Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Od hlasu k hláske : z dejín antickej náuky o reči. / Ľudmila Buzássyová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 2. ABD Miloslav Okál a problematika transkripcie antických mien v slovenčine / Ľudmila Buzássyová
  In: Klasický filológ Miloslav Okál. - ISBN 978-80-223-3809-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 209-226 [1,24 AH]
 3. ABD Ján Herkeľ a jeho dielo Základy všeobecného slovanského jazyka odvodené zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky / Ľudmila Buzássyová
  In: Ján Herkeľ a jeho dielo Základy všeobecného slovanského jazyka odvodené zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky. - ISBN 978-80-223-2699-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 3-26
 4. ADF Pripravovaný Slovník starogréckych a latinských mien - hlavné transkripčné zásady a problémy spojené s tvorbou hesiel / Ľudmila Buzássyová
  In: Slovenská reč. - Roč. 77, č. 3-4 (2012), s. 131-150
 5. ADM The ´phonetic complex´ in Renaissance Latin grammar Petrus Ramus´s dichotomies and their reflections in two Vernacular grammatical texts / Ľudmila Buzássyová
  In: Graeco-Latina Brunensia. - Roč. 21, č. 2 (2016), s. 81-98
 6. AEC Stoicheion a gramma ako lingvistické pojmy zvukovej roviny / Ľudmila Buzássyová
  In: Decus sapientiae: Sambucus supplementum 3. - ISBN 978-83-7490-446-9. - Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2011. - S. 43-55
 7. AEC Classical philology in Slovakia during the communism period / Ľudmila Buzássyová
  In: Classics and communism: Greek and Latin behind the Iron Curtain. - ISBN 978-961-237-601-7. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013. - S. 129-140
 8. AEC Prístup k adaptovaným podobám mien v pripravovanom Slovníku starogréckych a latinských mien - pravidlá prepisu a flexie a úloha kodifikačných príručiek slovenského jazyka pri ich určovaní a výbere / Ľudmila Buzássyová
  In: Sambucus 8. - ISBN 978-83-7490-532-9. - Krakow : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012. - S. 178-193
 9. AED Z histórie transkripcie starogréckych a latinských mien do slovenčiny / Ľudmila Buzássyová
  In: Sambucus 7. - ISBN 978-80-8082-487-7. - Trnava : Trnavská univerzita, 2011. - S. 173-195
 10. AED Wissenschaftliche Kompetenzen und philologische Arbeitsweise von Ján Herkeľ im Werk Elementa universalis linguae Slavicae / Ľudmila Buzássyová
  In: Graecolatina et Orientalia 33-34. - ISBN 978-80-223-3285-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 129-144
 11. AED Die Prinzipien der Motivierung der Flexionsklassen der lateinischen dritten Deklination nach den aubermorphologischen Eigenschaften / Ľudmila Buzássyová
  In: Graecolatina et Orientalia 27-28. - ISBN 80-223-1709-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 5-21
 12. AED The diachronic and synchronic framework of the Latin weakened vowels in facio : conficio : confectus / Ľudmila Buzássyová
  In: Graecolatina et Orientalia 31-32. - ISBN 978-80-223-2757-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 103-110
 13. AED Comments on the style and language of Galeotto Marzio in De dictis ac factis regis Mathiae / Ľudmila Buzássyová
  In: Graecolatina et orientalia 23-24/1991-92. - ISBN 80-223-0964-8. - Bratislava : Stimul, 1995. - S. 61-72
 14. AED I-Stammsubstantiva im breiteren Kontext der Deklinationen im Latein und Urslawisch / Ľudmila Buzássyová
  In: Graecolatina et Orientalia 25-26/1993-94. - Bratislava : Stimul, 1997. - S. 27-59
 15. AEE Parisylabá v latinčine / Ľudmila Buzássyová
  In: Grammaticus. - ISBN 80-210-2649-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 45-55
 16. AEE Tretia deklinácia a jej kľúčové problémy flektívne pravidlá tretej deklinácie / Ľudmila Buzássyová
  In: AURIGA 42/1-2. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 2000. - S. 18-35
 17. AEE Niekoľko poznámok k Plautovým identifikáciám / Ľudmila Buzássyová
  In: AURIGA 38/1, 39/1. - ISBN 80-85917-48-3. - Praha : Koniasch Latin Press, 1996/97. - S. 30-42
 18. AFC The Latin third declension in the scope of natural morphology / Ľudmila Buzássyová
  In: Latina lingua!. - ISBN 88-896-7000-2. - Roma : Herder, 2005. - S. 15-24
 19. AFD Some remarks on the genitive of the Latin third declension and its Faliscan pendant / Ľudmila Buzássyová
  In: Greek and Latin from an Indo-European perspective 3. - ISBN 978-3-936609-59-2. - München : Peniope, 2012. - S. 3-16
 20. AFD Fonológia latinčiny Jána Horeckého / Ľudmila Buzássyová
  In: Človek a jeho jazyk 3 : inšpirácie profesora Jána Horeckého. - ISBN 978-80-224-1181-3. - Bratislava : Veda, 2015. - S. 127-137
 21. AFD Vývinové tendencie a princípy výstavby a fungovania latinskej tretej deklinácie s prihliadnutím k prirodzenej morfológii / Ľudmila Buzássyová
  In: Princípy jazyka a textu. - ISBN 80-223-1566-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - S. 93-106
 22. AFD Filologická koncepcia Jána Herkeľa v diele Základy všeobecného slovanského jazyka odvodené zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky / Ľudmila Buzássyová
  In: Biografické štúdie 28. - ISBN 80-89023-11-8. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2002. - S. 25-38
 23. AFD Vývoj flektívnych pravidiel latinskej tretej deklinácie z hľadiska prirodzenej morfológie / Ľudmila Buzássyová
  In: Varia 8. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV, 1999. - S. 100-107
 24. AFD Gramatické myslenie Jána Herkeľa v diele Elementa universalis linguae Slavicae / Ľudmila Buzássyová
  In: Varia 9. - ISBN 80-89037-04-6. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV, 2002. - S. 42-45
 25. AFD Zásady, ktorými sa riadime pri transkripcii gréckych a latinských mien, názvov a termínov v Encyclopaedii Beliane / Ľudmila Buzássyová
  In: Problémy adaptácie cudzích mien v slovenčine. - ISBN 80-224-0749-6. - Bratislava : Veda, 2002. - S. 45-55
 26. AFD Motivácia latinských menných flektívnych tried a tretia deklinácia ako didaktický problém / Ľudmila Buzássyová, Jana Balegová
  In: Cudzie jazyky komunikatívne, efektívne, kvalifikovane. - ISBN 80-7097-571-7. - Košice : UPJŠ, 2004. - S. 237-241
 27. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 3. zv. : Č - Eg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2003
 28. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 8. zv. : Kalh - Kokp. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016
 29. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 2. zv. : Bell-Czy. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2001
 30. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 7. zv., In - Kalg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2013
 31. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, 5. zv. : Galb-Hir. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2007
 32. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 4. zv. : Eh-Gala. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2005
 33. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 6. zv., His - Im. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010
 34. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 1. zv. : A-Belk. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1999
 35. BCI Vybrané kapitoly z dejín latinského jazyka [elektronický zdroj] : . / Ľudmila Buzássyová
  Bratislava : STIMUL, 2015
 36. BED Lingvistika v slovenskej klasickej filológii / Ľudmila Buzássyová
  In: 10 rokov Slovenskej republiky - 10 rokov klasických štúdií. - ISBN 80-89084-11-7. - Prešov : Eduard Szattler, 2004. - S. 40-48
 37. BEE Griechischer Humanismus im pannonischen Raum der Renaissancezeit / Ľudmila Buzássyová ... [et al.]
  In: Erinnerungskultur : Text, Bild, Ton als mediales Gedächtnis. - ISBN 978-3-85161-102-1. - Wien : Phoibos, 2013. - S. 155-160
 38. BEF Kráľ Matej Korvín - patrón humanistov a Galeottus Martius / aut. úv. Ľudmila Buzássyová
  In: Znamenité, múdre i žartovné výroky a činy kráľa Mateja. - ISBN 80-7149-677-4. - Bratislava : Kalligram, 2005. - S. 7-15
 39. BFA The chapters De voce and De litteris in Renaissance grammar and Petrus Ramus´s dichotomies in Nudožerinus's Grammaticae Bohemicae libri duo and the anonymus’s. De litteratura Slavorum germanissima / Ľudmila Buzássyová
  In: 16. international congress of the International association for Neo-Latin studies. - Viedeň : Universität Wien, 2015. - S. 47
 40. BFB Dva kráľovské portréty v kontexte politických sporov posledných rokov vlády Mateja Korvína / Ľudmila Buzássyová
  In: Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. - Bratislava : [s.n.], 2016. - Nestr. [1 s.]
 41. BFB Latinská humanistická literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy výsledky a výstupy / Ivan Lábaj, Ľudmila Buzássyová
  In: Výzvy 2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov : ako ďalej? [elektronický zdroj]. - Nitra : SlovakEdu, 2017. - Nestr. [1 s.]
 42. BFB Načo nám je dnes latinčina? Informácie a podnety, ako spestriť a obohatiť hodiny slovenčiny, angličtiny či iných živých jazykov / Ľudmila Buzássyová
  In: Výzvy 2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov : ako ďalej? [elektronický zdroj]. - Nitra : SlovakEdu, 2017. - Nestr. [1 s.]
 43. CAB Latinský humanizmus / preložili, medailóny autorov, komentáre a vysvetlivky napísali Daniel Škoviera ... [et al.]
  Bratislava : Kalligram, 2008
 44. CAB Znamenité, múdre i žartovné výroky a činy kráľa Mateja : venované jeho synovi vojvodovi Jánovi. / Galeottus Martius Narniensis ; prekl. Ľudmila Buzássyová, Daniel Škoviera
  Bratislava : Kalligram, 2005
 45. DAI Tretia deklinácia v latinčine : (vznik, vývoj, fungovanie). / Ľudmila Buzássyová
  Brno : [s.n.], 1999
 46. EAJ Ján Herkeľ a jeho dielo Základy všeobecného slovanského jazyka odvodené zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky = Elementa universalis lingua slavicae e vivis dialectis eruta et sanis principiis logicae suffulta auctore Joanne Herkel Ponnonio / prekl. Ľudmila Buzássyová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 47. EDI Jana Mikulová: Základní kurz latiny 1 / Ľudmila Buzássyová
  In: Sambucus 11. - Trnava : Trnavská univerzita, 2016. - S. 149-152
 48. EDI Vykypěl, Bohumil: Život a dílo Adolfa Erharta / Ľudmila Buzássyová
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 60, č. 1 (2009), s. 89-92
 49. EDI Gabriel C.L.M. Bakkum: The Latin dialect of the Ager Faliscus. 150 years of scholarship / Ľudmila Buzássyová
  In: Graecolatina et Orientalia 33-34. - ISBN 978-80-223-3285-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 223-228
 50. EDI Škoviera, Daniel: Miloslav Okál. Prvý slovenský profesor klasickej filológie / Ľudmila Buzássyová
  In: Slovenská literatúra. - Roč. 60, č. 6 (2013), s. 540-542
 51. EDI Urbanová, Daniela - Blažek, Václav: Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma / Ľudmila Buzássyová
  In: Jazykovedný časopis. - Roč. 60, č. 2 (2009), s. 185-190
 52. EDI Wojciech Sowa: Studien zum Phrygischen / Ľudmila Buzássyová
  In: Graecolatina et Orientalia 31-32. - ISBN 978-80-223-2757-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 161-163
 53. EDI Matasovič, R.: Kratka poredbeno povijesna gramatika latinskoga jezika / Ľudmila Buzássyová
  In: Graecolatina Pragensia 16-17/1998. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - S. 130-132
 54. EDJ K životnému jubileu prof. PhDr. Daniela Škovieru, Ph.D. / Ľudmila Buzássyová, Jana Grusková
  In: Auriga. - Roč. 59, č. 2 (2017), s. 91-93
 55. EDJ Historická gramatika latinského jazyka - lingvisticky orientovaný predmet odboru klasická filológia / Ľudmila Buzássyová
  In: Jazykovedný zápisník 22-24/2003-2005. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2007. - S. 28-30
 56. FAI Klasický filológ Miloslav Okál / zost. Daniel Škoviera ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 57. FAI Decus sapientiae : Sambucus supplementum 3. / ed. Ľudmila Buzássyová ... [et al.]
  Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2011
 58. GII Správa z konferencie GLIEP / Ľudmila Buzássyová
  In: AURIGA 53. - ISBN 978-80-904945-0-3. - Praha : Koniasch Latin Press, 2011. - S. 102-104
 59. GII K životnému jubileu Alexandry Dekanovej / Ľudmila Buzássyová
  In: Sambucus 7. - ISBN 978-80-8082-487-7. - Trnava : Trnavská univerzita, 2011. - S. 238-239
 60. GII Čo vieme o frýgičtine? / Ľudmila Buzássyová
  In: Naša univerzita. - Č. 4 (2009), s. 21
 61. GII Vo Viedni aplaudovali študentskému divadlu z Filozofickej fakulty UK / Ľudmila Buzássyová
  In: Naša univerzita. - Roč. 62, č. 1 (2015), s. 22
 62. GII Ako si pripomíname jubileum profesora Miloslava Okála / Ľudmila Buzássyová
  In: Sambucus 9. - ISBN 978-83-7490-689-0. - Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2013. - S. 225-228
 63. GII Digitálne odkrývanie stredoveku / Ľudmila Buzássyová
  In: Literárny týždenník. - Roč. 15, č. 33 (2002), s. 5