Praktické informácie pre študentov končiacich ročníkov

Štátne záverečné skúšky v AR 2021/2022 (jesenný termín)

Oznamujeme študentom, že štátne záverečné skúšky v jesennom termíne sa budú konať 24.8.2021

Viac informácií zverejníme čoskoro. 

Štátne záverečné skúšky programu kulturológia v miestnosti G320

Oznamujeme študentom, že štátne záverečné skúšky programu kulturológia sa budú v miestnosti G320 v budove na Gondovej.

Usmernenie pre študentov k štátnym skúškam - letný termín AR: 2020/2021

Usmernenie pre študentov k realizácií štátnych skúšok - letný termín AR: 2020/2021 (oba stupne a obe formy) 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok, letný termín AR: 2020/2021

Harmonogram štátnych záverečných skúšok, letný termín AR: 2020/2021

Štátne záverečné skúšky v AR 2021/2022 (letný termín)

Oznamujeme študentom odboru kulturológia, že ŠZS sa budú konať v termíne 15. – 17. júna 2021. Na štátne skúšky na oboch stupňoch štúdia sa študenti prihlasujú výlučne online v termíne od 03. do 07. mája 2021 podľa pokynov študijného oddelenia Filozofickej fakulty UK v Bratislave, ktoré sú prehľadne uvedené tu.  

Žiadame všetkých študentov, ktorí sa rozhodli vykonať ŠZS v tom termíne, aby do 01. júna 2021 oznámili formu svojej účasti na ŠZS (online alebo prezenčne) študijnej poradkyni programu kulturológia, Doc. Slušnej mailom. Ak tak študent v stanovenom termíne neurobí a prihlási sa na letný termín ŠZS, bude to považované za vyjadrenie súhlasu s prezenčnou účasťou na ŠZS. Harmonogram a zaraďovanie študentov na konkrétny čas a deň konania štátnej skúšky zverejníme v júni 2021, harmonogram bude na stránke programu kulturológie. Prosíme študentov, ktorí konajú opakovanú ŠZS alebo obhajobu záverečnej práce, aby rešpektovali aktuálne pokyny vedenia fakulty.

Vzhľadom na končiacu akreditáciu odboru kulturológia dôrazne odporúčame študentom bakalárskeho i magisterského stupňa, aby si zbytočne neodkladali vykonanie ŠZS, nakoľko posledným dátumom na ukončenie štúdia v akreditovanom programe je 31. 8. 2022. 

Informácie o prihlásení na štátne skúšky, spôsob prihlasovania i spôsob účasti nájdete na stránkach fakulty

Postup odovzdávania a hodnotenia záverečnej práce nájdete na stránkach fakulty

O ďalších náležitostiach spojených s odovzdaním titulných listov a licenčných zmlúv budeme končiacich študentov informovať prostredníctvom oznamu na tejto stránke i zasielaním mailov.

Ako začať s písaním záverečnej práce?

Oznamujeme študentom, ktorí majú záujem o spracovanie vlastnej témy ako záverečnej práce, aby túto možnosť skonzultovali s potenciálnym školiteľom. 

Na stretnutí s potenciálnym školiteľom ohľadom vlastnej témy záverečnej práce je potrebné predložiť školiteľovi názov práce, cieľ, hlavnú metódu, rešerš základnej literatúry k práci. Rovnaké náležitosti bude obsahovať aj prihláška na záverečnú prácu doplnené o písomný súhlas potenciálneho školiteľa.

Ostatní študenti si v začiatku zimného semestra (do 12.10.2020) vyberú z aktuálne vypísaných tém záverečných prác pedagógmi odboru kulturológia. 

V prvom kroku študent osloví konkrétneho školiteľa, ktorý tému vypísal a konzultuje ju s ním. Dôležité je prísť na konzultáciu s určitou predstavou a osobným zaujatím témou. Školiteľ môže študentov korigovať v ich predstavách vzhľadom na rozsah aj náročnosť záverečnej práce.

Pozor - zmena čísla a názvu študijného odboru do titulného listu ZP

Upozorňujeme študentov a študentky, že od 1.9.2019 došlo k zmene názvu sústavy študijného odboru kulturológia a jeho čísla. Po novom kulturológiu nahradil študijný odbor Vedy o umení a kultúre s číslom odboru 8110.

Zmenu prosím zohľadnite pri vypĺňaní titulného listu záverečnej práce. Vzor nájdete v na tejto stránke medzi dokumentami v pravom stĺpci.

Ako sa pripraviť na štátnice a čo všetko si vziať so sebou? - aktualizácia 19. 5. 2020

Termín záverečných skúšok oznámi katedra študentom vopred. Povinnosťou študentov je v AR 2019/20 prihlásiť sa na štátnice elektronicky cez AIS.

Študenti magisterského stupňa v AR 2019/20 poskytnú študijnému poradcovi informáciu o zvolených štátnicových predmetoch. Štátnicový predme Kulturologická teória je pre všetkých študentov povinný, uvádza sa ako prvý v poradí. Ďalšie dva predmety si môžu zvoliť. V prípade druhého predmetu Historicko-teoretická reflexia umeleckej kultúry si študenti vyberajú jeden z umeleckých druhov - výtvarné umenie, divadlo, film a hudba ( uvádzajú sa vo forme napríklad Umelecká kultúra - film).  V prípade tretieho predmetu si volia medzi Filozoficko-metodologickými problémami kultúry a Aplikovanou kulturológiou.

K jednotlivým predmetom katedra pripravila základné tematické okruhy pre bakalársky a magisterský stupeň štúdia. Tematické okruhy vám môžu uľahčiť prípravu na ŠZŠ, ktorá prebieha kolokviálnou formou.

Odporúčame študentom, aby si okrem dôkladného štúdia štátnicových otázok a okruhov dôsledne vopred pripravili aj obhajobu svojej záverečnej práce.

Podrobnejšie informácie o cykle záverečných prác nájdete tu.

Ako prebiehajú samotné štátnice? - aktualizácia 19. 5. 2020

Študent je oboznámený s posudkami k záverečnej práci (školiteľský aj oponentský) najneskôr tri dni pred konaním štátnic.

Štátnicová komisia býva zostavená z členov katedry a aktuálnych doktorandov.

 

Bakalárskej štátnice 

Prebiehajú formou obhajoby bakalárskej práce a odpovede na otázky, ktoré v oponentskom posudku navrhol oponent. Otázka/y sa týkajú témy práce a zohľadňujú aj učivo za predchádzajúce tri roky štúdia. Študent má otázku/y k nahliadnutiu vopred v posudku oponenta.

Pred samotnou odpoveďou má študent čas približne 20 minúť na prípravu. Počas nej môže na písanie svojich poznámok využiť opečiatkovaný papier, ktorý mu poskytne sekretariát katedry.

V štátnicovej miestnosti predseda komisie stručne predstaví študenta a názov jeho práce. Študent je potom vyzvaný, aby prácu stručne predstavil – zvolený problém, výskumné otázky, výskumnú metódu, cieľ práce a z nej vyplývajúce výsledky. Nasleduje čítanie posudkov školiteľa a oponenta. Potom je študent vyzvaný k tomu, aby k posudkom zaujal stanovisko a odpovedal na otázku/y oponenta. Členovia komisie sa môžu rozhodnúť, že položia aj ďalšie doplňujúce otázky.

Po ukončení odpovede zostávajú opečiatkované papiere s prípravou študenta v štátnicovej miestnosti.

Po vyskúšaní všetkých účastníkov štátnic nasleduje krátke vyhlásenie výsledkov.

V prípade neudelenia hodnotenia nasledujú od členov komisie inštrukcie k ďalšiemu postupu.

 

Magisterské štátnice

V samotný deň štátnic študent dostane tri otázky zohľadňujúce jeho výber štátnicových predmetov. Otázky majú súvislosť s témou diplomovej práce. Čas na prípravu odpovede je približne 30 minút.

V štátnicovej miestnosti predseda komisie stručne predstaví študenta a názov jeho práce. Študent je potom vyzvaný, aby prácu stručne predstavil sám – zvolený problém, výskumné otázky, výskumnú metódu, cieľ práce a z nej vyplývajúce výsledky. Nasleduje čítanie posudkov školiteľa a oponenta. Potom je študent vyzvaný k tomu, aby k posudkom zaujal stanovisko a zodpovedal jednotlivé otázky. Členovia komisie sa môžu rozhodnúť, že študentovi položia ďalšie doplňujúce otázky.

Po vyskúšaní všetkých účastníkov štátnic nasleduje krátke vyhlásenie výsledkov.

V prípade neudelenia hodnotenia študentovi nasledujú od členov komisie inštrukcie k ďalšiemu postupu.

Praktické rady

Základným dokumentom, podľa ktorého sa záverečná práca posudzuje je Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác od Štefana Kimličku.

Do pozornosti dávame aj aktuálnu Smernicu rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác.

Pre výslovnosť cudzích mien odporúčame využiť niektorú z internetových databáz výslovnosti, napr. www.forvo.sk

Ak je v práci využitá obrazová, zvuková alebo iná príloha, je vhodné na ňu odkazovať v texte práce.

Ďalšie potrebné informácie sa dozviete na predmetoch Seminár k bakalárskej práci a Seminár k diplomovej práci.

Promócie a diplomy - aktualizácia 19. 5. 2020

Odovzdávanie potvrdenia Ústrednej knižnici, o tom, že voči nej študent nemá žiadne podlžnosti bolo zrušené. Ústredná knižnica osloví patričných študentov osobitne a podlžnosti môže vymáhať súdnou cestou. Preto je vhodné si dôkladne preveriť, či sú všetky záväzky uhradené.

Aktuálne informácie k promóciám a vydávaniu dokladov nájdete tu.