Štúdium

ŠTÚDIUM

Štúdium sa delí na dva stupne:

bakalársky - udeľovaný je titul: bakalár (Bc.)

a magisterský - udeľovaný je titul: magister (Mgr.)

Forma štúdia: denné

1.stupeň:

Bakalárske štúdium trvá 3 roky a je podmienené získaním 180 kreditov a následne úspešným absolvovaním štátnej skúšky (Obhajoba bakalárskej práce, Všeobecná kulturológia, Manažment kultúry, Dejiny národnej kultúry)

2.stupeň:

Magisterské štúdium trvá 2 roky a je podmienené získaním 120 kreditov a následne úspešným absolvovaním štátnej skúšky (Obhajoba diplomovej práce, Kulturologická teória, Historicko-teoretická reflexia umeleckej kultúry, Aplikovaná kulturológia / Filozoficko-metodologické problémy kultúry)