Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

 1. AAB Sociálna pedagogika ako životná pomoc / Zlatica Bakošová
  Bratislava : Public promotion, 2008
 2. AAB Teórie sociálnej pedagogiky : edukačné, sociálne a komunikačné aspekty. / Zlatica Bakošová ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská pedagogická spoločnosť SAV, 2011
 3. AAB Sociálna pedagogika ako životná pomoc / Zlatica Bakošová
  Bratislava : Stimul, 2005
 4. ABD Sociálno-pedagogický program pomoci zanedbaným, zneužívaným a týraným deťom / Zlatica Bakošová
  In: Transformácia školy v podmienkach pluralitnej spoločnosti. - ISBN 80-223-1472-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - S. 136-165
 5. ADE Inclusion of children from the socially disadvantaged environment the case study of Slovakia / Zlatica Bakošová
  In: Forum Scientiae Oeconomia [elektronický zdroj]. - Roč. 4, špec. č. 2 (2016), s. 61-72 [onlive]
 6. ADE Niektoré možnosti rozvoja sociálnej pedagogiky / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogická orientace. - Č. 15 (1995), s. 61-64
 7. ADE Odměny a tresty ve výchovném prostředí rodiny / Zlatica Bakošová, S. Střelec
  In: Pedagogická orientace. - Č. 3 (1997), s. 71-79
 8. ADF Interakcia a komunikácia medzi učiteľmi a rodičmi / Zlatica Bakošová
  In: Cirkevné listy. - príl. Evanjelické školy, Roč. 114(125), č. 4 (2001), s. 29-31
 9. ADF Sociálny pedagóg a jeho kompetencie / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 57, č. 1 (2005), s. 12-21
 10. ADF Zodpovedné rodičovstvo a zamestnávatelia / Zlatica Bakošová
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 14, č. 3 (2015), s. 96-104
 11. ADF Poznámky k sociálnej pedagogike v SRN a u nás / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 45, č. 3-4 (1993), s. 195-206
 12. ADF Renesancia sociálnej pedagogiky / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 45, č. 5-6 (1993), s. 296-304
 13. ADF Záškoláctvo ako pedagogický problém / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 3, č. 2 (1994), s. 26-31
 14. ADF Sociálnopedagogický aspekt rodinného prostredia / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 46, č. 5-6 (1994), s. 213-220
 15. ADF Efektívna komunikácia / Zlatica Bakošová
  In: Mládež a spoločnosť. - Roč. 9, č. 4 (2003), s. 26-35
 16. ADF Modely výchovy v rodine / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 50, č. 3 (1998), s. 220-233
 17. ADF Teoretické otázky záškoláctva / Zlatica Bakošová
  In: Mládež a spoločnosť. - Roč. 8, č. 4 (2002), s. 17-24
 18. ADF Efektívna komunikácia / Zlatica Bakošová
  In: Evanjelické školy. - Roč. 1, č. 2 (2003), s. 5-10
 19. ADF Ohrozujúce faktory vo výchovnom prostredí rodiny / Zlatica Bakošová
  In: Justičná revue. - Roč. 52, č. 3 (2000), s. 301-308
 20. AEC Innovation in social pedagogy / Zlatica Bakošová
  In: Contemporary challenges in social pedagogy. - ISBN 978-80-87182-14-7. - Brno : Institut mezioborových studií, 2010. - S. 11-18
 21. AED Pedagogické situácie v školskom prostredí a možnosti ich riešenia prostredníctvom sociálnej pedagogiky teoretické východiská / Zlatica Bakošová
  In: Zborník vedeckovýskumných prác č. 13. - ISBN 978-80-557-0352-7. - Banská Bystrica : UMB, Pedagogická fakulta, 2012. - S. 8-15
 22. AED Osobnosť sociálneho pedagóga, jeho funkcie a kompetencie v teoretickej reflexii u nás i v zahraničí / Zlatica Bakošová
  In: Sociálna pedagogika na Slovensku : (história a súčasnosť). - ISBN 978-80-557-0356-5. - Banská Bystrica : UMB, Pedagogická fakulta, 2012. - S. 78-89
 23. AED Sociálny pedagóg v škole teoreticko-empirické reflexie / Zlatica Bakošová
  In: Výzvy znalostnej a učiacej sa society pre edukologickú koncepciu a implementáciu inovačných zmien v slovenskom školstve 3. - ISBN 978-80-223-2694-0. - Bratislava : UK, 2009. - S. 46-58
 24. AED Sociálnopedagogický výskum o rodine / Zlatica Bakošová
  In: Studia Academica Slovaca 30. - ISBN 80-88982-42-1. - Bratislava : Stimul, 2001. - S. 34-49
 25. AEE Poszukiwanie alternatywy dla stosunków rodziny i szkoly w Slowacji / Zlatica Bakošová ... [et al.]
  In: Pedagogiczna relacja rodzina-szkola : Dylematy czasu przemian. - Bydgoszcz : WSP, 1995. - S. 59-63
 26. AEF Rodina - demografické, sociálnoekonomické a výchovné aspekty / Jarmila Filadelfiová, Zlatica Bakošová
  In: Potreby, podmienky a perspektívy detí a mládeže na Slovensku. - Bratislava : Nadácia pre deti Slovenska, 2003. - S. 11-30
 27. AFA Učiť sa žiť s migrantmi - úlohy aj pre sociálnych pedagógov / Zlatica Bakošová
  In: Sociální pedagogika 2016 : Budoucnost Evropy ; Řešení sociálně kulturních problémů [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88010-07-4. - Brno : Institut mezioborových studií, 2016. - S. 9-14 [online]
 28. AFA Sociálny pedagóg v škole a jeho činnosti s cieľovými skupinami / Zlatica Bakošová
  In: Socialia 2015 : možnosti uplatnění sociálního pedagoga/sociální pedagogiky v současné společnosti. - ISBN 978-80-7435-655-1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. - S. 18-25
 29. AFC Sociálno-pedagogická pomoc rodine týraných, zneužívaných a zanedbaných detí / Zlatica Bakošová
  In: Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí. - ISBN 80-85615-92-4. - Brno : ČPdS, 2000. - S. 241-249
 30. AFC Výcvik komunikatívnych schopností adeptov učiteľstva a vychovávateľstva na katedre pedagogiky FF UK v Bratislave / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogická interakce a komunikace. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1993. - S. 48-50
 31. AFC Metódy sociálnej pedagogiky - výzva pre teóriu a prax sociálnej pedagogiky / Zlatica Bakošová
  In: Sociální pedagogika v teorii a praxi. - ISBN 978-80-87182-01-7. - Brno : Institut mezioborových studií, 2008. - S. 7-18
 32. AFC Profesijné kompetencie sociálneho pedagóga v úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny - skutočnosť a potenciálne možnosti / Miroslava Debnáriková, Zlatica Bakošová
  In: Sociální pedagogika v teorii a praxi. - ISBN 978-80-87182-01-7. - Brno : Institut mezioborových studií, 2008. - S. 51-60
 33. AFC K metodám rodinné výchovy dětí / Zlatica Bakošová, S. Střelec
  In: 15. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. - Vyškov : Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 1997. - S. 229-233
 34. AFC Miesto sociálnej pedagogiky v pregraduálnej príprave učiteľov / Zlatica Bakošová
  In: Sociálně edukativní problémy mládeže a dospělých v reflexi pedagogické teorie a praxe. - ISBN 80-85615-81-9. - Brno : Česká pedagogická společnost, 1999. - S. 59-64
 35. AFC Sociálna pedagogika ako životná pomoc - podnety teórie pre pracovníkov s deťmi a mládežou zo znevýhodneného prostredia / Zlatica Bakošová
  In: Sborník národní konference Učení pro život. - ISBN 978-80-260-2205-3. - Praha : Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu, 2012. - S. 43-53
 36. AFC Sociálna pedagogika a výchova k sociálnosti / Zlatica Bakošová
  In: Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. - ISBN 978-80-87182-16-1. - Brno : Institut mezioborových studií, 2011. - S. 17-24
 37. AFC Cieľové skupiny sociálnej pedagogiky / Zlatica Bakošová
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. - ISBN 978-80-7435-407-6. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. - S. 278-287
 38. AFC Cele poradnictwa społeczno-pedagogicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych / Zlatica Bakošová, Mária Machalová
  In: Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa. - ISBN 978-83-7525-451-8. - Łódź : Uniwersytet Łódzkie, 2010. - S. 633-642
 39. AFC Inovácie v sociálnej pedagogike / Zlatica Bakošová
  In: Sociální pedagogika ve střední Evropě 2010: inovace a nové trendy [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87182-15-4. - Brno : Institut mezioborových studií, 2010. - S. 46-53 [CD-ROM]
 40. AFC Cesty ku kvalite života / Zlatica Bakošová
  In: Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám. - ISBN 80-902972-6-9. - Praha : Komise Rady hl. m. Prahy, 2004. - S. 43-50
 41. AFD Súčasný stav a perspektívy výchovy detí v rodine / Zlatica Bakošová
  In: Quo vadis výchova ...?. - ISBN 80-88893-43-7. - Bratislava : Iuventa, 1999. - S. 207-213
 42. AFD Metodológia tvorby prípadovej štúdie vo výskume sociálnej pedagogiky / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogický výskum na Slovensku v európskom kontexte. - ISBN 80-89034-77-2. - Trnava : UCM, 2004. - S. 193-201
 43. AFD Efektívna komunikácia - súčasť pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogická profesia z aspektu vedy, výskumu a praxe. - ISBN 978-80-555-1972-2. - Prešov : Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie FHPV PU, 2017. - S. 8-13
 44. AFD Ochrana práv detí zo sociálne znevýhodneného prostredia / Zlatica Bakošová
  In: Práva dieťaťa a ich ochrana. - Bratislava : [s.n.], 2004. - S. 34-39
 45. AFD Preventívna a poradenská kompetencia sociálneho pedagóga v škole / Zlatica Bakošová
  In: Socialia 2017 : participácia sociálnych pedagogóv a iných pomáhajúcich profesií na prevencii a riešení sociálnopatologických javov u detí, mládeže a dospelých v krajinách V4 - súčasný stav, problémy a priority. - ISBN 978-80-557-1331-1. - Banská Bystrica : Belianum, 2017. - S. 59-64
 46. AFD Sociálna pedagogika ako súčasť študijného odboru pedagogika sociálna pedagogika ako učebný predmet / Zlatica Bakošová
  In: Rozvoj študijného a vedného odboru pedagogika na Slovensku. - ISBN 80-223-2027-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 345-353
 47. AFD Postoje žiakov základnej školy k vybraným mravným princípom / Zlatica Bakošová
  In: Nová sociálna edukácia človeka 5 : (duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška). - ISBN 978-80-555-1742-1. - Prešov : Prešovská univerzita, 2016. - S. 20-30
 48. AFD Rodina a škola a práva detí v škole / Zlatica Bakošová
  In: Quo vadis výchova ...?. - ISBN 80-85172-10-0. - Bratislava : Iuventa, 1992. - S. 38-43
 49. AFD Sociálna pedagogika a jej možnosti pri zlepšovaní kvality života prostredníctvom práce s mládežou / Zlatica Bakošová
  In: Mládež ako aktér sociálnej zmeny : sociálna pedagogika a sociálno-výchovná činnosť s mládežou [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-096-1. - Trnava : UCM, 2009. - S. 47-53 [online]
 50. AFD Školská sociálno-pedagogická práca a jej preventívne možnosti / Zlatica Bakošová
  In: Socialia 2011 : Participácia inštitúcií verejnej správy a pomáhajúcich profesií na prevencii sociálno-patologických javov u detí, mládeže a dospelých v SR a v iných krajinách EÚ. - ISBN 978-80-557-0305-3. - Banská Bystrica : UMB, 2011. - S. 15-20
 51. AFD Výchovné prostredie rodiny - niektoré výsledky sociálnopedagogického výskumu o rodine / Zlatica Bakošová, Mária Potočárová
  In: Stredoeurópska rodina na horizonte tretieho tisícročia : "Byť alebo mať" v Strednej Európe na konci tisícročia. - Bratislava : Detský fond SR, 1996. - S. 323-327
 52. AFD Sociálny pedagóg a jeho úloha pri zlepšovaní kvality života detí, mládeže a dospelých / Zlatica Bakošová
  In: Socialia 2009: profesijné kompetencie sociálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov v teórii a praxi v Slovenskej republike a v iných krajinách Európskej únie. - ISBN 978-80-8083-895-9. - Banská Bystrica : UMB, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 26-30
 53. AFD Rodina a jej možnosti vychovávania v novom tisícročí / Zlatica Bakošová
  In: Výchova a vzdelávanie na prahu nového tisícročia. - ISBN 80-88868-27-0. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1997. - S. 81-84
 54. AFD Sociálny pedagóg a jeho kompetencie / Zlatica Bakošová
  In: Sociálny pedagóg. - ISBN 80-223-2205-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 23-30
 55. AFD Tresty v rodine výsledky sociálno pedagogického, empirického výskumu / Zlatica Bakošová
  In: Násilie v rodine. - Bratislava : Detský fond SR, 1997. - S. 34-39
 56. AFD Teoretické východiská výskumu Vzťah rodiny a školy / Zlatica Bakošová
  In: Rodina a škola. - Banská Bystrica : UMB, 1994. - S. 21-24
 57. AFD Niektoré negatívne tendencie v rodinnej výchove a ich príčiny / Zlatica Bakošová
  In: Rodina a spoločnosť : hodnoty pre 21. storočie. - Praha : PWPA-CS, 1994. - S. 63-69
 58. AFD Miesto sociálnej pedagogiky v procese transformácie sociálnej sféry / Zlatica Bakošová
  In: Transformácia sociálneho zabezpečenia a trhu práce - výzvy sociálnej politike na Slovensku. - Bratislava : Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny, 1997. - S. 40-42
 59. AFD Inovačné možnosti v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov FiF UK v Bratislave / Zlatica Bakošová, Mária Bartalošová
  In: Inovácie vo výchove a vzdelávaní. - Bratislava : Metodické centrum, 1998. - S. 26-28
 60. AFD Vychovávateľská a pracovná rola rodičov / Zlatica Bakošová
  In: Rodina a problémy zamestnanosti. - ISBN 80-968175-8-2. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, 1999. - S. 11-16
 61. AFD Analýza sociálno-pedagogických kazuistík o porušovaní práv detí v škole / Zlatica Bakošová
  In: Detské práva na konci tisícročia. - ISBN 80-88893-42-9. - Bratislava : Iuventa, 1999. - S. 161-167
 62. AFD Možnosti sociálnej pedagogiky v rozvoji sociálneho školstva / Zlatica Bakošová
  In: Sociálna práca, ľudské práva, vzdelávanie dospelých. - ISBN 80-88885-49-3. - Prešov : FF PU, 1998. - S. 266-275
 63. AFD Minulosť, prítomnosť a perspektívy sociálnej pedagogiky na Slovensku inšpirácie z diela O. Baláža / Zlatica Bakošová
  In: Životná cesta a odborná orientácia prof. PhDr. Ondreja Baláža, DrSc.. - ISBN 978-80-8105-404-4. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2012. - S. 13-26
 64. AFD Výchova sociálnych spôsobilostí pre nové tisícročie / Zlatica Bakošová
  In: Nová sociálna edukácia človeka 2 : (duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška). - ISBN 978-80-555-0894-8. - Prešov : Prešovská univerzita, 2013. - S. 57-63
 65. AFD Kvalita života detí v rómskych rodinách / Zlatica Bakošová
  In: Empirické poznatky z edukácie rómskych detí : vplyv rodiny a rola matky vo výchove a vzdelávaní rómskych detí. - ISBN 80-8050-667-1. - Nitra : UKF, 2003. - S. 54-66
 66. AFD Sociálna pedagogika ako vedná disciplína / Zlatica Bakošová
  In: Súčasný stav sociálnej pedagogiky na Slovensku. - ISBN 80-223-1419-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - S. 18-33
 67. AFD Školský poriadok ako jedna z ciest eliminácie sociálno-patologických javov v škole / Zlatica Bakošová
  In: Socialia 2007 : prevencia sociálnopatologických javov u detí, mládeže a dospelých. - ISBN 978-80-8083-595-8. - Banská Bystrica : UMB, 2008. - S. 42-47
 68. AFD Americký program Homebuilders a dokument Rady Európy ako podnety pre zlepšenie kvality života rodín / Zlatica Bakošová
  In: Kvalita života a rovnosť príležitostí z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce. - ISBN 80-8068-425-1. - Prešov : Prešovská univerzita, 2005. - S. 227-233
 69. AFD Podnety teórie sociálnej pedagogiky pre výchovu Rómov / Zlatica Bakošová
  In: Romové a sociální pedagogika. - ISBN 80-902461-4-1. - Ústí nad Labem : Hnutí R, 2001. - S. 126-131
 70. AFD Rodiny, ktoré ohrozujú zdravý vývin detí / Zlatica Bakošová
  In: Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4353-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 165-170 [CD-ROM]
 71. AFH Vybrané vlastnosti osobnosti stredoškolského učiteľa / Lubica Baláčková, Zlatica Bakošová
  In: Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání. - ISBN 978-80-213-1746-8. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2008. - S. 8-9
 72. AFH Sociálne a prosociálne kompetencie v profesijnej príprave budúcich učiteľov / Zlatica Bakošová
  In: Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání. - ISBN 978-80-213-1746-8. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2008. - S. 8
 73. AFH Quality of life of children and youth from the aspect of social pedagogy / Zlatica Bakošová
  In: Vedecká konferencia k 15. výročiu založenia UCM v Trnave : zborník abstraktov k vedeckej konferencii. - ISBN 978-80-8105-396-2. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2012. - S. 16
 74. AFH Efektívna komunikácia v pedagogických situáciách / Zlatica Bakošová
  In: Aktuální otázky celoživotního vzdělávání učitelů přírodovědných, zemědělských a dalších příbuzných oborů. - ISBN 978-80-7399-645-1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2009. - S. 5-6
 75. BAB Sociálna patológia / Peter Ondrejkovič ... [et al.]
  Bratislava : Veda, 2009
 76. BAB Terminologický výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky / Zlatica Bakošová ... [et al.]
  Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013
 77. BAB Morálne kompetencie žiakov : metodická príručka pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. / Štefánia Ferková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 78. BCI Sociálna pedagogika : vybrané problémy. / Zlatica Bakošová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1994
 79. BCI Sociálna pedagogika / Zlatica Bakošová ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2005
 80. BDE Alternatívna forma štúdia na získanie učiteľskej spôsobilosti / Zlatica Bakošová, Danka Čechová
  In: Pedagogická orientace. - Č. 4 (1998), s. 68-73
 81. BDF Sociálna pedagogika ako študijný odbor / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogická revue. - Roč 52, č. 4 (2000), s. 367-375
 82. BDF Sociálna pedagogika ako vedný odbor / Zlatica Bakošová
  In: Práca a sociálna politika. - Roč. 8, č. 11 (2000), s. 2-5
 83. BDF Výchova emancipačná a antiautoritatívna / Zlatica Bakošová
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 43, č. 9 (1993), s. 8
 84. BDF Vplyv rodinného prostredia na dieťa / Zlatica Bakošová
  In: Rodina a škola. - Roč. 39, č. 9 (1992), s. 18-19
 85. BDF Komunikácia rodičov s učiteľmi a naopak / Zlatica Bakošová
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 41, č. 38 (1991), s. 5
 86. BDF Premeny vo vzťahoch rodiny a školy / Zlatica Bakošová
  In: Rodina a škola. - Roč. 40, č. 4 (1993), s. 12-13
 87. BDF Pozitívna atmosféra kontaktov výchovná a socializačná funkcia rodiny v zmenenom spoločenskom systéme / Zlatica Bakošová
  In: Národná osveta. - Roč. 4, č. 18 (1994), s. 22-23
 88. BDF Rodina ako predmet vedy / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 3, č. 12 (1994), s. 61-64
 89. BDF Sociálna pedagogika a jej možnosti / Zlatica Bakošová
  In: Vychovávateľ. - Roč. 40, č. 7-8 (1996), s. 11-14
 90. BDF Postoje rodičov k hodnote dieťaťa / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 6, č. 3-4 (1997), s. 19-27
 91. BDF Modely výchovy v rodine / Zlatica Bakošová
  In: Cirkevné listy. - príl. Evanjelické školy. Roč. 110(121), č. 5 (1997), s. 36-39
 92. BEC Pedagogika społeczna w Republice Słowackiej i Republice Czeskiej na progu nowego tysiąclecia / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogika społeczna 2. - ISBN 978-83-01-14847-8. - Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN SA, 2007. - S. 387-399
 93. BEC Výchova ako pomoc vo vzťahu k národnostným menšinám / Zlatica Bakošová
  In: Metody výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám. - ISBN 80-902972-8-9. - Praha : Komise Rady hl. m. Prahy, 2005. - S. 14-19
 94. BED Sociálna a pedagogická komunikácia / Zlatica Bakošová
  In: Vybrané kapitoly z pedagogiky. - ISBN 80-223-0847-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 163-172
 95. BED Sociálna pedagogika a jej možnosti ochrany detí a mládeže / Zlatica Bakošová
  In: Dieťa v ohrození 12 : spôsoby a formy interdisciplinárnej spolupráce pri obrane detí a mládeže [elektronický zdroj]. - ISBN 80-967423-7-X. - Bratislava : VÚdPaP, [2005]. - S. 1-6 [CD-ROM]
 96. BED Prevencia násilia v škole z aspektu sociálnej pedagogiky / Zlatica Bakošová
  In: Spoločne proti násiliu za bránami škôl. - ISBN 80-8050-879-8. - Nitra : UKF, 2005. - S. 70-74
 97. BED Životné situácie a prejavy solidarity / Zlatica Bakošová
  In: Formovanie dobrého človeka. - ISBN 80-8050-947-6. - Nitra : UKF, 2005. - S. 247-253
 98. BEE Sociálna pedagogika ako študijný odbor / Zlatica Bakošová
  In: Aktuální problémy sociální pedagogiky. - ISBN 80-85931-66-4. - Brno : Paido, 1998. - S. 30-33
 99. BEF Výchovná a socializačná funkcia rodiny v zmenenom spoločenskom systéme / Zlatica Bakošová
  In: Rodina ako predmet vedy. - Bratislava : Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, 1994. - S. 7-9
 100. BEF Podiel výchovy v rodine na vzniku problémovej situácie / Zlatica Bakošová
  In: Osobnosť a rodina v problémovej situácii. - Bratislava : CPPS, 1996. - S. 107-109
 101. BEF Bratislavská škola sociálnej pedagogiky na Filozofickej fakulte UK / Zlatica Bakošová
  In: Sociálna pedagogika na Slovensku : (história a súčasnosť). - ISBN 978-80-557-0356-5. - Banská Bystrica : UMB, Pedagogická fakulta, 2012. - S. 112-119
 102. EDI Spoločnosť a výchova charakteru / Zlatica Bakošová
  In: Mládež a spoločnosť. - Roč. 6, č. 4 (2000), s. 60-64
 103. EDI Vlastimil Pařízek: Učitel v nezvyklé školní situaci / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogika. - Roč. 41, č. 3 (1991), s. 361-363
 104. EDI P. Gavora: Učiteľ a žiaci v komunikácii / Zlatica Bakošová
  In: Evanjelické školy. - Roč. 1, č. 5 (2003), s. 10-12
 105. EDI Sociální patologie / Zlatica Bakošová
  In: Mládež a spoločnosť. - Roč. 8, č. 1 (2002), s. 75-80
 106. EDJ Sociálny pedagóg - vízia a realita / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 57, č. 1 (2005), s. 1-3
 107. EDJ Pracoviská praktickej prípravy študentov sociálnej pedagogiky / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 57, č. 1 (2005), s. 72-77
 108. EDJ Spolupráca rodiny a školy - problémy a možnostii / Zlatica Bakošová
  In: Rodina a škola. - Roč. 49, č. 3 (2001), s. 10
 109. FAI Mládež ako aktér sociálnej zmeny [elektronický dokument] : sociálna pedagogika a sociálno-výchovná činnosť s mládežou. / ed. Zlatica Bakošová, Ladislav Macháček
  Trnava : UCM, 2009
 110. FAI Sociálny pedagóg : zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. / zodp. red. Zlatica Bakošová
  Bratislava : UK, 2006
 111. FAI Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže [elektronický zdroj] : . / ed. Zlatica Bakošová, Silvia Ťupeková Dončevová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 112. FAI Terminologický výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky / ed. Bakošová Zlatica
  Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013
 113. FAI Súčasný stav sociálnej pedagogiky na Slovensku : zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. / zodp. red. Zlatica Bakošová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2000
 114. FAI Potreby, podmienky a perspektívy detí a mládeže na Slovensku / ed. Zlatica Bakošová
  Bratislava : Nadácia pre deti Slovenska, 2003
 115. GII Navštívili sme školy na Floride / Zlatica Bakošová
  In: Rodina a škola. - Roč. 48, č. 8 (2000), s. 14-15
 116. GII Postrehy z Floridy o výchove v rodine a v škole / Zlatica Bakošová
  In: Rodina a škola. - Roč. 48, č. 9 (2000), s. 14-15
 117. GII Združenie Priateľov detskej knihy o časopisoch pre deti / Zlatica Bakošová
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 42, č. 29 (1992), s. 11
 118. GII 3. celoštátny seminár o pedagogickej interakcii a komunikácii / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 44, č. 3 (1992), s. 232-234
 119. GII Rodina a výchova alebo pedagógovia o rodine / Zlatica Bakošová
  In: Naša univerzita. - Roč. 40, č. 8 (1994), s. 4
 120. GII Výchovné prostredie rodiny : medzinárodný projekt výskumu. / Zlatica Bakošová, Mária Potočárová
  Bratislava : Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, 1994
 121. GII Správa o študijnom pobyte na Florida Atlantic University v Boca Raton v USA / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 49, č. 5-6 (1997), s. 272-274
 122. GII Dobre investovaný čas / Zlatica Bakošová
  In: Rodina. - Roč. 29, č. 5 (1997), s. 9
 123. GII Renesancia sociálnej pedagogiky / Zlatica Bakošová
  In: Naša univerzita. - Roč. 45, č. 7 (1999), s. 5
 124. GII Správa o činnosti sekcie sociálnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti SAV / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogika.sk [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 2 (2012), s. 131-134 [online]
 125. GII Spomienka na pána profesora Ladislava Macháčka / Zlatica Bakošová
  In: Pedagogika.sk [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 2 (2015), s. 128-129 [online]
 126. GII Skončil sa život skvelého človeka prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. (1942-2015) / Zlatica Bakošová
  In: Sociální pedagogika/Social Education [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 1 (2015), s. 102-103 [online]