Editorstvo

Potopené duše

Zostavila Andrea Bokníková.

Filozofi v novembri

Zostavil Valér Mikula.

Miroslav Válek: Drobnosť a iné básne

Zostavil Peter Tollarovič.

Juraj Váh: Súborné dramatické dielo II. (rozhlasové hry)

Zostavila Dagmar Kročanová.

Svetozár Hurban Vajanský: Výbor z lyriky

Zostavil, predslov a doslov napísal Valér Mikula. Cathedra, Bratislava 2011, 164 strán, ISBN 978-80-89495-05-4.

Vajanský bol lepší básnik ako prozaik. O tom by rád čitateľa presvedčil aj tento náš – po starom povedané – „výbor“ z jeho lyrickej poézie. Kým voči Vajanského próze sa autori nasledujúcich generácií vyhraňovali zväčša polemicky, na jeho poéziu nadväzoval aj taký básnický virtuóz ako J. Jesenský. Vtip, konverzačná ľahkosť, ale aj nepatetické vyjadrenie smútku či parnasisticky dokonalé sonety, to všetko nám odhaľuje umelecky pôsobivú i osobnostne príťažlivú podobu tejto mnohostrannej a protirečivej osobnosti.

Viac

Miroslav VÁLEK: Básnické dielo

Zostavil, doslov, kalendárium, komentáre a vysvetlivky napísal Valér Mikula. Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005, 568 strán, ISBN 80-7149-795-9.

Miroslav Válek (1927 – 1991) ostáva jednou z najkontroverznejších osobností slovenskej kultúry 20. storočia. Na jednej strane básnik, uznávaný kritikmi a obľúbený medzi dospelými i detskými čitateľmi, na druhej strane politik, ktorý takmer plných dvadsať rokov „riadil“ slovenskú kultúru v duchu komunistickej normalizácie. I keď o všetkých pohnútkach jeho konania sa už nikdy nedozvieme, táto kniha chce k jeho lepšiemu poznaniu prispieť tým, že umožní čitateľovi zoznámiť sa – po prvýkrát v úplnosti – s Válkom-básnikom a v reprezentatívnom výbere textov aj s Válkom-literárnym publicistom a Válkom-politikom. O tomto básnikovi sa vždy veľa diskutovalo a diskusia sa nekončí ani v 21. storočí, ako o jednom i druhom svedčí bohatá panoráma výrokov literárnej kritiky, sprevádzajúca Válkovo dielo od debutu Dotyky (1959) až podnes.

Viac

Laco NOVOMESKÝ: Poézia

Slovenský Tatran, Zlatý fond slovenskej literatúry, Bratislava 2005, 533 strán, ISBN 80-222-0526-5.Zostavil, úvodnú štúdiu a edičnú poznámku napísal Ján Zambor. Slovníček vypracovala Marta Zamborová. Kalendárium zostavil Igor Hochel.

Kniha je prvým pokusom o relatívne úplné vydanie Novomeského pôvodnej poézie, doplnené o preklady básní Borisa Pasternaka a o text rozhlasovej relácie Laco Novomeský sám doma so svojou poéziou. Oproti doterajším vydaniam zväzok kompletizuje Novomeského prvotiny, prináša rad ďalších básní a dôležité verzie, spresňuje chronológiu a členenie autorovej poézie i podobu niektorých konkrétnych básní.

Slovenský literárny realizmus I

Zostavil, úvod, medailóny autorov a edičnú poznámku napísal Valér Mikula. Slovenský Tatran, Bratislava 2005, 408 strán, ISBN 80-222-0528-1.

Prvý zväzok trojzväzkovej antológie zo slovenského realizmu je zameraný na autorov prechodu od romantizmu k realizmu J. Záborského, G. K. Zechentera Laskomerského, Ľ. Kubániho a K. Banšella. Okrem prozaických a básnických diel jednotlivých autorov čitateľ v ňom nájde aj sprievodný materiál: ukážky z publicistiky či literárnych kritík príslušných autorov, úryvky z listov, výroky o sebe a svojom diele a tiež názory literárnych kritikov a svedectvá súčasníkov. Každý autor je tiež predstavený úvodným esejistickým medailónom a záverečným prehľadným kalendáriom života a diela.

Viac

Slovenský literárny realizmus II

Zostavili, úvod, medailóny autorov a edičnú poznámku napísali Marcela Mikulová a Valér Mikula. Vydavateľstvo Slovenský Tatran, Bratislava 2006, 664 strán, ISBN 80-222-0530-3.

Antológia Slovenský literárny realizmus II je venovaná najvýznamnejším autorom obdobia nástupu a vyvrcholenia realizmu v slovenskej literatúre. Prináša klasické, ale aj menej známe texty S. H. Vajanského, P. O. Hviezdoslava, E. M. Šoltésovej, T. Vansovej, M. Kukučína a T. Milkina. Zväzok je vybavený aj sprievodným materiálom: okrem prozaických a básnických diel jednotlivých autorov čitateľ v ňom nájde ukážky z ich publicistiky či literárnych kritík, úryvky z listov, výroky o sebe a svojom diele a tiež názory literárnych kritikov a svedectvá súčasníkov. Každý autor je tiež predstavený úvodným esejistickým medailónom a záverečným prehľadným kalendáriom života a diela.

Viac

Pavol HOROV: Poézia

Slovenský Tatran, Zlatý fond slovenskej literatúry, Bratislava 2004, 486 strán. ISBN 80-222-0521-4. Vybral, zostavil, úvodnú štúdiu a edičnú poznámku napísal Ján Zambor. Slovníček vypracovala Marta Zamborová. Kalendárium zostavil František Štraus.

Výber prináša umelecky najhodnotnejšiu poéziu Pavla Horova z jeho jednotlivých zbierok, doplnenú o doteraz knižne neuverejnené prvotiny a časopisecky publikované básne reagujúce na udalosti konca 60. rokov minulého storočia (okupácia Československa, smrť Jana Palacha).

Littérature slovaque du 20e siècle. Anthologie commentée.

(Slovenská literatúra 20. storočia. Komentovaná antológia.)

Zostavil Valér Mikula. Literárne informačné centrum, Bratislava 2004, 381 strán, ISBN 80-88878-96-9.

Antológia je určená pre frankofónneho čitateľa. V prekladoch do francúzštiny je v nej zastúpená tvorba J. Jesenského, I. Kraska, J. Smreka, M. Urbana, L. Novomeského, A. Matušku, J. Kostru, F. Švantnera, D. Tatarku, J. Silana, L. Laholu, V. Mináča, M. Válka, J. Ondruša, L. Vadkerti-Gavorníkovej, R. Slobodu, Š. Strážaya. P. Vilikovského, Š. Moravčíka, D. Mitanu, D. Dušeka, D. Heviera, P. Pišťanka a D. Taragela. Kniha obsahuje i medailóny autorov, ich vlastné výroky i citáty z literárnej kritiky a uzatvára ju prehľadná stať zostavovateľa „Littérature slovaque du 20e siècle“.

Viac

Trnavská skupina – konkretisti. Básne a články z rokov 1956 – 1973

Výber zostavila, komentáre, vysvetlivky, kalendárium, medailóny členov Trnavskej skupiny, doslova  edičnú poznámku napísala Andrea Bokníková-Tóthová. Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2006, 664 strán, ISBN 80-7149-914-5.

Trnavská skupina, kritikou nazývaná aj konkretisti, predstavuje zdroj inšpirácií pre stále nových a nových autorov slovenskej poézie. Antológia ju predstavuje obsiahlym výberom z básní i článkov, pričom v edičnej poznámke a v doslove je ponúknutá periodizácia histórie skupiny, ako aj rozdiely medzi jej dvoma označeniami. Po prvý raz sú v nej zverejnené viaceré texty z rukopisov a z korešpondencie autorov, získané vďaka poskytnutiu archívov rodinnými príslušníkmi autorov. Verše z knižne vydaných zbierok sú doplnené o básne, ktoré predtým vyšli iba v periodikách, ale v dobe existencie skupiny boli dôležité na dokreslenie premien štýlov a situácie poézie. Okrem interpretačne ladeného doslovu kniha poskytuje aj podrobné kalendárium básnického zoskupenia a nanovo skoncipované životopisy jeho členov (v časti Medailóny). Komentáre a vysvetlivky sú napísané ako „príbehy“  jednotlivých básní: registrujú, ktoré z nich získali najvýraznejšiu kritickú a literárnovednú reflexiu. Zaoberajú sa i možnými príčinami toho, prečo básnici niektoré svoje verše po čase prepisovali a upravovali.

Viac