Letná škola SAS

Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca

INFORMÁCIE O 58. ROČNÍKU LETNEJ ŠKOLY SAS

 

Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca je najstaršou letnou univerzitou na Slovensku, ktorá existuje od roku 1965 a od roku 1966 pod názvom Studia Academica Slovaca. SAS si od svojho vzniku kontinuálne zachováva profil slovakistických akademických štúdií. Letnú školu SAS zvyčajne každoročne absolvuje 160 frekventantov z viac ako 30 krajín sveta. Na príprave a realizácii vzdelávacieho programu sa podieľajú vysokoškolskí pedagógovia a lektori odborne vyškolení v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Letná škola slovenského jazyka a kultúry SAS je určená zahraničným slovakistom a slavistom, študentom na zahraničných univerzitách, kultúrnym pracovníkom, manažérom, lektorom, prekladateľom a všetkým záujemcom o štúdium slovenského jazyka a kultúry. Cieľom kurzu je získanie, resp. prehĺbenie komunikatívnej kompetencie v slovenskom jazyku na rôznych stupňoch a rozšírenie poznatkov zo slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry.

Štruktúra letnej školy

Aktuálne informácie nájdete na stránke: INFO SAS 2022.

 

A. Základný program:

 • jazykové kurzy pre začiatočníkov (stupeň A1, A2)

 • jazykové kurzy pre mierne a stredne pokročilých (stupeň B1, B2)

 • jazykové kurzy a špecializované semináre pre pokročilých so zameraním na oblasti:

  • lingvistická interpretácia

  • literárna interpretácia textu

  • translatologická interpretácia textu

  • odborno-metodická príprava lektorov a učiteľov (didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka)

 • prednášky z oblasti jazyka, literatúry, etnológie, politológie, histórie a ďalších, najmä vlastivedných disciplín určené pre stredne pokročilých a pokročilých (prednášky sú publikované v zborníku Studia Academica Slovaca z príslušného ročníka, ktorý je k dispozícii už počas letnej školy)

 • cudzojazyčné prednášky o slovenskom jazyku, kultúre a o slovenských reáliách (určené najmä frekventantom s najnižším stupňom jazykovej kompetencie)

B. Fakultatívny program:

 • tvorivé dielne (workshopy) z jazyka, literatúry a slovenských reálií

 • prezentácia slovenského umenia (premietanie filmov, vystúpenia umeleckých súborov, návšteva výstav, koncertov a pod.);

 • stretnutia so slovenskými spisovateľmi, umelcami a inými významnými predstaviteľmi slovenskej vedy a kultúry;

 • exkurzia po vybraných regiónoch Slovenska (kultúrne a historické pamiatky, prírodné dominanty - mestá, hrady, múzeá, jaskyne a iné zaujímavosti);

 • multikultúrny večer Sami sebe - frekventanti prezentujú vlastnú kultúru a tradície.

Program 58. ročníka LŠ SAS

Program 58. ročníka letnej školy Studia Academica Slovaca nájdete: 

 

 •   TU (prezečná výučba)
 •   TU (online výučba). 

 

 

Hodnotenie, vysvedčenie a kredity

Frekventanti sú zaraďovaní do jednotlivých študijných skupín podľa výsledkov vstupného testu zo znalosti slovenského jazyka. Všetci študenti, ktorí úspešne absolvujú letnú školu, dostanú vysvedčenie. Podmienkou na jeho získanie je pravidelná účasť na príslušnom kurze, aktivita na seminároch a prednáškach, priebežné hodnotenie práce na seminároch a vypracovanie požadovanej písomnej práce (výstupný test, resp. esej). Účastníci majú možnosť vykonať záverečnú skúšku z absolvovaného programu a získať hodnotenie a ECTS kredity.