Jana Výškrabková

Mgr. Jana Výškrabková

e-mail: vyskrabkova2@uniba.sk

miestnosť: G414

 

V rokoch 2013 – 2018 študovala odbor učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia strávila jeden semester na študijnom pobyte na Univerzite v Ľubľane v Slovinsku v rámci programu Erasmus+. Magisterské štúdium úspešne absolvovala v roku 2018 obhájením diplomovej práce, za ktorú jej bola udelená Cena rektora UK. Od roku 2018 pôsobí ako interná doktorandka v Studia Academica Slovaca. V prvom ročníku doktorandského štúdia sa zúčastnila ďalšieho študijného pobytu cez program Erasmus+ na Univerzite v Jyväskylä vo Fínsku. Témou jej dizertačnej práce sú Lingvodidaktické špecifiká pri prezentácii slovenčiny v e-learningovom prostredí  (školiteľka: doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.). Zameriava sa primárne na rozvíjanie produktívnych jazykových zručností v e-learningových jazykových kurzoch. Od roku 2017 je aj tútorkou e-learningových kurzov slovenčiny ako cudzieho jazyka (www.e-slovak.sk). V Studia Academica Slovaca vedie všeobecné kurzy slovenčiny ako cudzieho jazyka a kurzy slovenských dejín.

 

Jana Výškrabková got her degree in the double major of History and Slovak Language and Literature from the Faculty of Arts at the Comenius University in Bratislava (2013 – 2018). During her studies, she spent one semester studying at the University of Ljubljana in Slovenia as a participant of the Erasmus+ program. She earned her Master’s degree in 2018 after defending her thesis, which received the Award of the Rector of the Comenius University. She started working on her PhD. in 2018 at Studia Academica Slovaca and in the first year, she participated in the Erasmus+ program, this time at the Jyväskylä University in Finland. Her dissertation title is Linguodidactic Specifics of Presenting the Slovak Language in the e-learning Environment, with doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. as her thesis advisor. She focuses mostly on developing productive language skills in e-learning language courses. Since 2017, she has also been a tutor for the www.e-slovak.sk e-learning courses of Slovak as a Foreign Language. At Studia Academica Slovaca, she teaches language courses of Slovak as a foreign language and Slovak history courses.