Miroslav Válek: Básnické dielo

Ohlas

Miroslav Válek: Básnické dielo. Zostavil, doslov, kalendárium, komentáre a vysvetlivky napísal Valér Mikula. Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005, 568 s.

Recenzie:
Peter BILÝ: Legenda sa vracia v knihe. Pravda 20. 5. 2006, príloha Sobota, s. 8.
Gabriela RAKÚSOVÁ: Básnik na pomedzí zúfalstva a triumfu. Sme 4. 7. 2006, s. 22.
Eduard CHMELÁR: Hodnotný výber so zlomyseľným koncom. Knižná revue, 17, 2007, č. 1, s. 5.

Polemika

Miroslav Válek: Básnické dielo. Edične pripravil Valér Mikula. Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005, 568 s.