Od baroka k postmoderne

Obsah

Úvod  /  11

Bajza polemik čiže Od baroka k osvietenstvu (a späť)  / 15

Bohuslav Tablic a osvietenstvo  /  23

Hollého obraznosť a bernolákovský klasicizmus  /  35

Chalupkov zverinec („Zvierací“ aspekt Chalupkových postáv)  /  41

Hviezdoslav ako automýtus  /  49

Symbolizmus v slovenskom literárnom dejepisectve  /  57

Významová štruktúra Chrobákových próz   /  65

Autobiografickosť a sujet (Ľ. Ondrejov: Šibeničné pole)  /  89

Predposledné veci (J. Kostra: Len raz)  /  97

Tatarka alebo Démon pátosu  /  105

Postmoderné vyústenie? (Š. Moravčík: Sedláci)  /  115

Svet bez hlavy, telo v príbehu (P. Vilikovský: Krutý strojvodca)  /  121

Žiť ako nikto (M. M. Šimečka: Záujem)  /  127

Autentickosť a štylizovanosť v slovenskej literárnej tradícii  /  135

Résumé  /  145

Zoznam literatúry  / 147

Bibliografická poznámka  /  155

Menný register  /  157

 

 

Ohlas

Valér Mikula: Od baroka k postmoderne. Interpretačné sondy do slovenskej literatúry. Ilustrácie Ľudovít Hološka. Koloman Kertész Bagala, L. C. A., Levice 1997, 160 s.

 

Recenzie:

Jozef BŽOCH: Rozmýšľanie o slovenskej literatúre. Národná obroda, 9, 1998, č. 43, s. 8. /Tiež in J. Bžoch: Zo  zápisníka kritika (1990–2000). Kalligram, Bratislava  2001, s. 208–209./

Adam BŽOCH: Posledný slovenský osvietenec. Nad Mikulovými interpretačnými sondami do slovenskej literatúry. Domino-fórum, 7, 1998, č. 17, s. 14.

Rudolf SCHRIMPEL: Blesky a hromy. Mosty, 7, 1998, č. 20, s. 12.

Peter DAROVEC: Stále zjemňovaná vnímavosť. OS, 2, 1998, č. 6, s. 91–92.

Jana CVIKOVÁ: Konfrontácie C/Z. Valér Mikula: Od baroka  k postmoderne. Romboid, 33, 1998, č. 3, s. 26–28.

Miroslav ZELINSKÝ: Konfrontácie C/Z. Valér Mikula: Od baroka  k postmoderne. Romboid, 33, 1998,  č. 3, s. 26–28.

Anna VALCEROVÁ: Mikula, Valér: Od baroka k postmoderne. Slovenská literatúra, 45, 1998, č. 3, s. 237–239. /Tiež in A. Valcerová: Text ako inšpirácia. Filozofická fakulta  Prešovskej univerzity, Prešov 2000, s. 93–96/.

Miroslav ZELINSKÝ: Poznámky českého čtenáře slovenských  knih II. Tvar, 1998, č. 16, s. 11.

Jacek KOLBUSZEWSKI: Na ceste k novej syntéze. Kontakty. Časopis pre riešenie výskumných otázok slovensko-poľských a poľsko-slovenských vzťahov, 1, 2002, č. 1, s. 36–37.

 

Z citácií:

Peter ZAJAC: Autentickosť ako rétorická figúra. Slovenská  literatúra, 45, 1998, č. 6, s. 426–427.

Irena MALEC: Kraus, Cyril: Slovenský literárny  romantizmus. Slovenská literatúra, 46, 1999, č. 3–4, s. 283.

Marta SOUČKOVÁ: Personálna téma v prozaickom texte. Náuka, Prešov 2001, s. 10.

Pavel MATEJOVIČ: Tvorba I. Kadlečíka na pozadí deväťdesiatych rokov. Slovenská literatúra, 48, 2001, č. 1, s. 53, 62.

Helena MÁJEKOVÁ: Žalospevi. Interpretácia cyklu Jána  Hollého. In: Studia Academica Slovaca 30. Stimul,  Bratislava 2001, s. 359. /Tiež in: Slovenská literatúra, 48, 2001, č. 4, s. 286./

Anna KRULÁKOVÁ: Prehodnocovanie témy lásky v próze  šesťdesiatych rokov 19. storočia. Sonda do textov Ľudovíta  Kubániho a Jonáša Záborského. In: Studia Academica Slovaca  30. Stimul, Bratislava 2001, s. 378. /Tiež in: Slovenská  literatúra, 48, 2001, č. 4, s. 293./

Miloslav VOJTECH: Od baroka k osvietenskému klasicizmu a preromantizmu. In: Česká literatura na konci tisíciletí 1. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2001, s. 139–140.

Pavel MATEJOVIČ: Ivan Kadlečík. Kalligram, Bratislava  2001, s. 31, 109–110, 124–125.

Józef ZAREK: Klasycyzm i neoklasycyzm, czyli pamięć literatury słowackiej o Europie. In: Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia. Ed. J. Zarek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 291–292, 294.

Július LOMENČÍK: Z podkrovia čaro(ná)dejníka slova / (Pí)sanie života na úteku. In: Život a dielo Štefana Moravčíka. Ed. A. Červeňák. Spolok slovenských spisovateľov, Filozofická fakulta UKF, Nitra 2002, s. 158–159.

Alejandro HERMIDA: Literatúra, skúsenosť a humanizmus. In: Hľadanie zmyslu. Dielo literárneho vedca, kritika a historika Milana Hamadu a hodnotové kritériá (venované k 70. narodeninám). Literárna nadácia Studňa, Bratislava 2003, s. 66–67.

Viliam MARČOK a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. Literárne informačné centrum, Bratislava 2004, s. 99.

Jaroslav ŠRANK: K textotvorným postupom Štefana Moravčíka. Romboid, 40, 2005, č. 2, s. 73.

Peter ZAJAC: Kocúrkovo ako slovenský antimýtus. Slovenská literatúra, 52, 2005, č. 4–5, s. 354-355.

Zvonko TANESKI: Vo koj pravec vozi mašinistot na Vilikovski? In: Pavel Vilikovský: Surovoist mašinist. Magor, Skopje 2006, s. 164–65.

Adam BŽOCH: Psychoanalýza na periférii. Kalligram, Bratislava 2007, s. 160–165, 168.

Miriam SUCHÁNKOVÁ: Umenie ako riešenie existenciálnej situácie (Interpretácia Tatarkovej Panny Zázračnice). Slovenská literatúra, 54, 2007, č. 3, s. 215.

Pavel MATEJOVIČ: Krajina ako autoidentifikačný znak v tvorbe Vladimíra Mináča. Slovenská literatúra, 54, 2007, č. 4, s. 251.

Lubomír MACHALA: Srovnání českého a slovenského polistopadového vývoje. Slovenská literatúra, 57, 2010, č. 1, s. 76.

Peter MRÁZ: Poetika príležitostnej poézie Bohuslava Tablica a Jána Hollého. Univerzita Komenského, Bratislava 2010, s. 38, 50.

Ivana TARANENKOVÁ: Možnosti pamäti. K situácii autobiografického písania v súčasnej slovenskej próze. Romboid, 45, 2010, č. 9, s. 25.

Jaroslav ŠRANK: Motívy bratislavského bydliska v poézii Jána Kostru zo 60. rokov. RAK, 16, 2011, č. 11.

Anna KRULÁKOVÁ: Tri cesty od romantizmu. Záborský, Kubáni, Laskomerský. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2012, s. 63–64.

Milan KENDRA: Pes na ceste. In: Top 5. Slovenská literárna a výtvarná scéna 2010 v odbornej reflexii. Ed. M. Součková, J. Gavura, R. Kitta. Občianske združenie FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, Prešov 2012, s. 21, 27.

Marta SOUČKOVÁ: Podoby postáv v Tatarkových medzivojnových prózach. In: Texty Dominika Tatarku. Ed. R. Bílik, P. Zajac. Veda, Bratislava 2014, s. 66.

Pavel MATEJOVIČ: Tatarka a Mináč v kontexte premien dobových poetík a inštitucionálnych mechanizmov totalitnej ideológie do roku 1968. In: Texty Dominika Tatarku. Ed. R. Bílik, P. Zajac. Veda, Bratislava 2014, s. 184.

Ivana Taranenková: Návrat básnika k sebe, do slonovinovej veže poézie (Valentín Beniak: Popolec). In: Sondy. Interpretácie kľúčových diel slovenskej literatúry 20. storočia. Ed. Peter Zajac. Kalligram  – Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2014, s. 213, 230.

René Bílik: ... hneď je z toho spomienka (Dušan Dušek: Milosrdný čas). In: Sondy. Interpretácie kľúčových diel slovenskej literatúry 20. storočia. Ed. Peter Zajac. Kalligram  – Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2014, s. 647, 649.

Tomáš Horváth: Vilikovského pátranie po skutočnosti: fotografia a trkastá chuť skutočného. Slovenská literatúra, 64, 2017, č. 1, s. 36.

Od baroka k postmoderne (1997)

 

Celá kniha na stiahnutie vo verzii pdf (stránkovanie súhlasí s knižným vydaním):

Od baroka k postmoderne