Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 420
Miestnosť
G300/b
Publikačná činnosť

prof. Mgr. Martin Homza, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovenských dejín
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 210
Miestnosť
Š428
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra marketingovej komunikácie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 708
Miestnosť
ŠT225
Publikačná činnosť

JUDr. Pavel Horváth

Filozofická fakulta UK, Filozofická fakulta UK
tajomník spoločnosti
Telefón
02/593 39 332
Miestnosť
G135

prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra filozofie a dejín filozofie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 221
Miestnosť
512/a
Publikačná činnosť

Mgr. Bronislava Kotysová

Filozofická fakulta UK, Oddelenie nadobúdania a spracovania fondov
knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/592 44 197
Miestnosť
M311

prof. Mgr. Milan Kováč, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra porovnávacej religionistiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 743
Miestnosť
Št.104
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Dagmar Kročanová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 466
Miestnosť
G205

Mgr. Ivan Lacko, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 223
Miestnosť
G108A
Poznámka
Konzultačné hodiny (ZS 2018/201): UTOROK 13.00-14.00 alebo podľa dohody
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra politológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 632
Miestnosť
M214
Publikačná činnosť