Predmety Dobrovoľníctvo v kultúre a Odborná prax

Základné informácie o predmetoch

Aj pre absolventov kulturológie je dôležité, aby si mohli nadobudnuté vedomosti a zručnosti overiť a otestovať priamo v praxi. Dôležitou súčasťou študijného programu sú predmety,  ktoré od prvého ročníka štúdia na našej katedre poslucháčom umožňujú byť aktívnou súčasťou kultúrneho diania, priamo sa podieľať na príprave, realizácii či priebehu kultúrnych aktivít, podujatí alebo aj eventových akcií.

Patria k nim povinne voliteľné predmety Dobrovoľníctvo v kultúre 1-4 a najmä povinný predmet Odborná prax, ktorí poslucháči absolvujú v poslednom roku bakalárskeho a magisterského štúdia. Prakticky orientované predmety považujeme za dôležitú súčasť vzdelávacieho procesu, rozširujú a obohacujú teoretické vedomosti a dávajú poslucháčom priestor na kontakt so živou a aktívnou kultúrou.

Medzi základné ciele prakticky orientovaných predmetov patrí:

 

  • sprostredkovať študentom priamy kontakt s rôznymi kultúrnymi inštitúciami a organizáciami na všetkých stupňoch riadenia a správy;
  • podporiť a prehĺbiť záujem študentov o študovaný odbor;
  • umožniť študentom, aby si prakticky vyskúšali a overili vedomosti, zručnosti a metódy práce, s ktorými sa zoznámili v škole počas štúdia;
  • ponúknuť priestor na konfrontovanie svojich teoretických predstáv s možnosťami ich praktickej realizácie,
  • rozvíjať a upevňovať profesionálnu identitu;
  • podporovať záujem o profesie, ktoré súvisia so študovaným odborom.

 

Dobrovoľníctvo v kultúre: je formou aktivizácie študenta, umožňuje poslucháčom získanie praktických skúseností a upevňovanie schopností a zručností. Na rozdiel od odbornej praxe je tento predmet dobrovoľný. Podstatou dobrovoľníctva je neplatená činnosť vykonaná v prospech druhých, pričom v rámci absolvovania predmetu môžu poslucháči využiť širokú ponuku kultúrnych inštitúcií a organizácií. Je spôsobom podpory záujmu o kultúru, kultúrne dianie, umožňuje zažiť, skúsiť a prekonať mnohé výzvy od tvorby informačných brožúr cez priame interakcie s účinkujúcimi a publikom až po priame podieľanie sa na významných kultúrnych udalostiach.

Odborná prax: je zameraná na upevnenie praktických zručností, overenie teoretických vedomostí a informácií získaných počas štúdia. Odborná prax sa podľa Študijného plánu koná v letnom semestri posledného ročníka, v súlade s obsahovou náplňou študijného odboru. Odbornú prax študent vykonáva v zariadeniach, ktoré odporúča Katedra kulturológie ale v prípade záujmu a súhlasu garanta predmetu / súhlasu Katedry kulturológie FiF UK môže po súhlase inštitúcie vykonať prax aj na jemu vyhovujúcom zmluvnom zariadení. Odbornú prax môže študent vykonať aj v rámci mobility Erazmus+.

Praktické informácie k absolvovaniu predmetu Dobrovoľníctvo v kultúre (aktualizácia 24.09.2020)

Pre absolvovanie predmetu Dobrovoľníctvo v kultúre je potrebné vykonať dobrovoľnícku aktivitu v kultúrnej inštitúcii v stanovenom rozsahu 5 dní. Garantkou predmetu je Mgr. Andrea Bátorová, PhD

K organizácií predmetu Dobrovoľníctvo 1 - 4 doktorka Bátorová odporúča, aby si ho odpísali študenti, ktorí nepotrebujú kredity. Tí, ktorí potrebujú kredity, vypracujú novú Správu z dobrovoľníctva. Jej predmetom bude navrhnúť opatrenia, ktoré môžu realizovať pracovníci v inštitúcii, ktorú si študenti vyberú ako modelovú, aby sa inštitúcia vrátila do života verejnosti po pandémii spôsobenej koronavírusom. Hodnotené bude: 

 

  • Vypracovanie jednotlivých statí podľa zadaných kritérií
  • Formálna úprava textu
  • Štylistika a pravopis (vyvarovať sa štylistickým a gramatickým chybám z nedbalosti)

 

Práce poprosíme zaslať do termínu stanovenom doktorkou Bátorovou. 

 

Informácie k absolvovaniu predmetu Odborná prax

Pre absolvovanie predmetu Odborná prax je potrebné absolvovať prax v stanovenom rozsahu (5 dní pre bakalársky stupeň, 10 dní pre magisterský stupeň). Garantkou predmetu je Doc. PhDr. Zuzana Slušná, PhD. (miestnosť ST 10, v čase konzultačných hodín).

Po tom, ako študent kontaktuje danú inštitúciu je v prípade predmetu Odborná prax potrebné na katedru priniesť vyplnenú návratku o prijatí na odbornú prax. Po skončení je študent povinný priniesť potvrdenie z danej inštitúcie a vypracovať správu z absolvovania dobrovoľníckej aktivity / praxe.

Inštitúcie, kde študenti absolvovali Odbornú prax alebo Dobrovoľníctvo v kultúre

Zoznam vybraných inštitúcii nájdete tu.

Pozn.: Kontaktné údaje uvedené v zozname sa časom mohli zmeniť. Pre záujem o absolvovanie praxe alebo dobrovoľníctva prosím vyhľadajte aktuálne údaje na oficiálnych stránkach inštitúcií.

Do pozornosti dávame aj portál praxuj.sk, kde nájdete množstvo rôznych ponúk na absolvovanie praxe.