Petra Kollárová

Mgr. Petra Kollárová, PhD.

e-mail: petra.kollarova@uniba.sk

miestnosť: G413


V rokoch 2010 – 2015 absolvovala štúdium slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2019 obhájila dizertačnú prácu s názvom Jazykový obraz rodiny z diachrónneho a synchrónneho pohľadu (školiteľ prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.) a získala titul PhD. Počas magisterského a doktorandského štúdia absolvovala rôzne jazykové kurzy v Poľsku, Macedónsku a Rusku. V rokoch 2013 – 2015 pôsobila na Studia Academica Slovaca ako externá lektorka: venovala sa výučbe slovenského jazyka pre cudzincov. V súčasnosti je zapojená do APVV projektu Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu.

Na Studia Academica Slovaca vedie všeobecné kurzy slovenského jazyka pre cudzincov, kurzy ortografie a dejín jazyka.