : Dobrá kniha, 2007
 80. EAJ Boh vo filozofickom myslení / Emerich Coreth ; prekl. Michal Chabada
  Bratislava : Serafín, 2008
 81. EAJ Teológia ako praktická veda / Ján Duns Scotus ; prekl. Michal Chabada
  Bratislava : Serafín, 2005
 82. EAJ Krátke dejiny filozofie / Johannes Hirschberger ; prekl. František Šatura, Michal Chabada
  Trnava : Dobrá kniha, 1999
 83. EDI Nemec, R.: Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie / Michal Chabada
  In: Theologos. - Č. 1 (2010, s. 385-386
 84. EDI Daniel Heider: Kdo byl František Suárez? Život a dílo "Vynikajícího doktora" / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 66, č. 1 (2011), s. 100-102
 85. EDI Krapka, E.: Teológia pred Božou tvárou / Michal Chabada
  In: Teologický časopis. - Roč. 5, č. 1 (2007), s. 85-86
 86. EDI Viera, že svet je stvorený / Michal Chabada
  In: Anthropos. - Roč. 1, č. 3 (2004), s. 71
 87. EDI William A. Frank - Allan B. Wolter: Duns Scotus: Metaphysician / Michal Chabada
  In: Studia neoaristotelica. - Roč. 2, č. 1 (2005), s. 153-154
 88. EDI Výzva existencializmu / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 56, č. 4 (2001), s. 286-288
 89. EDI Filozofický úvod do teológie / Michal Chabada
  In: Filozofia. - 56, č. 8 (2001), s. 585-588
 90. EDI Slovník základných pojmov metafyziky / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 55, č. 3 (2000), s. 280-282
 91. EDI Malé zasvätenie do veľkých problémov / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 54, č. 3 (1999), s. 196-199
 92. EDI E. Coreth: Metafyzika / Michal Chabada
  In: Organon F. - Roč. 8, č. 2 (2001), s. 230-231
 93. EDI Marcelli, M.: Michel Foucault, alebo Stať sa iným / Michal Chabada
  In: Teologický časopis. - Roč. 1, č. 1 (2003), s. 118-120
 94. EDI Swieźawski, S.: Nový výklad sv. Tomáše / Michal Chabada
  In: Teologický časopis. - Roč. 2, č. 1 (2004), s. 83-85
 95. EDI Błoch, G.B.: Ján Duns Scotus: Život a dielo / Michal Chabada
  In: Teologický časopis. - Roč. 2, č. 1 (2004), s. 82-83
 96. EDI Guitton, J.: Môj filozofický testament / Michal Chabada
  In: Viera a život. - Roč. 11, č. 1 (2001), s. 77-78
 97. EDI Gilson, É.: Bůh a filosofie / Michal Chabada
  In: Viera a život. - Roč. 9, č. 4 (1999), s. 388-392
 98. EDI Poláková, J.: Dialog s Bohem a filosofie Prolegomena k dialogické filosofické teologii / Michal Chabada
  In: Studia Aloisiana. - ISBN 80-7141-311-9. - Trnava : Dobrá kniha, 2000. - S. 387-392
 99. EDI Haeffner Gerd: Philosophische Anthropologie / Michal Chabada
  In: Studia Aloisiana. - ISBN 80-7141-270-8. - Trnava : Dobrá kniha, 1999. - S. 253-256
 100. EDI Problémy interpretácie Scotovej epistemológie / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 61, č. 4 (2006), s. 341-344
 101. EDI Úvod do riešení vzťahu filozofie a teológie nielen v stredovekom myslení / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 62, č. 1 (2007), s. 84-86
 102. EDI Praktische Philosophie / Michal Chabada
  In: Forum katolische Theologie. - Roč. 28, č. 4 (2012), s. 316-318
 103. EDI Jozef Matula: Epistemologické a psychologické aspekty Akvinského chápania človeka / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 63, č. 3 (2008), s. 286-288
 104. EDI Cesar Ribas Cezar: Das natürliche Gesetz und das konkrete praktische Urteil nach der Lehre des Johannes Duns Scotus / Michal Chabada
  In: Studia neoaristotelica. - Roč. 43, č. 2 (2007), s. 203-205
 105. EDI Kuna, Marian: Úvod do etiky cnosti / Michal Chabada
  In: Studia Aloisiana. - Roč. 3, č. 1 (2012), s. 74
 106. EDI Bendlová, P.: Gabriel Marcel / Michal Chabada
  In: Viera a život. - Roč. 10, č. 3 (2000), s. 330-332
 107. EDI Slovník základných pojmov metafyziky / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 55, č. 3 (2000), s. 280-282
 108. EDI Gavendová, O.: Základy všeobecnej etiky / Michal Chabada
  In: Studia Aloisiana. - Roč. 3, č. 2 (2012), s. 89-90
 109. EDI Marek Otisk: Aristoteles christianus. Peripetická tradice v latinském myšlení 10. a 11. století / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 65, č. 6 (2010), s. 614-618
 110. EDJ Suma teologická, 1. časť, 13. otázka, 9.-12. článok / Tomáš Akvinský ; prekl. Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. 2 (2014), nestr. [6 s.] [online]
 111. EDJ Články odsúdené biskupom Štefanom Tempierom v roku 1277 / prekl. Michal Chabada
  In: Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku. - ISBN 978-80-7141-866-5. - Trnava : Dobrá kniha, 2014. - S. 153-165
 112. EDJ Suma teologická, 1. časť, 3. otázka, 1.-8. článok / Tomáš Akvinský ; prekl. Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 6, č. 4 (2010), nestr. [11 s.] [online]
 113. EDJ Suma teologická, 1. časť, 4. otázka, 1.-3. článok / Tomáš Akvinský ; prekl. Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 7, č. 1 (2011), nestr. [5 s.] [online]
 114. EDJ Suma teologická, 1. časť, 1. otázka, 1.-10. článok / Tomáš Akvinský ; prekl. Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 66, č. 1 (2011), s. 73-99
 115. EDJ Suma proti pohanom, 1. kniha, 1.-9. kapitola / Tomáš Akvinský ; prekl. Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. 1 (2014), nestr. [8 s.] [online]
 116. EDJ Suma teologická, 1. časť, 92. otázka, 1.-4. článok / Tomáš Akvinský ; prekl. Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. 1 (2014), nestr. [5 s.] [online]
 117. EDJ Suma teologická, 1. časť, 13. otázka, 5.-8. článok / Tomáš Akvinský ; prekl. Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. 1 (2014), nestr. [8 s.] [online]
 118. EDJ Od ontokozmológie k ontologike / Joachim R. Söder ; prekl. Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 59, č. 2 (2004), s. 148-154
 119. EDJ Túžba po úplne inom (interview Helmuta Gumniora s Maxom Horkheimerom) / prekl. Michal Chabada
  In: Filozofia. - 56, č. 2 (2001), s. 117-130
 120. EDJ Spoločenská funkcia filozofie / Max Horkheimer ; prekl. Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 54, č. 2 (1999), s. 114-125
 121. EDJ Inkarnácia Slova v slove filozofická reflexia nad teologickým problémom / Michal Chabada
  In: Viera a život. - Roč. 17, č. 2 (2007), s. 29-31
 122. EDJ De mundi aeternitate - O večnosti sveta. De summo bono - O najvyššom dobre čiže o živote filozofa / Boethius z Dácie ; prekl. Michal Chabada
  In: Boethius z Dácie. - ISBN 978-80-89488-05-6. - Pusté Úľany : Schola philosophica, 2012. - S. 43-145
 123. EDJ Ján Duns Scotus: Komentár k Aristotelovej Metafyzike, I. IX, q. 15 / prekl. Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 68, č. 6 (2013), s. 502-516
 124. EDJ Ján Duns Scotus Otázky k Aristotelovej metafyzike / prekl. Michal Chabada
  In: Antológia : patristika a scholastika. - ISBN 978-80-7141-623-4. - Trnava : Dobrá kniha, 2009. - S. 388-395
 125. EDJ Ján Duns Scotus Prológ k Ordinatio. 1. časť. Potreba zjavenej náuky / prekl. Michal Chabada
  In: Antológia : patristika a scholastika. - ISBN 978-80-7141-623-4. - Trnava : Dobrá kniha, 2009. - S. 356-387
 126. EDJ Suma teologická, 1. časť, 9. otázka, 1.-2. článok / Tomáš Akvinský ; prekl. Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 2 (2012), nestr. [4 s.] [online]
 127. EDJ Suma teologická, 1. časť, 8. otázka, 1.-4. článok / Tomáš Akvinský ; prekl. Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 1 (2012), nestr. [6 s.] [online]
 128. EDJ Suma teologická, 1. časť, 7. otázka, 1.-4. článok / Tomáš Akvinský ; prekl. Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 7, č. 4 (2011), nestr. [6 s.] [online]
 129. EDJ Suma teologická, 1. časť, 5. otázka, 1.-6. článok / Tomáš Akvinský ; prekl. Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 7, č. 2 (2011), nestr. [7 s.] [online]
 130. EDJ Suma teologická, 1. časť, 6. otázka, 1.-4. článok / Tomáš Akvinský ; prekl. Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 7, č. 3 (2011), nestr. [3 s.] [online]
 131. EDJ Ako je možná metafyzika? východisko a metóda metafyziky u Johanna Dunsa Scota / Ludger Honnefelder ; prekl. Michal Chabada
  In: Organon F. - Roč. 9, č. 3 (2002), s. 294-307
 132. EDJ Suma teologická, 1. časť, 10. otázka, 1.-6. článok / Tomáš Akvinský ; prekl. Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 3 (2012), nestr. [9 s.] [online]
 133. EDJ O najvyššom dobre čiže o živote filozofa / Boethius z Dácie ; prekl. Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 65, č. 5 (2010), s. 471-476
 134. EDJ Suma teologická, 1. časť, 2. otázka, 1.-3. článok / Tomáš Akvinský ; prekl. Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 6, č. 3 (2010), nestr. [4 s.] [online]
 135. EDJ Suma teologická, 1. časť, 11. otázka, 1.-4. článok / Tomáš Akvinský ; prekl. Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 4 (2012), nestr. [5 s.] [online]
 136. EDJ Suma teologická, 1. časť, 12. otázka, 1.-4. článok / Tomáš Akvinský ; prekl. Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 1 (2013), nestr. [6 s.] [online]
 137. EDJ Suma teologická, 1. časť, 12. otázka, 5.-10. článok / Tomáš Akvinský ; prekl. Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 2 (2013), nestr. [7 s.] [online]
 138. EDJ Komentáre k štyrom knihám Sentencií (úvodné otázky) / Bonaventura z Bagnoregia ; prekl. Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 4 (2012), nestr. [7 s.] [online]
 139. EDJ Lectura II d. 25 q. un. n. l. - 99, ed. vat. XIX / Ján Duns Scotus ; prekl. Michal Chabada, Alexandra Dekanová
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 1 (2013), nestr. [15 s.] [online]
 140. EDJ Suma teologická, 1. časť, 12. otázka, 11.-13. článok / Tomáš Akvinský ; prekl. Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 3 (2013), nestr. [4 s.] [online]
 141. EDJ Suma teologická, 1. časť, 13. otázka, 1.-4. článok / Tomáš Akvinský ; prekl. Michal Chabada
  In: Ostium [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 4 (2013), nestr. [6 s.] [online]
 142. FAI Veda, racionalita a hodnoty [elektronický zdroj] : . / zost. Mariana Szapuová, Lenka Bohunická, Michal Chabada
  Bratislava : STIMUL, 2016
 143. FAI Antológia : patristika a scholastika. / ed. Michal Chabada, Marcela Andoková
  Trnava : Dobrá kniha, 2009
 144. FAI Philosophica 35 : osvietenstvo ako spôsob myslenia. / ed. Michal Chabada, Róbert Maco
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 145. FAI Ľudská prirodzenosť : rozum, vôľa, cit (k 300. výročiu narodenia J.-J. Rousseaua) / ed. Andrea Javorská ... [et al.]
  Nitra : SFZ SAV, 2013
 146. GII Správa z medzinárodnej konferencie Johannes Duns Scotus 1308-2008 / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 63, č. 10 (2008), s. 944-946
 147. GII Opustil nás filozof, pedagóg a priateľ prof. PhDr, Milan Zigo, CSc. (4.9.1934-11.11.2017) / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 72, č. 10 (2017), s. 850-851
 148. GII Správa z medzinárodnej konferencie 700 rokov od smrti Jána Dunsa Scota / Michal Chabada
  In: Filozofia. - Roč. 63, č. 5 (2008), s. 464-466