Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

Daniel Madarás

Filozofická fakulta UK, Študijné oddelenie
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.
Telefón
02/593 39 324
Miestnosť
G131

doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 134
Miestnosť
G238
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra všeobecných dejín
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovenského jazyka
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 468
Miestnosť
G216
Publikačná činnosť

Martin Pečuk

Filozofická fakulta UK, Oddelenie informačných technológií
vedúci zamestnanec výpočtového útvaru, i
Telefón
02/593 39 327
Miestnosť
G143

doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Studia Academica Slovaca
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

PhDr. Eva Petrovičová

Filozofická fakulta UK, Oddelenie bibliograficko - informačné
odborný dokumentarista
Telefón
02/592 44 451
Miestnosť
M307
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra archívnictva a pomocných vied historických
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 432
Miestnosť
Š405
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslava Sedová

Filozofická fakulta UK, Oddelenie knižničných fondov
knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/592 44 264
Miestnosť
M313

prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 704
Miestnosť
Št.326
Publikačná činnosť