Júlia Vrábľová

Mgr. Júlia Vrábľová

email: julia.vrablova@uniba.sk

telefón: +421 2 59 339 497

miestnosť: G 414

 

V roku 2010 ukončila štúdium predmetov slovenský jazyk a literatúra –  filozofia na Univerzite Komenského v Bratislave. Popri štúdiu pracovala ako jazyková redaktorka, editorka a externá redaktorka vo viacerých periodikách. Momentálne je internou doktorandkou na oddelení súčasného slovenského jazyka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Zaoberá sa výskumom slovenskej jazykovej ideológie a jazykovej politiky, teóriou spisovného jazyka a jazykovej kultúry. Zároveň vyučuje slovenskú štylistiku na Akadémii médií v Bratislave. Od roku 2011 vedie kurzy slovenčiny ako cudzieho jazyka v rámci letnej školy SAS. S centrom SAS spolupracuje od roku 2011 (kurzy pre Erazmus študentov a letná škola SAS).


Júlia Vrábľová is a graduate of Comenius University in Bratislava, in 2010 she has finished her study of Slovak language and literature and Philosophy. During her study, she was working at several publishing houses as a corrector, an editor and external redactor. Currently, she is doing her PhD at the Department of current Slovak language at the Ľ. Štúr´ Institute of Linguistics, with focus on the research of Slovak language ideology and language policy, theory of language standardisation and cultivation. At the same time, she is a teacher of  Slovak stylistics at The Academy of Medias. Since 2011, she has been teaching Slovak language as a foreign language, predominantly at the Summer School of Slovak Language and Culture organized by Studia Academica Slovaca. She has been cooperating with SAS since 2011 (teaching Slovak as a foreign language for students in Erasmus programme and summer school).