Kulturologické združenie

Kulturologické združenie pracuje pri Katedre kulturológie FIF UK od roku 2007. Jeho cieľom je podporovať vedeckú a odbornú činnosť študentov, prispievať organizačne a odborne pri realizácii ŠVOK, Dňa otvorených dverí na Katedre kulturológie, organizovať v rámci Týždňa vedy, špecializované prednášky, spolupracovať pri vydávaní katedrového periodika Acta culturologica (doteraz vyšlo 23 zväzkov a tvoria súčasť učebných pomôcok), spoluorganizovať spoluprácu s partnerskýmni pracoviskami účasťou na konferenciách, seminároch a publikačnou činnosťou.

Darovaním 2 % nám pomôžete pokračovať v našej činnosti.

Ďakujeme Vám.

KULTUROLOGICKÉ ZDRUŽENIE

IČO  31 82 07 78

číslo účtu:  262 41 26 102