Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

Mgr. Dušan Zupka, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra všeobecných dejín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Mgr. Marek Žabka, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra muzikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovenského jazyka
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 445
Miestnosť
G213
Publikačná činnosť

PhDr. Ľudmila Žigová

Filozofická fakulta UK, Studia Academica Slovaca
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Pavol Žilinčík

Filozofická fakulta UK
Doktorand (2.dPO, denný)
Publikačná činnosť

Milan Živický

Filozofická fakulta UK, Oddelenie prevádzky
vrátnik