Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. ABC Electro-optical monitoring and analysis of human cognitive processes / Erik Vavrinský ... [et al.]
  In: Semiconductor technologies. - ISBN 978-953-307-080-3. - Vukovar : In-teh, 2010. - S. 465-490
 2. ADC Long-term monitoring of heart rate variability and state anxiety in allergic patients comparison of four stress protocols / Petra Soláriková ... [et al.]
  In: Československá psychologie. - Roč. 62, č. 3 (2018), s. 258-271
 3. ADC Blunted cortisol response to psychosocial stress in atopic patients is asociated with decrease in salivary alpha-amylase and aldosterone focus on sex and menstrual cycle phase / N. Hlaváčová ... [et al.]
  In: Psychoneuroendocrinology. - Roč. 78, apríl (2017), s. 31-38
 4. ADE Increased heart rate variability in allergic and highly trait anxious individuals / Jakub Rajčáni ... [et al.]
  In: Journal of Pharmacy and Pharmacology. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 46-56
 5. ADM Psychosocial stress based on public speech in humans is there a real life/laboratory setting cross-adaptation? / D. Ježová ... [et al.]
  In: Stress. - Roč. 19, č. 4 (2016), s. 429-433
 6. ADM Allergy and high trait anxiety are related to increases in heart rate variability results to naturalistic long-term design study / Igor Brezina ... [et al.]
  In: European annals of allergy and clinical immunology. - Roč. 50, č. 1 (2018), s. 19-27
 7. ADN Pupil dilation changes, cognitive performance, anxiety and allergy / Daniela Turoňová ... [et al.]
  In: Activitas Nervosa Superior Rediviva. - Roč. 58, č. 4 (2016), s. 105-109
 8. ADN Anxiety and sympathetic response to stress in allergic patients / Petra Soláriková ... [et al.]
  In: Activitas Nervosa Superior Rediviva. - Roč. 58, č. 3 (2016), s. 88-94
 9. ADN Heart rate variability in psychosocial stress comparison between laboratory and real-life setting / Jakub Rajčáni ... [et al.]
  In: Activitas Nervosa Superior Rediviva. - Roč. 58, č. 3 (2016), s. 77-82
 10. ADN Analysis of heart rate variability in natural conditions the role of anxiety and allergy / Jakub Rajčáni, Petra Soláriková, Igor Brezina
  In: Activitas Nervosa Superior Rediviva. - Roč. 58, č. 2 (2016), s. 54-56
 11. AED Psychofyziologické a verbálne odpovede v Hand teste / Jakub Rajčáni, Igor Brezina
  In: Psychologica 43 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3865-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 95-104 [CD-ROM]
 12. AED Autonómna regulácia, exekutívna kontrola a úzkostlivosť / Daniela Turoňová, Igor Brezina
  In: Psychologica 43 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3865-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 86-94 [CD-ROM]
 13. AED Heart rate variability and its relation to personality / Silvia Mlynčeková ... [et al.]
  In: Psychologica 46 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-191-5. - Bratislava : STIMUL, 2017. - S. 53-61 [online]
 14. AED Pozornostný výkon ako indikátor psychického vývinu / Igor Brezina
  In: Psychologica 35-36/1993. - ISBN 80-223-0742-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994. - S. 71-91
 15. AED Špecifiká HRV u alergikov a u vysoko úzkostlivých jedincov / Daniela Turoňová ... [et al.]
  In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-159-5. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 263-270 [online]
 16. AED Termo-snímok ako prostriedok hodnotenia stresovej reakcie / Daniela Turoňová, Petra Soláriková, Igor Brezina
  In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-159-5. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 257-262 [online]
 17. AED Špecifiká kognitívneho výkonu u alergikov a vysoko úzkostlivých jedincov / Daniela Turoňová, Petra Soláriková, Igor Brezina
  In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-159-5. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 217-224 [online]
 18. AED Reakcia kortizolu u alergikov v bazálnych podmienkach a v Psychosociálnom stresovom teste / Petra Soláriková ... [et al.]
  In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-159-5. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 210-216 [online]
 19. AED Variabilita srdcového rytmu v súvislostiach anxiety a alergie prvé výsledky dlhodobého výskumu / Jakub Rajčáni ... [et al.]
  In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-159-5. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 169-181 [online]
 20. AED Návrh checklistu na meranie subjektívneho prežívania v dlhodobom výskume stresu / Jakub Rajčáni ... [et al.]
  In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-159-5. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 162-168 [online]
 21. AED Profil sémantických funkcií u úzkostlivých a atopických osôb v situácii laboratórneho stresu / Martin Marko ... [et al.]
  In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-159-5. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 130-138 [online]
 22. AED Asociatívna flexibilita vo vzťahu s aktiváciou sympatického nervového systému / Martin Marko ... [et al.]
  In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-159-5. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 122-129 [online]
 23. AED Úzkostlivosť, úzkosť a kognitívna interferencia v stresovej situácii / Martin Marko, Igor Brezina
  In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-159-5. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 116-121 [online]
 24. AED Emocionálny distres v laboratórnych a prirodzených podmienkach v kontexte vzťahu anxiety a alergie / Silvia Harvanová ... [et al.]
  In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-159-5. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 84-91 [online]
 25. AED Dlhodobý monitoring stresu v prirodzených podmienkach v kontexte vzťahu anxiety a alergie (Hardiness a emocionálny distres) / Silvia Harvanová ... [et al.]
  In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-159-5. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 77-83 [online]
 26. AED Synestézie a multisenzorická integrácia súčasné perspektívy a prístupy k výskumu / Silvia Harvanová, Igor Brezina
  In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-159-5. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 70-76 [online]
 27. AED Biopsychologické koreláty psychických funkcií / Igor Brezina ... [et al.]
  In: Psychologica 41 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-057-4. - Bratislava : STIMUL, 2012. - S. 45-59 [CD-ROM]
 28. AED Vplyv úzkostlivosti na kapacitu pracovnej pamäte / Daniela Moskaľová ...[et al.]
  In: Psychologica 41 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-057-4. - Bratislava : STIMUL, 2012. - S. 645-656 [CD-ROM]
 29. AED Stroopov efekt v kontexte osobnostných premenných a stresu / Igor Brezina
  In: Psychologica 42 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89322-16-9. - Nové Zámky : Psychoprof, 2014. - S. 55-66 [CD-ROM]
 30. AED Reakcia salivárneho kortizolu pri psychosociálnom stresovom teste vo vzťahu k pohlaviu / Petra Soláriková ... [et al.]
  In: Psychologica 42 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89322-16-9. - Nové Zámky : Psychoprof, 2014. - S. 499-505 [CD-ROM]
 31. AED Psychoneuroendokrinná odpoveď u vysoko úzkostlivých jedincov v situácii sociálneho stresu / Igor Brezina, Petra Soláriková, Daniela Turoňová
  In: Psychologica 45 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-159-5. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 22-28 [online]
 32. AEE Implementation of microsensor interface for biomonitoring of human cognitive processes / Erik Vavrinský ... [et al.]
  In: Biomedical engineering trends in electronics, communications and software. - ISBN 978-953-307-475-7. - Rijeka : Intech, 2011. - S. 93-110
 33. AFC Biomarkery a psychická odolnosť somatizácie pri akútnom strese / Petra Soláriková ... [et al.]
  In: Sociální procesy a osobnost 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-86174-21-1. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2014. - S. 314-318 [online]
 34. AFC Testosteron a kognitívny výkon / Daniela Turoňová ... [et al.]
  In: Sociální procesy a osobnost 2017 [elektronický dokument] : sborník příspěvků mezinárodní konference, Brno 18. - 20. září 2017. - ISBN 978-80-86174-22-8. - Praha : Akademie věd České republiky, 2018. - S. 369-373 [online]
 35. AFC Variabilita srdcového rytmu pri psychosociálnom strese / Jakub Rajčáni ... [et al.]
  In: PhD existence 2016 : Výzkum +/vs./- praxe [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-4963-0. - Olomouc : UP, 2016. - 269-274 [DVD-ROM]
 36. AFC Copingové stratégie, hardiness a fyziologická reakcia v podmienkach akútneho stresu u vysoko úzkostlivých jedincov / Jakub Rajčáni ... [et al.]
  In: Sociální procesy a osobnost 2015 : otázky a výzvy [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-8298-4. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 303-307 [online]
 37. AFC Kofein a alkohol - ich vplyv na kognitívny výkon a psychofyziologické premenné / Igor Brezina
  In: Sociální procesy a osobnost 2009 : člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti (CD ROM). - ISBN 978-80-86174-15-0. - Brno : PsÚ AV ČR, 2010. - S. 37-45
 38. AFC Psychofyziologické koreláty vp vzťahu so stupňami aktivácie, kognitívnym výkonom a osobnostnými premennými / Petra Soláriková, Igor Brezina
  In: Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: křižovatky a mosty [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-263-0029-8. - Brno : MDS, 2011. - S. 305-309 [CD-ROM]
 39. AFC Interfunkčné vzťahy pamäťovej organizácie a emócií / Igor Brezina
  In: Sociální procesy a osobnost 2005 [elektronický dokument]. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - S. 37-42
 40. AFC Physiological monitoring of human cognitive processes / Erik Vavrinský ... [et al.]
  In: 4th European conference of the International federation for medical and biological engineering. - ISBN 978-3-540-89207-6. - Berlin : Springer, 2009. - S. 330-334
 41. AFC Elektrodermálna aktivita a jej vzťah k neurotizmu / Igor Brezina ... [et al.]
  In: Sociální procesy a osobnost 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-86174-21-1. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2014. - S. 53-57 [online]
 42. AFC Zložitosť prepájania vzdialených konceptov v teoretickej súvislosti s psychofyziologickým nabudením / Martin Marko, Igor Brezina
  In: Sociální procesy a osobnost 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-86174-21-1. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2014. - S. 210-214 [online]
 43. AFC Vplyv neurotizmu na variabilitu srdcovej frekvencie / Daniela Moskaľová ... [et al.]
  In: Sociální procesy a osobnost 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-86174-21-1. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2014. - S. 251-254 [online]
 44. AFD Elektrodermálna aktivita u schizofrénnych porúch pri slovno-asociačnom teste / Igor Brezina ... [et al.]
  In: Sociálne procesy a osobnosť 2014 : človek a spoločnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89524-18-1. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2015. - S. 79-85 [CD-ROM]
 45. AFD Biopsychológia a jej interfunkčné koreláty - experimentovanie na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK / Igor Brezina ... [et al.]
  In: Sociálne procesy a osobnosť 2014 : človek a spoločnosť [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89524-18-1. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2015. - S. 86-92 [CD-ROM]
 46. AFD Psychická záťaž, kognitívne procesy a psychofyziológia / Igor Brezina
  In: Psychologica 39 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89236-45-9. - Bratislava : Stimul, 2008. - S. 184-193 [CD-ROM]
 47. AFD Pozornostný výkon ako indikátor kognitívneho vývinu dieťaťa / Igor Brezina
  In: Výchova a vzdelávanie na prelome tisícročí. - ISBN 80-7097-365-X. - Košice : UPJŠ, 1999. - S. 82-85
 48. AFD Komparácia výkonu v pozornostných, pamäťových a vigilančnej úlohe vo vzťahu k latencii odpovedí, chybovosti a vybraným osobnostným premenným / Daniela Moskaľová, Igor Brezina
  In: Kondášove dni 2009. - ISBN 978-80-8105-115-9. - Trnava : UCM, 2010. - S. 93-100
 49. AFD Reakčný čas v dvojitých úlohách a jeho psychofyziologické koreláty / Igor Brezina
  In: Psychologica 40 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89236-93-0. - Bratislava : Stimul, 2010. - S. 175-182
 50. AFD Monitoring and analysis of human cognitive processes / Erik Vavrinský ... [et al.]
  In: Applied physics of condensed matter 2009. - ISBN 978-80-554-0057-0. - Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - S. 144-147
 51. AFD Vplyv narušenia osobnej zóny ako stresora na výkon v pamäťových a pozornostných úlohách / Igor Brezina
  In: Sociálne procesy a osobnosť 2006. - ISBN 978-80-969628-4-6. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2007. - S. 39-44
 52. AFD Interfunkčné vzťahy pozornosti a pamäti / Igor Brezina
  In: Psychológia pre bezpečný svet. - ISBN 80-88982-53-7. - Bratislava : Stimul, 2001. - S. 424-426
 53. AFD Riešenie problémov a ich funkčné prepojenie s fluidnou inteligenciou a kognitívnymi procesmi / Igor Brezina
  In: Sociálne procesy a osobnosť 2010 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89524-01-3. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2011. - S. 42-51
 54. AFD Monitoring of car driver physiological parameters / Erik Vavrinský ... [et al.]
  In: ASDAM 2010 (CD ROM). - ISBN 978-1-4244-8572-7. - Piscataway : IEEE, 2010. - S. 227-230
 55. AFD Vplyv krátkodobej pamäti v závislosti od veku a neurotizmu / Igor Brezina
  In: Psychológia pre život, alebo ako je potrebná metanoia. - ISBN 80-967311-7-3. - Dunajská Streda : Pelikán, 2005. - S. 243-246
 56. AFD Ovplyvňuje úzkostlivosť efektivitu inhibičných procesov? / Daniela Moskaľová ... [et al.]
  In: Sociálne procesy a osobnosť 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88910-40-4. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. - S. 378-382 [CD-ROM]
 57. AFD Vplyv kognitívnej štrukturovanosti na riešenie vhľadového problému / Igor Brezina, Martin Marko
  In: Sociálne procesy a osobnosť 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88910-40-4. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. - S. 274-280 [CD-ROM]
 58. AFD Electro-optical monitoring of human cognitive processes / Erik Vavrinský ... [et al.]
  In: ASDAM 2008 conference proceedings (elektronický dokument). - ISBN 978-1-4244-2325-5. - [Piscataway, N.J.] : IEEE Xplore, 2009. - S. 279-282
 59. AFD Kognitívny výkon v záťaži a jeho psychofyziologické koreláty / Igor Brezina
  In: Sociálne procesy a osobnosť 2008 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88910-26-8. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. - S. 242-252
 60. AFD Vytváranie kognitívnych štruktúr v kontexte s osobnostnými dimenziami vplývajúcimi na rozhodovanie jedinca / Martina Sváková, Igor Brezina
  In: Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život. - ISBN 978-80-8127-081-9. - Bratislava : STIMUL, 2013. - S. 306-310
 61. AFD Experimentovanie a psychofyziológia od čias prof. Kondáša po dnešné dni / Igor Brezina
  In: Kondášove dni 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-366-5. - Trnava : UCM, 2013. - S. 6-17 [CD-ROM]
 62. AFG Effects of allergy and trait anxiety on heart rate variability a naturalistic design study / Jakub Rajčáni ... [et al.]
  In: Psychoneuroendocrinology. - Roč. 83S, september (2017), s. 40
 63. AFG Interfunkčné vzťahy kognitívnych procesov vo vývine / Igor Brezina
  In: Zprávy - Psychologický ústav AV ČR. - Roč. 11, č. 1 (2005), s. 7
 64. AFG Psychoneuroendocrine response in highly anxious individuals in situation of social stress / Petra Soláriková, Igor Brezina
  In: Psychoneuroendocrinology. - Roč. 71S, september (2016), s. 49
 65. AFG Psychological anad physiological aspects of stress in atopic patients / Petra Soláriková, Igor Brezina
  In: Psychoneuroendocrinology. - Roč. 61, november (2015), s. 76
 66. AFG Cardiovascular responses to threatful challenges in persons with high trait anxiety / Ježová D. ... [et al.]
  In: Cardiology. - Roč. 131, suppl. 2 (2015), s. 332
 67. AFG Posudzovanie centrálnej exekutívy prostredníctvom analýzy pohybov očí / Daniela Moskaľová ... [et al.]
  In: PhD existence 2. : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. - ISBN 978-80-244-2960-1. - Olomouc : UP, 2012. - S. 51
 68. AFH Výkony v dvojitých kontrolovaných úlohách a ich psychofyziologické koreláty / Igor Brezina
  In: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií 2. - ISBN 978-80-89236-69-5. - Bratislava : Stimul, 2009. - S. 18-19
 69. AFK Allergic subjects show increased heart rate variability in psychosocial stress / Jakub Rajčáni ... [et al.]
  In: Psychophysiology. - Roč. 54, suppl. 1 (2017), s. 116
 70. BEC Psychofyziologické koreláty vo využití v automobilovom priemysle / Erik Vavrinský ... [et al.]
  In: PhD existence 1. : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. - ISBN 978-80-244-2858-1. - Olomouc : UP, 2011. - S. 172-178
 71. BEF Tradície a perspektívy výuky psychológie na Univerzite Komenského / Anton Heretik, Igor Brezina
  In: Univerzita Komenského a vysokoškolská edukácia : minulosť, prítomnosť, budúcnosť. - ISBN 80-223-0880-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 273-276
 72. BFA Posudzovanie miery rozrušenia odpočinku po indukcii psychosociálneho stresu / Martin Marko, Igor Brezina
  In: Psychologická diagnostika Brno 2015. - Brno : MU, 2015. - S. 32-33
 73. BFA Použitie a zneužitie Cronbachovej alfy pri hodnotení testovacích metód / Martin Marko
  In: Psychologická diagnostika Brno 2015. - Brno : MU, 2015. - S. 33
 74. BFB Attenuated neuroendocrine response to psychosocial stress in male and female atopic patients / N. Hlaváčová ... [et al.]
  In: Eleventh symposium on catecholamines and other neurotransmitters in stress. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 26
 75. BFB Neuroticism has a low impact on neuroendocrine response to psychosocial stress in healthy subjects and patients with atopy / Petra Soláriková ... [et al.]
  In: Eleventh symposium on catecholamines and other neurotransmitters in stress. - Bratislava : [s.n.], 2015. - S. 55
 76. BFB Autonómna aktivácia a subjektívne prežívanie stresu v prirodzených podmienkach / Jakub Rajčáni ... [et al.]
  In: Sociálne procesy a osobnosť 2016. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2016. - S. 60-61
 77. DAI Psychologická analýza efektívnosti tréningu pozornosti / Igor Brezina ; školiteľ Tomáš Pardel
  Bratislava : [s.n.], 1983
 78. EDJ Päťdesiat rokov Katedry psychológie FiF a jej historické míľniky / Igor Brezina
  In: Naša univerzita. - Č. 9 (2010), s. 16
 79. GHG Študijný odbor 3.1.9 Psychológia [elektronický dokument] : . / Igor Brezina
  Bratislava : [s.n.], 2003
 80. GHG Študijný odbor 3.1.10 Všeobecná a experimentálna psychológia [elektronický dokument] : . / Igor Brezina
  Bratislava : [s.n.], 2003
 81. GHG Študijný odbor 3.1.12 Klinická psychológia [elektronický dokument] : . / Anton Heretik, Igor Brezina
  Bratislava : [s.n.], 2003
 82. GII Spomienka na pána profesora Ondreja Kondáša / Igor Brezina
  In: Naša univerzita. - Roč. 49, č. 3 (2002), s. 15
 83. GII Za prof. PhDr. Ondrejom Kondášom, DrSc. / Igor Brezina, Anton Heretik
  In: Česká a slovenská psychiatrie. - Roč. 98, č. 7 (2002), s. 416
 84. GII Za Doc. Ing. Róbertom Štukovským- / Igor Brezina
  In: Psychofórum. - Č. 1 (2001), s. 51-52
 85. GII Nový zákon o VŠ očami odborníkov z Rady Európy / Igor Brezina
  In: Naša univerzita. - 40 (1994) 8, 1
 86. GII Preface / Brezina Igor
  In: International interdisciplinary conference. - ISBN 80-223-0999-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996, s. 6. -
 87. GII Príspevok Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK pre skvalitnenie vzdelávania na UK / Igor Brezina
  In: Naša univerzita. - 42 (1996) 7, 3