Mgr. Hana Lacová

E-mail: hana.ticha@gmail.com

Telefón: 02/59339466

Miestnosť: G360

Konzultácie: dištančne prostredníctvom MS Teams

 

 

V roku 2005 absolvovala štúdium histórie a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej diplomovej práci Subjekt cez motív záujmu v próze 60-tych a 90-tych rokov pod vedením Mgr. Petra Darovca, PhD. skúmala afinitu vo vybraných prózach autorov M. M. Šimečku a J. Johanidesa, L. Balleka, P. Jaroša cez prizmu uvedeného motívu. V roku 2008 zavŕšila magisterské štúdium matematiky a informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK a v roku 2016 bakalárske štúdium divadelnej dramaturgie a dramatickej tvorby na Divadelnej fakulte VŠMU v ročníku prof. Ľ. Vajdičku a doc. J. Štrbáka. Od r. 2017 je externou doktorandkou na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy. Vo svojej dizertačnej práci Dramatické postavy a dej v slovenskej dráme s utopickým námetom z prvej polovice 20. storočia – (školiteľka doc. Dagmar Kročanová, PhD.) – mapuje dramatické texty, ktoré v rozličnej miere pracujú s utopickým námetom, a ich percepciu v literárnej a divadelnej tradícii. V rokoch 2011-2012 a 2015-2017 pôsobila ako lektorka slovenského jazyka na Kórejskej univerzite zahraničných štúdií v Južnej Kórei. V letnom semestri vedie Seminár zo slovenskej literatúry prvej polovice 20. storočia 2.