Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka

Dvojsemestrálny kurz Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka

 

Organizátor a garant kurzu v rámci ďalšieho vzdelávania:

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk

Gondova 2, 814 99 Bratislava

fphil.uniba.sk/sas

e-mail: sas@fphil.uniba.sk, tel./fax: +421 2 59339 497

Garant kurzu: Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

Odborná spolupráca a realizácia: Katedra slovenského jazyka FiF UK

                                                 Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK

 

Úspešní absolventi získajú certifikát o absolvovaní kurzu, ktorý je dokladom odbornej spôsobilosti pre uchádzačov o miesto lektora slovenčiny v zahraničí.

 

Obsah kurzu:

- aplikovaná lingvistika a opis slovenčiny ako cudzieho jazyka so zreteľom na špecifické javy jazykových rovín a na medzijazykovú konfrontáciu;

- metodika slovenčiny ako cudzieho jazyka so zreteľom na výber učiva a jeho didaktickú transformáciu, metódy a formy semantizácie, precvičovania a upevňovania gramatických znalostí, lexiky a lingvoreálií;

- problematika osvojovania slovenčiny ako cudzieho jazyka a pôsobenia medzijazykovej interferencie;

- výber, tvorba a používanie učebných materiálov, učebníc, cvičebníc, didaktických pomôcok a príručiek vzhľadom na študijný cieľ a charakter kurzu;

- nové formy jazykového vzdelávania, možnosti dištančného vzdelávania a prezentácia e-kurzu pre cudzincov na internete;

- prezentácia slovenskej kultúry, literatúry a slovenských reálií cudzincom so zreteľom na etnokultúrne špecifiká a interkultúrnu komunikáciu.

 

Cieľ, metódy a formy práce:

Cieľom kurzu je predstaviť rozmanité postupy, techniky a stratégie zamerané na rozvíjanie receptívnych a produktívnych rečových zručností, lingvistických a interkultúrnych kompetencií, ako aj na zisťovanie študijnej motivácie frekventantov a jej využitie v prospech osvojenia si správnych študijných návykov.

Prednášky vymedzujúce teoretické východiská, príslušné lingvodidaktické pojmy a kľúčové slová. Ťažisko výkladu tvorí interdisciplinárny prístup.

Seminárecvičenia uplatňujúce participačné metódy, rozhovor, interaktívne úlohy zamerané na vnímavosť učiteľa a identifikáciu osobitostí slovenčiny z pohľadu cudzinca so zreteľom na riešenie úloh samostatne i v kolektíve.

Cieľová skupina: Učitelia a lektori slovenčiny, ktorí pôsobia alebo majú záujem pôsobiť v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku alebo v zahraničí na školách rozličného typu (napr. na lektorátoch slovenského jazyka a kultúry), chcú sa vzdelávať v odbore a získať certifikát o absolvovaní kurzu. 

Požadované vstupné vzdelanie: Absolventi vysokoškolského štúdia slovenského jazyka a literatúry druhého stupňa, prípadne absolventi študijných programov filologického zamerania, doktorandi.

Termín konania: september 2017 – jún 2018 (kontaktná i dištančná forma)

I.                   semester: zvyčajne v piatok popoludní v 8-hodinových blokoch, 1x mesačne, konkrétne dátumy doplníme

II.                semester: zvyčajne v piatok popoludní v 8-hodinových blokoch, 1x mesačne, konkrétne dátumy doplníme

 Konzultácie a štúdium materiálov budú prebiehať aj dištančnou formou

 

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

Teoretická časť:

ústna:  obhajoba záverečnej práce

Praktická časť:

záverečná práca v rozsahu cca 20 normostrán

Obhajoba záverečnej práce: jún 2018

 

Miesto konania: Studia Academica Slovaca, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava

Cena kurzu: 400 €

(v cene je zahrnuté školné, učebné materiály pre účastníkov a vydanie certifikátu)

 

PRIHLÁŠKA - doc


 

Vyplnenú prihlášku pošlite najneskôr do 25. 08. 2017 na: veronika.sykorova@uniba.sk

Po zaregistrovaní dostanú prijatí uchádzači akceptačný list, v ktorom bude podrobný program a harmonogram štúdia.

Školné za kurz treba uhradiť do 30. 09. 2017 bankovým prevodom:

IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100, VS: 29, poznámka: Vaše meno a priezvisko

 

Organizátori si vyhradzujú právo otvoriť kurz len v prípade, ak sa prihlási minimálne 12 uchádzačov.