Štefan Strážay - skladanie portrétu

Filozofická fakulta UK v Bratislave 5. apríla 2013

P. Zajac: Typy metafory v slovenskej lyrike 20. stor. - Š. Strážay

Z. Rédey: Model sveta a jeho poetologická realizácie v Strážayovej lyrike

Hostia I. Taranenková, M. Jareš, Z. Prušková, M. Habaj
V. Mikula: Trápenie, ale neurčité (Hľadanie témy u Strážaya)
Diskutuje M. Jareš
J. Šrank: Básnik bez domova
F. Matejov: K jednej básni Š. Strážaya (Začiatok románu)
I. Hochel: "Interiér" a "exteriér" ľudského subjektu (básn. zbierka Interiér)
M. Valentová: Portrétny žáner v poézii Š. Strážaya
E. Markovič: Náznaky palintropickosti v poézii Š. Strážaya
B. Hochel: Strážay v prekladoch
Skupinový portrét referujúcich: F. Matejov, E. Markovič, J. Šrank, V. Mikula, B. Hochel, Z. Rédey, I. Hochel, P. Zajac, sediace K. Zitová, M. Valentová