Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

Filozofická fakulta UK, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT
Filozofická fakulta UK, prodekan pre rozvoj fakulty a IT
Telefón
02/593 39 328
Miestnosť
G137
Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií, docent
Telefón
02/592 44 319
Miestnosť
S523
Publikačná činnosť

PhDr. Zuzana Slušná, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra kulturológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 732
Miestnosť
Št10
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra sociológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 259
Miestnosť
Š514
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra knižničnej a informačnej vedy
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 562
Miestnosť
M410
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc.

Filozofická fakulta UK, Úsek prodekana pre štúdium a PS
dekan, prodekan fakulty
Filozofická fakulta UK, Katedra filozofie a dejín filozofie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 146
Miestnosť
Š505
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

Filozofická fakulta UK, Filozofická fakulta UK
dekan, prodekan fakulty
Filozofická fakulta UK, Katedra knižničnej a informačnej vedy
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Bc. Ján Šutka

Filozofická fakulta UK, Oddelenie prevádzky
vedúci útvaru hospodárskej správy
Telefón
02/502 22 217
Miestnosť
R-217

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 153
Miestnosť
G253
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 268
Miestnosť
G312
Poznámka
Konzultačné hodiny na Letný semester 2017/2018: utorok: 9,00 - 10,50
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 365
Miestnosť
G245
Publikačná činnosť