Kolektívne publikácie

K dielu Pavla Vilikovského

Kukučín v interpretáciách

Literárne informačné centrum, Bratislava 2010, 176 strán, ISBN 978-80-8119-029-2.

Zborník literárnovedných štúdií a interpretácií z medzinárodnej vedeckej konferencie k 150. výročiu narodenia významného slovenského spisovateľa Martina Kukučína, ktoré bolo zaradené aj do kalendára kultúrnych výročí UNESCO na rok 2010. Konferencia sa konala na Filozofickej fakulte UK a jej spoluorganizátorom bola aj Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FFUK. V zborníku publikuje 24 autorov, literárnych vedcov, jazykovedcov, prekladateľov a spisovateľov zo Slovenska i zo zahraničia. Zmyslom publikácie je nanovo a na úrovni súčasnej literárnej vedy prehĺbiť interpretačné sondy do Kukučínovho rozsiahleho literárneho diela.

Interpretácia textov slovenskej literatúry 50-tych rokov XX. storočia (1)

Editor Braňo Hochel. Recenzovaný zborník Interpretácia textov slovenskej literatúry 50-tych rokov XX. storočia (1) vyšiel ako príloha časopisu Rak. Prílohu pre FFUK vydalo vyd. Slovart Rak. – ISSN 1335-1702. – Roč. 15, č. 8-9 (2010), s. I – LV.

Interpretácia textov slovenskej literatúry 50-tych rokov XX. storočia (2)

Editor Braňo Hochel. Recenzovaný zborník Interpretácia textov slovenskej literatúry 50-tych rokov XX. storočia (2) vyšiel ako príloha časopisu Rak. Prílohu pre FFUK vydalo vyd. Slovart Rak. – ISSN 1335-1702. – Roč. 15, č. 10 (2010), s. I – XXVI.

Zborník v dvoch častiach (1 a 2) prináša vybrané príspevky z rovnomennej otvorenej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 14. októbra 2009. Prvý zväzok obsahuje interpretácie básnických diel od siedmich domácich i zahraničných autorov. Druhý zväzok obsahuje interpretácie prozaických textov od  ďalších štyroch autorov. Cieľom konferencie i následne zborníka bolo prezentovať interpretácie konkrétnych textov slovenskej literatúry, ktoré boli prvý raz uverejnené alebo preukázateľne vznikli v rokoch 1950 – 1959.

Vývin slovenskej literatúry 50-tych rokov XX. storočia (1)

Editor Braňo Hochel. Recenzovaný zborník Vývin slovenskej literatúry 50-tych rokov XX. storočia (1) vyšiel ako príloha časopisu Rak. Prílohu pre FFUK vydalo vyd. Slovart Rak. – ISSN 1335-1702. – Roč. 16, č. 4 (2011), s. I – XXXIII.

Vývin slovenskej literatúry 50-tych rokov XX. storočia (2)

Editor Braňo Hochel. Recenzovaný zborník Vývin slovenskej literatúry 50-tych rokov XX. storočia (2) vyšiel ako príloha časopisu Rak. Prílohu pre FFUK vydalo vyd. Slovart Rak. – ISSN 1335-1702. – Roč. 16, č. 5 (2011), s. I – XXX.

Zborník v dvoch častiach (1 a 2) prináša vybrané príspevky z rovnomennej medzinárodnej otvorenej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 12. mája 2010. Nadväzuje na zborník Interpretácia textov slovenskej literatúry 50-tych rokov XX. storočia (1), (2) a zameriava sa na literárno-vývinovú kontinuitu s cieľom ponúknuť precíznejší, diferencovanejší pohľad na toto desaťročie.

Kapitoly zo slovenského realizmu. Dejiny, medailóny, štúdie, interpretácie.

Editori: Valér Mikula, Marcela Mikulová. Univerzita Komenského, Bratislava 2010, 236 strán, ISBN 978-80-223-2855-5.

Táto publikácia vznikla s myšlienkou poskytnúť v podobe antológie z literárnovedných textov poslucháčom vysokých škôl pomôcku pri štúdiu obdobia realizmu v slovenskej literatúre. Zároveň v nej chceme predstaviť rozličné metodologické prístupy k literárnohistorickej látke: interpretácie konkrétnych textov, analytické štúdie, esejisticky ladené portréty či medailóny autorov, jazykovo-štylisticky a medziliterárne orientovaný výskum a napokon syntetizujúce literárno-dejinné prehľady. Práve tými poslednými z pedagogických dôvodov uvádzame jednotlivé fázy slovenského realizmu tak, ako ich vnímame na základe doterajšieho výskumu slovenskej literárnej vedy i našich vlastných zistení.

Viac

Hviezdoslav v interpretáciách

Editor: J. Zambor. Literárne informačné centrum, Bratislava 2009, 160 strán, ISBN 978-80-89222-78-0.

Zborník literárnovedných štúdií z vedeckej konferencie k 160. výročiu narodenia Pavla O. Hviezdoslava, ktorá sa konala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v júni 2009. V zborníku publikuje 16 autorov, básnikov a literárnych vedcov. Zmyslom publikácie je priblížiť Hviezdoslavovu osobnosť a tvorbu moderným jazykom interpretácií a poskytnúť tak ucelený pohľad na kontinuitu jeho pôsobenia v kontexte slovenskej a európskej lyriky.

Slovenská literatúra 18. a 19. storočia. História, teória, interpretácia

Editori: Z. Kákošová, M. Vojtech. Univerzita Komenského, Bratislava 2007, 224 strán, ISBN 978-80-223-2440-3.

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa pod názvom Problematika výskumu literatúry 18. a 19. storočia konala v dňoch 24.-25. 4. 2007 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Texty v zborníku sa orientujú predovšetkým na metodologické otázky literárnohistorickej reflexie literatúry 18. a 19. stor., na otázky teoretického myslenia o literatúre uvedeného obdobia, na problematiku interpretácie starších textov, na otázky editorsko-textologické či na otázky medziliterárnych vzťahov v stredoeurópskom kultúrnom priestore.

Ladislav ČÚZY - Igor HOCHEL - Zuzana KÁKOŠOVÁ: Slovenská literatúra po roku 1989

Literárne informačné centrum, Bratislava 2007, 162 strán, ISBN 978-80-89222-34-6.

Publikácia prehľadne podáva spoločensko-politickú situáciu v literatúre (vývinové kontexty a súvislosti), oboznamuje s autormi a dielami slovenskej literatúry z oblasti poézie (I. Hochel), prózy (L. Čúzy), drámy (Z. Kákošová) od roku 1989 po súčasnosť.

K problematike vyučovania materinského jazyka a literatúry

Zborník príspevkov z 2. celoslovenskej konferencie učiteľov slovenčiny.

Editor Miloslav Vojtech. Univerzita Komenského, Bratislava 2006, 68 strán, ISBN 80-223-2229-6.

Texty publikované v zborníku sa dotýkajú niekoľkých problémových okruhov, ktoré súvisia s otázkami vyučovania materinského jazyka a literatúry. Najväčší počet príspevkov sa venuje problematike tzv. kurikulárnej prestavby predmetu slovenský jazyk a literatúra. Osobitnú skupinu príspevkov tvoria texty, ktoré sa dotýkajú kreatívnych metód vo vyučovacom procese, či otázkam čítania a tzv. „čítanej kultúry“. 

Štyridsiate roky 20. storočia v slovenskej literatúre

Zborník z vedeckej konferencie. Editori: V. Mikula, D. Robertsová. Univerzita Komenského, Bratislava 2006, 208 strán, ISBN 80-223-2200-8.

Zborník prináša príspevky z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú usporiadala Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave dňoch 24.–25. januára 2006. Zámerom konferencie bolo znovu preskúmať jedno z kľúčových desaťročí minulého storočia v našej literatúre a kultúre. Sondy do tohto desaťročia, plného prevratných zmien, ako ich prináša tento zborník, sú vedené nielen z literárnohistorického či interpretačného hľadiska, ale prinášajú i pohľad muzikológa a historika. Aj zahraniční slovakisti či domáci komparatisti prispeli zo svojho postu inovatívnymi pohľadmi.

Viac

Slovensko. Dejiny – Divadlo – Hudba – Jazyk, literatúra – Ľudová kultúra – Výtvarné umenie – Slováci v zahraničí

Vedúci editor Magdaléna Fazekašová. Perfekt, Bratislava 2006, 384 strán, ISBN 80-8046-349-2.

Kniha je stručným súhrnom slovenských dejín, divadla, jazyka, hudby, literatúry, výtvarného umenia, architektúry, ľudovej kultúry a hovorí aj o Slovákoch v zahraničí. Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy sa autorsky podieľala na kapitole o slovenskej literatúre.

Obsah

Slovník slovenských spisovateľov

Editor a vedúci autorského kolektívu Valér Mikula. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005, 656 strán, ISBN 80-7149-801-7.

Encyklopedické dielo kolektívu 36 domácich i zahraničných odborníkov. Na úrovni aktuálnych odborných poznatkov prináša komplexnú informáciu o slovenskej literatúre od jej počiatkov až po rok 2004. Na úvod je zaradený stručný prehľad dejín literatúry. Slovník obsahuje 696 hesiel – o spisovateľoch, ale aj o časopisoch, literárnych zoskupeniach a inštitúciách. Na tvorbe hesiel participovali pracovníci katedry: A. Bokníková-Tóthová, L. Čúzy, P. Darovec, B. Hochel, Z. Kákošová, H. Májeková, V. Mikula, D. Robertsová, A. Kruláková, H. Májeková, M. Vojtech, J. Zambor. Ide o prepracovanú a doplnenú verziu slovníka, ktorý vyšiel r. 1999 v pražskom vydavateľstve Libri.

Viac

Slovenský literárny barok. Venované 340. výročiu smrti Petra Benického

Editori: Z. Kákošová, M. Vojtech. Univerzita Komenského, Bratislava 2005, 222 strán, ISBN 80-223-2016-1.

Texty zborníka sú rozdelené do troch tematických oddielov. V prvom sú zastúpené štúdie dotýkajúce sa otázok literárnej tvorby barokového básnika Petra Benického. V druhej časti sú štúdie reflektujúce niekoľko autorských osobností slovenského literárneho baroka (H. Gavlovič, M. Bahil a J. B. Magin), štúdie dotýkajúce sa otázok genologických, interpretačných a kultúrnohistorických, ako aj hudobnej tvorby na Slovensku v prvej polovici 17. storočia. Tretí oddiel obsahuje referáty dotýkajúce sa otázok recepcie literárneho baroka v literárnej komparatistike a slavistike a literárnohistoricky orientované referáty s bohemistickou tematikou.

Ladislav ČÚZY – Zuzana KÁKOŠOVÁ – Martin MICHÁLEK – Miloslav VOJTECH: Panoráma slovenskej literatúry I

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, 169 strán, ISBN 80-10-00316-6.

Kniha reflektuje dejiny slovenskej literatúry od jej staroslovienskych počiatkov po koniec romantizmu. Obsahuje slohovo-typologické charakteristiky jednotlivých literárnych období a smerov, ako aj portréty najvýznamnejších autorských osobností. Je určená pre maturantov, študentov slovakistiky v bakalárskom stupni štúdia, stredoškolským učiteľom, ako aj všetkým záujemcom o slovenskú literatúru.

Ladislav ČÚZY – Ján GBÚR – Dana KRŠÁKOVÁ – Marcela MIKULOVÁ – Dagmar ROBERTS – Ján ZAMBOR: Panoráma slovenskej literatúry II

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2005, 176 strán, ISBN 80-10-00674-2.

Druhý diel knihy reflektuje dejiny slovenskej literatúry obdobia realizmu, literárnej moderny a medzivojnovej literatúry. Obsahuje slohovo-typologické charakteristiky jednotlivých literárnych období a ich vývinových fáz, literárnych a umeleckých smerov, ako aj portréty najvýznamnejších autorských osobností, básnikov, prozaikov i dramatikov. Je určená pre maturantov, študentov slovakistiky v bakalárskom stupni štúdia, stredoškolským učiteľom, ako aj všetkým záujemcom o slovenskú literatúru.

Ladislav ČÚZY – Peter DAROVEC – Igor HOCHEL – Zuzana KÁKOŠOVÁ: Panoráma slovenskej literatúry III

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2006, 176 strán, ISBN 80-10-00846-X.

Tretí diel knihy reflektuje dejiny povojnového obdobia slovenskej literatúry až po súčasnosť. Obsahuje slohovo-typologické charakteristiky jednotlivých literárnych období a ich vývinových fáz, literárnych a umeleckých smerov, ako aj portréty najvýznamnejších autorských osobností, básnikov, prozaikov i dramatikov. Je určená pre maturantov, študentov slovakistiky v bakalárskom stupni štúdia, stredoškolským učiteľom, ako aj všetkým záujemcom o slovenskú literatúru.

Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry.

Editor Pavol Žigo. AEP, Bratislava 2004, 356 strán, ISBN 80-88880-56-4.

Kniha je sondou do slovenskej kultúry v jej rozmanitosti. Obsahuje kapitoly venované dejinám a ľudovej kultúre, dejinám slovenského jazyka a literatúry, dejinám divadla, hudby a výtvarného umenia, dejinám a súčasnosti žurnalistiky a osobitnú kapitolu venuje aj Slovákom v zahraničí. Autormi jednotlivých kapitol sú poprední odborníci katedier FF UK. Autormi kapitol o dejinách slovenskej literatúry a o súčasnej slovenskej dráme sú členovia Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UK (Zuzana Kákošová, Helena Májeková, Miloslav Vojtech, Dagmar Roberts, Braňo Hochel, Peter Darovec).

Príspevky k dejinám literárnovednej slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Editor Miloslav Vojtech. Univerzita Komenského, Bratislava 2003, 100 strán, ISBN 80-223-1847-7.

Zborník obsahuje príspevky reflektujúce dejiny a súčasnosť literárnovednej slovakistiky, jednotlivé osobnosti, ktoré boli úzko späté s bratislavskou filozofickou fakultou a jej literárnovednou slovakistikou (Albert Pražák, Josef Hanuš, Jan Vilikovský, Władysław Bobek, Milan Pišút, Miloslav Okál, Andrej Mráz, Ján Števček.

Portréty slovenských spisovateľov 1

Editor Ján Zambor. Univerzita Komenského, Bratislava 1998, 132 strán, ISBN 80-223-1237-1 (2. vydanie: 2004).

Publikácia je prvým výstupom dlhodobejšieho edično-výskumného projektu pracovníkov katedry. Obsahuje literárnovedné portréty trinástich slovenských spisovateľov 20. storočia. Podáva odborne fundovaný a neskreslený obraz tvorby výrazných autorov orientovaný nielen na tematické, ale aj poetologické zložky textu. Zväzok obsahuje portréty týchto spisovateľov: Ivan Krasko (J. Zambor), Jozef Cíger Hronský (L. Čúzy), Gejza Vámoš (D. Kročanová), Janko Silan (J. Zambor), Pavol Horov (J. Zambor), Dominik Tatarka (V. Mikula), Peter Karvaš (P. Darovec), František Andraščík (J. Zambor), Lýdia Vadkerti-Gavorníková (A. Bokníková), Vincent Šikula (L. Čúzy), Peter Jaroš (L. Čúzy), Ladislav Ballek (L. Čúzy), Peter Pišťanek (P. Darovec). 

 

 

Portréty slovenských spisovateľov 2

Editor Ján Zambor. Univerzita Komenského, Bratislava 2002, 116 strán, ISBN 80-223-1546-X.

Druhý zväzok dlhodobejšieho výskumno-edičného projektu katedry. Druhý zväzok obsahuje desať literárnovedných portrétov slovenských spisovateľov 20. storočia: Vladimír Hurban Vladimírov (Z. Kákošová), Tido J. Gašpar (D. Kročanová-Roberts), Valentín Beniak (J. Zambor), Július Barč-Ivan (D. Kročanová-Roberts), Ján Kostra (V. Mikula), Ivan Kupec (A. Bokníková), Vojtech Mihálik (M. Vojtech), Ladislav Ťažký (L. Čúzy), Ján Stacho (V. Mikula), Dušan Kužel (E. Krčméryová).

Portréty slovenských spisovateľov 3

Editor Ján Zambor. Univerzita Komenského, Bratislava 2003, 116 strán, ISBN 80-223-1779-9.

Publikácia je tretím výstupom dlhodobejšieho edično-výskumného projektu pracovníkov katedry. Tretí zväzok obsahuje osem literárnovedných portrétov spisovateľov 20. storočia: Ivan Stodola (Z. Kákošová), Ivan Horváth (D. Kročanová-Roberts), Ladislav Mňačko (M. Vojtech), Miroslav Válek (J. Zambor), Mikuláš Kováč (A. Bokníková), Pavel Vilikovský (P. Darovec), Milan Zelinka (L. Čúzy), Balla (E. Krčméryová). Zámerom projektu je podať relatívne komplexný, odborne fundovaný a neskreslený obraz tvorby jednotlivých spisovateľov.

Portréty slovenských spisovateľov 4

Editor Ján Zambor. Univerzita Komenského, Bratislava 2007, 140 strán, ISBN 978-80-223-2323-9.

Štvrtý zväzok dlhodobého edično-výskumného projektu pracovníkov katedry obsahuje osem literárnovedných portrétov slovenských spisovateľov 20. storočia: Leopold Lahola (D. Kročanová-Roberts), Ivan Bukovčan (Z. Kákošová), Ján Ondruš (D. Hevier), Jozef Mihalkovič (A. Bokníková-Tóthová), Pavel Hrúz (L. Čúzy), Ivan Laučík (J. Zambor), Dušan Dušek (L. Čúzy), Dušan Mitana (L. Čúzy).

Slovenská literatúra v jedenástich interpretáciách

Studia Academica Slovaca 2001 (separát zo strán 349-461). Editor separátu Ján Zambor. Stimul, Bratislava 2001, ISBN 80-88982-42-1.

Jedenásť interpretačných sond z pera členov katedry do hodnotovo relevantných básnických a prozaických textov slovenskej literatúry 19. a 20. storočia. Interpretované sú texty Jána Hollého, Jána Chalupku, Ľudovíta Kubániho, Jonáša Záborského, Ivana Krasku, slovenských poetiek obdobia 1895–1945, Františka Švantnera, Vojtecha Mihálika, Alfonza Bednára, Miroslava Válka a Stanislava Rakúsa.

Obsah

Philologica LI.

Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie „Ján Smrek“, Budmerice 23.-24.2.1999.

Editor Valér Mikula. Univerzita Komenského, Bratislava 2000, 136 strán, ISBN 80-223-1496-X.

Metodologická a žánrovo-štylistická varieta jednotlivých príspevkov zborníka je až takmer nezvyklo široká: stretávame sa tu s objektívnym i osobným prístupom, s ústnou históriou i s princípmi objektívneho historického skúmania, s vkusovou intervenciou i s názorovou zdržanlivosťou, s úsilím odkryť a opísať významové, historické či osobné súvislosti Smrekovho diela a analyzovať ho, alebo ho „len“ evokovať či esejisticky priblížiť. Možno však i vďaka takejto šírke prístupov konferencia prispela k tomu, že Smrekova básnická „samozrejmosť“ je opäť trochu viac „zrejmá“ (t. j. poznávaco ozrejmená).

Viac