Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAA Das Gräberfeld von Jelšovce/Slowakei : ein Beitrag zur Frühbronzezeit im nordwestlichen Karpatenbecken. Teil 1. / Jozef Bátora ... [et al.]
  Kiel : Oetker/Voges, 2000
 2. AAA Das Gräberfeld von Jelšovce/Slowakei : ein Beitrag zur Frühbronzezeit im nordwestlichen Karpatenbecken. Teil 2. / Jozef Bátora ... [et al.]
  Kiel : Oetker/Voges, 2000
 3. AAB Siedlung und Gräber der Ludanice-Gruppe in Jelšovce / Juraj Pavúk ... [et al.]
  Nitra : Archeologický ústav SAV, 1995
 4. ABB Kultúry staršej doby bronzovej / Jozef Bátora, Jozef Vladár
  In: Staré Slovensko 4 : doba bronzová. - ISBN 978-80-89315-87-1. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015. - S. 21-130
 5. ADC A multidimensional research strategy for the evaluation of settlemnt pits 3D electrical resistivity tomography, magnetic prospection and soil chemistry / Erich Nowaczinski ... [et al.]
  In: Archaeological prospection. - Roč. 22, č. 4 (2015), s. 233-253
 6. ADC The Early Bronze Age settlement of Fidvár, Vráble (Slovakia) reconstructing prehistoric settlement patterns using portable XRF / Roland K. Gauss ... [et al.]
  In: Journal of Archaeological Science. - Roč. 40, č. 7 (2013), s. 2942-2960
 7. ADE Gräber mit Totenhäusern auf frühbronzezeitlichen Gräberfeldern in der Slowakei Beitrag zu Kulturverbindungen zwischen Mittel-, West- und Osteuropa / Jozef Bátora
  In: Praehistorische Zeitschrift. - Roč. 74, č. 1 (1999), s. 1-57
 8. ADF The reflection of economy and social structure in the cemeteries of the Chłopice-Veselé and Nitra cultures / Jozef Bátora
  In: Slovenská archeológia. - Roč. 39, č. 1-2 (1991), s. 91-142
 9. ADF Contribution to the problem of "craftsmen" graves at the end of Aeneolithic and in the Early Bronze Age in Central, Western and Eastern Europe / Jozef Bátora
  In: Slovenská archeológia. - Roč. 50, č. 2 (2002), s. 180-228
 10. ADF Kepferne Schaftlochäxte in Mittel-, Ost- und Südosteuropa zu Kulturkontakten und Datierung - Äneolithikum/Frühbronzezeit / Jozef Bátora, Michal Dvorecký
  In: Slovenská archeológia. - Roč. 51, č. 1 (2003), s. 1-38
 11. ADF Vráble-Veľké Lehemby: eine Siedlungsgruppe der Linearkeramik in der Südwestslowakei Vorbericht über die Untersuchungen der Jahre 2010 und 2012 und Deutungsansätze / Martin Furholt ... [et al.]
  In: Slovenská archeológia. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 227-264
 12. ADF Metallurgy and Early Bronze Age fortified settlements in Slovakia / Jozef Bátora
  In: Slovenská archeológia. - Roč. 57, č. 2 (2009), s. 195-219
 13. ADF Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Jelšovciach vo svetle kultúrnych vplyvov a kontaktov / Jozef Bátora, Berta Nieburová
  In: Slovenská archeológia. - Roč. 47, č. 2 (1999), s. 37-60
 14. ADF Žiarové pohrebiská lužickej kultúry v oblasti Zvolena / Jozef Bátora
  In: Slovenská archeológia. - Roč. 27, č. 1 (1979), s. 57-86
 15. ADF Hroby s dýkami na pohrebisku zo staršej doby bronzovej v Ludaniciach - Mýtnej Novej Vsi / Jozef Bátora
  In: Slovenská archeológia. - Roč. 57, č. 2 (2009), s. 221-260
 16. ADF Die Anfänge der Bronzezeit in der Ostslowakei / Jozef Bátora
  In: Slovenská archeológia. - Roč. 29, č. 1 (1981), s. 7-16
 17. ADF Prospection Results in the Žitava Valley / Nils Müller-Scheessel ... [et al.]
  In: Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Č. 60 (2016), s. 79-96
 18. ADF Súčasný stav poznania kultúry zvoncovitých pohárov na juhozápadnom Slovensku / Jozef Bátora, Peter Tóth
  In: Musaica archaeologica. - Roč. 1, č. 1 (2016), s. 129-153
 19. AEC The EEAS as a catalyst of diplomatic innovation introduction / Jozef Bátora, David Spence
  In: The European external action service : European diplomacy Post-Westphalia. - ISBN 978-1-137-38302-0. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015. - S. 1-16
 20. AEC Die Ausgrabungen auf der befestigten Siedlung Nad Hronom bei Rybník, Kr. Levice (Südwestslowakei) / Jozef Bátora, Knut Rassmann
  In: Defensive structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millenium BC. - ISBN 978-3-7749-3614-0. - Bonn : Dr. Rudolf Habelt, 2008. - S. 85-95
 21. AEC Fidvár bei Vráble eine befestigte Zentralsiedlung der Frühbronzezeit in der Slowakei / Jozef Bátora ... [et al.]
  In: Defensive structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millenium BC. - ISBN 978-3-7749-3614-0. - Bonn : Dr. Rudolf Habelt, 2008. - S. 97-107
 22. AEC Pochovávanie pod mohylami v oblasti stredného Dunaja v závere eneolitu a na počiatku doby bronzovej / Jozef Bátora
  In: Kurhany i obrządek pogrzebowy w 4-2 tysiącleciu p.n.e.. - ISBN 978-83-923556-8-7. - Kraków : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011. - S. 163-170
 23. AED Praveké a včasnohistorické osídlenie v oblasti Slovenskej brány príspevok k vývoju štruktúry osídlenia / Jozef Bátora
  In: Musaica 26. - ISBN 978-80-223-2722-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 135-174
 24. AED Autochtónnosť, migrácie a etnicita / Jozef Bátora, Václav Furmánek
  In: Staré Slovensko 4 : doba bronzová. - ISBN 978-80-89315-87-1. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015. - S. 294-298
 25. AED Štvrtá výskumná sezóna na eponymnej lokalite maďarovskej kultúry v Santovke / Jozef Bátora, Martin Bača
  In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2011. - ISBN 978-80-8196-000-0. - Nitra : AÚ SAV, 2016. - S. 24-25
 26. AED Spracovávanie parohu a kosti / Jozef Bátora, Václav Furmánek
  In: Staré Slovensko 4 : doba bronzová. - ISBN 978-80-89315-87-1. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015. - S. 279-280
 27. AED Spracovávanie kameňa / Jozef Bátora, Václav Furmánek
  In: Staré Slovensko 4 : doba bronzová. - ISBN 978-80-89315-87-1. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015. - S. 279
 28. AED Opevnené sídliská zo staršej doby bronzovej na Slovensku / Jozef Bátora
  In: Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - ISBN 978-80-224-1608-5. - Bratislava : Veda, 2017. - S. 19-26
 29. AED Výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Rybníku / Jozef Bátora, Peter Tóth
  In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012. - ISBN 978-80-8196-007-9. - Nitra : AÚ SAV, 2017. - S. 19-21
 30. AED Výskum ohradeného sídliska zo mladšej doby kamennej vo Vrábľoch / Jozef Bátora ... [et al.]
  In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012. - ISBN 978-80-8196-007-9. - Nitra : AÚ SAV, 2017. - S. 17-19
 31. AED Výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Santovke / Jozef Bátora ... [et al.]
  In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012. - ISBN 978-80-8196-007-9. - Nitra : AÚ SAV, 2017. - S. 15-17
 32. AED Koštianska kultúra / Jozef Bátora, Jozef Vladár
  In: Staré Slovensko 4 : doba bronzová. - ISBN 978-80-89315-87-1. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015. - S. 25-27
 33. AED Zur Problematik der Anfänge der Otomani-Kultur in der Ostslowakei / Jozef Bátora
  In: Východoslovenský pravek 5. - ISBN 80-88709-37-7. - Nitra : AÚ SAV, 1998. - S. 19-26
 34. AED Spracovávanie neželezných kovov / Jozef Bátora, Václav Furmánek
  In: Staré Slovensko 4 : doba bronzová. - ISBN 978-80-89315-87-1. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015. - S. 277-279
 35. AED Silicitové dýky z Plaveckého Podhradia a Dolného Lopašova / Jozef Bátora
  In: Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia suppl. 9. - ISBN 978-80-8060-350-2. - Bratislava : Slovenské národné múzeum-Archeologické múzeum, 2015. - S. 21-27
 36. AEE Fidvár bei Vráble archäologische Prospektionen auf einer befestigten Zentralsiedlung der Frühbronzezeit in der Slowakei / Frank Falkenstein ... [et al.]
  In: Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Bd. 29. - ISBN 978-3-89646-823-9. - Rahden : Verlag Marie Leidorf, 2008. - S. 39-50
 37. AEE Fayence und Bernstein im nördlichen Karpatenraum während der Frühbronzezeit / Jozef Bátora
  In: Handel, Tausch und Werkehr im bronze- und früheienzeitlichen Südosteuropa. - München - Berlin : Südosteuropa-Gesellschaft, 1995. - S. 187-196
 38. AEF Waffen und Belege von Kampftreffen während der Frühbronzezeit in der Südwestslowakei / Jozef Bátora
  In: Aktuelle Probleme der Erforschung der Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren und in der Slowakei. - ISBN 80-88709-40-7. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 1999. - S. 41-52
 39. AEF Symbolische (?) Gräber in der älteren Bronzezeit in der Slowakei / Jozef Bátora
  In: Aktuelle Probleme der Erforschung der Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren und in der Slowakei. - ISBN 80-88709-40-7. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 1999. - S. 63-73
 40. AEF Problematika hrobov s domami mŕtvych v praveku / Jozef Bátora
  In: Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 39. - ISBN 80-88709-95-4. - Nitra : AÚ SAV, 2006. - S. 11-18
 41. AEF K problematike birituality v staršej dobe bronzovej v oblasti stredného Dunaja / Jozef Bátora
  In: Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied 36. - ISBN 80-88709-68-7. - Nitra : AÚ SAV, 2004. - S. 297-307
 42. AEF Záver eneolitu a začiatok doby bronzovej na východnom Slovensku / Jozef Bátora
  In: Historica Carpatica 14. - Košice : Východoslovenské vyd., 1983. - S. 169-229
 43. AEF Hrobový inventár pohrebísk zo záveru eneolitu a staršej doby bronzovej ako indikátor "zamestnania" a sociálneho postavenia pochovaných / Jozef Bátora
  In: Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied 37. - ISBN 80-88709-80-6. - Nitra : AÚ SAV, 2005. - S. 13-22
 44. AFC Bestattungen unter Hügeln im Gebiet der mittleren Donau seit dem Ende des Äneolithikums bis zum Beginn der mittleren Bronzezeit / Jozef Bátora
  In: Ancestral landscapes. Burial mounds in the Copper and Bronze Ages (Central and Eastern Europe - Balkans - Adriatic - Aegean, 4th-2nd millennium B.C.). - ISBN 978-2- 35668-022-8. - Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 2011. - S. 87-96
 45. AFC The rise and decline of the Early Bronze Age settlement fidvár near Vráble, Slovakia / Jozef Bátora ... [et al.]
  In: Collapse or continuity? : Environment and development of Bronze Age human landscapes, vol. 1. - ISBN 978-3-7749-3763-5. - Bonn : Rudolf Habelt, 2012. - S. 111-130
 46. AFC The settlement structure problem and the end of fortified settlements from the final period of Early Bronze Age in Slovakia / Jozef Bátora
  In: 1600 - Kultureller Umbruch im Schatten des Thera-Ausbruchs? = 1600 - Cultural change in the shadow of the Thera-Eruption?. - ISBN 978-3-944507-01-9. - Halle : Landesmuseum für Vorgeschichte, 2013. - S. 373-386
 47. AFC Settlement strategies in the Early Bronze Age in south-western Slovakia / Jozef Bátora, Peter Tóth
  In: Settlement, communication and exchange around the Western Carpathians. - ISBN 978-1-78491-036-5. - Oxford : Archeopress, 2014. - S. 325-340
 48. AFD Archeologický výskum na Fidvári vo Vrábľoch / Jozef Bátora, Peter Tóth
  In: Teória a prax vo vedách o spoločnosti a kultúre [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3310-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 31-40 [CD-ROM]
 49. AFD Analýza vybraných hrobových celkov z pohrebiska nitrianskej kultúry Nitra-Čermáň / Jozef Bátora ... [et al.]
  In: Keď bronz vystriedal meď. - ISBN 978-80-89315-93-2. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015. - S. 273-284
 50. AFD K hrobom metalurgov z obdobia eneolitu v strednej, západnej a východnej Európe / Jozef Bátora, Berta Nieburová
  In: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2001. - ISBN 80-88709-57-1. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2002. - S. 35-46
 51. AFD Centrálne sídlisko zo staršej doby bronzovej vo Vrábľoch / Jozef Bátora ... [et al.]
  In: Keď bronz vystriedal meď. - ISBN 978-80-89315-93-2. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015. - S. 123-138
 52. AFD Výskumy opevnených sídlisk zo staršej doby bronzovej vo východnej časti Podunajskej nížiny / Jozef Bátora ... [et al.]
  In: Keď bronz vystriedal meď. - ISBN 978-80-89315-93-2. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015. - S. 139-155
 53. AFD Einzellängsflöten aus der Frühbronzezeit in der Slowakei? / Jozef Bátora, Danica Staššíková-Štukovská
  In: 12e Congres international des sciences préhistoriques et protohistoriques, zv. 4. - ISBN 80-88709-06-7. - Bratislava : Archeologický ústav SAV, 1993. - S. 370-375
 54. AFG On the refinement of Early Bronze Age absolute chronology in southwest Slovakia / Peter Barta, Jozef Bátora
  In: Methods of absolute chronology. - Gliwice : Silesian University of Technology, 2001. - S. 39
 55. AFG Neolithic revised. New data to chronology and pottery production in the Mid 6th millennium calBC in the Middle Danube Basin / Peter Tóth ... [et al.]
  In: EAA 2017 : Building bridges. - ISBN 9789057992858. - Maastricht : Jos Bazelmans and Klinkhamer group, 2017. - S. 460
 56. AFG On the issue of continuity/discontinuity in Early and Middle Bronze age civilizations / Jozef Bátora, Peter Tóth
  In: Contacts, migrations and climate change : in bonour of Jan Bouzek’s illustrious 80th birthday. - ISBN 978-80-260-7957-6. - Praha : Institute of classical archaeology, 2015. - S. 27
 57. BAB Nevidzany : mozaika histórie 1113-2013. / Jozef Bátora ... [et al.]
  Nitra : Panter, 2013
 58. BAB Štúdie ku komunikácii medzi strednou a východnou Európou v dobe bronzovej / Jozef Bátora
  Bratislava : Petrus, 2006
 59. BAB Slovenská brána : kultúrno-historický zemepis obcí Kozárovce a Rybník. / Juraj Hamar ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, 2012
 60. BBB Vráble "Fidvár" - archeologické nálezisko európskeho významu / Jozef Bátora, Peter Tóth
  In: Vráble : príspevky k histórii mesta. - ISBN 978-80-972-181-95. - Vráble : Mesto Vráble, 2015. - S. 3-33
 61. BEE Metal founders´graves at the End of Aeneolithic and in the Early Bronze Age in Central and Eastern Europe / Jozef Bátora
  In: From copper to bronze. Cultural and social transformations at the turn of the 3rd/2nd millenia B.C. in Central Europe. - ISBN 978-3-941171-94-7. - Langenweissbach : Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, 2013. - S. 25-34
 62. BEE Continuity and cross contamination a socio-economic characterization of Early Bronze Age century traditions in Southwest Slovakia / Jozef Bátora
  In: Forging identities. The mobility of culture in Bronze Age Europe : report from a Marie Curie project 2009-2012 with concluding conference at Aarhus university, Moesgaard 2012, volume 2. - ISBN 978-1-4073-1440-2. - Oxford : BAR, 2015. - S.
 63. BEE The question of the presence of the Yamnaya and Catacomb culture in the area of the Middle Danube and North Carpathians / Jozef Bátora
  In: Mensch, Kultur und Gesellschaft von der Kupferzeit bis zur frühen Eisenzeit im nördlichen Eurasien : Beiträge zu ehren zum 60. Geburstag von Eugen Sava. - ISBN 978-9975-87-100-6. - Chişinău : [s.n.], 2016. - S. 103-115
 64. BEF Praveké a včasnohistorické osídlenie Bohuníc / Jozef Bátora
  In: Bohunice. - ISBN 978-80-971342-2-8. - Bohunice : Obec Bohunice, 2013. - S. 16-19
 65. BEF Ein beachtenswertes frühbronzezeitliches Grab aus Ludanice, Ortsteil Mýtna Nová Ves (SW Slowakei) / Jozef Bátora, Michael Schultz
  In: Václav Furmánek a doba bronzová : zborník k sedemdesiatym narodeninám. - ISBN 978-80-89315-41-3. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2012. - S. 43-50
 66. BEF Praveké a včasnohistorické osídlenie / Jozef Bátora
  In: Telince : dejiny obce. - ISBN 978-80-970612-5-8. - Nitra : ENARS, 2014. - S. 23-26
 67. BEF Praveké a včasnohistorické osídlenie Starého Tekova / Jozef Bátora
  Starý Tekov : Obec Starý Tekov, 2014
 68. BEF Praveké a včasnohistorické osídlenie Starého Hrádku / Jozef Bátora
  In: Starý Hrádok v plynutí času. - ISBN 978-80-971702-7-1. - Starý Hrádok : obec Starý Hrádok, 2014. - S. 14-18
 69. BEF Praveké a včasnohistorické osídlenie Devičian / Jozef Bátora
  In: Devičany : monografia obce. - ISBN 978-80-971773-9-3. - Devičany : obec Devičany, 2014. - S. 26-29
 70. BEF Výskum dvoch banských diel na medenú rudu v Ponikoch / Jozef Bátora ... [et al.]
  In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012. - ISBN 978-80-8196-007-9. - Nitra : AÚ SAV, 2017. - S. 19-21
 71. BEF Nové lokality a nálezy z juhozápadného a stredného Slovenska / Jozef Bátora
  In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 1983. - S. 32
 72. BEF Praveké a včasnohistorické nálezy z Kátloviec / Jozef Bátora
  In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1991. - ISBN 80-88709-00-8. - Nitra : AÚ SAV, 1992. - S. 23
 73. BEF Praveké osídlenie Zlatých Moraviec a horného Požitavia / Jozef Bátora
  In: Zlaté Moravce. - ISBN 80-967890-9-0. - Zlaté Moravce : Mestský úrad 1998. - S. 127-154
 74. BEF Archeologické nálezy zo súkromnej zbierky RNDr. F. Botku / Jozef Bátora
  In: Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 20. - Nitra : AÚ SAV, 1983. - S. 357-365
 75. BEF Najnovšie poznatky o pohrebnom ríte ľudu nitrianskej skupiny / Jozef Bátora
  In: Antropofagie a pohřební rítus doby bronzové. - Brno : Čs. společnost antropologická při ČSAV, 1988. - S. 244
 76. BEF Herstellung von Perlen aus Knochen, Geweih and Perlmutt in den Kulturen des Frühbronzezeitlichen karpatenvorländischen epischnurkeramischen Kulturkomplexes / Jozef Bátora
  In: Musaica 28. - ISBN 978-80-223-3670-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 5-13
 77. BFA On the problems of fortifications of the Early Bronze Age in the region of the middle Danube / Jozef Bátora ... [et al.]
  In: Socio-environmental dynamics over the last 12,000 years: the creation of landscapes 4. - Kiel : Graduate school Human development in landscapes, 2015. - S. 62
 78. BFA Looking for a spa? A social cohesion at Santovka case study / Martin Bača, Jozef Bátora
  In: 22nd Annual meeting of EAA. - Vilnius : European association of archaeologists, 2016. - S. 366
 79. BFA Doklady počátku neolitu v jezerních sedimentech na zahradě panna Juraje Lauka (Santovka, SK) / Jan Petřík ... [et al.]
  In: "Před neolitem…" : nezemědělské společnosti a jejich přírodní prostředí. - Praha : CTS, 2016. - S. 46
 80. BFA Collapse or something else? settlement patterns in the Early Bronze Age in South-western Slovakia / Jozef Bátora
  In: Abstracts of the oral and poster presentations. - Glasgow : EAA, 2015. - S. 181-182
 81. BFA Neolithic before Neolithic? the evidence of first farmers in south-western Slovakia / Peter Tóth ... [et al.]
  In: 22nd annual meeting of the European association of archaeologists [elektronický zdroj]. - Vilnius : Public institution the Academy of cultural heritage, 2016. - S. 481-482 [online]
 82. EDJ Pôsobenie prof. Márie Novotnej a prof. Bohuslava Novotného v Archeologickom seminári a na Katedre archeológie FF UK v Bratislave / Jozef Bátora
  In: Musaica archaeologica. - Roč. 1, č. 2 (2016), s. 185-187
 83. FAI The European external action service : European diplomacy Post-Westphalia. / ed. Jozef Bátora, David Spence
  Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015
 84. FAI Aktuelle Probleme der Erforschung der Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren und in der Slowakei / zost. Jozef Bátora, Jaroslav Peška
  Nitra : Archeologický ústav SAV, 1999
 85. FAI Keď bronz vystriedal meď / ed. Jozef Bátora, Peter Tóth
  Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015
 86. GAI Rybník "Nad Hronom" 7.7.2014-8.8.2014 : výskumná správa. / Správu vyhotovil Jozef Bátora, Peter Tóth
  Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2017
 87. GAI Rybník "Nad Hronom" 6.7.2015-31.7.2015 : výskumná správa. / Správu vyhotovil Jozef Bátora, Peter Tóth
  Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2017
 88. GAI Rybník "Nad Hronom" 3.7.-4.8.2017 : výskumná správa. / Správu vyhotovil Jozef Bátora, Peter Tóth
  Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2017
 89. GAI Rybník "Nad Hronom" 6.7.-31.7.2016 : výskumná správa. / Správu vyhotovil Jozef Bátora, Peter Tóth
  Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2017
 90. GHG Towards multi-level security community building : the EU´s external governance in Ukraine. / Jozef Bátora, Pernille Rieker
  Oslo : Norwegian Institute of International Affairs, 2015
 91. GHG Rybník 2014 / Jozef Bátora, Peter Tóth
  Nitra : Archeologický ústav SAV, 2014
 92. GHG Výsledky výskumu opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Rybníku v roku 2015 / Jozef Bátora, Peter Tóth
  [S.l.] : [s.n.], 2015
 93. GHG Rybník 2015 / Jozef Bátora, Peter Tóth
  Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015
 94. GHG Rybník 2016 / Jozef Bátora, Peter Tóth
  Nitra : Archeologický ústav SAV, 2016
 95. GHG Výsledky výskumu opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Rybníku v roku 2016 / Jozef Bátora, Peter Tóth
  [S.l.] : [s.n.], 2016
 96. GII Nikdy nezabudnem na hrob šamana s insígniou z medvedej laby / účast. interv. Jozef Bátora ; aut. interv. Lenka Miller
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 10 (2014), s. 14-15