Praktické informácie pre študentov končiacich ročníkov

Ako začať s písaním záverečnej práce?

Oznamujeme študentom, ktorí majú záujem o spracovanie vlastnej témy ako záverečnej práce, aby túto možnosť skonzultovali s potenciálnym školiteľom. 

Na stretnutí s potenciálnym školiteľom ohľadom vlastnej témy záverečnej práce je potrebné predložiť školiteľovi názov práce, cieľ, hlavnú metódu, rešerš základnej literatúry k práci. Rovnaké náležitosti bude obsahovať aj prihláška na záverečnú prácu doplnené o písomný súhlas potenciálneho školiteľa.

Ostatní študenti si v začiatku zimného semestra (01.10.2021) vyberú z aktuálne vypísaných tém záverečných prác pedagógmi odboru kulturológia. 

V prvom kroku študent osloví konkrétneho školiteľa, ktorý tému vypísal a konzultuje ju s ním. Dôležité je prísť na konzultáciu s určitou predstavou a osobným zaujatím témou. Školiteľ môže študentov korigovať v ich predstavách vzhľadom na rozsah aj náročnosť záverečnej práce.

Pozor - zmena čísla a názvu študijného odboru do titulného listu ZP

Upozorňujeme študentov a študentky, že od 1.9.2019 došlo k zmene názvu sústavy študijného odboru kulturológia a jeho čísla. Po novom kulturológiu nahradil študijný odbor Vedy o umení a kultúre s číslom odboru 8110.

Zmenu prosím zohľadnite pri vypĺňaní titulného listu záverečnej práce. Vzor nájdete v na tejto stránke medzi dokumentami v pravom stĺpci.

Ako sa pripraviť na štátnice a čo všetko si vziať so sebou? - aktualizácia 19. 5. 2020

Termín záverečných skúšok oznámi katedra študentom vopred. Povinnosťou študentov je v AR 2019/20 prihlásiť sa na štátnice elektronicky cez AIS.

Študenti magisterského stupňa v AR 2019/20 poskytnú študijnému poradcovi informáciu o zvolených štátnicových predmetoch. Štátnicový predme Kulturologická teória je pre všetkých študentov povinný, uvádza sa ako prvý v poradí. Ďalšie dva predmety si môžu zvoliť. V prípade druhého predmetu Historicko-teoretická reflexia umeleckej kultúry si študenti vyberajú jeden z umeleckých druhov - výtvarné umenie, divadlo, film a hudba ( uvádzajú sa vo forme napríklad Umelecká kultúra - film).  V prípade tretieho predmetu si volia medzi Filozoficko-metodologickými problémami kultúry a Aplikovanou kulturológiou.

K jednotlivým predmetom katedra pripravila základné tematické okruhy pre bakalársky a magisterský stupeň štúdia. Tematické okruhy vám môžu uľahčiť prípravu na ŠZŠ, ktorá prebieha kolokviálnou formou.

Odporúčame študentom, aby si okrem dôkladného štúdia štátnicových otázok a okruhov dôsledne vopred pripravili aj obhajobu svojej záverečnej práce.

Podrobnejšie informácie o cykle záverečných prác nájdete tu.

Ako prebiehajú samotné štátnice? - aktualizácia 19. 5. 2020

Študent je oboznámený s posudkami k záverečnej práci (školiteľský aj oponentský) najneskôr tri dni pred konaním štátnic.

Štátnicová komisia býva zostavená z členov katedry a aktuálnych doktorandov.

 

Bakalárskej štátnice 

Prebiehajú formou obhajoby bakalárskej práce a odpovede na otázky, ktoré v oponentskom posudku navrhol oponent. Otázka/y sa týkajú témy práce a zohľadňujú aj učivo za predchádzajúce tri roky štúdia. Študent má otázku/y k nahliadnutiu vopred v posudku oponenta.

Pred samotnou odpoveďou má študent čas približne 20 minúť na prípravu. Počas nej môže na písanie svojich poznámok využiť opečiatkovaný papier, ktorý mu poskytne sekretariát katedry.

V štátnicovej miestnosti predseda komisie stručne predstaví študenta a názov jeho práce. Študent je potom vyzvaný, aby prácu stručne predstavil – zvolený problém, výskumné otázky, výskumnú metódu, cieľ práce a z nej vyplývajúce výsledky. Nasleduje čítanie posudkov školiteľa a oponenta. Potom je študent vyzvaný k tomu, aby k posudkom zaujal stanovisko a odpovedal na otázku/y oponenta. Členovia komisie sa môžu rozhodnúť, že položia aj ďalšie doplňujúce otázky.

Po ukončení odpovede zostávajú opečiatkované papiere s prípravou študenta v štátnicovej miestnosti.

Po vyskúšaní všetkých účastníkov štátnic nasleduje krátke vyhlásenie výsledkov.

V prípade neudelenia hodnotenia nasledujú od členov komisie inštrukcie k ďalšiemu postupu.

 

Magisterské štátnice

V samotný deň štátnic študent dostane tri otázky zohľadňujúce jeho výber štátnicových predmetov. Otázky majú súvislosť s témou diplomovej práce. Čas na prípravu odpovede je približne 30 minút.

V štátnicovej miestnosti predseda komisie stručne predstaví študenta a názov jeho práce. Študent je potom vyzvaný, aby prácu stručne predstavil sám – zvolený problém, výskumné otázky, výskumnú metódu, cieľ práce a z nej vyplývajúce výsledky. Nasleduje čítanie posudkov školiteľa a oponenta. Potom je študent vyzvaný k tomu, aby k posudkom zaujal stanovisko a zodpovedal jednotlivé otázky. Členovia komisie sa môžu rozhodnúť, že študentovi položia ďalšie doplňujúce otázky.

Po vyskúšaní všetkých účastníkov štátnic nasleduje krátke vyhlásenie výsledkov.

V prípade neudelenia hodnotenia študentovi nasledujú od členov komisie inštrukcie k ďalšiemu postupu.

Praktické rady

Základným dokumentom, podľa ktorého sa záverečná práca posudzuje je Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác od Štefana Kimličku.

Do pozornosti dávame aj aktuálnu Smernicu rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác.

Pre výslovnosť cudzích mien odporúčame využiť niektorú z internetových databáz výslovnosti, napr. www.forvo.sk

Ak je v práci využitá obrazová, zvuková alebo iná príloha, je vhodné na ňu odkazovať v texte práce.

Ďalšie potrebné informácie sa dozviete na predmetoch Seminár k bakalárskej práci a Seminár k diplomovej práci.

Promócie a diplomy - aktualizácia 19. 5. 2020

Odovzdávanie potvrdenia Ústrednej knižnici, o tom, že voči nej študent nemá žiadne podlžnosti bolo zrušené. Ústredná knižnica osloví patričných študentov osobitne a podlžnosti môže vymáhať súdnou cestou. Preto je vhodné si dôkladne preveriť, či sú všetky záväzky uhradené.

Aktuálne informácie k promóciám a vydávaniu dokladov nájdete tu.