Evidencia publikačnej činnosti

Dôležité upozornenia

Z dôvodu úprav dát novom systéme EPČ PETRA, upozorňujeme, že:

 • spracovanie doručených úplných podkladov na evidenciu PČ môže trvať 5 a viac pracovných dní,
 • prednosť pri spracovaní majú nové výstupy PČ (rok vydania 2023 a 2024),
 • retrospektívne spracovanie PČ bude prebiehať podľa kapacitných možností knižnice.

Požiadavky na výstupy PČ zasielajte v dostatočnom predstihu. Spracovanie výstupu  z PČ môže trvať aj 10 pracovných dní. 

V prípade publikovania v iných znakových sadách (napr. v čínskom, japonskom, ruskom, ukrajinskom, bieloruskom a pod. jazyku), prosím, pripojte aj transliterovaný prepis základných údajov (autor, názov publikačného výstupu, názov zdrojového dokumentu, názov vydavateľa a pod.). 

Podklady a výstupy publikačnej činnosti

Email na zasielanie podkladov na EPČ:
fif.epcuniba.sk

Požiadavky na vyhotovenie výstupov z EPČ:
fif.epcuniba.sk 
alebo
monika.lopusanovauniba.sk

Spracovateľky:

Riadiace akty v oblasti EPC

Základné požiadavky na zápis výstupu publikačnej činnosti a ohlasu

Predmetom evidencie publikačnej činnosti je:

 • výstup publikačnej činnosti (verejne dostupná publikácia, ktorá vznikla spravidla ako  zamestnanecké dielo)
 • ohlas na výstup publikačnej činnosti (ohlas na publikáciu).  

Publikácie museli prejsť oficiálnym publikačným a distribučným procesom, spĺňajú kritériá všeobecne zverejnenej publikácie a disponujú  všetkými potrebnými náležitosťami formálnej a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov (norma STN 01 0166 Nakladateľská vydavateľská) úprava kníh a niektorých ďalších druhov neperiodických publikácií alebo norma STN 010199 Vydavateľská úprava odborných časopisov).

Publikácie vydané iba v elektronickej podobe musia:

 • byť verejne dostupné,
 • mať trvalú URL adresu (stránka vydavateľstva, repozitár, katalóg knižnice a pod.).

First public, preprinty, early access, article in press a pod. - nie je možné považovať za publikácie, ktoré prešli oficiálnym publikačným a distribučným procesom, lebo príspevok nie je zaradený do konkrétneho čísla zdrojového dokumentu.

Vykazovacie obdobie a štátna dotácia

končí k 31. 1.  nasledujúceho roka.

Pre zaradenie publikačného výstupu do vykazovacieho obdobia 2024 platia nasledovné podmienky:

 • boli vydané v roku 2024,
 • boli vydané v roku 2023, ale neboli evidované vo vykazovacom období 2023.

Aby sa dali výstupy započítať do štátnej dotácie, tak musia spĺňať tieto podmienky:

 • ide o prvé vydanie publikácie alebo upravené/aktualizované/doplnené/prepracované vydanie publikácie,
 • aspoň jedna osoba v zázname publikácie má zvolené vykazujúce pracovisko, na ktorom má 100% pracovný úväzok (zamestnanec VŠ s pracovným úväzkom na ustanovený týždenný pracovný čas alebo študent III. stupňa vysokoškolského štúdia) s uvedenou pracovnou pozíciou, platný v čase vydania publikácie,
 •  publikácia spĺňa všetky formálne a obsahové požiadavky na evidenciu publikačnej činnosti definované Zákonom a Vyhláškou a kontrolované vnútornou kontrolou v systéme CREPČ.  

Knižnica garantuje evidenciu nových publikačných výstupov do príslušného vykazovacieho obdobia, pokiaľ jej budú doručené všetky podklady v potrebnej kvalite a úplnosti najneskôr k 15.  januáru.  

Sumár údajov k evidencii publikačných výstupov

Podklady odporúčame doručovať:

 • v elektronickej podobe - linka na verejne dostupný publikačný výstup alebo zdieľaný súbor cez One Drive
 • printovej podobe

Kategórie V1, V2 a V3 si vyžadujú si pripojenie plného textu v elektronickej podobe (napr. pdf).
Bez zaslania podkladov v elektronickej podobe knižnica nemôže publikačný výstup evidovať s vedeckou kategóriou.
Plné texty knižnica akceptuje, ak sú dobre čitateľné a kompletné, so zobrazením textu v horizontálnej polohe.

Požiadavky na podklady v kategórií V:

V1 – plný text publikácie,

V2 kapitola – plný text publikácie alebo plný text analytickej časti a titulný list publikácie, obsah, úvod, predhovor, záver, doslov, tiráž, informácie o autoroch a použitá literatúra kapitoly.

V2 príspevok – plný text publikácie alebo plný text analytickej časti a titulný list publikácie, obsah, úvod, predhovor, záver, doslov, tiráž, informácie o autoroch a použitá literatúra príspevku.

V3 článok – plný text analytickej časti a titulný list publikácie, obsah, tiráž a informácie o autoroch.

 

Podklady pri kategóriách O, P, D, I by mali obsahovať tieto údaje :

 • Meno a priezvisko autora
 • Názov /podnázov publikovaného dokumentu
 • Názov publikácie, ktorej je dokument súčasťou (zborník, monografia, časopis)
 • Rozsah dokumentu (rozsah strán, počet strán alebo autorských hárkov, a pod.)
 • Názov vydavateľa (neplatí pri časopisoch, dizertačnej a habilitačnej práci)
 • Miesto vydania (neplatí pri časopisoch)
 • Ročník seriálovej publikácie (platí v prípade časopisov) a číslo v danom roku (platí v prípade časopisov)
 • Rok vydania
 • Percentuálny podiel autorstva – rozpis pre každého autora samostatne
 • Názov, miesto a dátum konania konferencie (ak ide o dokument z konferencie)
 • ISBN alebo ISSN
 • Názov a číslo grantu (ak ide o publikáciu v rámci riešenia grantu)
 • Informácia o indexácií publikačného výstupu vo WoS alebo SCOPUS – link (URL adresa)
 •  Autorom navrhnutá kategória publikačného výstupu

 

Ohlas:

 • titulný list citujúceho dokumentu,
 • obsah citujúceho dokumentu,
 • tiráž citujúceho dokumentu,
 • časť dokumentu, v ktorej je citácia na výstup publikačnej činnosti uvedená.
 • ak je citujúci dokument registrovaný v citačných indexoch a databázach
       - alert alebo link na citujúce dielo indexované vo WoS alebo Scopus
         prípadne
       - názov citačného indexu alebo názov databázy.

 

 

Kategórie evidencie publikačnej činnosti

Kategórie sú súčasťou vyhlášky č. 397/2020 Z. z. - Príloha č. 1

V – Vedecký výstup publikačnej činnosti

 • V1 vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník  
 • V2 vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia,  
 • V3 vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia  

O – Odborný výstup publikačnej činnosti

 • O1 odborný výstup publikačnej činnosti ako celok – knižná publikácia, prehľadová práca, komentovaný výklad, antológia, katalóg umeleckých diel, kartografické dielo, slovník, encyklopédia, zborník  
 • O2 odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia, recenzia, heslo  
 • O3 odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia, recenzia  

P – Pedagogický výstup publikačnej činnosti

 • P1 pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok – učebnica pre vysoké školy, učebnica pre stredné školy, učebnica pre základné školy, skriptum, učebný text, pracovný zošit, didaktická príručka  
 • P2 pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta – kapitola  

U – Umelecký výstup publikačnej činnosti

 • U1 umelecký výstup publikačnej činnosti ako celok – knižná publikácia, antológia, katalóg, umeleckých diel, partitúra hudobného diela (notový materiál), dramatické dielo, architektonická štúdia, beletria, zbierka poviedok, zbierka poézie, zborník  
 • U2 umelecký výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka – kapitola, príspevok,  
 • U3 umelecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – článok  

D – Dokument práv duševného vlastníctva

 • D1 – dokument práv duševného vlastníctva – patentová prihláška, patent, prihláška úžitkového vzoru, úžitkový vzor, dizajn, topografia polovodičových výrobkov, označenie pôvodu výrobkov, zemepisné označenie výrobkov, šľachtiteľské osvedčenie  

I – Iný výstup publikačnej činnosti

 • I1 – iný výstup publikačnej činnosti ako celok – publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie V, O, P, U alebo D  
 • I2 – iný výstup publikačnej činnosti ako časť – publikácie alebo zborníka časti, ktoré nemožno zaradiť do kategórie V, O, P, U alebo D  
 • I3 – iný výstup publikačnej činnosti z časopisu – články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie V, O, P, U alebo D

Kategórie evidencie ohlasov

Kategórie ohlasu na výstup publikačnej činnosti sú súčasťou vyhlášky č. 397/2020 Z. z. - Príloha č. 2 (nerozlišujú teritorialitu ohlasu):

 • n1 – citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch,
 • n2 –  citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov,
 • n3 – recenzia a umelecká kritika v publikácii   Pre potreby UK knižnica v lokálnom systéme evidencie publikačnej činnosti (EviPub) rozlišuje domáci a zahraničný ohlas príznakmi: zz – zahraničný ohlas, sk – domáci ohlas.

Recenzovanosť

Recenzovanie je povinné pre:

 • vedecké publikácie (záznamy s kategóriou V1, V2 a V3)
 • vysokoškolské učebnice (kategória P1, typ dokumentu vysokoškolská učebnica a kategória EPC P2, typ dokumentu kapitola vo vysokoškolskej učebnici).  

Recenzovanosť publikácie nie je jediným atribútom pre zaradenie do kategórie V1, V2, V3, P1-vysokoškolské učebnice a P2-kapitoly vo vysokoškolských učebniciach. Štandardne prechádzajú recenzným konaním aj iné typy publikácií, napr. odborné knižné publikácie, ročenky, skriptá, odborné články a pod.  

Za recenzenta sa nepovažuje editor, zostavovateľ alebo iný autor tej istej publikácie vrátane autorov iných analytických častí z knižnej publikácie.
Členovia vedeckej/redakčnej rady (komisie, výboru a pod.) môžu byť totožní s recenzentami publikácie, ak sú v publikácii zreteľne a jasne uvedení ako recenzenti danej publikácie, resp. je v publikácii uvedená informácia, že publikáciu recenzovala vedecká/redakčná rada.  

Recenzenti musia pôsobiť na inom pracovisku (katedre) ako autori publikácie. Ak sa pracovisko recenzentov v zdrojovom dokumente zhoduje s pracoviskom autorov v analytickej časti, napr. v kapitole, záznam nie je považovaný za recenzovaný. Ak recenzent pôsobí na rovnakom pracovisku (katedre) ako ktorýkoľvek autor publikácie, do záznamu sa zapisuje, ale nie je vnútornou kontrolou považovaný za recenzenta. Pracovisko recenzentov sa môže zhodovať s pracoviskom zostavovateľov alebo prekladateľov.  

Recenzovanosť publikácií vydaných v domácich vydavateľstvách
Publikácia vydaná v domácom vydavateľstve je považovaná za recenzovanú, ak:

 • sú v publikácii menovite uvedení aspoň dvaja recenzenti, pre články stačí uvedený aspoň jeden recenzent, alebo
 • je v publikácii zreteľne uvedená informácia, že publikácia bola recenzovaná.  

Recenzovanosť publikácií vydaných v zahraničných vydavateľstvách
Publikácia vydaná v zahraničnom vydavateľstve je považovaná za recenzovanú, ak:

 • je v publikácii menovite uvedený aspoň jeden recenzent, alebo
 • je v publikácii zreteľne uvedená informácia, že publikácia bola recenzovaná,
 • vysoká škola pripojí k záznamu publikácie pri evidencii potvrdenie o recenzovaní publikácie (resp. recenzné posudky, ktoré vznikli pred vydaním publikácie)
 • je vydavateľstvo, v ktorom bola publikácia vydaná, uvedené v Zozname vydavateľstiev (pdf). 

Potvrdenie z vydavateľstva o recenzovaní publikácie musí obsahovať:

 • názov a sídlo zahraničného vydavateľa,
 • informáciu o recenznom procese,
 • meno a priezvisko zodpovednej osoby z vydavateľstva a jej podpis
 • dátum vystavenia potvrdenia.

Zostavovateľské práce

Zostavovateľské práce knižného charakteru sa evidujú, ak má publikácia aspoň troch autorov, ktorí nie sú zároveň aj zostavovateľmi publikácie. Ak je jeden z autorov zároveň aj zostavovateľom, musí mať publikácia okrem neho uvedených ďalších troch autorov (ktorí nie sú zostavovateľmi publikácie), aby sa mohla evidovať aj v roli zostavovateľ.  

Uvedené neplatí pre zbierky básní jedného autora a pre súbory diel jedného autora, samotný autor ale nemôže byť zostavovateľom.  

Vedecký redaktor nie je považovaný za zostavovateľa ani za editora, údaje o ňom sa nezapisujú.

Kedy sa publikácia rozpisuje na analytické časti

Ako celok sa evidujú:
· monografia, beletria pre autora a prekladateľa,
· kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých        diel, partitúra hudobného diela, dramatické dielo, architektonická štúdia, zbierka poviedok a zbierka poézií pre autora, zostavovateľa a prekladateľa,
· zborník a editovaná kniha pre zostavovateľa a prekladateľa,
· editovaná kniha pre autorov, ak jednotlivé časti nie sú autorizované.

 Ako samostatné analytické časti sa evidujú:
· jednotlivé príspevky v zborníku pre autorov,
· editovaná kniha pre autorov, ak jednotlivé časti sú autorizované.

Učebnice, skriptá a ostatné knihy, ktoré majú pri jednotlivých častiach uvedených autorov, sa evidujú po dohode autorov ako celok alebo ako samostatné analytické časti

Kategorizácia článkov

Kategória EPC sa pre články zaradené v rubrikách alebo sekciách seriálu vyberá s ohľadom na danú rubriku alebo sekciu:
· Články zaradené v rubrikách a sekciách pôvodné vedecké práce, štúdie, výskumné články a pod. sa môžu zaradiť do kategórie V3.
· Články zaradené v rubrikách a sekciách odborné články, prehľadové práce, recenzie a pod. sa zaraďujú do kategórie O3.

Ak seriál nemá rubriky alebo sekcie, ale v názve článku je uvedené prehľad (alebo iný anglický variant) a zároveň je tento termín uvedený aj v článku, napr. v abstrakte článku, v úvode alebo v závere, eviduje sa v kategórii O3.

 Za prehľadové práce sa považujú podrobné, kritické zhodnotenia (prieskumy) publikovaných výskumov, ktoré môžu sumarizovať predtým publikované štúdie a vyvodiť určité závery alebo iný pohľad na tému, ale neprezentujú nové informácie (ako je to v prípade pôvodných, výskumných článkov). Zahŕňajú najmä prehľady (reviews), prehľady literatúry (literature review), mini-prehľady (mini-reviews) a systematické prehľady (systematic reviews).

Evidencia publikácií vychádzajúcich zo záverečných kvalifikačných prác

Publikácie vychádzajúce zo záverečných alebo kvalifikačných prác, oproti pôvodným záverečným alebo kvalifikačným prácam významne prepracované (podstatne rozšírená teoretická časť, hodnotne doplnený výskum a pod.) sa evidujú s kategóriou O1 a s príznakom "Štátna dotácia Podlieha".

Publikácie vychádzajúce zo záverečných alebo kvalifikačných prác, kedy oproti pôvodným záverečným alebo kvalifikačným prácam došlo k menšinovým úpravám, ako sú redakčné úpravy, doplnená podkapitola, upravený úvod alebo záver a pod., sa evidujú s kategóriou EPC O1 s príznakom "Štátna dotácia Nepodlieha".

Knižne vydané záverečné a kvalifikačné práce sa neevidujú. Publikácie dodatočné predložené na habilitáciu je povolené evidovať.

Evidencia rozhovorov

Rozhovory je možné evidovať len v kategóriách EPC Iný výstup publikačnej činnosti v kategórií (I2) – rozhovory publikované v knihách a zborníkoch alebo Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu (I3).
Eviduje sa rozhovor len osobe v roli Autor interview.

Evidencia výstupov publikačnej činnosti a ohlasov na účely habilitačných a inauguračných konaní na UK

- u uchádzačov, ktorí pôsobili a pôsobia na UK sa evidencia robí priebežne,
- u uchádzačov z inej VŠ so sídlom na Slovensku, ktorá eviduje publikačnú činnosť podľa platných právnych predpisov  a metodiky evidencie publikačnej činnosti, neevidujú – len sa verifikuje ich formálna kategorizácia na výstupe predloženom uchádzačom, ktorý vyhotovila a potvrdila akademická knižnica VŠ, na ktorej pôsobí;
- u uchádzačov z iných inštitúcií (napr. SAV) alebo z VŠ so sídlom v zahraničí evidujú v rozsahu spĺňajúcom požadované kritériá súvisiace s uvedenými konaniami v danom študijnom odbore (obsahovo, rozsahovo, formálne sa publikácie musia týkať daného študijného odboru, v ktorom sa uchádza o vedecko-pedagogický titul podľa príslušných predpisov) s presahom max. +10 % a následne sa verifikuje ich formálna kategorizácia.  

Uchádzači sú povinní kontaktovať knižnicu minimálne 45 dní pred podaním žiadosti o habilitáciu alebo inauguráciu 

Novoprijatí zamestnanci univerzity, ktorí mali publikačnú činnosť evidovanú v rámci inej inštitúcie sú povinní najneskôr do 100 dní po nástupe kontaktovať knižnicu a dohodnúť si harmonogram retrospektívnej evidencie publikačnej činnosti a ohlasov.

Rozsah v AH

1 AH – 36 000 tlačových znakov vrátane medzier (20 normovaných strán, 1 strana = 1 800 znakov), pri básňach 620 veršov, pri mapách a grafických reprodukciách 2.300 cm2 (1 AH je rozmer cca 48 cm x 48 cm, 3 AH 6 900 cm2 – rozmer cca 83 cm x 83 cm), pri audiovizuálnom zázname zverejnenom na internete alebo na fyzickom nosiči najmenej 60 minút. Notový materiál sa prepočítava na plochu – obdobne ako obrázky a grafy.

Do prepočtu rozsahu na AH sa počítajú tieto časti publikácie: celky – úvod / predslov / predhovor, hlavný text, záver (aj v iných jazykoch), zoznam bibliografických odkazov, tabuľky, grafy, obrázky, poznámky pod čiarou a pod. analytické časti – hlavný text analytickej časti s jej tabuľkami, grafmi a obrázkami, abstrakt a kľúčové slová, úvod a záver analytickej časti (nie celej publikácie) a zoznam bibliografických odkazov, ak je súčasťou analytickej časti, ak je na konci publikácie sumárne pre všetky analytické časti, nepočíta sa do rozsahu.

Rozsah podľa počtu strán pri kategóriách V1, O1 P1, U1: 3 AH alebo min. 60 strán a náklad nad 50 ks (ak ide o tlačené výstupy)

Odvolací proces a posúdenie publikácií

Publikácie evidované v CREPČ s pridelenou kategóriou EPČ podliehajúce štátnej dotácii posudzuje:
- po formálnej stránke odbor hodnotenia publikačnej činnosti (OHPČ) CVTI SR
- po obsahovej stránke odborný hodnotiteľský orgán (OHO).

Hodnotenie po formálnej stránke
Ak výstup publikačnej činnosti nie je zaradený v správnej kategórii evidencie z formálneho hľadiska, prevádzkovateľ CREPČ (CVTI SR) vykoná zmenu kategórie evidencie; vykonanie takejto zmeny nie je možné namietať.

Hodnotenie po obsahovej stránke
Správnosť kategórie po obsahovej stránke posudzuje odborný hodnotiteľský orgán. Ak výstup publikačnej činnosti nie je na základe vyjadrenia odborného hodnotiteľského orgánu zaradený v správnej kategórii z obsahového hľadiska, prevádzkovateľ CREPČ (CVTI SR) navrhne zmenu kategórie  a návrh zdôvodní.  Autora o návrhu hodnotiteľského orgánu na zmenu informuje knižnica.

Autor má právo prostredníctvom knižnice podať prevádzkovateľovi CREPČ (CVTI SR) námietky aj so odôvodnením, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia informácie o návrhu na zmenu kategórie evidencie.

OHO sa k námietke vyjadrí do 60 pracovných dní od jej doručenia  a proti vyjadreniu k námietkam nie je možné podať opravný prostriedok.